Sausio 1 d. pradeda veikti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS), kurioje šios sistemos naudotojas galės viešai ir neatlygintinai ieškoti, peržiūrėti, analizuoti Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnyje nustatytus duomenis ir informaciją apie Lietuvoje veikiančias žiniasklaidos priemones ir kitus įstatyme nurodytus viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus – leidėjus, reklamos, viešųjų ryšių agentūras, nepriklausomus kūrėjus, praneša Kultūros ministerija.

Atnaujinus VIRSIS nuostatus, nustatytas 6 mėnesių pereinamasis laikotarpis viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams registruotis VIRSIS ir pradėti teikti duomenis į sistemą. Šiuo laikotarpiu Kultūros ministerija kartu su Registrų centru VIRSIS duomenų teikėjams surengs nuotolinius mokymus.

Į VIRSIS teiktini duomenys – informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų (juridinių asmenų) valdymą; dalyvius; vykdomas visuomenės informavimo veiklos rūšis; valdomas visuomenės informavimo priemones (rūšis, kategorijas), už jų turinį atsakingus asmenis; padarytus rimtus profesinius pažeidimus ir profesinės etikos nesilaikymą; turimas licencijas ir nustatytas metines įmokas; leidinių tiražą ir tiražo tikrinimą, jei toks atliktas; gautas pajamas iš politinės reklamos; lėšas iš viešojo sektoriaus subjektų; paramą iš fizinių ir juridinių asmenų, kai ji per kalendorinius metus iš to paties šaltinio viršija 10 BSI (nuo 2023 m. sausio 1 d. BSI – 49 eurai) ir jų šaltinius.

Siekiant užtikrinti duomenų aktualumą ir tikslumą, VIRSIS realizuotos integracinės sąsajos su įvairiais valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis: Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP); Juridinių asmenų registru (JAR); Juridinių asmenų dalyvių informacine sistema (JADIS); Lietuvos Respublikos gyventojų registru (GR); Licencijų informacine sistema (LIS); Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacine sistema (GYPAS); Valstybinės mokesčių inspekcijos Integruota mokesčių informacine sistema (IMIS); Vyriausiosios rinkimų komisijos informacine sistema (VRK IS); Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (LIBIS).

Pradėjus veikti VIRSIS, pareigą į ja teikti duomenis taip pat turės:

– viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, kai įstatyme nustatyti duomenys nėra kaupiami kituose valstybės informaciniuose ištekliuose ar valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

– viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijos (Kultūros ministerija, Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, Visuomenės informavimo etikos asociacija);

– viešojo sektoriaus subjektai (t. y. iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ar kito valstybės ar savivaldybės įsteigto fondo išlaikomos įstaigos, valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos ar kontroliuojamos bendrovės ar šių bendrovių valdomos ar kontroliuojamos dukterinės bendrovės, taip pat kiti juridiniai asmenys, kurių dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 50 procentų balsų arba skiria daugiau kaip pusę jų valdymo organų narių).

VIRSIS nebus teikiami ir viešinami duomenys apie dalyvius – fizinius asmenis – tų viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų, kurių teisinė forma yra asociacija, religinė bendruomenė ar religinė bendrija, profesinė sąjunga ar jų susivienijimas.

VIRSIS sukurta panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“. VIRSIS projektui įgyvendinti panaudota 419 907 eurai, iš kurių ES biudžeto lėšos sudarė 356 921 eurą (85 proc.), valstybės biudžeto lėšos – 62 986 eurus (15 proc.).

Projektui įgyvendinti 2018 m. vasario 28 d. Registrų centras (projekto vykdytojas) ir Kultūros ministerija (projekto partneris) pasirašė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. VIRSIS pradėta kurti 2019 metais.

VIRSIS pakeis šiuo metu Kultūros ministerijos administruojamą Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazę.

VIRSIS valdytojas – Kultūros ministerija, VIRSIS tvarkytojas – Registrų centras.

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą rasite čia.

M360