Le­do are­na at­si­ras­tų Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro kai­my­nys­tė­je, mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ val­do­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, kur da­bar yra šios ben­dro­vės Klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­rius. Ne vie­nas ta­ry­bos na­rys reiš­kė abe­jo­nes dėl Le­do are­nos fi­nan­si­nės naš­tos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui, ta­čiau ko­kia kon­kre­čiai bus ši naš­ta, pa­aiš­kės vie­šo­jo kon­kur­so bū­du pa­rin­kus pri­va­tų in­ves­tuo­to­ją.

Dvi al­ter­na­ty­vos: vie­na – už 3,1 mln. eu­rų, ki­ta – už 2,3 mln. eu­rų

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ke­lis kar­tus bu­vo pa­brėž­ta, kad Dau­gia­funk­cės le­do are­nos idė­ja pri­klau­so me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui. Šis sa­kė, kad to­kios are­nos po­rei­kį pa­ju­tęs kal­bė­da­mas su mies­to žmo­nė­mis, ta­čiau pa­brė­žė, jog dar pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį ta­ry­ba yra pri­ėmu­si spren­di­mą reng­ti Le­do are­nos sta­ty­bos in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą.

Ta­ry­bai pri­ėmus to­kį spren­di­mą, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja or­ga­ni­za­vo mi­nė­to pro­jek­to ren­gė­jo pa­slau­gos vie­šą­jį pir­ki­mą. Jį lai­mė­jo Vil­niaus ben­dro­vė „Pe­ri­tus part­ners“, ku­ri in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą pa­ren­gė maž­daug už 10 tūkst. eu­rų.

Jos at­sto­vas Liu­das Prū­sai­tis, pa­reng­tą pro­jek­tą pri­sta­ty­mas va­sa­rio 25-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, iš­sky­rė dvi pro­jek­to al­ter­na­ty­vas: pa­gal pir­mą­ją sto­gi­nės plo­tas, nuo ku­rio pri­klau­sy­tų are­nos dy­dis, bū­tų 3 tūkst. 500 kv. met­rų, jos aukš­tis – 11 met­rų, pa­gal­bi­nio pa­sta­to plo­tas – 950 kv. met­rų, pa­gal ant­rą­ją sto­gi­nės plo­tas – 2 tūkst. 900 kv. met­rų, jos aukš­tis – 7 met­rai, pa­gal­bi­nio pa­sta­to plo­tas – 571 kv. met­ras. Abiem at­ve­jais Le­do are­no­je bū­tų 100 kv. met­rų dy­džio ka­vi­nė ir au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lė.

Pa­gal pir­mą al­ter­na­ty­vą pri­va­taus ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jos į are­nos sta­ty­bą ir jos įran­gą bū­tų 3,1 mln. eu­rų, pa­gal an­trą – 2,3 mln. eu­rų su PVM.

Le­do are­nos sta­ty­bos vie­šo­jo ir pri­va­taus ka­pi­ta­lo part­ne­rys­tės pro­jek­to ren­gi­mui va­do­vau­jan­tis me­ro pa­ta­rė­jas Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius pa­ste­bė­jo, kad, at­li­kus fi­nan­si­nę, eko­no­mi­nę ir tei­si­nę ana­li­zę, pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui pa­rink­ta ant­ro­ji al­ter­na­ty­va, ku­ri pa­rei­ka­lau­tų tiek ma­žes­nių fi­nan­si­nių in­ves­ti­ci­jų, tiek ir ma­žes­nio sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo.

Sta­ty­ba ir įren­gi­mas už­truk­tų dve­jus me­tus

Kaip nu­ma­ty­ta in­ves­ti­ci­nia­me pro­jek­te, Le­do are­nos sta­ty­ba ir įren­gi­mas už­truk­tų dve­jus me­tus, po to pen­kio­li­ka me­tų are­ną val­dy­tų ir ad­mi­nist­ruo­tų pri­va­tus in­ves­tuo­to­jas, už­tik­rin­tų prie­žiū­rą, ei­na­mą­jį ir ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą.

„Sie­kiant eli­mi­nuo­ti privataus sub­jek­to ne­mo­ku­mo ri­zi­ką, ke­ti­na­ma są­ly­go­se nu­ma­ty­ti ob­jek­to įkei­ti­mą vie­ša­jam sub­jek­tui – sa­vi­val­dy­bei vi­sam su­tar­ties lai­ko­tar­piui, ku­rio pa­bai­go­je vi­sas su­kur­tas tur­tas bū­tų per­duo­tas į sa­vi­val­dy­bės ba­lan­są“, – sa­kė A.Ja­ru­še­vi­čius.

Ėmus veik­ti are­nai, sa­vi­val­dy­bė pen­kio­li­ka me­tų pri­va­čiam in­ves­tuo­to­jui kas­met mo­kė­tų po 200 tūkst. eu­rų už jos veik­lą ir už­tik­rin­tų mies­to mo­ki­nių tre­ni­ra­vi­mą­si are­no­je – mi­ni­ma­liai 860 va­lan­dų per me­tus, at­si­žvel­giant į įkai­nius tai ga­lė­tų kai­nuo­ti dar 20 tūkst. eurų per me­tus.

Me­ro pa­ta­rė­jo tei­gi­mu, tiek me­ti­nio sa­vi­val­dy­bės mo­kė­ji­mo da­lis, tiek pa­slau­gos va­lan­di­nis įkai­nis bei sa­vi­val­dy­bės per­ka­mų va­lan­dų skai­čius tu­rė­tų pa­tek­ti tarp eko­no­mi­nių ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jų: „Pro­jek­te skai­čiuo­ja­ma, kad vie­šo­jo sub­jek­to mo­kė­ji­mai su­da­ry­tų apie du treč­da­lius rei­kia­mų paja­mų, įver­ti­nant ir in­ves­ti­ci­jų at­si­pir­ki­mą, o ga­li­ma pri­va­taus ka­pi­ta­lo kas­me­tė in­ves­ti­ci­jų grą­ža – apie 13 pro­cen­tų.“

Pla­nuo­ja­mi di­džiau­si sa­vi­val­dy­bės tur­ti­niai įsi­pa­rei­go­ji­mais pri­va­čiam sub­jek­tui per pen­kio­li­ka me­tų, iš­reikš­ti gry­ną­ja da­bar­ti­ne ver­te, – be­veik 3 mln. 800 tūkst. eu­rų su PVM.

Are­no­je, ku­ri tu­rė­tų ma­žiau­siai 400 sė­di­mų vie­tų žiū­ro­vams, vyk­tų le­do ri­tu­lio, ak­men­sly­džio, dai­lio­jo čiuo­ži­mo, rie­du­čių ri­tu­lio spor­ti­nin­kų tre­ni­ruo­tės ir šių ša­kų var­žy­bos. A.Ja­ru­še­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad sie­kia­muo­se pro­jek­to re­zul­ta­tuo­se nu­ro­do­ma, jog tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė or­ga­ni­zuo­ti var­žy­bas pa­gal Tarp­tau­ti­nės le­do ri­tu­lio fe­de­ra­ci­jos rei­ka­la­vi­mus.

Dau­gia­funk­cė le­do are­na Aly­tu­je įvar­dy­ta kaip iš­skir­ti­nis, mies­tie­čius ir tu­ris­tus pri­trauk­sian­tis ob­jek­tas Pie­tų Lie­tu­vo­je, nes iki šiol to­kias are­nas ar čiuo­žyk­las tu­ri Vil­nius, Kau­nas, Elek­trė­nai, Šiau­liai, Klai­pė­da, Ma­žei­kiai ir Pa­ne­vė­žys.

Are­nai pa­rink­ta vie­ta – Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro kai­my­nys­tė­je, sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ da­bar val­do­ma te­ri­to­ri­ja, Žu­vin­to g. 4, kur vei­kia jos Klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­rius. Tai be­veik 44 arų te­ri­to­ri­ja prie Jau­ni­mo par­ko su 840 kv. met­rų dy­džio pa­sta­tu ir in­ži­ne­ri­niais sta­ti­niais. Šiuo me­tu ši­lu­mos tie­kė­jai že­mės skly­pą nuo­mo­ja iš vals­ty­bės, tad, nu­spren­dus sta­ty­ti Le­do are­ną, sa­vi­val­dy­bei iš mi­nė­tos ben­dro­vės tek­tų per­im­ti čia esan­tį tur­tą, su Na­cio­na­li­ne že­mės tar­ny­ba su­si­tvar­ky­ti že­mės rei­ka­lus.

Be­je, šio­je vie­to­je prieš ku­rį lai­ką gal­vo­ta sta­ty­ti spor­ti­nin­kų vieš­bu­tį. Kaip bu­vo pa­brėž­ta mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, į pri­va­taus in­ves­tuo­to­jo iš­lai­das sta­tant are­ną yra įskai­čiuo­tos lė­šos, rei­ka­lin­gos pa­sta­to nu­grio­vi­mui mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je.

„Ob­jek­tui pa­rink­ta vie­ta vie­no­dai nu­to­lu­si nuo pa­grin­di­nių mies­to gy­ve­na­mų­jų mik­ro­ra­jo­nų, pa­to­giai pa­sie­kia­ma vie­šuo­ju trans­por­tu. Tai la­bai svar­bu spor­tuo­jan­tiems moks­lei­viams, ku­rie į tre­ni­ruo­tes tu­ri neš­tis ne­ma­žai sve­rian­čią eki­puo­tę. Le­do are­na pa­pil­dys čia jau esan­čią spor­to in­fra­struk­tū­rą, o pro pu­siau at­vi­ras are­nos sie­nas at­si­vers vaiz­dai į kryp­tin­gai plė­to­ja­mą Jau­ni­mo par­ką. Ne­pai­sant to, kad pla­nuo­ja­ma pu­siau at­vi­ra Le­do are­na, pa­si­nau­do­jant tech­no­lo­gi­ne įran­ga jo­je le­dą bus ga­li­ma eks­plo­a­tuo­ti aš­tuo­nis mė­ne­sius per me­tus. Li­ku­sį lai­ką, le­dą pa­kei­tus į kie­tos dan­gos aikš­tę, čia bus ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti įvai­rius ren­gi­nius ir ki­tų spor­to ša­kų tre­ni­ruo­tes“, – Le­do are­nos pri­va­lu­mus var­di­jo me­ro pa­ta­rė­jas A.Ja­ru­še­vi­čius.

Abe­jo­jan­čius ra­mi­no gar­sus le­do ri­tu­li­nin­kas Dai­nius Zub­rus

Ar sa­vi­val­dy­bė su Le­do are­na ne­už­si­de­da per di­de­lės fi­nan­si­nės naš­tos, pir­miau­sia su­abe­jo­jo ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Če­čė­ta. Apie tai, kad sa­vi­val­dy­bė tu­rės su­ge­ne­ruo­ti lė­šas ver­slui, val­dan­čiam are­ną, ir apie tai, kad vien dėl bran­gios spor­tui ant le­do skir­tos ap­ran­gos to­li gra­žu ne vi­si ga­lės lan­ky­tis are­no­je, kal­bė­jo ta­ry­bos na­rys To­mas Pa­čė­sas.

„Rei­kia vie­tos, kur aly­tiš­kiai ga­lė­tų čiuo­ži­nė­ti pa­čiū­žo­mis. Tam už­tek­tų ir le­do aikš­te­lių. Ma­no pa­siū­ly­mas – jas ga­li­ma įreng­ti žie­mos me­tu ke­lio­se mies­to vie­to­se ir tai bran­giai ne­kai­nuo­tų. Ko­dėl to žie­mą ne­pa­da­rius Ro­tu­šės aikš­tė­je, kad ir ka­vi­nės ga­lė­tų už­si­dirb­ti, ar, pa­vyz­džiui, Dai­nų slė­ny­je, prie Spor­to rū­mų. Ko­dėl ne­nag­ri­nė­ja­ma pen­kis ar dau­giau kar­tų pi­ges­nių va­rian­tų?“ – kal­bė­jo ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius.

Ta­ry­bos po­sė­džio iš­va­ka­rė­se į jos na­rius krei­pė­si Aly­taus mies­to spor­to ta­ry­ba, ne­pri­tar­da­ma to­kiai in­ves­ti­ci­jai, nes, jos nuo­mo­ne, pir­miau­sia dė­me­sį rei­kia skir­ti esa­moms spor­to ša­koms ir tu­ri­moms ba­zėms iš­lai­ky­ti bei pri­žiū­rė­ti. Spor­to ta­ry­ba, iš­ana­li­za­vu­si Le­do are­nos pro­jek­tą, pa­da­rė iš­va­dą, kad aikš­te­lė pro­jek­tuo­ja­ma ma­žes­nių mat­me­nų, nei pa­tvir­tin­ta Tarp­tau­ti­nės le­do ri­tu­lio fe­de­ra­ci­jos, va­di­na­si, are­no­je ne­ga­lės vyk­ti ofi­cia­lios le­do ri­tu­lio var­žy­bos.

Abe­jo­jan­čius Le­do are­nos pa­jė­gu­mu ėmė ra­min­ti prie nuo­to­li­nio mies­to ta­ry­bos po­sė­džio pri­jun­gęs gar­sus le­do ri­tu­li­nin­kas, dzū­kiš­kų šak­nų tu­rin­tis Dai­nius Zub­rus: „Kiek žiū­rė­jau skly­pą ir pro­jek­tą, ma­nau, kad aikš­tė bus tin­ka­mo dy­džio, čia ga­lė­tų žais­ti vy­rai ir jau­niai, ga­lė­tų vyk­ti tarp­tau­ti­niai jų tur­ny­rai. Pie­tų Lie­tu­vo­je nė­ra le­do aikš­tės, to­dėl at­si­ra­dus jai Aly­tu­je, bū­tų tik­rai už­im­ta.“

„Pe­ri­tus part­ners“ at­sto­vui L.Prū­sai­čiui pa­reiš­kus, kad aikš­tė bus 63 met­rų il­gio ir apie 50 met­rų plo­čio, o pa­gal rei­ka­la­vi­mus tai ati­tin­ka­mai tu­rė­tų bū­ti 60 ir 30 met­rų, dis­ku­si­jos dėl jos ati­ti­ko rei­ka­la­vi­mams kaip ir ne­be­li­ko.

„Kol kas tai te­ori­niai skai­čiai, kai­na bus aiš­ki po kon­kur­so“

Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis ta­ry­bos na­riams, kri­ti­ka­vu­siems di­de­lę grą­žą nuo in­ves­ti­ci­jų ir pri­si­i­ma­mus per di­de­lius sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mus, ne vie­ną kar­tą po­sė­džio me­tu tei­gė: „Kol kas tai te­ori­niai skai­čiai, kai­na bus aiš­ki po kon­kur­so.“

Da­bar ta­ry­bai pri­ta­rus Aly­taus dau­gia­funk­cės le­do are­nos in­fra­struk­tū­ros sta­ty­bos, įveik­li­ni­mo ir pri­tai­ky­mo vi­suo­me­nės reik­mėms pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­rių part­ne­rys­tės bū­du tiks­lin­gu­mui, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja skelbs vie­šą kon­kur­są pri­va­čiam in­ves­tuo­to­jui pa­rink­ti.

A.Ja­ru­še­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, pir­miau­sia bus ren­gia­ma partnerystės projekto dokumentacija ir pačios sutarties projektas: „Konkurso sąlygų paketas apims statinio techninius parametrus, reika­la­vi­mus teikiamoms paslaugoms, part­nerystės atrankos kriterijus, o pa­rengta dokumentacija bus vieši­nama pastaboms ir siūlymams pateikti. Taip pat numatoma vieša konsultacija su potencialiais investuotojais ir tik tuo­met, ga­vus ga­lu­ti­nius pa­siū­ly­mus, at­ren­ka­mas pri­va­tus part­ne­ris ir ren­gia­mas su­tar­ties pro­jek­tas, ku­ris bus de­ri­na­mas ne tik su Cen­tri­ne pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra, bet ir su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.“

Kaip nu­ma­ty­ta va­sa­rio 25-ąją pri­im­ta­me ta­ry­bos spren­di­me, pa­rin­kus nu­ga­lė­to­ją, jai bus tei­kia­mas svars­ty­ti part­ne­rys­tės su­tar­ties pro­jek­tas, – to­kia su­tar­tis ga­li bū­ti pa­si­ra­šo­ma ir įgy­ven­di­na­ma, tik jai pri­ta­rus ta­ry­bos spren­di­mu.

Tad Le­do are­nos klau­si­mas jau su kon­kre­čiu pri­va­čiu in­ves­tuo­to­ju, jo in­ves­ti­ci­jų dy­džiu ir są­ly­go­mis dar kar­tą grįš į mies­to ta­ry­bą. Tuo­met jau bus aiš­ku, ar ne­už­ges įjung­ta ža­lia švie­sa Aly­tu­je at­si­ras­ti Dau­gia­funk­cei le­do are­nai.