aA
Tautiečiai, dir­ban­tys ir gy­ve­nan­tys Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, rim­tų per­mai­nų po „Bre­xit“ re­fe­ren­du­mo sa­ko ne­pas­te­bė­ję.
© DELFI / Domantas Pipas

Eko­no­mi­nę įtam­pą ke­lia tik tai, kad, kri­tus sva­ro kur­sui, su­ma­žė­jo pi­ni­gų ato­sto­goms Lie­tu­vo­je. Sva­rai nu­ver­tė­jo ne tik imig­ran­tų, bet ir bri­tų są­skai­to­se.

Iš­puo­lių bu­vo ir be re­fe­ren­du­mo

Kris­ti­na Rim­ke­vi­čiū­tė be­veik dvy­li­ka me­tų gy­ve­na ne­to­li Lon­do­no cent­ro, va­di­na­mo­jo­je 2-oje zo­no­je.

Pa­si­tei­ra­vus, kaip šiuo me­tu se­ka­si lie­tu­viams, įsi­kū­ru­siems Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je (JK), mo­te­ris tik šyp­so­si.

Kris­ti­na Rim­ke­vi­čiū­tė (dešinėje)
Kris­ti­na Rim­ke­vi­čiū­tė (dešinėje)
© "Vakarų ekspresas"

„Ma­žiau klau­sy­ki­te ne­są­mo­nių, kad vi­so­kie iš­puo­liai prieš emig­ran­tus pra­si­dė­jo ir kad tai vyks­ta tik po re­fe­ren­du­mo“, – sa­ko 31-erių mo­te­ris, cent­ri­nė­je Lon­do­no da­ly­je dir­ban­ti ad­mi­nist­ra­to­re pra­ban­gių ba­tų par­duo­tu­vė­je.

Kris­ti­nos žo­džiais, ir be re­fe­ren­du­mo rep­li­kų emig­ran­tams (kaip ir juo­dao­džiams) ar net jų ap­stum­dy­mo pa­si­tai­ky­da­vo, tik da­bar į tai su­telk­tas vi­suo­ti­nis dė­me­sys.

„Ro­dė prieš ke­lias die­nas per te­le­vi­zi­ją, kad vie­na mo­te­ris, išei­vė iš, be­rods, Lat­vi­jos ne­pa­gar­biai bu­vo iš­va­din­ta. Ne­ma­nau, kad kaž­kas taip pa­siel­gė po­li­ti­niais su­me­ti­mais. Įvar­dy­čiau tai pa­pras­čiau­siu chu­li­ga­niz­mu“, – sa­ko jau­na mo­te­ris.

Įtam­pos dėl mig­ran­tų atei­ties, Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai ap­si­spren­dus pa­lik­ti Eu­ro­pos Są­jun­gą, nei ji, nei jos ap­lin­kos žmo­nės ne­pa­ju­to.

Ki­ta ver­tus, eko­no­mi­nė įtam­pa jau­čia­ma. Ir ji yra ne tik tarp mig­ran­tų, bet ir tarp pa­čių bri­tų. Tai ro­do su­ma­žė­ju­si pre­ky­ba. Žmo­nės lau­kia, ne­ži­no, kaip bus. Ir nie­kas jiems neaiš­ki­na, nes, Kris­ti­nos žo­džiais, ir pa­tys po­li­ti­kai grei­čiau­siai kol kas ne­ži­no.

Jos gy­ve­ni­mo drau­gas – išei­vis iš Al­ba­ni­jos. Jis Lon­do­ne tu­ri nuo­sa­vą vers­lą – au­to­mo­bi­lių plo­vyk­lą. Vy­ras pa­ste­bė­jo, kad jo tei­kia­mos pa­slau­gos apim­tys gerai su­ma­žė­jo jau dvi sa­vai­tės iki re­fe­ren­du­mo ir ma­žė­ja iki šiol.

„Žmo­nės bi­jo leis­ti pi­ni­gus. Ne­ži­nia. Eko­no­mi­nis są­stin­gis“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Bri­tų vi­suo­me­nė­je, anot lie­tu­vės, sklan­do ne­ri­mo ir dėl tarp­tau­ti­nių in­ves­ti­ci­jų. Jie ne­ri­mau­ja, kad, už­da­rius ša­lies sie­nas, už­sie­nio in­ves­tuo­to­jai, užuo­t ieš­ko­ję bū­dų pa­tek­ti į Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos rin­ką, nu­kreips in­ves­ti­ci­jas į ki­tas leng­viau priei­na­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bes.

Ne­pa­si­ten­ki­ni­mo gai­dų po re­fe­ren­du­mo at­si­ra­do ir tarp bal­sa­vi­mo tei­sės dar ne­tu­rė­ju­sio ša­lies jau­ni­mo. Jau­nuo­liams ne­ra­mu, kad, už­da­rius sie­nas, bus už­da­ry­ta ir ga­li­my­bė jiems leng­vai mig­ruo­ti į ki­tas Eu­ro­pos vals­ty­bes, ten stu­di­juo­ti.

„O kas bal­sa­vo už iš­sto­ji­mą? Ogi pen­si­nio am­žiaus žmo­nės, te­be­gy­ve­nan­tys min­ti­mis apie ka­dai­se neeu­ro­pi­nę Ang­li­ją, ku­rio­je ne­va bū­da­vę ge­riau. Taip pat men­kes­nio eko­no­mi­nio iš­pru­si­mo as­me­nys, ku­riuos pa­vei­kė me­la­gin­gi po­pu­lis­tų pa­ža­dai, kad už jų „taip“ bus ski­ria­ma pi­ni­gų li­go­ni­nėms su­re­mon­tuo­ti“, – pa­sa­ko­ja Lon­do­ne gy­ve­nan­ti tau­tie­tė.

Paaiš­kė­jus me­lui, Kris­ti­nos ži­nio­mis, at­si­ra­do ne­ma­žai to­kių, ku­rie jau ki­tą die­ną po re­fe­ren­du­mo skam­bi­no rin­ki­mų ko­mi­si­jai ir rei­ka­la­vo leis­ti per­bal­suo­ti, „iš­tai­sy­ti klai­dą“.

Sva­rai at­pi­go per vie­ną nak­tį

Nerimas D. Britanijoje po „Bre­xit“: emigranto santaupos tirpo akyse
© Vida Press


37 me­tų Kęs­tu­tis Li­ver­pu­ly­je gy­ve­na ir dir­ba sta­ty­bo­se dau­giau nei me­tus. Jis ži­nių lai­dą įsi­jun­gė vie­tos lai­ku apie sep­ty­nias ry­to – tuo me­tu re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tai jau bu­vo aiš­kūs. In­ter­ne­tas ply­šo nuo ko­men­ta­rų: at­ro­dė, kad vi­si pa­ty­rė šo­ką dėl to, kas nu­ti­ko.

Sva­ro kur­sas apie sep­ty­nias, praė­jus ke­lioms va­lan­doms, kai bu­vo pa­skelb­ti re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tai, bu­vo nu­kri­tęs maž­daug de­vy­nis pro­cen­ti­nius punk­tus.

Kęs­tu­tis tuč­tuo­jau pa­ban­dė pri­si­jung­ti prie in­ter­ne­ti­nės ban­ki­nin­kys­tės ir „iš­gel­bė­ti“, tai yra, iš­si­keis­ti į eu­rus ato­sto­goms Lie­tu­vo­je tau­py­tą už­dar­bį. Ta­čiau sis­te­ma grei­čiau­siai dėl vi­suo­ti­nio puo­li­mo ir va­liu­tų kei­ti­mo bu­vo „už­lū­žu­si“.

Su­gai­šo ke­lias va­lan­das mė­gin­da­mas pa­tek­ti į in­ter­ne­ti­nę va­liu­tos kei­tyk­lą, ta­čiau pa­stan­gos ne­da­vė re­zul­ta­to.

Sug­rį­žęs va­ka­re iš dar­bo, lie­tu­vis su­ži­no­jo, kad sva­ras eu­ro at­žvil­giu at­pi­go dar ke­liais pro­cen­tais.

„Pas­kui skai­čia­vau, kad užuo­t ėjęs į dar­bą, ge­riau jau bū­čiau spau­dęs myg­tu­kus ban­dy­da­mas „iš­kiš­ti“ aky­se pin­gan­čius sva­riu­kus“, – pa­sa­ko­ja žo­džio ki­še­nė­je neieš­kan­tis pa­šne­ko­vas.

Žo­džiu, per vie­ną nak­tį po re­fe­ren­du­mo Kęs­tu­čio tu­rė­tas tūks­tan­tis sva­rų, kei­čiant jį į eu­rus, su­ma­žė­jo iki 700.

Atos­to­gas Lie­tu­vo­je dėl tos pa­čios fi­nan­si­nės prie­žas­ties Kęs­tu­tis ati­dė­jo – tam, kad už­si­dirb­tų pra­ras­tus pi­ni­gus.

Pa­sak jau­no vy­ro, kri­tus sva­ro kur­sui eu­ro at­žvil­giu, pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų svy­ra­vi­mo bri­tai ne­pa­ju­to: nie­kas lyg ir neat­pi­go, nie­kas ne­pab­ran­go.

„Gy­ve­nan­čių­jų Ang­li­jo­je sva­ro kri­ti­mas eu­ro at­žvil­giu lyg ir ne­pa­lie­tė. Ki­tas rei­ka­las, jei at­si­ra­do rei­ka­las keis­ti sva­rus į eu­rus. Ta­da nuo­sto­lis ga­ran­tuo­tas“, – aiš­ki­na šiau­lie­tis.

Bi­jo pri­trūk­ti dar­bo jė­gos

Nerimas D. Britanijoje po „Bre­xit“: emigranto santaupos tirpo akyse
© DELFI (R.Lukaitytės nuotr.)


Kęs­tu­tis dar­buo­ja­si sta­ty­bų kom­pa­ni­jo­je. Šiuo me­tu sta­to li­go­ni­nę. Iš 180-ies dir­ban­čių­jų apie 80 pro­cen­tų yra at­vy­kė­liai iš įvai­rių ša­lių – dau­giau­siai Bul­ga­ri­jos, Ru­mu­ni­jos, neišs­ki­riant ir Lie­tu­vos.
Kar­tu su šiau­lie­čiu dir­ban­tys bri­tai apie re­fe­ren­du­mą dis­ku­tuo­ti pla­čiau ne­no­ri.

Ta­čiau nuo­tai­kų sklan­do vi­so­kių. Pa­si­gir­dę kal­bų ir apie tai, kad, ne­be­li­kus mig­ran­tų, ga­li tek­ti už­da­ry­ti vers­lus, nes ne­be­liks dar­bo jė­gos.

„Vie­nas vie­ti­nis man pri­si­pa­ži­no bal­sa­vęs už iš­sto­ji­mą. Taip da­rę ir ke­li jo pa­žįs­ta­mi. Bet bal­sa­vę ne­rim­tai, o tik no­rė­da­mi kaž­ką pa­gąs­din­ti, kaž­kam įgel­ti. Gal­vo­ju, jie pa­siel­gė taip pat, kaip, pa­vyz­džiui, kaž­ka­da Kau­nas, nu­bal­sa­vęs už V. Šus­taus­ką. Ir­gi pa­žai­dė, o čia tik op!“ – emo­cin­gai kal­ba pa­šne­ko­vas.

„Atė­jū­nai, lauk!

Bos­to­ne dau­giau nei dvy­li­ka me­tų gy­ve­nan­tis Ser­ge­jus Ži­lins­kas vie­tos kom­pa­ni­jo­je šiuo me­tu dir­ba že­mės ūkio dar­bus, do­ro­ja ko­pūs­tus.

46 me­tų vy­ras juo­kau­ja, kad vie­tos lie­tu­viai mėgs­ta pa­fi­lo­so­fuo­ti atei­ties te­ma. Ta­čiau rim­tes­nės grės­mės – nei eko­no­mi­nės, nei juo la­biau fi­zi­nės – Bos­to­ne, ku­ris aiš­kia per­sva­ra nu­bal­sa­vo už pa­si­trau­ki­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, pa­šne­ko­vas sa­ko ne­pa­ju­tęs.

Tik prieš ke­lias sa­vai­tes ant na­mo, ku­ria­me gy­ve­na mig­ran­tai iš Lat­vi­jos, sie­nos bu­vo di­de­lė­mis rai­dė­mis iš­purkš­tas už­ra­šas „Atė­jū­nai, lauk!“. Iš­puo­liu iš kar­to su­si­do­mė­jo vie­tos po­li­ci­ja.
S. Ži­lins­kas šį in­ci­den­tą va­di­na pa­pras­čiau­siu chu­li­ga­niz­mu.

JK in­teg­ra­ci­jos mi­nist­rui iš­sa­ky­tas su­si­rū­pi­ni­mas dėl iš­puo­lių prieš lie­tu­vius

Lon­do­ne už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras Mant­vy­das Be­ke­šius Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) imig­ra­ci­jos mi­nist­rui Ro­ber­tui Gud­vi­lui iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl pa­daž­nė­ju­sių iš­puo­lių prieš šio­je ša­ly­je gy­ve­nan­čius lie­tu­vius.

Nau­jai pa­skir­tas R. Gud­vi­las pir­ma­die­nį ap­si­lan­kė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Lon­do­ne.

„Ypač di­de­lį dė­me­sį vi­ce­mi­nist­ras at­krei­pė į at­mos­fe­rą mo­kyk­lo­se, kur vai­kai už­gau­lio­ja­mi ne tik bend­ra­moks­lių, bet kar­tais ir mo­ky­to­jų ar tė­vų. Va­do­vau­jan­tis JK vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­teik­ta sta­tis­ti­ka, 10 pro­cen­tų nea­py­kan­tos ap­raiš­kų yra prieš vai­kus“, – ra­šo­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Anot URM, R. Gud­vi­las pa­žy­mė­jo, kad JK griež­tai smer­kia ne­pa­gar­baus el­ge­sio at­ve­jus ir ne­to­le­ruos jo­kių kse­no­fo­bi­nių ap­raiš­kų. Mi­nist­ras taip pat pa­ti­ki­no, kad, kol Lon­do­nas ves de­ry­bas su Briu­se­liu dėl iš­sto­ji­mo iš ES są­ly­gų, Lie­tu­vos pi­lie­čiai JK gy­vens to­kio­mis pa­čio­mis są­ly­go­mis, kaip ir iki šiol.

„R. Gud­vi­las pa­reiš­kė, kad JK ver­ti­na Lie­tu­vos pi­lie­čių in­dė­lį į JK eko­no­mi­ką, nes dau­ge­lis sri­čių yra pa­rem­tos dar­buo­to­jais, at­vyks­tan­čiais iš ES ša­lių, tai­gi ir Lie­tu­vos. Mi­nist­rui yra ži­no­ma, kad fi­nan­sų, tei­sės, me­di­ci­nos, že­mės ūkio ir ki­to­se sri­ty­se dir­ba daug pui­kių dar­buo­to­jų iš Lie­tu­vos.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

„Audi“ gamyklos Vengrijoje darbuotojai pradės savaitės trukmės streiką (1)

„Audi“ gamyklos Vengrijoje darbuotojai ketvirtadienį pradės savaitės trukmės streiką,...

Nyderlandai: dėl „Brexit“ 250 įmonių svarsto persikelti iš Didžiosios Britanijos (1)

Nyderlandų pareigūnai yra susisiekę su daugiau nei 250 įmonių dėl galimo persikėlimo į šalį...

Kinijos viceprezidentas Davose: Kinijos ir JAV santykiuose abi šalys yra nepakeičiamos (2)

Konfrontacija tarp Vašingtono ir Pekino daro žalą abiem pusėms, Pasaulio ekonomikos forume ( PEF )...

VTEK tirs buvusio „Registrų centro“ Sertifikatų centro vadovo elgesį (1)

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija ( VTEK ) pradėjo tyrimą dėl buvusio valstybės įmonės...

Šalia Vilniaus kils nauja vokiečių gamykla: įdarbins 440 darbuotojų (272)

Vokietijos bendrovė „ Homanit “ – vidutinio (MDF) ir didelio (HDF) tankio medžio plaušų...

Top naujienos

Landsbergis: Lietuva prarado Meką taip ir nesupratusi, ką iš tikrųjų turėjo (95)

Trečiadienį mirė vienas garsiausių lietuvių kilmės kino menininkų Jonas Mekas . Jam buvo 96-eri.

Andrius Užkalnis. Išaiškėjo, ką Užkalnis iš tikrųjų veikia JAV ir ką liepia dirbti jums (113)

Pamatėte nuotrauką ir žinote, kodėl iš tikrųjų taip ilgai ir dažnai būnu Amerikoje....

Rusija viešai pademonstravo raketą, galinčią sužlugdyti ginkluotės sutartį su JAV (1)

Rusija trečiadienį pademonstravo raketų sistemą, anot Vašingtono, pažeidžiančią svarbą...

Dainiaus Sinkevičiaus filmo „Pravieniškių mafija“ premjera (36)

Visą Lietuvą sudrebinusios ir kalėjimų sistemos tamsiąją pusę atskleidusios ir jau betseleriu...

Įtampa Vilniaus daugiabutyje: kaimynui pradėjus remontą – pradėjo griūti visas namas (158)

Nenori susipykti su kaimynu, nepradėk remonto, – sako žmonės. Vieno Vilniaus daugiabučio...

Kelionės tikslas – Jordanija: turistų neišlepinti vietiniai atostogas paverčia tobulomis (35)

Prieš pradėdamas norėčiau įspėti – jei Jūs esate poilsį paplūdimyje mėgstantis turistas,...

Rusijos grėsmių akivaizdoje – svarbus iššūkis Lietuvai: ekspertai įvardijo, koks žingsnis būtų pražūtingas (490)

Kas turi dar įvykti, kad lietuviai nebesiilgėtų Sovietų Sąjungos? Kuri šalis mums atrodo pati...

Statistikos analitikų prognozė „Žalgiriui“ negailestinga (8)

Eurolygos partneris eurohoops.net paskelbė prognozę, kaip atrodys galutinė turnyro lentelė po...

Iš „Eurovizijos“ atrankų pasitraukusiam Sashai Song gresia tūkstantinė bauda (11)

Trečiadienio vakarą LRT televizijoje filmuojant dar vieną „Eurovizijos“ atrankų laidą...

Kuzminskas – apie mūšio su „Žalgiriu“ svarbą, norą pasirodyti ir Kurtinaitį Eurolygoje specialiai Krepšinis.lt iš Milano (7)

Milano „Olimpia Armani“ ekipos puolėjas Mindaugas Kuzminskas Eurolygos rungtynių su Kauno...