Program XVI. litewskiego rządu liczy 70 stron, podzielonych na 21 działów i 539 punktów. Dla porównania program rządu Andriusa Kubiliusa z roku 2008 liczył 102 strony i 926 punktów.

Program poprzedniego rządu był bardziej szczegółowy i były w nim zawarte bardzo konkretne postulaty (z tego powodu był przez część politologów krytykowany jako zbyt drobiazgowy i niedostosowany do szybko zmieniających się okoliczności politycznych, społecznych i gospodarczych), natomiast program rządu Algirdasa Butkevičiusa jest raczej zbiorem bardziej ogólnikowych politycznych deklaracji: jest w nim krótka analiza zastanej sytuacji, spis podstawowych wartości, którymi centrolewicowa koalicja zamierza się kierować sprawując rządy oraz ustalone podstawowe kierunki i priorytety działalności w latach 2012-2016.

Państwo dobrobytu, o ile pozwolą na to możliwości finansowe

Centrolewica m.in. podkreśla, iż jest zdecydowana prowadzić Litwę w kierunku państwa dobrobytu, zaś jako podstawowe wartości są wymieniane solidarność społeczna, sprawiedliwość oraz poszanowanie praw człowieka.

Nowy rząd wytycza też sobie siedem głównych kierunków działalności: zapewnienie wzrostu gospodarczego; zapewnienie produktywnej pracy oraz socjalnych osłon dla osób, które pracować nie mogą; zwiększenie finansowania w dziedzinach kultury, ochrony socjalnej, oświaty w miarę wzrostu wpływów budżetowych; przeprowadzenie reformy podatkowej (zapewniającej większą progresywność podatków); rozwój gospodarczy z poszanowaniem środowiska; modernizacja wsi; zorientowanie zarządzania państwem i samorządami na spełnianie oczekiwań mieszkańców i zapewnienie sprawiedliwości społecznej.

Rząd Butkevičiusa zapowiada stopniowe naprawienie wszystkich błędów poprzedniej ekipy: rezygnację z zasad wolnego rynku w oświacie i szkolnictwie wyższym (m.in. rezygnację z finansowania szkół na podstawie tzw. koszyka ucznia, zmniejszenie opłat za studia i ich wyrównanie, finansowanie studiów na uczelniach niepaństwowych tylko po przez zamówienia państwowe itp.), zmniejszenie zadłużenia SoDry, więcej ulg podatkowych, stopniowe zwiększanie wynagrodzenia minimalnego, wynagrodzeń w sektorze publicznym, emerytur i rent, zmniejszenie kosztów ogrzewania, budowę terminalu LPG, budowę mostów energetycznych z Polską i Szwecją, przeanalizowanie możliwości budowy elektrowni atomowej (z uwzględnieniem wyników referendum).

Programowe założenia nowego rządu przewidują pobudzanie inwestycji oraz rozwój przedsiębiorczości, rząd zamierza przywrócić bezpłatne obiady dla uczniów oraz wypłacać tzw. zasiłek dziecięcy dla wszystkich rodziców wychowujących dzieci.

W polityce zagranicznej rząd Butkevičiusa zapowiada kontynuację dotychczasowej polityki i jednoczesną poprawę stosunków z sąsiadami, bardziej ścisła współpracę z UE i NATO. Centrolewica zapowiada zwiększenie finansowania obrony kraju zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami.

Wszystkie jednak postulaty są obwarowane wieloma warunkami (np. o ile pozwolą na to możliwości finansowe państwa, po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich alternatyw, po zapewnieniu wzrostu gospodarczego itp.).

Sprawy mniejszości narodowych w programie rządowym

Kwestiom zgłaszanym przez mniejszości narodowe (przede wszystkim Polaków) jest poświęcony osobny dział w programie rządowym, na który składa się 6 punktów (245-250). Tak więc nowa koalicja rządowa obieca:
- rozwiązać problemy związane z rozwojem kultury mniejszości narodowych po przez przygotowanie długoletniej strategii oraz stworzyć mniejszościom narodowym dogodne warunki do realizacji ich potrzeb kulturalnych;
- przygotować projekt Ustawy o mniejszościach narodowych; funkcje reprezentowania mniejszości narodowych powierzyć nowemu, specjalnie w tym celu utworzonemu departamentowi, rozwiązać kwestie pisowni imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach oraz pisowni nazw ulic i miejscowości (z uwzględnieniem przepisów Ramowej Konwencji Ochrony Praw Mniejszości Narodowych);
- wspierać centra kultury, obsługujące mniejszości narodowe;
- reorganizacji sieci szkół mniejszości narodowych (polskiej i rosyjskiej) dokonywać z uwzględnieniem interesów tych mniejszości oraz zasady efektywności szkoły;
- dążyć do tego, aby ujednolicony egzamin z języka litewskiego dla maturzystów ze szkół nielitewskich został przełożony na późniejszy okres;
- wzmocnić pomoc państwową dla działań skierowanych na zachowanie dziedzictwa kulturalnego mniejszości narodowych i jego praktycznego wykorzystania.

Poza tym w punkcie 394 nowy rząd zobowiązuje się zakończyć reformę rolną i proces zwrotu znacjonalizowanych przez Sowiety nieruchomości byłym właścicielom lub ich spadkobiercom, zaś w punkcie 530 – odnowić współpracę i dialog z Polską w sprawach strategicznych. I to tyle, jeśli chodzi o postulaty polskiej mniejszości na Litwie.

Pozostałe postulaty AWPL

Jak wiadomo AWPL, wchodząc do rządu, postawiła też kilka innych wymogów programowych, dotyczących już nie tyle mniejszości narodowych, co całej Litwy. M.in. przejścia w całym kraju na biopaliwa oraz zwiększenia finansowania dla dróg lokalnych.

Jeśli chodzi o biopaliwa – poświęcono im w nowym programie rządowym sporo miejsca. W punkcie 323 rząd deklaruje, iż priorytetami narodowej strategii energetycznej powinny sie stać konkurencyjna produkcja energii odnawialnej przez miejscowych producentów oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. W punkcie 324 nowy rząd ogłasza rozwój wykorzystania biopaliw za jeden ze swoich najważniejszych priorytetów w dziedzinie energetyki. W produkcji energii cieplnej biopaliwa i inne źródła energii odnawialnej mają, zgodnie z punktem 332, zamienić już wkrótce gaz. Rząd zamierza również wspierać wejście na litewski rynek nowych producentów i dostawców biopaliw, działalność giełdy biopaliw, skierować na rozwój wykorzystania biopaliw środki z funduszy unijnych oraz zlikwidować wszelkie biurokratyczne przeszkody, które przeszkadzają w ich rozwoju (333 p.).
Natomiast w punkcie 345 rząd zobowiązuje się, zgodnie z życzeniem AWPL, przeznaczyć 30 proc. środków z Programu rozwoju i naprawy dróg na potrzeby dróg lokalnych (samorządowych).

Source
Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
pl.delfi.lt
Comment Show discussion (99)