aA
„Nor­fos“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­ti Vil­niaus ben­dro­vė „Ri­vo­na“ Aly­tu­je jau dešimt me­tų tu­ri vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ga­my­bos ce­chą. Jis vei­kia tuo pačiu ad­re­su Pu­ti­nų gat­vė­je kaip ir šiai įmo­nei pa­val­dus ki­tas pa­da­li­nys – pieni­nė. Pas­ta­ruo­ju me­tu, pra­dė­jus plis­ti ko­ro­na­vi­ru­sui, vai­sių ir dar­žo­vių konser­vų ga­min­to­jai pa­ste­bė­jo iš­au­gu­sią jų pro­duk­ci­jos pa­klau­są, – ce­cho san­dė­liai ėmė tuš­tė­ti, sie­kiant pa­di­din­ti ga­my­bą pa­pil­do­mai pri­im­ti darbuotojai.
Alytaus konservų cechas
Alytaus konservų cechas
© Alytaus naujenos nuotr.

Ypač jau­čia­ma kon­ser­vuo­tų dar­žo­vių sriu­bų pa­klau­sa

„Ri­vo­nos“ kon­ser­vų ce­chas Aly­tu­je ga­mi­na apie 90 rū­šių ga­mi­nių – ma­rinuo­tas dar­žo­ves, vai­sius, pie­va­grybius, uo­gie­nes, dže­mus, pa­da­žus, dar­žo­vių sriu­bas stik­li­niuo­se in­duo­se nuo 160 gra­mų iki 3 lit­rų talpos.

Per­nai ce­che pa­ga­min­ta 3,5 tūkst. to­nų pro­duk­ci­jos, apy­var­ta sie­kė 3,8 mln. eu­rų be PVM.

Tai vie­nin­te­lis vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ce­chas Pie­tų Lie­tu­vo­je.

Kaip sa­kė šio ce­cho va­do­vas Au­ri­mas Gar­ga­sas, pa­grin­di­niai įmo­nei reika­lin­gos ža­lia­vos tie­kė­jai yra Lie­tu­vos ūki­nin­kai, ta­čiau šiems nepa­tei­kus bū­ti­no kie­kio vai­sių ir dar­žo­vių, ypač dėl pra­ėju­sią va­sa­rą su­si­klos­čiu­sių ne­pa­lan­kių gam­tos są­ly­gų, jas te­ko pirk­ti iš Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Olan­di­jos ir kitų ša­lių.

Pa­grin­di­niai „Ri­vo­nos“ kon­ser­vuo­tos pro­duk­ci­jos už­sa­ko­vai – taip pat iš Lie­tu­vos. O li­ku­si da­lis daugiau­sia eks­por­tuo­ja­ma į Ru­si­ją, Vokieti­ją ir An­gli­ją.

Ce­cho va­do­vo pa­si­tei­ra­vus, ko­kios pro­duk­ci­jos kiek­vie­nais me­tais nuper­ka­ma dau­giau­sia, A.Gargasas at­sa­kė: „Vie­na­reikš­miai – kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių. Jų daug per­ka ne tik lie­tu­viai, bet ir vi­sų Balti­jos ša­lių, ku­rioms tie­kia­me pro­duk­ci­ją, gy­ven­to­jai. Šios mū­sų pro­duk­ci­jos pa­klau­sa ypač pa­di­dė­ja šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu, kai prade­da­mi ga­min­ti šal­ti­barš­čiai.“

Pas­ta­ruo­ju me­tu, pra­dė­jus plis­ti ko­ro­na­vi­ru­sui, „Ri­vo­nos“ Aly­taus konser­vų ce­cho dar­buo­to­jai pastebė­jo iš­au­gu­sią jų pro­duk­ci­jos paklausą, ėmė spar­čiai tuš­tė­ti ce­cho san­dė­liai.

„Ypač jau­čia­ma kon­ser­vuo­tų dar­žo­vių sriu­bų, kon­ser­vuo­tų pu­pe­lių padaže, taip pat kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių pa­klau­sa. Ma­nau, kad tai tik­rai su­si­ję su gy­ven­to­jų mais­to at­sar­gų kau­pi­mu da­bar­ti­niu Lietu­vai su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu. Mū­sų ga­mi­na­mos kon­ser­vuo­tos dar­žo­vių sriu­bos il­ges­niam lai­ky­mui tik­rai tin­ka­mos, nes jų ga­lio­ji­mo ter­mi­nas yra dve­ji me­tai. O šiuo me­tu pa­di­dė­ju­sią kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų burokėlių pa­klau­są sie­čiau su anks­ti at­ši­lu­siais orais, ma­tyt, gyvento­jai jau pra­dė­jo ga­min­tis šal­ti­barš­čius“, – pa­sa­ko­jo A.Gar­ga­sas.

Į dar­bą pa­pil­do­mai pri­im­ti dar­buo­to­jai

Ce­chas, dirb­da­mas įpras­ti­ne tvar­ka, pa­pras­tai tu­ri apie 40 dar­buo­to­jų, ku­rie dir­ba dviem pamainomis.

Pa­di­dė­jus kai ku­rių pro­duk­tų pa­klau­sai ir da­liai nuo­la­ti­nių dar­buo­to­jų su­sir­gus įpras­ti­nė­mis li­go­mis, dviem pri­si­tai­kius sa­vi­i­zo­lia­ci­ją po grį­ži­mo iš už­sie­nio vals­ty­bių, ce­chas šią sa­vai­tę į dar­bą pri­ėmė pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų.

Pa­pil­do­mai įdar­bin­ti kol kas še­ši žmo­nės. Ce­cho va­do­vo tvirtinimu,keti­na­ma pri­im­ti ir dau­giau, bet kiek kon­kre­čiai, kol kas negalintis pa­sa­ky­ti. Tai pri­klau­sys nuo ga­my­bos ap­im­čių ir nuo­la­ti­nių darbuo­to­jų svei­ka­tos būk­lės.

Ta­čiau A.Gar­ga­sas tei­gė, kad, pa­skel­bus nau­jų dar­buo­to­jų pa­ieš­ką, jų ras­ti ne­bu­vo pa­pras­ta: „Žmo­nės, kaip pa­ste­bi­me, į dar­bus ne­si­puo­la.“

„Nor­fos“ įmo­nių tin­klo, su ku­riuo „Ri­vo­na“ yra su­si­ju­si, at­sto­vo spaudai Da­riaus Ry­liš­kio tei­gi­mu, paskel­bus ka­ran­ti­ną, pa­di­dė­jo il­go galio­ji­mo, taip pat kai ku­rių ki­tų pre­kių apy­var­ta. Iš­au­go drus­kos, cuk­raus, alie­jaus, mė­sos ir žu­vies kon­ser­vų, švie­žios mė­sos, dezinfekci­nių skys­čių, ki­tų šva­ros ir higie­nos prie­mo­nių par­da­vi­mas.

Ta­čiau D.Ry­liš­kis pa­ti­ki­no, kad pre­kių „Nor­fos“ par­duo­tu­vė­se, ku­rių Lie­tu­vo­je yra 143, tik­rai nepristigs: „Mes tu­ri­me sa­vo pie­no, mė­sos per­dir­bi­mo, vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ga­my­bos, ku­li­na­ri­jos ga­mi­nių pa­da­li­nius, taip pat di­de­lį ki­tų pro­duk­ci­jos tie­kė­jų tin­klą.

Sandėliuo­se esa­me su­kau­pę daug il­go ga­lio­ji­mo pre­kių at­sar­gų. Di­des­nių produk­tų tie­ki­mo į par­duo­tu­ves pro­ble­mų nė­ra ir, tikimės, kad ne­bus. Pa­di­dė­jus kai ku­rių mū­sų ga­my­bos pro­duk­tų pa­klau­sai, kas pa­ste­bė­ta Aly­taus kon­ser­vų ce­che, sku­biai or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­pil­do­mas rei­kia­mų dar­buo­to­jų pri­ėmi­mas, kad nenukentė­tų pir­kė­jai – mū­sų pro­duk­ci­jos varto­to­jai.“

Alytaus naujienos
Turite teisinį klausimą?
Aiškiai ir konkrečiai aprašykite savo situaciją – jos teisinį vertinimą ir savo įžvalgas „Delfi Plius“ platformoje pateiks Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos nariai.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(20 žmonių įvertino)
4.2500
Verslas PliusAistė Žebrauskienė

Europos Honkongu turėjęs tapti Kaliningradas nukentės labiau nei likusi Rusija: kuo šis kraštas svarbus

Dėl savo išskirtinės geografinės padėties ir Vakarų atsako į Ukrainoje vykdomą karą...

Gyventojų skolose – suprastėjusios tendencijos: įsiskolinimai siekia 422 mln. eurų

Lietuvos gyventojų skolos pastarąjį pusmetį vėl pradėjo augti, nors 2021 metų antrąjį...

Gyventojai galimai laukiančio sunkmečio nebijo: skaičiuojamos rekordinės išlaidos atostogoms (1)

Kainoms toliau augant, gyventojai diržų veržtis neplanuoja ir galimai artėjantis sunkmetis...

Finansų ministras: Prancūzijos valstybės skolos lygis pasiekė „pavojingą lygį“

Prancūzijos valstybės skolos lygis pasiekė „pavojingą lygį“, pirmadienį pareiškė finansų...

CCC įmonių grupė plečia veiklą Baltijos šalyse

CCC įmonių grupė planuoja per artimiausius penkerius metus Baltijos šalių rinkose kelis kartus...

Top naujienos

Delfi iš Taivano: ar Kinija gali ryžtis tokiam žingsniui kaip Rusija ir kas ją sustabdys (1)

Taivane gyvenantys lietuviai juokauja, kad mūsų šaliai padovanojus vakcinų nuo COVID-19, jie...

Verslas PliusAistė Žebrauskienė

Europos Honkongu turėjęs tapti Kaliningradas nukentės labiau nei likusi Rusija: kuo šis kraštas svarbus

Dėl savo išskirtinės geografinės padėties ir Vakarų atsako į Ukrainoje vykdomą karą...

Medvedevas grasina Trečiuoju pasauliniu karu

Buvęs Rusijos prezidentas ir dabartinis Rusijos Saugumo tarybos vadovo pavaduotojas Dmitrijus...

Karas Ukrainoje. Zelenskis: Rusija tapo didžiausia teroristine organizacija pasaulyje

Rusijos valstybė tapo didžiausia teroristine organizacija pasaulyje ir tai turi būti pagrįsta...

Laukiantiems NT atpigimo, ekspertas siunčia žinutę: tikimybė, kad būsto kainos kris, lygi nuliui (3)

Maždaug 7 metus buvusiai neigiamai Euribor 6 mėn. palūkanų normai perkopus nulį ir tapus...

Vėsūs namai, kai lauke net +30 laipsnių: pasakoja apie sistemas, su kuriomis tikrai neteks prakaituoti Išsamus vaistininko komentaras

Kai termometro stulpelis lauke raudonuoja ties 30 laipsnių temperatūros riba, namuose tikrai norisi...

Delfi PliusArūnas Spraunius

Kremliaus „supratėjams“ atėjo beviltiškumo metas: Putino banditizmas taip smogė, kad pakalikams Vakaruose tenka keisti plokštelę (1)

Tarptautinių žodžių žodynas žodį „splinas“ aiškina kaip apatiją, prislėgtą būseną,...

Prieš pat 19 gimtadienį nušautas „TikTok“ žvaigždės Ophelios Nichols sūnus: mama į milijonus sekėjų kreipėsi su prašymu

„ TikTok “ žvaigždė Ophelia Nichols gedi – likus kelioms dienoms iki devynioliktojo...

Verslas PliusJulija Leimonė

Kaunietis Vilčinskas sukūrė tikrą kavos imperiją: papasakojo apie Brazilijos plantacijoje plevėsuojančią Lietuvos vėliavą

Kaunietis Gražvydas Vilčinskas – didžiausio Lietuvoje kavos pupelių skrudintojo „ Kavos...

Vidaus vandens kelių atgimimas Lietuvoje: galėtume būti įvardijami šalia Olandijos ar Venecijos (1)

Lietuvos vidaus vandenų keliai – svarbios šalies transporto arterijos ir rimta alternatyva...