aA
Alytaus Li­go­ni­nės gat­vė links­niuo­ja­ma daž­niau nei bet ka­da anks­čiau. Di­džiau­sia me­di­kų pro­ble­ma – trans­por­to prie­mo­nės, pa­lie­ka­mos prie Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties iš­va­žia­vi­mo ke­lio. Mies­te­lė­nų gal­vos skaus­mas – kaip pa­tek­ti į Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­nę ne­pa­žei­džiant Ke­lių eis­mo tai­syk­lių, ar­ba kaip ne­ma­tant ma­ty­ti?
Alytaus Ligoninės gatvė
© "Alytaus naujienų" nuotr.

Sku­bant pa­dė­ti

Prieš įva­žiuo­jant į Li­go­ni­nės gat­vę pui­kuo­ja­si ne vie­nas ke­lio žen­klas, tik klau­si­mas, ar jų ne­ma­to­me, ar ne­no­ri­me ma­ty­ti. Tie, ku­rie ša­li­ke­lė­je sta­to au­to­mo­bi­lius, tik­rai ne­ma­to ir taip ap­sun­ki­na Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties dar­buo­to­jų dar­bą. Vis­gi dau­giau­sia dis­ku­si­jų ke­lia ke­lio žen­klas, drau­džian­tis mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių eis­mą.

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si aly­tiš­kis Aud­rius. Vy­ras pik­ti­no­si, kad, no­rė­da­mas pa­dė­ti sa­vo vai­kui, jis pri­vers­tas pa­žeis­ti įsta­ty­mus, va­žiuo­ti ten, kur drau­džia­ma.

Pa­gal Ke­lių eis­mo tai­syk­les, mi­nė­tas žen­klas drau­džia mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių, trak­to­rių ir sa­va­ei­gių ma­ši­nų eis­mą, iš­sky­rus mo­pe­dus, mo­to­cik­lus be prie­ka­bų, marš­ru­ti­nį, ap­tar­nau­jan­tį­jį trans­por­tą ir ski­ria­muo­ju žen­klu „Ne­įga­lu­sis“ pa­žy­mė­tas trans­por­to prie­mo­nes.

„Ne­se­niai te­ko pa­kliū­ti į ne­ma­lo­nią si­tu­a­ci­ją. Dvie­jų mė­ne­sių kū­di­kį te­ko sku­biai vež­ti į li­go­ni­nės pri­ima­mą­jį, ta­čiau Li­go­ni­nės gat­vė­je su­stab­dė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Ne­no­rė­da­mi klau­sy­tis, ko­kia si­tu­a­ci­ja, pa­reiš­kė, kad įva­žia­vo­me per drau­džia­mą žen­klą ir tu­ri­me ap­si­suk­ti. O pa­klaus­ti, kaip pri­va­žiuo­ti iki li­go­ni­nės pri­ima­mo­jo, ar ne­ži­no­da­mi, kaip at­sa­ky­ti, ar ne­no­rė­da­mi klau­sy­tis, ty­lė­jo“, – pa­sa­ko­jo Aud­rius.

Mies­te­lė­nas ti­ki­na pa­si­pik­ti­nęs tiek Aly­taus po­li­ci­ja, tiek li­go­ni­ne ir svars­to: „Bu­vo kel­tas klau­si­mas li­go­ni­nei, bet, ma­tyt, aš, mo­kan­tis mo­kes­čius, jiems esu per men­kas. Su­pran­tu, jei­gu at­ei­čiau pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tos, tai ga­li­ma ir be trans­por­to prie­mo­nės pa­siek­ti li­go­ni­nę.“

Pro­ble­ma be pro­ble­mos

Vis dėl­to Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas sa­ko­si ne­gir­dė­jęs, kad kam bū­tų ki­lu­si bė­da pa­tek­ti į šią įstai­gą: „Tik­rai ne­su­pran­tu, kam rei­kė­jo sta­ty­ti eis­mą drau­džian­tį žen­klą, ta­čiau man ne­te­ko gir­dė­ti, kad dėl to bū­tu­me su­lau­kę skun­dų.“

Vi­suo­me­niš­kas skai­ty­to­jas pra­šo mū­sų pa­gal­bos iš­si­aiš­kin­ti, kaip­gi pa­siek­ti Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­nę ne­pa­žei­džiant Ke­lių eis­mo tai­syk­lių. Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vai pa­ti­ki­no, kad at­sa­ko­my­bė – mies­to sa­vi­val­dy­bės, mat pa­čių pa­rei­ga tė­ra už­tik­rin­ti vie­šą­ją tvar­ką.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jas Al­gi­man­tas Ta­ra­se­vi­čius, pa­pra­šy­tas at­sa­ky­ti, kaip pa­siek­ti li­go­ni­nę ne­nu­si­žen­giant Ke­lių eis­mo tai­syk­lėms, sa­kė, jog toks žen­kli­ni­mas – tar­si pre­ven­ci­nis: „Žen­klas skir­tas tam, kad ne­va­žiuo­tų vi­si, kam ne­rei­kia, eis­mas drau­džia­mas ne vi­siems. Ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las, ten gy­ve­nan­tys žmo­nės ar at­vyks­tan­tys į Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rių ga­li va­žiuo­ti, juo­lab kad kie­me įreng­tas ap­si­su­ki­mo žie­das.“

Vis­gi at­sa­ky­mo ieš­ko­ti rei­kės gi­liai po šių­me­čiu snie­gu – ką drau­džia žen­klas, ką lei­džia mo­ra­lė ir ko­dėl tuo­met gat­vė­je stab­do ke­lių pat­ru­liai: gal kiek­vie­no at­vyks­tan­čio­jo tiks­lą aiš­ki­na­si? Tai - tarsi at­vi­ras klau­si­mas, į kurį kiek­vie­nas atsakys pagal są­ži­nę ir iš­mo­nę.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Lietuvis su elektromobiliu nuvažiavo 710 km – toks rezultatas nustebintų net gamintoją (28)

Elektromobilis viena įkrova gali nuvažiuoti ne ką mažiau nei dyzelinis modelis su vienu degalų...

Parduoda seniausią pasaulyje „Porsche“ – prašys svaiginančios sumos (16)

Yra nemažai žymių aukcionų organizatorių, į kurių rankas kartas nuo karto patenka patys...

„Chill'n'Grill“ organizatoriai paaiškino, kodėl šių metų festivalis – paskutinis

Dešimtąjį kartą didžiausią automobilių kultūros festivalį Baltijos šalyse „ Chill'n'Grill...

Surengė netikėtą išbandymą: patikrins, kiek iš tiesų nuvažiuoja modernus elektromobilis (1)

Ne vieną automobilinį rekordą pasiekęs Vitoldas Milius , žurnalo „Auto Bild Lietuva“...

„Mercedes-Benz“ gerbėjai rengiasi sezono atidarymui (3)

„ Mercedes-Benz “ gerbėjai rengiasi vasaros sezono atidarymui. Markės mėgėjai ateinantį...

Top naujienos

Kaip keliauja Lietuvos vidurinioji klasė: nesarmata čiupti ir paskutinės minutės pasiūlymus (37)

Ekonomistai kalba, kad ateinanti krizė bus kitokia, tačiau gyventojai nekreipia dėmesio į kalbas...

„Spausk Gazą!“: lietuvis žiedinėse lenktynėse pristatė dar nematytą modelį

Nemuno žiede startavo Lietuvos žiedinių lenktynių sezonas. Tarp jau įprastų BMW , „ Honda...

Gyvai / Mūšis dėl bilieto į LKL finalą: „Rytas“ – „Neptūnas“ Galdikas išvarytas iš aikštės (106)

Penktadienio vakarą Vilniuje vykstančiose antrose „Betsafe-LKL“ pusfinalio serijos iki dviejų...

Prancūzijoje nugriaudėjo sprogimas, yra sužeistųjų papildyta (5)

Prancūzijos Liono miesto centre penktadienį nugriaudėjo sprogimas , pranešė vietos žiniasklaida.

Paskutinės antrojo turo tendencijos: kurį iš dviejų pasirinks akivaizdžiai pavargę rinkėjai (187)

Pasirinkimą balsuojant, anot profesorės Ainės Ramonaitės, daugiau gali nulemti pasikalbėjimai su...

Po Kaliningrado žingsnio – aiški ekspertų žinia Lietuvai: tai yra didysis signalas (293)

Kaliningrado srityje trečiadienį prasidėjo suplanuotas 3 dienų izoliuoto elektros sistemos darbo...

Leonidas Bershidsky: šie rinkimai Lenkijai gali būti lemtingi (1)

Didžiojoje Europos Sąjungos dalyje šios savaitės Europos Parlamento rinkimai – mažai...

Kandidatai į EP įžvelgė artėjančio sąstingio ženklus: ateities kadencijos laukia istorinė užduotis (1)

Artėjant gegužės 26 d. Europos Parlamento ( EP ) rinkimams, kandidatų į EP debatuose susitiko...

Į Lietuvą atkeliauja ciklonas: laukia staigios orų permainos (42)

Kurį laiką Lietuvoje laikęsi tropiniai karščiai apleido šalį ir termometrų stulpeliai kiek...

Rekonstrukcija įsibėgėja: ties Kaunu vėl laukia permainos (27)

Grandiozinė magistralės A1 atkarpos ties Kaunu rekonstrukcija įsibėgėja. Netrukus vairuotojų...