Projekto pristatymas

Žurnalas „Reitingai“ portalo „Delfi“ užsakymu 2020 m. rugpjūčio–spalio mėnesiais atliko tyrimą „Socialiai atsakingas verslas“. Tyrimo metu išrinktos socialiai atsakingos įmonės, verslininkai ir asmenybės, prisidedančios prie Lietuvos gerovės kūrimo.


 Iš viso atrinkta daugiau nei šimtas gerųjų verslo praktikos pavyzdžių, kurie nusipelno socialiai atsakingos įmonės ar geradario vardo. Atsakingu požiūriu į visuomenę pasižymėjusios įmonės, verslininkai bus skelbiami portale „Delfi“ pagal atskiras kategorijas iki gruodžio 28 d., kai bus paskelbta ir „Delfi“ skaitytojų išrinkta nominacijos „Jūsų atsakingiausioji“ įmonė.Kviečiame balsuoti – išsakyti savo nuomonę, kuri įmonė Lietuvoje labiausiai prisideda prie gerų darbų ir gerovės Lietuvoje kūrimo. Balsavimo taisyklės.

Apie tyrimą

Žurnalas „Reitingai“ projektą sustruktūrino į tokias sritis (kategorijas):
1. Sveikata ir medicina
2. Švietimas ir mokslas
3. Kultūra ir menas
4. Bažnyčia ir sielovada
5. Vaikai
6. Neįgalieji
7. Senjorai
8. Pagalba atskirtį patiriantiems žmonėms 
9. Socialinė atsakomybė, pasireiškianti per įdarbinimą
10. Gyvūnų globa
11. Maisto banko organizacija
12. „Jūsų atsakingiausiasis“ (žmonių – „Delfi“ skaitytojų – renkama įmonė ar verslininkas)

Socialiai atsakingos įmonės arba socialiai atsakingi verslininkai nustatyti apklausų būdu. Iš viso apklausta daugiau nei 500 įstaigų ir organizacijų, daugiau nei šimtas pačių verslininkų ir jų asociacijų. 

Pavyzdžiui, švietimo srityje apklausti visi universitetai, visos kolegijos ir dalis didžiųjų profesinių mokyklų. Sielovados srityje apklaustos visos šalies vyskupijos ir dešimtys kunigų. Sveikatos apsaugos srityje apklaustos visos klinikos, didžiųjų miestų ligoninės, vaikų ligoninės, kovai su COVID-19 naujai sukurti fondai ir organizacijos, pacientų asociacijos ir kt.

Labai išsamiai buvo apklaustos visos pagalbos ir paramos organizacijos, net jų padaliniai: „Caritas“, maltiečiai, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Lietuvos samariečių bendrija, „Maisto bankas“, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, SOPA, „Tėvo namai“, „Gelbėkit vaikus“, „Senjorų avilys“, „Bočiai“, M. Čoboto trečiojo amžiaus universitetas, skirtingos pagalbos telefonu linijos, globos bendrijos, draugijos, reabilitacijos centrai, nakvynės namai, labdaros valgyklos, labdaros fondai, pabėgėlių centrai, praktiškai visos neįgaliųjų organizacijos, daugybė vaikų ir senjorų pagalbos įstaigų, daugiau nei 20 stambiųjų gyvūnų globos organizacijų ir kt.

Atliekant tyrimą, paaiškėjo, kad „Maisto bankas“ yra per platus reiškinys, kad tilptų po kurios nors nominacijos stogu. Todėl jam skirta atskira skiltis ir pristatymas.

Žurnalo „Reitingai“ komanda atlikdama tyrimą negalėjo įtraukti kai kurių įmonių. Buvo pasirinkta eliminuoti tuos rėmimus, kurie stipriai susipynę su įmonės savireklama, ši tendencija ypač pastebėta kalbant apie sporto rėmimą. Taip pat dalis įmonių ir verslininkų tyrimo metu atsisakė būti įtraukti ir paviešinti.

Tyrimo tikslas – parodyti ne tik verslininkus bei įmones, kurie yra sektini pavyzdžiai, bet ir iškelti sritis, kurioms daugiausia trūksta visuomenės dėmesio, kurios sulaukia labai mažai paramos ar net visai jos nesulaukia. Šio projekto tikslas ir yra propaguoti geradarystę, aukojimą, dalijimosi kultūrą, aktyviau remti stokojančius, parodyti labiausiai apleistus sektorius, skatinti, kad kuo daugiau įmonių būtų socialiai atsakingos ne tik žodžiais, bet ir darbais.

Tyrimo vykdytojai atkreipia dėmesį, kad tyrime vertinta parama buvo įvairi: pinigai, turtas, statybinės medžiagos, baldai, maistas, vaistai, įranga, paslaugos, darbai, projektai ar tiesiog savanorystė.

Apie tyrimo kategorijas

1. Sveikatos ir medicinos kategorijoje buvo vertinamos visų laikančiųjų mūsų sveikatos apsaugos sijų socialinės verslo veiklos. Vertinant apklaustos visos klinikos, didžiųjų miestų ligoninės, vaikų ligoninės, kovai su COVID-19 naujai sukurti fondai ir organizacijos, pacientų asociacijos, taip pat analizuoti didžiausi projektai sveikatos apsaugos srityje už rėmėjų suaukotas lėšas.

2. Švietimo ir mokslo kategorijoje buvo vertinamos socialinės verslo veiklos įvairiose ugdymo įstaigose ir apklaustos pačios įstaigos, t. y. universitetai, kolegijos, profesinės mokyklos, bendrojo lavinimo mokyklos (gimnazijos, pagrindinės mokyklos, progimnazijos ir pradinės mokyklos). Taip pat buvo analizuojami švietimo ir mokslo tikslais įkurti fondai ir visi didžiausi projektai švietimo ir mokslo srityje už rėmėjų suaukotas lėšas.

3. Kultūros ir meno kategorijoje vertinamos socialinės verslo veiklos prisidedant prie didžiausių kultūros ir meno festivalių, teatrų, filharmonijos, orkestrų, taip pat muziejų ir galerijų veiklų. Be to, buvo analizuojami visi didieji projektai kultūros ir meno srityje už rėmėjų suaukotas lėšas.

4. Bažnyčios ir sielovados kategorija apima socialinį verslo palaikymą visose Lietuvos vyskupijose vykusių bažnyčių ir koplyčių statybos bei remonto darbams vykdyti. Taip pat buvo vertinamas indėlis į sielovadinius renginius bei projektus, t. y. renginiai Popiežiaus atvykimo proga, Gailestingumo ir kiti kongresai, „Marijos radijo“ rėmimas ir kt.

5. Vaikų kategorijoje vertinamos socialinės verslo veiklos prisidedant prie vaikų gerovės ypač socialiniai remtinoms grupėms. Apklaustos ir išanalizuotos valstybinės ir nevalstybinės vaikų teisių apsaugos, vaikų globos organizacijos, pagalbos linijos, dienos centrai, stovyklos, „Carito“ centrai vaikams ir jaunimui, „Gelbėkite vaikus“ organizacija bei jos iniciatyvos ir visi didžiausi projektai už rėmėjų suaukotas lėšas.

6. Neįgaliųjų kategorija apima visas socialines verslo iniciatyvas su negalią turinčiais žmonėmis. Apklaustos ir išanalizuotos visos žmonių su negalia organizacijos: Lietuvos neįgaliųjų draugija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos neįgaliųjų forumas, Lietuvos paraplegikų asociacija, labdaros ir paramos fondas „Algojimas“, Lietuvos asociacija „Gyvastis“, Lietuvos kurčiųjų draugija, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Lietuvos epilepsija sergančiųjų integracijos asociacija, Betzatos bendruomenė, neįgaliųjų sporto ir meno organizacijos, taip pat visi didžiausi projektai ir iniciatyvos už rėmėjų suaukotas lėšas, gerinantys neįgaliųjų gyvenimo kokybę.

7. Senjorų kategorijoje vertinama socialinė verslo pagalba įvairioms organizacijoms, padedančioms mažinti skurdą ir nepriteklių tarp vyriausio amžiaus žmonių, psichologinį senjorų diskomfortą. Apklaustos ir išanalizuotos plačiausią veiklą šioje plotmėje vykdančios ir daugiausia nuveikiančios organizacijos: Maltos ordino pagalbos tarnyba, Lietuvos Raudonasis Kryžius, „Caritas“, samariečiai, „Sidabrinė linija“, „Senjorų avilys“ ir kt.

8. Pagalbos atskirtį patiriantiems žmonėms kategorijoje vertinama socialinė verslo pagalba įvairioms organizacijoms, padedančioms atskirtį patyrusiems ar patiriantiems žmonėms. Analizuotos tokios organizacijos: narkotikų ir alkoholio priklausomybes turintiems žmonėms pagalbą Lietuvoje teikiantys 14 reabilitacijos centrų ir bendruomenių, buvusiems kaliniams pagalbą teikiančios „Caritas“ ir krikščioniškasis labdaros fondas „Tėvo namai“, benamiais besirūpinantis „Caritas“ (socialinės pagalbos ir integracijos centras „Betanija“), įvairūs parapijų namai ir skirtingų miestų nakvynės namai.

9. Socialinės atsakomybės, pasireiškiančios per įdarbinimą, kategorijoje vertinamos verslo įmonės, kurios savo socialinę atsakomybę supranta ir vykdo įdarbindamos ar padėdamos įsidarbinti tiems, kuriems įprastai sunkiau įsidarbinti: negalią turintiems žmonėms, senjorams, teistiems žmonėms ir buvusiems kaliniams, pabėgėliams, priklausomybių turintiems asmenims.

10. Gyvūnų globos kategorijoje vertinamos socialinės verslo iniciatyvos, prisidedančios prie gyvūnų gerovės, teisių užtikrinimo, gyvenimo sąlygų gerinimo ir pan. Analizuotos visos Lietuvoje veikiančios gyvūnų globos organizacijos ir gyvūnų prieglaudos bei didžiausi projektai gyvūnų globos srityje už rėmėjų suaukotas lėšas, leidę reikšmingai pagerinti augintinių gyvenimo sąlygas.

11. „Maisto bankas“ – pernelyg platus reiškinys, kad būtų galima priskirti vienai kategorijai. Atliekant apklausą vertintos įmonės ir organizacijos, prisidedančios ir įvairiais būdais palaikančios šios organizacijos veiklą, puoselėjančios bendras vertybes ir tradicijas.

12. „Jūsų atsakingiausiasis“ – tai „Delfi“ skaitytojų išrinkta įmonė ar verslininkas, surinkęs daugiausia balsų. Kviečiame balsuoti – išsakyti savo nuomonę, kuri įmonė Lietuvoje labiausiai prisideda prie gerų darbų ir gerovės Lietuvoje kūrimo. Balsuok! Balsavimo taisyklės.

„Atsakingo‌ ‌požiūrio“‌ ‌apdovanojimai‌ ‌–‌ ‌iniciatyva,‌ ‌skirta‌ ‌pagerbti‌ ‌prie‌ ‌Lietuvos‌ ‌gerovės‌ ‌ kūrimo‌ ‌prisidedančias‌ ‌įmones‌ ‌ir‌ ‌verslininkus.‌ ‌Jiems‌ ‌rūpi‌ ‌daugiau!‌ ‌

Atgal į pagrindinį

Tyrimas

Susijusios naujienos

PRISTATO
Balsavimas
Tyrimas
Projekto pristatymas
Balsavimo taisyklės