Delfi Pilietis naudojimosi sąlygos

1. 1. Sąvokos

Rubrikoje Delfi PILIETIS vienaskaita vartojamos sąvokos reiškia ir daugiskaitą ir priešingai, jei iš darbų publikavimo sąlygų konteksto neišplaukia kitaip. Vartojamų sąvokų reikšmės:

Medžiaga – Delfi skaitytojo atsiųsta medžiaga publikuoti portale (straipsnis, komentaras, nuotrauka, vaizdo įrašas);

Autorius – Delfi skaitytojas, kuris atsiunčia medžiagą, nuotrauką ir / arba vaizdo medžiagą publikuoti portale;

Nuotrauka – nuotrauka, atsiųsta Delfi skaitytojo publikuoti portale;

Autoriaus asmens duomenų naudojimas – bet kokie veiksmai su asmens duomenimis (taip pat ir rinkimas, įrašymas, saugojimas, skaitytojo duomenų keitimas, prieigos prie jų suteikimas, užklausų ir nuorodų sukūrimas, naudojimas, perdavimas, kryžminės užklausos naudojimas, ištrynimas);

Medžiagos publikavimas – medžiagos prieinamumas Delfi skaitytojui portale Delfi;

Sąlygos – esamos rubrikos Delfi PILIETIS naudojimosi sąlygos;

Interneto svetainė – Delfi portalo adresas internete https://www.delfi.lt/pilietis/;

Vaizdo medžiaga – audiovizualinė medžiaga arba filmas, atsiųstas Delfi skaitytojo publikuoti portale;

2. Medžiaga ir jos perdavimas

2.1 Delfi suteikia skaitytojams teisę atsiųsti į savo interneto svetainę medžiagą, skirtą publikuoti portale, Delfi taip pat turi teisę publikuoti atsiųstą medžiagą rubrikoje Delfi PILIETIS.

2.2 Autorius perduoda medžiagą Delfi, naudodamasis atitinkama forma interneto svetainėje, arba atsiunčia medžiagą elektroninio pašto adresu pilieciai@delfi.lt.

2.4 Registruodamasis į rubrikos Delfi PILIETIS autorius ir atitinkamai pažymėdamas, kad susipažino ir sutinka su sąlygomis interneto svetainėje, arba atsiųsdamas Delfi medžiagą, kaip aprašyta sąlygų 2.2 punkte, autorius patvirtina, kad susipažino su esamomis sąlygomis, jas suprato ir įsipareigoja vykdyti.

3. Užsiregistravęs skaitytojas

3.1 Kaip Delfi skaitytojas (turintis paskyrą Delfi_ID), autorius taip pat turi teisę užsiregistruoti į rubriką Delfi PILIETIS, užpildydamas atitinkamą formą Delfi interneto svetainėje.

3.2 Užsiregistravęs į rubriką Delfi PILIETIS, autorius savo paskyroje turi galimybę susipažinti su savo Delfi atsiųstos medžiagos statusu ir gauti informaciją apie savo atsiųstą medžiagą – publikuota, peržiūrima arba atmesta.

3.3 Autorius turi teisę keisti, pildyti, koreguoti Delfi atmestą medžiagą ir siųsti dar kartą publikuoti portale.

4. Reikalavimai medžiagai

4.1 Autorius patvirtina, kad:

4.1.1 medžiaga – jo intelektinės kūrybos rezultatas;
4.1.2 jis neperdavė trečiajai šaliai nuosavybės teisių į medžiagą ar licencijos naudotis autoriaus asmeninėmis ar nuosavybės teisėmis;
4.1.3 jis patikrino visus medžiagoje pateiktus faktus, ir medžiagoje nėra neteisingų ar klaidingų duomenų;
4.1.4 naudodamas savo medžiagoje kitų asmenų medžiagą, autorius nurodo atitinkamos medžiagos autoriaus vardą ir pavardę, jos pavadinimą ir šaltinį, jei jie nurodyti medžiagoje, taip pat tai, kad jis rėmėsi referavimo ir citavimo taisyklėmis, nurodytomis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

4.2 jei 4.1 punkte nurodytas patvirtinimas pasirodys melagingas, autorius įsipareigoja atlyginti Delfi visus nuostolius (taip pat ir išlaidas teisinei pagalbai), kylančius tretiesiems asmenims pateikus Delfi reikalavimus ir / arba vykdant šiuos reikalavimus.

4.3 Delfi nepublikuoja medžiagų, kurios neatitinka sąlygose nurodytų reikalavimų, taip pat jeigu:
4.3.1 medžiaga yra vulgari, įžeidžianti, skatinanti nesantaiką, kviečianti imtis neteisėtos veiklos ir t. t.;
4.3.2 medžiagoje yra reklamos;
4.3.3 Delfi turi pagrindo manyti, kad atsiuntęs medžiagą asmuo nėra jos autorius;
4.3.4 dėl kitos priežasties, Delfi remiantis savo nuožiūra.

4.4 portalas Delfi neįsipareigoja autoriui pagrįsti atsisakymo publikuoti medžiagą (taip pat ir pakeistą, papildytą, ir / arba pakoreguotą medžiagą pagal 3.3 punktą).

4.5. rekomenduojama, kad medžiagos apimtis būtų 1000 – 1500 spaudos ženklų su tarpais.

4.6. medžiaga turi būti parašyta lietuviškais rašmenimis;

5. Autoriaus teisės į medžiagą

5.1 Nuo medžiagos perdavimo Delfi, autorius suteikia Delfi teisę savo nuožiūra įgyvendinti visas autorių teises į medžiagą (taip pat ir platinti, versti, apdoroti, atvirai pateikti, eksponuoti, perduoti medžiagą bei daryti jos kopijas, įtraukti medžiagą į rinkinius) iki autoriaus teisių galiojimo pabaigos visame pasaulyje;
5.2 Kaip nurodyta 5.1 punkte, iki autoriaus teisių galiojimo pabaigos visame pasaulyje Delfi turi teisę savo nuožiūra keisti arba leisti kitiems asmenims keisti medžiagą ir / arba jos pavadinimą, pridėti prie medžiagos kitų autorių medžiagą, taip pat pildyti ir taisyti medžiagą;
5.3 išpublikavus Delfi portale medžiagą, autoriaus vardas ir pavardė nurodomi taip, kaip parašyta skiltyje „Vardas“, perduodant medžiagą Delfi. Jei autorius išsako pageidavimą likti anonimu, medžiagos autoriumi nurodomas „Delfi skaitytojas“. Jei autorius atsiunčia medžiagą elektroniniu paštu, autoriaus vardas ir pavardė nurodomi taip, kaip jis pats nurodė medžiagoje arba atitinkamame elektroniniame laiške.
5.4 išpublikavus medžiagą Delfi portale, autorius turi teisę naudoti išpublikuoti medžiagą (taip pat ir platinti, versti, apdoroti, atvirai pateikti, eksponuoti, perduoti medžiagą bei daryti jos kopijas, įtraukti medžiagą į rinkinius ir pridėti prie medžiagos kitų autorių medžiagą, keisti medžiagą ir / arba jos pavadinimą) tik gavęs iš Delfi raštišką sutikimą.

6. Atlyginimas už medžiagos publikavimą ir autoriaus teisės
6.1. Delfi nemoka autoriams už medžiagos publikavimą ir už autoriaus teises, nurodytas 5 sąlygų punkte.

7. Autoriaus asmens duomenų naudojimas

7.1. Atsiųsdamas medžiagą, autorius Delfi suteikia asmens duomenų tvarkymo teisę, atsižvelgiant į sąlygų 7 punkte išdėstytas nuostatas;

7.2. Autoriaus duomenys, tvarkomi Delfi:

7.2.1. asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data ir t.t.);
7.2.2. kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonas, gyvenamosios vietos adresas ir t. t.)
7.2.3. kiti duomenys;

7.3. Esminiai autoriaus asmens duomenų naudojimo tikslai yra šie:
7.3.1. autoriaus identifikavimas;
7.3.2. bendravimas su autoriumi ir pasiūlymų teikimas;
7.3.3. tikslai, susiję su įstatyme apibrėžtomis pareigomis;

7.5. Delfi turi teisę perduoti duomenis, susijusius su autoriumi, taip pat ir jo asmens duomenis juridiniams asmenims, priklausantiems vienam iš Delfi koncernų, taip pat ir juridiniams asmenims, kurie ateityje taps koncerno dalimi, o taip pat prašyti ir gauti duomenis iš jų, siekiant užtikrinti efektyvius santykius tarp Delfi ir autoriaus.

7.6. Tvarkant autoriaus asmens duomenis, autorius turi visas teises, nurodytas Asmens duomenų apsaugos įstatyme, iš kurių patys svarbiausi yra šie:
7.6.1 teisė gauti informaciją iš Delfi apie sukauptus jo asmens duomenis;
7.6.2 teisė reikalauti pataisyti neteisingus asmens duomenis;
7.6.3 teisė reikalauti nutraukti asmens duomenų tvarkymą, jeigu toks tvarkymas yra draudžiamas įstatymu;
7.6.4 teisė kreiptis į Delfi, į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar į teismą, jeigu autorius mano, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės.