Praėjusį ketvirtadienį už tai numatančias Pensijų kaupimo įstatymo pataisas po pateikimo už balsavo 35 Seimo nariai, prieš – 21, su­si­lai­kė 51. Projektas nebuvo „palaidotas“, jis grą­žin­tas iniciatoriui tobulinti.

Anot A. Syso, Pensijų kaupimo įstatymo tiks­las bu­vo už­tik­rin­ti prie­dą prie so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos. "Rengiant šį įstatymą siekėme, kad vi­si Lie­tu­vos pen­si­nin­kai jaus­tų­si ge­riau ir, gau­da­mi ne­di­de­lę so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ją, ga­lė­tų už­si­tep­ti ar ką nors už­si­dė­ti ant su­muš­ti­nio rim­čiau iš II pen­si­jų pa­ko­pos. Ir, pra­ėjus 18 me­tų, ką mes ma­to­me? (...) Ste­buk­las ne­įvy­ko. Tos prie­mo­kos yra juo­kin­gai ma­žos. Maž­daug 10 proc., jei­gu im­tu­me vi­dur­kį, vi­du­ti­nės pen­si­jos“,- iš Seimo tribūnos sakė A. Sysas.

Jo duomenimis, anuiteto vidurkis 2022 m. yra apie 65 eurai, periodinės išmokos - 25 eurai per mėnesį.

Pasak A. Syso, iš biudžeto 2023 metams pensijų įmokoms skirta 225 mln.eurų, o kitais metais, jo nuomone, jau tu­rė­tų bū­ti 270 mln..

„Vals­ty­bė tik­rai ga­lė­tų pa­nau­do­ti šias lėšas kur kas nau­din­giau – ar­ba tiems pa­tiems pen­si­nin­kams, ar­ba ki­toms so­cia­li­nėms gru­pėms, ku­rioms la­biau­siai rei­kia. Vis dėl­to II pen­si­jų pa­ko­pa yra sa­va­ran­kiš­kas drau­di­mas, sa­va­ran­kiš­kai ir da­ly­vau­ki­me, o ne do­tuo­ki­me ir per do­ta­ci­jas aiš­kin­ki­me, kaip ge­rai dir­ba­me“,- sakė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys A. Sysas.

Parlamentarui nepatinka, kad vi­si mo­kes­čių mo­kė­to­jai re­mia tik ne­di­de­lę gru­pę žmonių. „No­rė­čiau pri­min­ti, kad Lie­tu­vo­je dar­bin­go am­žiaus žmo­nių yra apie 2 mln. 400 tūkst. Surenkame vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus ir re­mia­me tik apie 500 tūkst. Ne­ma­tau čia nei jo­kio so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo, nei lo­gi­kos, nei nau­dos. To­kio mo­de­lio ki­to­s ša­lys jau at­si­sa­kė“,- sakė jis.

Parlamentarė Monika Ošmianskienė pastebėjo, kad II pa­ko­pa yra vie­nas iš bū­dų vals­ty­bei ga­ran­tuo­ti di­des­nę pen­si­ją se­nat­vė­je. „Nors žmo­nės iš­gy­ve­no ir iš „Sod­ros“ pen­si­jų, bet vi­sa­da tru­pu­tį pa­vy­džiai žiū­rė­jo į Va­ka­rus, į tas ša­lis, ku­rios tu­rė­jo II pa­ko­pą. Ar jūs siū­lo­te lik­ti tie­siog prie „Sod­ros“ pen­si­jos ir bū­ti vi­siems vie­no­dai varg­šams, ir vi­siems vie­no­dai kar­tu ba­dau­ti ar vis dėl­to ieš­ko­ti kaž­ko­kių bū­dų: dirb­ti, už­si­dirb­ti, pri­si­dė­ti ir kaup­ti?“,- projekto autoriaus teiravosi M. Ošmianskienė.

A.Syso nuomone, vals­ty­bės pa­rei­ga pir­miau­sia stip­rin­ti ir nu­kreip­ti lė­šas į Vals­ty­bi­nį so­cia­li­nio drau­di­mo fon­dą. „Ko­dėl vals­ty­bė tu­ri at­sa­ky­ti už II pen­si­jų pa­ko­pos veik­lą? Vals­ty­bė tu­ri at­sa­ky­ti už vals­ty­bi­nę so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ją, ji ne­pri­va­lo atsakyti už II pen­si­jų pa­ko­pą ar­ba už III – sa­va­no­riš­ką drau­di­mą“,- tvirtino A. Sysas.

Anot jo, mes „kaž­kaip už­si­cik­li­no­me, kad tik II pen­si­jų pa­ko­pa pa­da­rys mū­sų gy­ve­ni­mą so­tes­nį“.

Seimo narys Artūras Skardžius pastebėjo, kad vals­ty­bė in­ves­tuo­ja pi­ni­gus į antrą pensijų pakopą, o at­sa­ko­my­bės ir kon­tro­lės jo­kios nė­ra. „Ar jie blo­gai dir­ba, ar ge­rai dir­ba, vis tiek pa­si­i­ma ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tį ir in­ves­tuo­ja ten, kur no­ri. Ar ne čia yra pro­ble­ma?“,- svarstė jis.

Seimo narys Kęstutis Vilkauskas pensijų fondus lygino su orų prognoze. „Da­bar II pa­ko­pos pen­si­jų fon­dus ga­liu pa­ly­gin­ti su orų prog­no­ze: žiū­ri ir lau­ki, ar čia tas slė­gis kris, ar ne­kris. Aš tik­rai ma­nau, kad tu­rė­tu­me va­do­vau­tis ra­cio­na­liu pro­tu ir ga­lų ga­le pri­im­ti tą spren­di­mą, ku­ris yra tin­ka­mas mū­sų Lie­tu­vos žmo­nėms, gau­nan­tiems pen­si­jas,“- sakė jis.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Justas Džiugelis at­kreipė dė­me­sį, kad opo­zi­ci­ja dėl pensijų fondų krei­pė­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą (KT). „Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­ėmė svars­ty­ti ši­tą krei­pi­mą­si ir, man at­ro­do, nė­ra nuo­sek­lu kel­ti klau­si­mus dėl pen­si­jų pa­ko­pų, kol Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas dar ne­pri­ėmė spren­di­mo ir ne­pa­sa­kė sa­vo ver­dik­to. (...) Nie­kas taip ne­de­val­vuo­ja pa­čios pen­si­jų kau­pi­mo sis­te­mos kaip 25 kar­tą ban­dy­mas ją keis­ti“,- sakė J. Džiugelis.

Parlamentaras siūlė sulaukti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo atsakymo ir tada parlamente grįžti prie pla­tes­nės dis­ku­si­jos dėl pen­si­jų sis­te­mos to­bu­li­ni­mo.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės