aA
Vis stip­rė­jan­ti kon­ku­ren­ci­ja ir „ma­žė­jan­tis“ pa­sau­lis ska­ti­na vers­li­nin­kus im­tis pa­čių įvai­riau­sių prie­mo­nių, kad tik pri­trauk­tų klien­tus. Vie­nas iš įdo­mes­nių žings­nių – kva­pų mar­ke­tin­gas.
© Shutterstock nuotr.

Griau­na mi­tus

Dau­ge­lis rek­la­mos spe­cia­lis­tų pa­sva­jo­ja – kaip bū­tų ge­rai, kad kur­da­mi rek­la­mą ga­lė­tu­me pa­nau­do­ti ne tik vaiz­dą ir gar­są, bet ir kva­pą. Var­to­to­jas vi­sa­da yra leng­viau pa­vei­kia­mas, kai suak­ty­vi­na­ma uos­lė. Kai ku­rie ty­ri­mai ro­do, kad dau­giau nei 70 pro­c. vi­sų žmo­gaus emo­ci­jų pa­rem­tos kva­pais, ku­riuos jis užuo­džia, o ne tuo, ką jis ma­to ar gir­di. Kva­pai nau­do­ja­mi tam, kad bū­tų ga­li­ma ma­ni­pu­liuo­ti pir­kė­jais.

Švie­žiai iš­kep­tos duo­nos ir gri­ly­je kep­tos mė­sos kva­pas nuo neat­me­na­mų lai­kų pa­ža­di­na žmo­nių ape­ti­tą, net ta­da, kai vi­siš­kai ne­si­no­ri val­gy­ti. Mais­to aro­ma­tas žmo­gų ver­čia bėg­ti ten, iš kur sklin­da šis kva­pas. Ži­no­ma, šiuo­lai­ki­nis žmo­gus apie tai ne­gal­vo­ja, vis­kas vyks­ta pa­są­mo­nė­je, tik vė­liau spon­ta­niš­kas jaus­mas išau­ga į no­rą pa­val­gy­ti. Ape­ti­tas pa­ža­din­tas, o pa­val­gy­ti nė­ra kur. To­kią si­tua­ci­ją psi­cho­lo­gai va­di­na ne­baig­to veiks­mo efek­tu.

To­dėl žmo­gus ieš­ko kur pa­val­gy­ti ar­ba per­ka mais­to pro­duk­tų dau­giau nei jam rei­kia. Dau­ge­lis ma­no, kad, siek­da­mos to­kio efek­to, par­duo­tu­vės ir ke­pyk­lė­lės spe­cia­liai ry­tais prieš dar­bą purš­kia pa­tal­pas duo­nos ir švie­žių ke­pi­nių kva­pais. „Tik­rai ne vi­sur rei­kia sin­te­ti­nių kva­pų“, – mi­tus griau­na kva­pų spe­cia­lis­tas Ig­nas Gai­ga­las. „Įsi­vaiz­duo­ki­te – pre­ky­bos cent­re vei­kian­ti ke­pyk­lė­lė, ku­rio­je nuo­la­tos kros­ny­je ke­pa ban­de­lės, sau­sai­niai, duo­na – ten kva­pų ir taip pa­kan­ka. Su­kur­ti dirb­ti­nai to­kį su­bti­lų, bet kar­tu ir ga­lin­gą efek­tą yra la­bai sun­ku“, – sa­ko jis.

Moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad kva­pai tu­ri mil­ži­niš­ką įta­ką žmo­nių nuo­tai­kai, jaus­mams, el­ge­siui. Kva­pai ke­liau­ja tie­siai į sme­ge­nis, nu­si­neš­da­mi ten ir tam tik­rą in­for­ma­ci­ją. Są­mo­nin­gai to kont­ro­liuo­ti ne­ga­li­me. Juk daž­nai bū­na, kad įei­ni į na­mus ar pa­tal­pą ir, pa­ju­tus pa­žįs­ta­mą kva­pą, at­si­ran­da sau­gu­mo jaus­mas, už­plūs­ta ge­ros emo­ci­jos. O ki­tur, net pa­tys ne­ži­no­me ko­dėl, bū­ti ne­ma­lo­nu. Bū­tent šia kva­pų sa­vy­be, pa­de­dan­čia kont­ro­liuo­ti mū­sų emo­ci­jas, re­mia­si kva­pų mar­ke­tin­gas.

Kve­pa­lai – „Guc­ci“, su­kne­lė – „Lin­dex“

„Pa­ma­žu įsi­są­mo­ni­na­me, kad kva­pu ga­li­me daug ką kont­ro­liuo­ti. Ne tik par­duo­tu­vė­se, bet ir biu­ruo­se, klien­tų ap­tar­na­vi­mo vie­to­se“, – sa­ko spe­cia­lis­tas. Pa­sak jo, lie­tu­viai yra la­bai iš­ran­kūs kva­pams. Mes no­ri­me bū­ti ge­res­ni, la­biau pa­si­tem­pę nei esa­me iš tik­rų­jų. Tai at­si­spin­di ir mū­sų pa­si­rin­ki­muo­se. „Lie­tu­viai per­ka­si la­bai pra­ban­gių di­zai­ne­rių kve­pa­lus, jų vo­nios kam­ba­riuo­se ar ant kos­me­ti­kos sta­le­lių sto­vi po ke­le­tą „Cha­nel“, „Guc­ci“, „Ver­sa­ce“, „YSL“, „Pra­da“ kve­pa­lų bu­te­liu­kų, ta­čiau per­žiū­rė­ki­te jų gar­de­ro­bą – ar tu­ri nors vie­ną ori­gi­na­lų „Guc­ci“ ar „Ver­sa­ce“ rū­bą? Į kva­pus mes in­ves­tuo­ja­me la­bai daug, o rū­be­lis daž­nai vi­sai ne­si­pai­šo į tą kom­pa­ni­ją“, – sa­ko I. Gai­ga­las.

Prie to­kių įpro­čių tai­ko­si ir pre­ky­bos cent­rai iš pa­sku­ti­nių­jų ko­vo­da­mi su vir­tua­lio­mis par­duo­tu­vė­mis. Par­duo­tu­vė­se jau se­niai ne­bes­kam­ba bet ko­kia ra­di­jo sto­tis – pa­ren­ka­ma spe­cia­li mu­zi­ka, daik­tai gra­žiai su­dė­ti, idea­liai ap­švies­ti. Bū­tent ap­švie­ti­mui ir vit­ri­noms kas­met ski­ria­mos vis di­des­nės in­ves­ti­ci­jos. „Jei dau­ge­ly­je par­duo­tu­vių anks­čiau bū­da­vo pa­pras­tos lem­pos, tai da­bar ha­lo­ge­nų ir LED lem­pu­tės plies­kia taip, kad pa­ma­tę vit­ri­no­je ba­tu­kus iš­kart jų už­si­no­ri ir ne­ga­li praei­ti. O na­muo­se pa­ste­bi, kad tie ba­tu­kai vit­ri­no­je kaž­kaip ge­riau at­ro­do. Tas pa­ts ir su kva­pais – par­duo­tu­vės sa­vo pa­tal­pas kvė­pi­na so­li­džiais, pra­ban­giais, vy­riš­kais aro­ma­tais“, – sa­ko spe­cia­lis­tas.

Ne­mėgs­ta­me ro­žių

Pa­sak spe­cia­lis­to, lie­tu­viai ne­mėgs­ta ro­žių ir jaz­mi­nų kva­pų, nors pa­sau­ly­je jie vie­ni iš po­pu­lia­riau­sių. Gal jie mums aso­ci­juo­ja­si su so­vie­ti­ne praei­ti­mi, sie­ja­si su ne­lais­ve ir ma­žu pa­si­rin­ki­mu bei at­ro­do se­na­ma­diš­ki. „Vo­kie­čiai prieš dve­jus me­tus iš ko­lek­ci­jos išė­mė san­da­lo kva­pą. Gal­vo­ju, ko­dėl – juk Lie­tu­vo­je šį kva­pą la­bai mėgs­ta. Jiems, ma­nau, šis kva­pas aso­ci­juo­ja­si su imig­ran­tais iš ry­tų, tad tai lyg sa­vo­tiš­kas pro­tes­tas, sie­kis pa­ro­dy­ti, kad mes no­ri­me eu­ro­pi­nio spren­di­mo, o ne ry­tie­tiš­ko“, – sa­ko I. Gai­ga­las.

Kva­pų ka­ra­liu­mi ga­li­ma va­din­ti cit­ru­sų kva­pą. Jį mėgs­ta dau­ge­lis, o ir šio kva­po ne­ša­ma ak­ty­vi ener­gi­ja bei šva­ros įspū­dis tin­ka dau­ge­liui. Ja­po­ni­jo­je la­bai po­pu­lia­ru ofi­sų erd­ves kvė­pin­ti cit­ri­nų kva­pu, nes jis pa­de­da su­si­kaup­ti. Prie ly­de­rių bū­tų ga­li­ma pri­skir­ti ir va­ni­lės aro­ma­tą. Me­džia­gos, ku­rio­se yra va­ni­lė, pa­de­da ma­žin­ti stre­są. Šis kva­pas la­bai tin­ka­mas klien­tų ap­tar­na­vi­mo, ža­lų su­re­gu­lia­vi­mo cent­ruo­se. Jis pa­leng­vin­tų dar­bą ir įmo­nė tik­rai už­si­dė­tų pliu­są prieš klien­tą, nes šis kva­pas ap­ra­mins tiek klien­tą, tiek dar­buo­to­ją ir pa­dės „nu­leis­ti ga­rą“ bei pa­ban­dy­ti su­tar­ti. „De­ja, va­ni­lę su­ga­di­no mums tak­sis­tai“, – šyp­so­si I. Gai­ga­las. Bet mums li­kęs dar vie­nas „drau­giš­kas“ kva­pas – ka­vos ir šo­ko­la­do. Juk atė­ju­siam sve­čiui vi­sa­da pa­siū­lo­me ka­vos, tad mū­sų pa­są­mo­nė­je šis kva­pas pa­žįs­ta­mas kaip drau­giš­ku­mo, ar­tu­mo, bend­ra­vi­mo sim­bo­lis.

Kiek­vie­na ša­lis tu­ri sa­vo kva­pą – ly­de­rį. Pa­vyz­džiui, Ru­si­jo­je po­pu­lia­rūs žie­dų, ke­pi­nių kva­pų mi­ši­niai, pri­me­nan­tys mo­te­riš­kus kva­pus. Lie­tu­vo­je ab­so­liu­tūs ly­de­riai yra vy­riš­ko cha­rak­te­rio mi­ši­niai, ne­nus­pė­ja­mi, neaiš­kūs, ka­da net ne­sup­ra­si, iš ko jie su­da­ry­ti. Ne­po­pu­lia­ru kve­pė­ti aiš­kiu kva­pu – obuo­liais, va­ni­le, ro­že. Vo­kie­čiai mėgs­ta gry­ną ir aiš­kų kva­pą.

Ką pa­si­rink­ti na­muo­se?

Pa­sak spe­cia­lis­to, svar­biau­sia rink­tis ko­ky­biš­ką ir tik­rai „svei­ką“ pro­duk­tą. „Dau­ge­lis mėgs­ta pirk­ti vi­so­kius smil­ka­lus, ta­čiau re­tas pa­si­do­mi, ką de­gi­na, ko­kios me­džia­gos nau­do­tos, o juk de­gant net ir ne­pa­vo­jin­ga me­džia­ga ga­li virs­ti tok­siš­ka“, – sa­ko I. Gai­ga­las.

Dar tu­rė­tu­me ne­pa­mirš­ti ne tik tei­sin­gai pa­si­rink­ti aro­ma­tą, bet ir jo ne­pa­dau­gin­ti. Pa­tal­po­se re­ko­men­duo­ja­mi drau­giš­ko cha­rak­te­rio, tin­kan­tys ab­so­liu­čiai kiek­vie­nam, or­ga­niš­kai įsi­lie­jan­tys ir švel­naus cha­rak­te­rio kva­pai. La­bai svar­bu tei­sin­gai kva­pą su­po­ruo­ti su pa­tal­pos spal­va. Tam­ses­nei pa­tal­pai tiks vie­noks kva­pas, ryš­kes­nių spal­vų – ki­toks, o švie­siems kam­ba­riams – dar ki­toks. Pa­vyz­džiui, me­džio na­tos ge­riau skam­bės tam­ses­nė­je, rus­vų at­spal­vių pa­tal­po­je, rau­do­nų­jų ser­ben­tų kva­pas rei­ka­lau­ja gai­vos – pur­pu­ri­nės, in­ten­sy­vios spal­vos, va­ni­lė ge­riau uo­džia­si švie­sio­je, ypač bal­to­je, ap­lin­ko­je, spyg­liuo­čių esen­ci­jai rei­kė­tų šva­rios, ste­ri­lios ap­lin­kos, me­lio­no kva­pas nie­ka­da ne­tiks mo­der­nio­je, stik­lo ar ak­mens ap­lin­ko­je.

Jei sie­kia­te išug­dy­ti lo­ja­lu­mą, su­kur­ti so­li­du­mo ir sta­bi­lu­mo įspū­dį, kva­po ne­rei­kė­tų keis­ti, ge­riau pa­si­rink­ti vie­ną ir tik jį nau­do­ti. Ge­riau­sia rink­tis vy­riš­kus aro­ma­tus, nes jie pa­tin­ka ir mo­te­rims, o mo­te­riš­kų dau­ge­lis vy­rų ne­pa­mėgs. Orien­tuo­tiems į jau­ni­mą rei­kė­tų rink­tis vai­si­nius, gė­lių aro­ma­tus, ne­bi­jo­ti pa­si­rink­ti įžū­les­nių, cha­rak­te­rin­ges­nių aro­ma­tų. Juos ga­li­ma keis­ti at­si­žvel­giant į se­zo­ną.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Daugybę metų prekyboje skaičiuojantys Lietuvos verslininkai: sumažinti kainų – neįmanoma

Beveik 19 metų prekybos verslu Lietuvoje užsiimantys Valdas Čeilutka ir Saulius Jurkus įsitikinę...

Muskas: „Tesla“ pristatys naujai užsakytus „Model 3“ iki metų pabaigos (1)

„ Tesla “ bandant užsitikrinti mokesčių lengvatas, elektrinių automobilių gamintojo...

Nepaisant „Brexit“ susitarimo, „Aston Martin“ ruošiasi blogiausiam scenarijui

„Brexit“ susitarimas tarp Didžiosios Britanijos ir ES yra „pakankamai geras“, teigia „...

Įteikti projekto „Kryptis Lietuva“ apdovanojimai (2)

Ketvirtadienį Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje įvyko iškilmingas Vyriausybės kanceliarijos...

JAV akcijų rinka nusidažė raudonai (1)

Pagrindiniai JAV akcijų indeksai ketvirtadienio prekybos sesiją pradeda smukimu.

Top naujienos

Kandidatų į prezidentus reitinguose – paskutinė didelė mįslė (6)

Kandidatų į prezidentus reitinguose į antrą vietą stipriai padidinusi savo populiarumą iškopė...

Daugybę metų prekyboje skaičiuojantys Lietuvos verslininkai: sumažinti kainų – neįmanoma

Beveik 19 metų prekybos verslu Lietuvoje užsiimantys Valdas Čeilutka ir Saulius Jurkus įsitikinę...

Robotai gviešiasi europiečių darbo vietų – ypač pažeidžiama – Lietuva (1)

Robotai taikosi į žmonių darbo vietas Europoje, ir ypač pažeidžiamos atrodo šalys iš...

Didžiųjų miestų merams palikus Liberalų sąjūdį Gentvilas žada keisti partijos pavadinimą ir lyderį (219)

Vilniaus, Klaipėdos ir ne tik šių miestų merai liberalai į rinkimus eis be partijos paramos. Kad...

Mama gavo rekomendaciją per streiką vaiko nevesti į darželį: klausimas, ar dar nereikės ir susimokėti (154)

Pirmadienį Lietuvoje prasidėjo neterminuotas švietimo darbuotojų streikas. Prie jo kasdien...

Orai: plikledis primins apie artėjančią žiemą (1)

Artėjantis savaitgalis bus žiemiškai vėsus, tačiau termometro stulpelis į minuso pusę persiris...

Nepažinta pagrindinės Vilniaus gatvės pusė: Florencijos renesanso rūmai ir kiti didingi pastatai, išdygę vietoj kopūstų lysvių (25)

Pasivaikščiojimo po Gedimino prospektą metu praeiname pro Lietuvos banko, Lietuvos pašto, prekybos...

Slaugytojas tarsi iš siaubo filmo įtariamas sąmoningai numarinęs virtinę pacientų kai nebeturėjo, ko vogti, ieškojo naujų aukų (21)

Ne vienerius metus slaugos namuose Vokietijoje dirbęs lenkų tautybės slaugytojas pražudė...

Į Kauną grįžęs Pangosas atskleidė, ko išmoko iš Šaro ir perspėjo savo naujuosius komandos draugus (14)

Buvęs Kauno „Žalgirio“ vedlys Kevinas Pangosas ketvirtadienio vakarą su „Barcelona“ ekipa...

Tritaškėmis bombomis varžovų kovingumą užgesinę „dizaineriai“ išplėšė pergalę Stambule „Budočnost“ rekordas (10)

Milano „AX Armani Olimpia“ (5-2) su dviem lietuviais ketvirtadienį įveikė vieną iš Eurolygos...