Regulamin

Nagroda im. J. Bardacha powołana przez Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie (dalej: Nagroda) będzie przyznawana za prace doktorskie lub magisterskie (lub równorzędne), poświęcone ideom WXL.
1. Nagroda ma na celu zachęcić do podjęcia badań nad spuścizną WXL, jego tradycjami państwowymi, prawnymi i kulturowymi. 
2. Priorytet będzie nadawany tematom, dotyczącym tradycji państwowych, prawnych i kulturowych WXL, oraz przejawom trwania idei WXL w XIX i XX w., jak również tematom, poświęconym historii przynajmniej kilku wchodzących w skład WXL późniejszych państw – Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy.
3. Zgłaszane do Nagrody prace mogą dotyczyć różnych dziedzin nauk humanistycznych: historii, politologii, historii sztuki, filologii, socjologii, historii prawa i ustroju, geografii. 
4. Do Nagrody mogą być zgłaszani obywatele dowolnego kraju, którzy przedłożą rozprawę doktorską lub pracę magisterską (zgłaszane mogą być również inne równorzędne prace dyplomowe). Termin składania prac 30 września 2013 r.
5. Do pierwszej Nagrody mogą być zgłaszane prace, napisane w okresie od 26/I.2010 do roku 2013. Do Nagrody w następnych latach, poczynając od 2014 r., nie mogą być zgłaszane prace starsze niż powstałe w okresie ostatnich dwóch lat. 
6. Pracę do Nagrody może zgłosić sam kandydat lub instytucja (katedra, wydział, centrum naukowe i in.), po uzyskaniu akceptacji kandydata. 
7. Zgłaszane do Nagrody prace mogą być napisane w języku litewskim, polskim, białoruskim, ukraińskim, a także rosyjskim lub angielskim.
8. Termin składania prac upływa 30 września każdego roku. Wersję elektroniczną pracy oraz opinie promotora (dla prac doktorskich i magisterskich) i recenzenta (tylko dla prac magisterskich) należy przesłać na adres rustisk@centras.lt.
9. Zwycięzców – pierwsze, drugie i trzecie miejsce – wyłoni komisja naukowa powołana przez Instytut WXL.
10. Wręczenie nagród odbędzie się w Kownie, w lutym każdego roku. 
11. Dodatkowych informacji na stronie Instytutu WXL (www.iwxl.lt), albo +370 686 31146, rustisk@centras.lt (Rūstis Kamuntavičius).

Prof. Juliusz Bardach (1914-2010), wybitny historyk prawa polskiego i litewskiego, jeden z najbardziej znanych badaczy historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ustroju i myśli politycznej. Aktywny orędownik zachowania dobrych relacji naukowych na całym obszarze przedrozbiorowej Rzeczypospolitej (Polska, Litwa, Białoruś, Ukraina). Przez całe życie został wierny problematyce lituanistycznej, począwszy od wspaniałego startu na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, gdzie przygotował i w 1938 roku wydał pracę o adopcji w prawie litewskim XV-XVI wieku.

Opus magnum J. Bardacha stanowi przygotowywana pod Jego ogólną redakcją 5-tomowa synteza „Historia państwa i prawa Polski”. Z kolei badacze historii Litwy dotychczas nie obchodzą się bez takich prac Juliusza Bardacha, jak „O Litwie dawnej czy niedawnej“, czy „Statuty litewskie a prawo rzymskie“.

Bibliografia publikacji J. Bardacha objęła ponad 600 tytułów, wśród nich oprócz kilku książek, są setki studiów i rozpraw naukowych, także w językach obcych. J.Bardach odgrywał szczególnie istotną rolę także w licznych naukowych instytucjach, organizacjach i towarzystwach międzynarodowych. Był członkiem zagranicznym: jednej z najstarszych akademii nauk w świecie - Accademia Nazionale dei Lincei w Rzymie (1974), Accademia Mediterranea delle Scienze w Catanii (1982) i in. 
Pozycję i autorytet naukowy J. Bardacha w kraju i zagranicą określały też uzyskane przezeń wyróżnienia naukowe, krajowe i zagraniczne. Szczególne miejsce zajmują tu doktoraty honoris causa: Uniwersytetu Łódzkiego (1995), Uniwersytetu Warszawskiego (1996) i Uniwersytetu Wileńskiego (1997) i odnowienie doktoratu Uniwersytetu Jagiellońskiego (w 50-lecie w 1999 r.), a także nagroda Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jork (1983) za całokształt osiągnięć naukowych w zakresie historii ustroju i prawa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.