Apie pre­ky­bos cent­rų par­da­vė­jų su­kčia­vi­mą, pir­kė­jų va­gys­tes ir plau­na­mas miš­rai­nes sa­vait­raš­čiui „Šiau­liai plius“ su­ti­ko pa­pa­sa­ko­ti bu­vu­si ka­si­nin­kė ir sa­lės dar­buo­to­ja Gra­ži­na J.
© DELFI / Audrius Solominas

- Dir­bai ka­si­nin­ke. Ko­kių gud­ry­bių tu ar ta­vo ko­le­gės im­da­vo­si, no­rė­da­mos ap­gau­ti pir­kė­ją?

- Ne­la­bai da­bar ap­gau­si, nes vi­sos pre­kės ske­nuo­ja­mos, ne­bent ne­ty­čia, kai du kar­tus nu­ske­nuo­ja­ma ta pa­ti pre­kė ar­ba kai nu­kai­no­tas pro­duk­tas par­duo­da­mas už vi­są kai­ną. Daž­nai tai ka­si­nin­kės žiop­lu­mo klai­dos. Ap­gau­ti ga­li tik ati­duo­da­mas grą­žą, kai nea­ti­duo­di tiek, kiek pri­klau­so. Net ne­no­rė­da­ma at­ver­siu vi­sas kor­tas…

- Bet juk ka­so­je tu­ri bū­ti tam tik­ra su­ma pi­ni­gų! Jų ne­ga­li bū­ti per daug.

- Įsi­de­di sau į ki­še­nę, bet rei­kia bū­ti la­bai at­sar­giam ir gud­riam, kad neuž­fik­suo­tų ka­me­ros. Ri­zi­kuo­ji. Bū­na, kad žmo­gus ka­si­nin­kei į lėkš­tu­tę pa­be­ria sau­ją cen­tų su­skai­čiuo­ti. Juk jis ne­ži­no, kiek tų cen­tų pa­py­lė. Lai­kai cen­tą ar li­tą su­spaus­tą del­ne, ne­de­di į ka­są, vė­liau įbru­ki į ki­še­nę. ant ka­si­nin­kės pri­juos­tės juk yra ki­še­nė. Gal tam ir pri­siū­ta? Jei įde­di į ka­są, įsi­me­ni, o vė­liau pa­sii­mi. 10-20 li­tų – di­de­lė ri­zi­ka, o 10-20 cen­tų… Bū­na, kad ir pa­ts ap­si­rin­ki. Juk bū­na nuo­sto­lių, rei­kia, kad kaip nors iš­si­ly­gin­tų.

- Ar pa­ti esi su­kčia­vu­si?

- Pak­lausk, ku­ri pre­ky­bi­nin­kė to nė­ra da­riu­si. Aiš­ku, vi­sos neigs. Net pa­ti są­ži­nin­giau­sia va­gia. Pi­ni­gas – toks jau da­ly­kas. Ki­tas da­ly­kas, kai pri­si­da­rai nuo­sto­lių. Va­ka­re yra skai­čiuo­ja­ma ka­sa. Nuei­ni pas vy­riau­sią­ją ka­si­nin­kę skai­čiuo­ti pi­ni­gų. Tu ne­ži­nai, kiek jų ten tu­ri bū­ti. Sus­kai­čia­vęs pa­sa­kai su­mą, o vyr. ka­si­nin­kė pa­sa­ko, ar yra per­tek­lius, ar trū­ku­mas. To­kiu at­ve­ju tu­ri at­ver­ti sa­vo pi­ni­gi­nę.

- Ko­kį di­džiau­sią nuo­sto­lį esi tu­rė­ju­si, dirb­da­ma ka­so­je?

- Iš pat pra­džių, kai atei­ni dirb­ti tau ne­la­bai ži­no­mo dar­bo, kol vis­ką iš­siaiš­ki­ni, nuo­sto­lių ga­li pri­si­da­ry­ti. Bū­da­vo, kad ir ap­gau­da­vo. Ka­si­nin­kės in­ka­sa­ci­jo­je ne­da­ly­vau­da­vo, tik su­dė­da­vo ne­skai­čia­vu­sios pi­ni­gus į mai­še­lį, ku­rį ap­sau­gi­nin­kai nu­si­neš­da­vo. Vyr. ka­si­nin­kė pa­sa­ky­da­vo, kad trūks­ta 50 ar 100 li­tų. Tos ap­va­lios su­moms mums su ko­le­gė­mis iš pat pra­džių pa­si­ro­dė keis­tos. Ne­gi ga­li šim­tu ap­si­rik­ti? Vė­liau, įgi­jus pa­tir­ties, to­kių da­ly­kų ne­be­bū­da­vo. Ga­li bū­ti, kad ne­pa­ty­ru­sias ka­si­nin­kes pa­pras­čiau­siai maus­tė. Jei bū­da­vo pi­ni­gų per­tek­lius, ta pa­ti vyr. ka­si­nin­kė dė­da­vo į bend­rą ka­są nuo­sto­liams pa­deng­ti. Ma­no ka­so­je bū­da­vo gal­būt ke­liais cen­tais dau­giau, o pas ko­le­ges – ir ke­lio­mis de­šim­ti­mis, bet ma­nau, kad ne­ty­čia, nes jei bū­tų ty­čia ne­da­vu­sios grą­žos, ka­so­je tų pi­ni­gų ne­bū­tų bu­vę. Par­duo­tu­vė­je, ku­rio­je dir­bau prieš tai, „tvar­ka“ vėl ki­to­kia bu­vo. Ten ne­bu­vo nei ske­nuo­ja­mų pre­kių, ki­to­kios svars­tyk­lės, tad erd­vės „fan­ta­zi­jai“ bu­vo dau­giau…

- Bet ju­ka ka­si­nin­kei jo­kios nau­dos iš to, kad ji jė­ga me­ta sve­ria­mą pre­kę ant svars­tyk­lių ar nykš­čiu pa­spau­džia, kad svo­ris di­des­nis bū­tų? Ar val­džia ne­liep­da­vo spe­cia­liai su­kčiau­ti, kad di­des­nis pel­nas bū­tų?

- Ne. Vi­si gal­vo­ja, kad jei nu­ske­na­vai dau­giau pre­kių, nei ant pre­kys­ta­lio, ar ko­kios nors nuo­lai­dos ne­pri­tai­kei, tai sau. Ap­šauk­da­vo va­gi­lė­mis. Nie­ko pa­na­šaus. To juk neį­si­dė­si į ki­še­nę, vis­kas fik­suo­ja­ma ka­so­je.

- Te­ko gir­dė­ti, kad par­da­vė­jos su­si­ta­ria tar­pu­sa­vy – ske­nuo­da­mos ko­le­gių pre­kes jų ne­nus­ke­nuo­ja ar­ba bran­gius sve­ria­mus pro­duk­tus pa­skai­čiuo­ja ma­žo­mis kai­no­mis.

- Ne pa­slap­tis, kad pa­tys dar­buo­to­jai va­gia. Kai dir­bau ka­so­je, pas ko­le­gę atei­da­vo drau­gas. Ji at­seit nu­ske­nuo­da­vo pre­kes. Ap­sau­gi­nin­kai tai pa­ste­bė­jo. Ko­le­gė iš­kart bu­vo at­leis­ta iš dar­bo. Ki­ta ko­le­gė taip pat bu­vo at­leis­ta, nes ry­tą anks­čiau atė­ju­si pri­si­rink­da­vo pre­kių, slap­ta už­ra­kin­da­vo ran­ki­nių sau­go­ji­mo spin­te­lė­se, o rak­tą per­duo­da­vo atė­ju­siam vy­rui, ku­riam be­rei­kė­da­vo tik tą lauk­ne­šė­lį pa­siim­ti. Gal­vo­jo, kad jei ry­tą nė­ra ap­sau­gi­nin­kų, tai ga­li da­ry­ti ką no­ri. Ka­me­ros bū­na įjung­tos, jiems te­rei­kia atė­jus į dar­bą per­žiū­rė­ti fil­muo­tą me­džia­gą. Ki­ta smul­kaus su­dė­ji­mo ko­le­gė vog­da­vo ci­ga­re­tes, įki­šu­si ran­ką į už­ra­kin­tą sto­vą. Dar ki­ta vog­da­vo sve­ria­mas miš­rai­nes, kre­mą, ka­vą.

- Ar ka­si­nin­kių dar­bas bū­da­vo kont­ro­liuo­ja­mas?

- Bū­da­vo da­ro­mi „už­pir­ki­mai“. Jau­ną ko­le­gę at­lei­do už tai, kad tik­rin­to­jai at­si­ne­šė švie­žią ban­de­lę, ant mai­še­lio už­kli­ja­vę lip­du­ką „Pi­giau“. Ši pri­tai­kė nuo­lai­dą. Iš kur ji ga­lė­jo ži­no­ti, kad ji švie­žia? To­dėl ka­si­nin­kių dar­bas ir yra bjau­rus. At­si­ne­ša pir­kė­jas dan­tų pa­stos, tai pri­va­lai ją iš­lup­ti ir pa­žiū­rė­ti, ar vi­du­je tik­rai ta pa­sta. La­bai daug mui­lo su­kei­čia­ma. Bu­vo įsa­ky­ta pa­tik­rin­ti vi­sas dė­žu­tes – nuo gė­ri­mų iki elekt­ro­ni­nių vir­du­lių ar to pa­ties mui­lo. Pirk­da­mi la­ga­mi­ną, kup­ri­nę ar ran­ki­nę, pir­kė­jai bū­na ką nors jo­je „pa­slė­pę“. Jei ap­sau­gi­nin­kai ta­ve ste­bi, o tu ne­pa­tik­ri­ni, ra­šy­si pa­siaiš­ki­ni­mą. Bu­vo at­ve­jis, kai ap­sau­gi­nin­kas, pa­skam­bi­nęs į ka­są, lie­pė pa­tik­rin­ti mo­čiu­tės ran­ki­nę. Ji bu­vo įsi­tai­su­si vog­ti ėda­lą ka­tėms. Vė­liau ran­ki­nių ne­bek­rės­da­vo­me – tai ap­sau­gi­nin­kų dar­bas.

- Kas pa­deng­da­vo nuo­sto­lius?

- Yra va­di­na­ma­sis man­ko – de­fi­ci­tas – tam tik­ra su­ma pre­kėms nu­ra­šy­ti, pa­vyz­džiui, kai pra­ran­da­mas dar­žo­vių svo­ris joms su­džiū­vus. Nuos­to­liai tuo­met pa­den­gia­mi ne iš par­da­vė­jų ki­še­nės. Di­de­lia­me pre­ky­bos cent­re nuo­sto­liai pa­pras­tai bū­na di­de­li. Dau­giau­sia jų bū­da­vo al­ko­ho­lio sky­riu­je. Gal­būt bū­da­vo iš­va­gia­ma, gal­būt neat­ve­ža­ma tiek, kiek pri­klau­so. Bū­da­vo, kad al­ko­ho­lis ar ki­tos pre­kės ding­da­vo iš san­dė­lio, nors jis už­ra­kin­tas…

- Ką da­ry­da­vo­te su be­si­bai­gian­čio ga­lio­ji­mo pro­duk­tais? Ar tik­rai pa­rū­gu­sios miš­rai­nės yra plau­na­mos, kad bū­tų įdė­ta švie­žio ma­jo­ne­zo?

- Ma­no par­duo­tu­vė­je taip ne­bu­vo da­ro­ma, nes ne­bu­vo kon­di­te­ri­jos sky­riaus, gau­da­vo­me ga­ta­vą pro­duk­ci­ją. Pa­si­bai­gu­sio ga­lio­ji­mo pro­duk­tai yra nu­ra­šo­mi, tie­sa, iš jų pui­kiai gy­ve­no vi­si par­duo­tu­vės dar­buo­to­jai, pi­ges­niais pro­duk­tais ap­si­rū­pin­da­vę ne tik pa­tys, bet ir „pa­rem­da­vę“ kai­my­nus ar gi­mi­nes. Tep­da­vo­me vit­ri­no­se ap­džiū­vu­sias deš­ras alie­ju­mi, kad bliz­gė­tų, bet taip da­ro­ma vi­sur. Par­duo­tu­vė­je, ku­rio­je dir­bau prieš tai, merk­da­vau pie­niš­kas deš­re­les į van­de­nį. Ir svo­ris di­des­nis bū­da­vo, ir put­liau at­ro­dy­da­vo. Pre­kyb­cent­ris pre­kyb­cent­riui ne­ly­gu, gal ma­žes­nė­se par­duo­tu­vė­se taip iki šiol te­be­da­ro.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Traukiasi bendrovės „Malsena Plius“ vadovas Aldas Baltutis

Abipusiu šalių susitarimu iš UAB „ Malsena Plius“ vadovo pareigų pasitraukia Aldas Baltutis....

Pažadas duotas: už alkoholio reklamos pažeidimus baudos bus vėliau (9)

Kontrolieriams nustačius alkoholio reklamos pažeidimų, alkoholiu prekiaujančios įmonės kol kas...

Taupydami prarandate pinigų: maža nepasirodys (179)

Grynieji pinigai, atsiskaitomoji banko sąskaita ir indėliai išlieka populiariausios santaupų...

Daugėja ženklų, kad Lietuvoje gyvenimas blogėja (219)

Beveik trečdalis šalies gyventojų teigia 2017-aisiais gyvenę prasčiau nei ankstesniais metais....

„Boso valanda su S. Jovaišu”: Regimantas Buožius apie tai, kuo buriavimas panašus į verslą (7)

„Esu Regimantas, esu buriuotojas, esu vadovas, vyras, vaikų tėvas, esu šiaip fainas žmogus“,...

Top naujienos

Daugėja ženklų, kad Lietuvoje gyvenimas blogėja (219)

Beveik trečdalis šalies gyventojų teigia 2017-aisiais gyvenę prasčiau nei ankstesniais metais....

Spustels šįmet dar neregėtas šaltis (64)

Kitos savaitės pradžioje Lietuvoje prognozuojamas iki šiol rekordinis šią žiemą šaltis.

Po žinios apie diagnozę – savižudybė: Majauskas imasi temos, apie kurią vyrai tyli (139)

Net 20 proc. Vilniuje nusižudžiusių vyrų sirgo prostatos vėžiu arba turėjo prostatos...

Širdį verianti šeimos drama: po tragiškos avarijos mokslų daktaras seka aktoriaus Dimšos pėdomis (188)

Vietoj atsiprašymo – įnirtinga gynyba. Tokia, kokią buvo pasirinkęs avarijoje dviratininką...

Putinas toliau demonstruoja mačo įvaizdį (51)

Ketvirtadienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nusirengė iki maudymosi glaudžių ir...

Statkevičiaus kurti tautiniai kostiumai jau pakeliui į vaikų darželius papildyta Karbauskio komentaru (158)

Kalvariją pasiekė pirmieji Juozo Statkevičiaus kurtų 40 tautinių drabužių komplektų....

Prancūzijos „juodoji našlė“ siunčiama už grotų: kaltintojai vadina „iškrypusia savimyla“ (2)

„Rivjeros juodąja našle“ praminta prancūzė už keturių turtingų pagyvenusių vyrų...

LRT pertvarko portalą, redaktorius įžvelgia grėsmių (16)

Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) vadovybė imasi pertvarkyti naujienų portalą lrt.lt – juo...

Kai kuriose Vilniaus gatvėse veiks nauji šviesoforai (2)

Vienos judriausių Vilniaus mieste gatvės – Žirmūnų bei Kalvarijų – artimiausiu metu...

Minkštutėlis ir švelnus šokoladinis plokštainis: lyg didelė garsiojo deserto kopija video receptas

Akys jūsų neapgauna – šis desertas tikrai primena populiarųjį „Kinder Milk Slice“ . Ir...