aA
Rau­dond­va­ry­je (Kau­no ra­jo­ne) šeš­tą kar­tą vy­ko efek­ty­viau­sių ir di­džiau­sių pie­no ūkių ap­do­va­no­ji­mai „Pie­nės 2019“. Ren­kant sėk­min­giau­sius pie­no ūkius, įmo­nės ir šei­mos ūkiai at­ski­rai įver­tin­ti dve­jo­se ka­te­go­ri­jo­se – pa­gal su­pir­kė­jams par­duo­to bei pa­gal per me­tus iš vie­nos kar­vės pri­melž­to pie­no kie­kį.
Dai­na ir Ju­lius Mar­ti­šiai
© Žemaitis

Šie­met sėk­mė nu­si­šyp­so­jo net ke­tu­riems Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kams. Jie pa­te­ko į sėk­min­giau­sių­jų de­šim­tu­kus. O džiu­giau­sia, kad pa­gal efek­ty­vu­mą tarp šei­mos ūkių re­zul­ta­ty­viau­siu pri­pa­žin­tas Ju­liaus Mar­ti­šiaus ir jo žmo­nos Dai­nos ūkis Vieš­to­vė­nuo­se.

Šie­met do­mi­nuo­ja pie­no ūkiai iš Že­mai­ti­jos

Šven­tės me­tu že­mės ūkio mi­nist­ras And­rius Pa­lio­nis pa­si­džiau­gė no­mi­nan­tais, ku­rių pa­vyz­džiai ro­do, jog dir­bant nuo­sek­liai ir efek­ty­viai, Lie­tu­vos pie­no ūkiai ga­li įgy­ven­din­ti ūkio plėt­ros pro­jek­tus ir net kon­ku­ruo­ti su pa­sau­lio pie­ni­nin­kys­tės ūkiais. At­rin­kus 500 di­džiau­sių Lie­tu­vos ūkių, jie su­skirs­ty­ti į 2 ka­te­go­ri­jas: įmo­nes ir šei­mos ūkius. Taip su­da­ry­ti di­džiau­sių ir efek­ty­viau­sių Lie­tu­vos pie­no ūkių de­šim­tu­kai. Ne­pai­sant to, kad vis daž­niau pa­si­girs­ta kal­bų dėl gre­sian­čios pie­no kri­zės, Že­mai­ti­jos ūki­nin­kai pa­de­monst­ra­vo kaip nie­kad ge­rus re­zul­ta­tus.

D. ir J. Mar­ti­šiai šio sa­vo pa­sie­ki­mo per daug ne­su­reikš­mi­na. „Juk pir­mą­ją vie­tą nuo ant­ro­sios de­šim­tu­ke ski­ria vos ke­li šim­tai ki­log­ra­mų pie­no. Kai ku­rias vie­tas – tik ke­li ki­log­ra­mai. Daug ge­rai dir­ban­čių ūki­nin­kų, o ypač Že­mai­ti­jos re­gio­ne“, – sa­vo įžval­go­mis da­li­jo­si D. Mar­ti­šie­nė.

Bet juk ir vie­nas taš­kas, ki­log­ra­mas, cen­ti­met­ras ar se­kun­dė daž­nai pa­kei­čia žmo­gaus li­ki­mą. Pie­no ūky­je pa­na­šiai kaip spor­te – jei užim­si pir­mą­ją vie­tą, apie ta­ve kal­bės gar­siai ir il­gai, jei per vi­du­riu­ką – lik­si ne­pas­te­bė­tas.

Vis dėl­to J. Mar­ti­šius ne­si­džiau­gė po ap­do­va­no­ji­mo už­griu­vu­siu dė­me­siu. „Jau tris die­nas ne­ga­liu nor­ma­liai dirb­ti, vis tu­riu bend­rau­ti su žur­na­lis­tais. Tre­čią die­ną iš ei­lės tu­riu praus­tis“, – juo­ka­vo ūki­nin­kas. Bet to­kia šlo­vės kai­na. Kai lai­mi Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nė, mes jos per­ga­lę pri­si­ski­ria­me sau. Taip ir šiuo at­ve­ju – lai­mė­jo J. Mar­ti­šius, o sėk­min­gais įvar­di­ja­mi Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kai.

Sun­ki pra­džia

Šian­dien Mar­ti­šiai sėk­min­gai ūki­nin­kau­ja Ju­liaus gim­tuo­siuo­se Vieš­to­vė­nuo­se. Bet iki sėk­mės ėjo pa­ma­žu, žings­nis po žings­nio. 1993 me­tais abu bai­gė zooin­ži­ne­ri­jos stu­di­jas Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jo­je, bet jau­nų spe­cia­lis­tų ta­da nie­kam ne­rei­kė­jo. „Bu­vo­me pir­mo­ji ab­sol­ven­tų lai­da, kai nei vie­no iš kur­so drau­gų darb­da­viai ne­pak­vie­tė dirb­ti į sa­vo įmo­nes. Įsi­dar­bin­ti pa­gal spe­cia­ly­bę ne­bu­vo jo­kių vil­čių. Iši­ro ko­lū­kiai, tiek mies­te, tiek kai­me ne­bu­vo dar­bo“, – pri­si­mi­nė ne­links­mą praei­tį ūki­nin­kas.

Stu­di­jų lai­kais su­si­tuo­ku­si jau­na šei­ma grį­žo į Ju­liaus tė­viš­kę. Apie sa­va­ran­kiš­ką ūki­nin­ka­vi­mą iš pra­džių min­čių ne­bu­vo, bet ki­to ke­lio taip pat ne­bu­vo. Nors ir ne­tvir­tai ap­si­spren­du­si, jų šei­ma ėmė­si ne­leng­vo pie­no ūkio vers­lo. Ju­liaus tė­vų tvar­te jau bu­vo ke­lios kar­vės, dar ke­lias ga­vo iš bank­ru­tuo­jan­čios ne­to­lie­se bu­vu­sios bend­ro­vės. Te­ko ir pirk­ti. Taip po tru­pu­tį pra­dė­jo plės­tis.

J. Mar­ti­šiaus se­ne­lis tu­rė­jo 50 hek­ta­rų že­mės. Jau­nam ūki­nin­kui tai bu­vo la­bai di­de­lė pa­spir­tis. Tik dirb­ti jos ne­la­bai bu­vo kuo. Pra­džio­je vi­sus ūkio dar­bus jie nu­dirb­da­vo su ark­liu. Ūkis bu­vo miš­rus, be gal­vi­jų dar au­gi­no kiau­les, paukš­čius. Sė­da­vo ir grū­di­nes kul­tū­ras. Pra­džia tik­rai bu­vu­si ne­leng­va. Iki šiol pri­si­me­na, kad ne­re­tai grū­dai su­pe­ly­da­vo, o jais še­ria­mi gy­vu­liai sirg­da­vo. Pa­ma­žu pra­dė­jus ūkį mo­der­ni­zuo­ti, ja­me li­ko tik kar­vės.

Dai­na ir Ju­lius Mar­ti­šiai
Dai­na ir Ju­lius Mar­ti­šiai
© Žemaitis

Nuo­la­ti­nis ju­dė­ji­mas į prie­kį

Kai mel­žia­mų kar­vių skai­čius pa­di­dė­jo iki 14, tvar­te pa­si­da­rė ankš­to­ka. Ūki­nin­kai pra­dė­jo gal­vo­ti apie nau­jo sta­ty­bą. Tvar­tą pa­si­sta­tė, bet ir šis ūkiui dar la­biau ple­čian­tis pa­si­da­rė per ankš­tas. To­dėl te­ko sta­ty­ti ir tvar­tą te­ly­čioms. Nors ūki­nin­ka­vi­mo pra­džio­je au­gin­da­vo ir bu­lius, jų vė­liau at­si­sa­kė. Da­bar jei kar­vė at­si­ve­da vy­riš­kos ly­ties ver­še­lį, jį iš­kart par­duo­da. Mė­si­nių gal­vi­jų neau­gi­na.

Da­bar J. Mar­ti­šius dir­ba 120 ha že­mės. Pa­ša­rams jau ke­li me­tai sė­ja apie 12 hek­ta­rų ku­ku­rū­zų, iš jų ga­mi­na si­lo­są. Iš jo gau­na­ma tiek ener­gi­jos, kiek ne­gau­na­ma iš jo­kio ki­to pa­ša­ri­nio au­ga­lo, skir­to mel­žia­moms kar­vėms šer­ti. Vi­si li­kę hek­ta­rai skir­ti pie­voms, nes gy­vu­liai iš­ti­sus me­tus lai­ko­mi tvar­te. Ka­dan­gi grū­dai ūky­je jau ne­beau­gi­na­mi, šiau­dus ten­ka pirk­ti iš ki­tų ūki­nin­kų ar­ba keis­ti į mėš­lą.

Daž­niau­siai Lie­tu­vos stam­bie­ji ūki­nin­kai tu­ri miš­rius ūkius. Vys­to pie­ni­nin­kys­tę, au­gi­na mė­si­nius gal­vi­jus ir grū­di­nes kul­tū­ras. O Mar­ti­šiai ap­si­spren­dė vys­ty­ti tik pie­no ūkį, tad ne­si­blaš­ky­da­mi šio­je sri­ty­je ir dir­ba. Kaž­ka­da sva­jo­ję apie 50-ies mel­žia­mų kar­vių ban­dą, da­bar jau ke­le­rius me­tus ne­nu­tols­ta nuo 70. Kas­dien jų ūkis pa­ga­mi­na apie 2 t pie­no.

Se­niau jų ūky­je lai­ky­tos juod­mar­gės kar­vės jau praei­tis. Da­bar vi­sos kar­vės holš­tei­ni­zuo­tos, bet di­džio­ji da­lis – gry­na­veis­lės holš­tei­nės. Tai pie­nin­giau­si gal­vi­jai pa­sau­ly­je. Kar­tą per me­tus įver­tin­ti gy­vu­lių į jų ūkį at­va­žiuo­ja Lie­tu­vos gal­vi­jų vei­sė­jų aso­cia­ci­jos (LGVA) spe­cia­lis­tas. Pa­gal jo įver­ti­ni­mus at­ren­ka­mi pa­tys ge­riau­si gy­vu­liai. Taip pa­ma­žu ge­ri­na­ma ban­dos ge­ne­ti­ka.

Nors D. ir J. Mar­ti­šiai bai­gė zooin­ži­ne­ri­jos stu­di­jas, bet abu pri­pa­žįs­ta, kad stu­di­jų me­tais įgy­tų ži­nių ne­pa­kan­ka. Šei­mos gal­va pa­pil­do­mai lan­kė įvai­rius kur­sus, da­ly­va­vo mo­ky­muo­se, to­dėl daž­nai kar­ves sėk­li­na pa­ts. Jei kar­vė pra­de­da ver­šiuo­tis nak­tį, iš lo­vos spe­cia­lis­to ne­ver­čia, sa­ko, ir vie­nas kuo pui­kiau­siai su­si­tvar­kan­tis.

Ūky­je dir­ba vie­na sam­do­ma mel­žė­ja ir du dar­bi­nin­kai. Sa­vo dar­bi­nin­kus J. Mar­ti­šius la­bai gi­ria. „Jie darbš­tūs ir la­bai at­sa­kin­gi. Daž­nai man pri­me­na, kad jau lai­kas vie­no­kiems ar ki­to­kiems dar­bams. Kai tu­ri to­kius dar­bi­nin­kus, tai ir į fer­mą be rei­ka­lo nė­ra ko ei­ti“, – džiau­gė­si ūki­nin­kas.

Dir­bant pie­no ūky­je nė­ra lais­va­die­nių ar ato­sto­gų. Bet trum­pus pa­bė­gi­mus nuo dar­bų D. ir J. Mar­ti­šiai la­bai mėgs­ta. Pra­si­ta­ria, kad pa­tin­ka lan­ky­tis teat­re, ku­rį pa­mė­go dar stu­di­jų lai­kais, kon­cer­tuo­se. Trum­pų ke­lio­nių taip pat neat­si­sa­ko. Mo­te­ris mėgs­ta spor­tą. Ret­sy­kiais ir dvi­ra­tį iš­si­trau­kia iš san­dė­liu­ko, juo ap­le­kia apy­lin­kes.

Atei­ties pla­nai

Ūki­nin­kai gy­ve­na dar 1859 me­tais pro­se­ne­lio pa­sta­ty­ta­me na­me. Jį at­nau­ji­no ir pri­si­tai­kė sau. So­dy­ba di­de­lė, daug pa­sta­tų, me­džių, gė­ly­nų, ve­jos. Sup­ran­ta­ma, kad vi­sa tai pri­žiū­rė­ti uži­ma daug lai­ko. Bet Dai­na sa­ko ne­si­bo­din­ti jo­kių dar­bų. Pa­ti ir ve­ją pjau­na, ra­vi, ren­ka obuo­lius, grė­bia la­pus...Tu­ri ir dar­žą, tik sė­ja vis­ko ge­ro­kai ma­žiau nei anks­čiau, nes vai­kai užau­go, pa­li­ko gim­tuo­sius na­mus ir ku­ria atei­tį pa­tys.

Bet pa­tys ūki­nin­kai dar ne­ža­da su­sto­ti. Nu­ma­ty­ta ūkį plės­ti, tam rei­kės lai­ko ir ne­ma­žų in­ves­ti­ci­jų. „Atei­tis pa­ro­dys, gal vai­kai pe­rims ūkį. Juk gy­ve­ni­mas ne­nus­pė­ja­mas, daug kas ga­li at­si­tik­ti, pa­si­keis­ti. Bet vi­sa­da dir­bo­me ir dirb­si­me kaip įma­no­ma ge­riau, ju­dė­si­me pa­ma­žu į prie­kį“, – atei­ties pla­nais pa­si­da­li­no D. Mar­ti­šie­nė.

Prieš at­si­svei­kin­da­mi pa­si­vaikš­čio­jo­me po Mar­ti­šių so­dy­bą. Šei­mi­nin­kai pa­ro­dė ke­lio­se vie­to­se spe­cia­liai pa­lik­tus se­nų­jų pa­sta­tų pa­ma­ti­nius ak­me­nis. Jie šei­mai la­bai bran­gūs, nes pro­se­ne­lių pa­lik­ti. Di­džiu­lis ąžuo­las, au­gan­tis kie­me, so­dy­bą sau­gan­tis se­nu­tė­lis kry­žius, au­ten­tiš­kas svir­nas – vi­si šie ženk­lai by­lo­ja, kad so­dy­ba la­bai se­na, per­gy­ve­nu­si ka­rus ir trem­tis, bet pri­žiū­ri­ma ir la­bai bran­gi­na­ma.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(10 žmonių įvertino)
4.1000

Vidutinės pieno supirkimo kainos spalį (3)

2019 m. spalio mėnesį vidutinė natūralaus (4,37 proc. riebumo ir 3,47 proc. baltymingumo) pieno...

Kaip gyvenama prieš 200 metų statytame name, kuris nepasikeitė iki šiol kam ir kaip senovėje naudotas duonkepis (32)

Virgilijus ir Giedrės Šironai, ūkininkaujantys Molėtų raj. turbūt vieni iš įdomiausių...

Karininkės gyvenimo vingiai: iš saugumo į šiaudinę trobą ir dulas (35)

Virginija Šironė , trylika metų atidavusi tarnybai Lietuvos kariuomenėje, kur dirbo logiste ir...

Paaiškino, kada valdžia gali atimti artimųjų kapus (28)

Mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mo die­nai ar­tė­jant ka­pi­nės tar­si at­gy­ja. Vis dau­giau...

Ūkininkų gyvuliai laukuose, bet bausti nėra už ką (21)

Auksinė mintis – visuomenė yra tokia, kaip elgiasi su savo mažiausiais – Kėdainiuose išties...

Top naujienos

Seimas nepailsta – vis ieško būdų, kaip pastorinti pinigines politikams (105)

Seimo Valstybės ir savivaldybių valdymo komitetas, panašu, kad rado būdą, kaip į Seimo...

Populiariausių partijų trejetuke – nauja lyderė: „valstiečiai“ atsidūrė rekordinėse žemumose (486)

Nors „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis sako manąs, kad šalies žmonės prie...

Seime netikėta iniciatyva: Pranckietis kvies Karbauskį susitikti (1)

Nerimstant diskusijoms dėl pozicijų Seimo valdyboje Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis žada...

Po kruvinų įvykių Kaune – slaptas planas išvaduoti galimą žudiką: akiratyje atsidūrę teisėjai apklausti STT (237)

Laisvę galima nusipirkti – jei ne už didelius, tai už labai didelius pinigus. Tokia taisykle...

Macrono komanda lipte prilipusi prie netylančių telefonų: nepasiruošusius užklupo ir partnerius, ir konkurentus (13)

Prancūzijos pareigūnai didina apsukas, stengdamiesi pasinaudoti chaosu, kurį sukėlė naujausias...

Tūpsnis lenkams – kai jie baigs pardavinėti savo produkciją, lentynose vietos atsiras ir mums (15)

Šie metai kaip niekad nesėkmingi obuolius auginantiems Lietuvos sodininkams. Ir nors, palyginus su...

Specialisto patarimams verslininkams: sėkmingiems vadovams šiandien nepakanka žvelgti tik į pelną

Dažniausiai žmonėms uždavus klausimą, kas jiems yra sėkmingas verslas , išgirstame žodį...

Mažvydas Jastramskis. Vargas valstybei, kuri proto nevertina (33)

Lietuvoje aukštasis mokslas nėra prioritetas. Jis rūpi mažai kam. Ir tai galioja ne tik...

Mirė „Mafijos tėvu“ vadintas Vidas Antonovas: paskutinis pokalbis ir atsiprašymas sujaudino šeimą (156)

Ketvirtadienio rytą mirė Vidas Antonovas . DELFI žiniomis, jo gyvybė užgeso Šiaulių miesto...

Šaltiniai: FNTT atliko kratą Širvintų tarybos nario sodyboje (23)

Finansinių nusikaltimų ir tyrimų tarnyba ( FNTT ) trečiadienį atliko kratą Širvintų rajone...