Tiesa, sprendime pažymima, kad konstatuoti pažeidimą vien tik dėl dalyvavimo laidoje negalima. Svarbu įvertinti ir dėstytojos pasisakymų turinį. Tačiau to Komisijai padaryti nepavyko, nes Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto pirmininko dr. Andriaus Gudausko atsiųsta laidos nuoroda neveikė.

Delfi susipažino su Centrinės akademinės etikos komisijos pirmininkės doc. Vigitos Vėbraitės pasirašytu raštu.

Jame dėstoma, kad ši komisija 2023 m. vasario 17 d. gavo Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto vardu šio komiteto pirmininko dr. A. Gudausko pateiktą kreipimąsi, kuriame pareiškėjas prašo įvertinti Komunikacijos fakulteto doc. dr. J. Mažylės dalyvavimo „OpTV“ kanalo laidoje faktą ir šioje laidoje doc. dr. J. Mažylės išsakytus teiginius atitikimo Universiteto statute įtvirtintai Universiteto misijai ir Centrinės akademinės etikos komisijos nuostatams požiūriu.

Ten pat pažymima, kad Komisija pasisako tik klausimais, kurie yra suformuluoti pareiškėjo kreipimesi ir tik Komisijai teisės aktais suteiktos kompetencijos ribose ir nenagrinėja už Komisijos kompetencijos ir jai pateikto kreipimosi ribų esančių klausimų.

„Pareiškėjo prašymas ištirti doc. dr. J. Mažylės elgesį (dalyvavimą „OpTV“ kanalo laidoje ir joje išdėstytus pasisakymus) pirmiausiai susijęs su klausimu, ar konkrečiu prašomu įvertinti elgesiu nebuvo peržengtos Akademinės etikos kodekso 5 punkte įtvirtintos Universiteto bendruomenės nario akademinės laisvės ribos.

Komisija pažymi, kad iš Universiteto prigimties, misijos ir jas konkretinančių Akademinės etikos kodekso nuostatų išplaukia pakankamai plačios Universiteto bendruomenės nario akademinės laisvės ribos: bendruomenės nariai turi teisę laisvai dėstyti savo nuomonę, kritikuoti, plėtoti mokslinę veiklą, rinktis tyrimų sritis ar jų tematiką, šaltinius, hipotezes ir metodus. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad Universitete pripažįstamos plačios akademinės laisvės ribos leidžia dėstyti savo nuomonę ir laisvai renkantis šios nuomonės sklaidai visus teisėtai veikiančius kanalus, kurių finansavimo šaltiniai, partnerių ar bendradarbių reputacija, veiklos pobūdis, siekiami rezultatai, darbo panaudojimo tikslai ar kitos argumentuotos priežastys neleidžia pagrįstai konstatuoti, kad bendradarbiavimas su tokiais sklaidos kanalais pažeistų akademinę etiką (Akademinės etikos kodekso 5 ir 6 p.)“, - teigiama doc. V. Vėbraitės pasirašytame rašte.

Ir dėstoma toliau: „Vadovaujantis tuo, vien pats dalyvavimo tam tikro informacijos sklaidos kanalo – teisėtai veikiančio, net jei jo veikla nevienareikšmiškai vertinama visuomenėje - laidoje faktas nėra pripažįstamas prieštaraujančiu Akademinės etikos kodeksui ir Universiteto statute įtvirtintai Vilniaus universiteto misijai.“

Rašte dėstoma, kad pažeidimui konstatuoti neužtenka vien tik dalyvavimo TV laidoje fakto. Taip pat reikia įvertinti ir pasisakymų turinį. O to padaryti nepavyko, nes atsiųsta laidos nuoroda neveikė. Kaip tik dėl to komisija neturėjo galimybės įvertinti konkrečių doc. dr. J. Mažylės pasisakymų.

„Konkrečiu nagrinėjamu atveju Akademinės etikos kodekso pažeidimo (kartu – ir Universiteto misijos neatitinkančio bendruomenės narės elgesio) faktas galėtų būti konstatuotas arba paneigtas tik įvertinus visą prašomo įvertinti elgesio kontekstą: ne tik patį dalyvavimo interneto kanalo laidoje faktą, bet ir konkretų pasisakymo turinį. Komisija pažymi, kad pareiškėjas savo kreipimesi nurodė, kad prašoma įvertinti konkretų Youtube socialinio tinklo „OpTV“ kanale paskelbtą įrašą, pavadinimu „Tapome panašūs į Afrikos džiunglių tautelę“ | Dr. Jolanta Mažylė apie išsigimusią žiniasklaidą“, tačiau pareiškėjo kreipimesi pateikta interaktyvi nuoroda buvo neveikianti.

Komisija kreipėsi į pareiškėją su prašymu patikslinti kreipimąsi ir pateikti laidos, pasisakymą, kurioje prašoma įvertinti įrašą ar kitus kreipimąsi pagrindžiančius įrodymus, tačiau kreipimasis patikslintas nebuvo.

Atsižvelgdama į tai, Komisija konstatavo, kad turimi duomenys yra nepakankami ir neleidžia pilnavertiškai išnagrinėti ir akademinės etikos požiūriu įvertinti doc. dr. J. Mažylės pasisakymo turinio, jo konteksto, to, ar buvo ir kiek plačiai buvo, atskleistas pasisakiusiosios priklausymas Universiteto bendruomenei ir kitų Komisijos atliekamam tyrimui aktualių aplinkybių, todėl galimo akademinės etikos pažeidimo ar jo nebuvimo faktas negali būti patvirtintas ar paneigtas“, - rašoma sprendime.

Priimant šį sprendimą viena Komisijos narė nusišalino ir nedalyvavo. Sprendimas priimtas likusių Komisijos narių bendru sutarimu.

„Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasi Centrinės akademinės etikos komisijos nuostatų 13.5, 23.2 ir 35.2 papunkčiais, Centrinė akademinės etikos komisija nutaria:

1. Konstatuoti, kad Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso pažeidimo faktas ir Vilniaus universiteto misijai prieštaraujantis doc. dr. Jolantos Mažylės elgesys nenustatyti;

2. Skelbti nuasmenintą Komisijos sprendimą viešai“, - teigiama Komisijos pirmininkės doc. V. Vėbraitės pasirašytame rašte.

Delfi primena, kad ginti dėstytojos stojo Lietuvos žurnalistų sąjunga. LŽS valdybos pareiškime konstatuojama, kad Vilniaus universiteto doc. dr. J. Mažylė nebuvo pakviesta nė į vieną iš trijų šio komiteto posėdžių, kuriuose buvo svarstomas jos elgesys ir dalykinė kompetencija. Sąjungos vadovybė griežtai įvertino dėstytojos svarstymą ir M. Garbačiauskaitei-Budrienei metė kaltinimus neva ši dėstytojos atžvilgiu taikė mobingą.

Sąjungos vadovybė susidariusią situaciją įvertino kaip netoleruotiną. J. Mažylė priklauso Lietuvos žurnalistų sąjungai ir vadovauja jos Vilniaus skyriui.

Visuomenės informavimo etikos komisija (VIEK) taip pat sureagavo į Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) pareiškimą apie tarp Komunikacijos fakulteto ir doc. dr. J. Mažylės kilusio konflikto dėl dėstytojos dalyvavimo televizijos „OpTV“ laidoje.

Šiai komisijai taip pat priklauso ir J. Mažylė.

Komisija teigė, kad jeigu VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos komitetas nemato reikalo pakviesti kritikuojamą asmenį bent į vieną iš posėdžių ir suteikti jam galimybę išsakyti savo poziciją, „nenuostabu, kad studijas baigę žurnalistai ignoruoja kritikuojamo asmens teisę atsakyti ir net stebisi, kad tokie reikalavimai kažkur egzistuoja“.

Pasak komisijos, doc. dr. J. Mažylė interneto televizijos „OpTV“ laidoje dalyvavo vieninteliu tikslu – siekdama papasakoti apie išeivijos žurnalisto Vytauto Gedgaudo kūrybą.

„Doc. dr. J. Mažylė, V. Gedgaudo premijos laureatė, skyrė daug savo gyvenimo metų studijuodama ir viešindama išeivijos žurnalisto V. Gedgaudo kūrybą, sugrąžindama šią asmenybę į Lietuvos žurnalistikos istorijos lauką. Suprantamas autorės noras kuo plačiau paskleisti žinią apie V. Gedgaudą, jo asmenybę, gyvenimą ir kūrybą. Doc. dr. J. Mažylė organizavo ne vieną parodą, knygos pristatymus įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, džiaugėsi kiekviena galimybe papasakoti žmonėms apie šį žurnalistą ir redaktorių. Šio tikslo vedama autorė dalyvavo ir „Sengirės“ laidoje“, – teigia VIEK.

Pasak komisijos, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas turėtų būti suinteresuotas puoselėti diskusijų kultūrą, nuomonių įvairovės, pagarbos oponentui dvasią.

Delfi dėl Centrinės akademijos etikos komisijos sprendimo M. Garbačiauskaitei-Budrienei pateikė klausimų, LRT jos komentarą perdavė jau publikavus tekstą.

„Svarbiausia, kaip VU Centrinės akademinės etikos komisijos sprendimą vertina VU KF žurnalistikos studentai, kurie pirmieji ir kėlė klausimus dėl dėstytojos J. Mažylės, kurių mes, už studijas atsakingas komitetas, negalėjome ignoruoti. Komentuoti, kaip sudaromas Žurnalistikos bakalauro studijų programos komitetas, turėtų VU komunikacijos fakultetas.

VU Centrinės akademinės etikos komisija, mano vertinimu, negalėjo pilnai ištirti šio klausimo ir įvertinti J. Mažylės pasisakymų turinio, nes OPTV kanalas išėmė laidos įrašą, tačiau daug kartų nelegaliai tiražavo J. Mažylės neteisėtai perduotus VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžių įrašus, juos komentavo skleisdami tikrovės neatitekančią ir atskleisdami asmeninę posėdyje dalyvavusių neviešų asmenų duomenis bei informaciją apie juos.

Dėl nelegalaus įrašų tiražavimo į VU jau kreipėsi Studijų komiteto nariai, prašydama ištirti šį incidentą. Ir toliau laikausi nuomonės, kad žurnalistikos studentams dėstanti dėstytoja negali nesuvokti, kad dalyvauja kanale, kuriame skleidžiama dezinformacija, antivalstybiniai Kremliaus naratyvai, menkinama valstybė ir jos institucijos, kuriame lankosi veikėjai iš Algirdo Paleckio kompanijos ir neturėtų skleisti galimai tikrovės neatitinkančių ir rasistinių teiginių.

Nė vienas save gerbiantis dėstytojas neturėtų taip elgtis, su žodžio laisve tai neturi nieko bendro. Žodžio laisvė, kaip ir kitos žmogaus teisės nėra absoliučios.

Taip pat raginu žiniasklaidos veiklą prižiūrinčias institucijas – Žurnalistų etikos inspektorių, Visuomenės informavimo etikos komisiją, LRTK – atlikti savo pareigą ir nelaukiant piliečių skundų ištirti, kokį turinį platina OPTV ir panašūs kanalai, o atsakingus Lietuvos piliečius nelikti abejingais ir kreiptis į minėtas žiniasklaidos priežiūros institucijas dėl platinamų melagienų.

Taip pat informuoju, kad šiandien išsiųsiu raštą Lietuvos žurnalistų sąjungai (LŽS) reikalaudama paneigti tikrovės neatitinkančią, mano garbę ir orumą žeminančią informaciją, apkaltindami mane mobingu ir persekiojimu. Ir jei LŽS nesutiks to padaryti, ginsiu savo teises teisme.

Atkreipiu dėmesį, kad šis kreipimasis į etikos komisiją buvo kolektyvinis komiteto kreipimasis, buvo priimtas aiškia balsų dauguma. Jį VU Komunikacijos fakultetas pakomentavo taip: „Vien faktas, kad tokia situacija buvo svarstoma studijų programų komitete ir bendru sutarimu buvo nutarta kreiptis į Vilniaus universiteto centrinės akademinės etikos komisiją, negali būti vertinamas kaip mobingas doc. dr. J. Mažylės atžvilgiu. Priešingai, draudimas Studijų programos komitetui inicijuoti diskusijas ir kreiptis į Universiteto akademinės etikos komisiją, būtų laikomas akademinės laisvės suvaržymu. Nes studijų programų komitetai atsako už studijų kokybę.“

Kas dėl man klijuojamų mobingo ir kitų etikečių: neturiu jokių valdinio pobūdžio santykių su J. Mažyle, apskritai nesu su ja bendravusi nei ginčo, nei ne ginčo metu, todėl negalėjau veikti iš galios pozicijų, o vartojama mobingo sąvoka yra manipuliacinė ir nesąžininga. Asmeniui reiškiama konstruktyvi kritika, veiklos vertinimas, reikalavimas laikytis vidinių teisės aktų, įvairios diskusijos ir kiti veiksmai negali būti laikomi psichologiniu smurtu.

Tolesni šio LRT generalinio direktoriaus rinkimų kontekste dirbtinai įsukto skandalo įvykiai – studentų skundas dėl nekokybiško J. Mažylės darbo, garsių žurnalistų išstojimas iš LŽS ir alternatyvios organizacijos įkūrimas, visuomenės reakcijos – rodo, kad pratrūko ilgai ignoruotos problemos ir kad žiniasklaidos industrija valosi nuo nekokybės įvairiose srityse", - teigė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.

Taip pat savo komentarą atsiuntė ir paprašė publikuoti „OpTV“ įkūrėja Rūta Janutienė.

„Apkaltinta mobingu laikinoji LRT direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė skleidžia pramanus ir apie OpTV interneto televiziją ir jos autorius. Informuojame, kad OpTV yra legaliai veikianti visuomenės informavimo priemonė, kuri niekuomet nebuvo jokios institucijos kaltinama tais dalykais, kuriuos skleidžia MGB. Nei kanalas, nei jos autoriai nėra „nuolat baudžiami už etikos pažeidimus". Yra priešingai, LRT žurnalistai yra nuolat baudžiami už etikos pažeidimus, o pati MGB grubiai ignoravo pareigą išklausyti ir antrą pusę, kai su pavaldiniais organizavo susidorojimą su doc. dr. Mažyle. Kas dėl Rūtos Janutienės, tai ji yra Vinco Kudirkos premijos laureatė už žurnalistinius tyrimus ir taip pat „nėra nuolat baudžiama““, - teigiama Delfi atsiųstame komentare.

Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) valdybai pasikreipus į Vilniaus universitetą dėl galimo mobingo ir dėstytojos doc. dr. J. Mažylės persekiojimo, VU Komunikacijos fakultetas išplatino viešą poziciją dėl susiklosčiusios situacijos. Universiteto atstovai atmetė jiems mestus kaltinimus ir nurodo, kad Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto narių elgesys negali būti vertinamas kaip bandymas susidoroti su universiteto dėstytoja.

Fakulteto pranešime nurodoma, kad VU veikiančių studijų programų komitetų tikslas yra užtikrinti tinkamą studijų kokybę, analizuoti gaunamą grįžtamąjį ryšį. Be to, pažymima, kad komitetų posėdžiuose dalyvauja visų bendruomenės narių atstovai, o vykstančios diskusijos pasižymi nuomonių įvairove. Remiantis VU akademinės etikos kodeksu, kuris garantuoja universiteto bendruomenės nariams teisę atvirai reikšti požiūrį į dėstymą, kritiką ir pan., konstatuojama, jog komiteto sprendimas kreiptis patarimo į akademinės etikos komisiją negali būti vertinamas kaip mobingas, nukreiptas prieš J. Mažylę.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (10)