aA
„Nor­fos“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­ti Vil­niaus ben­dro­vė „Ri­vo­na“ Aly­tu­je jau dešimt me­tų tu­ri vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ga­my­bos ce­chą. Jis vei­kia tuo pačiu ad­re­su Pu­ti­nų gat­vė­je kaip ir šiai įmo­nei pa­val­dus ki­tas pa­da­li­nys – pieni­nė. Pas­ta­ruo­ju me­tu, pra­dė­jus plis­ti ko­ro­na­vi­ru­sui, vai­sių ir dar­žo­vių konser­vų ga­min­to­jai pa­ste­bė­jo iš­au­gu­sią jų pro­duk­ci­jos pa­klau­są, – ce­cho san­dė­liai ėmė tuš­tė­ti, sie­kiant pa­di­din­ti ga­my­bą pa­pil­do­mai pri­im­ti darbuotojai.
Alytaus konservų cechas
Alytaus konservų cechas
© Alytaus naujenos nuotr.

Ypač jau­čia­ma kon­ser­vuo­tų dar­žo­vių sriu­bų pa­klau­sa

„Ri­vo­nos“ kon­ser­vų ce­chas Aly­tu­je ga­mi­na apie 90 rū­šių ga­mi­nių – ma­rinuo­tas dar­žo­ves, vai­sius, pie­va­grybius, uo­gie­nes, dže­mus, pa­da­žus, dar­žo­vių sriu­bas stik­li­niuo­se in­duo­se nuo 160 gra­mų iki 3 lit­rų talpos.

Per­nai ce­che pa­ga­min­ta 3,5 tūkst. to­nų pro­duk­ci­jos, apy­var­ta sie­kė 3,8 mln. eu­rų be PVM.

Tai vie­nin­te­lis vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ce­chas Pie­tų Lie­tu­vo­je.

Kaip sa­kė šio ce­cho va­do­vas Au­ri­mas Gar­ga­sas, pa­grin­di­niai įmo­nei reika­lin­gos ža­lia­vos tie­kė­jai yra Lie­tu­vos ūki­nin­kai, ta­čiau šiems nepa­tei­kus bū­ti­no kie­kio vai­sių ir dar­žo­vių, ypač dėl pra­ėju­sią va­sa­rą su­si­klos­čiu­sių ne­pa­lan­kių gam­tos są­ly­gų, jas te­ko pirk­ti iš Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Olan­di­jos ir kitų ša­lių.

Pa­grin­di­niai „Ri­vo­nos“ kon­ser­vuo­tos pro­duk­ci­jos už­sa­ko­vai – taip pat iš Lie­tu­vos. O li­ku­si da­lis daugiau­sia eks­por­tuo­ja­ma į Ru­si­ją, Vokieti­ją ir An­gli­ją.

Ce­cho va­do­vo pa­si­tei­ra­vus, ko­kios pro­duk­ci­jos kiek­vie­nais me­tais nuper­ka­ma dau­giau­sia, A.Gargasas at­sa­kė: „Vie­na­reikš­miai – kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių. Jų daug per­ka ne tik lie­tu­viai, bet ir vi­sų Balti­jos ša­lių, ku­rioms tie­kia­me pro­duk­ci­ją, gy­ven­to­jai. Šios mū­sų pro­duk­ci­jos pa­klau­sa ypač pa­di­dė­ja šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu, kai prade­da­mi ga­min­ti šal­ti­barš­čiai.“

Pas­ta­ruo­ju me­tu, pra­dė­jus plis­ti ko­ro­na­vi­ru­sui, „Ri­vo­nos“ Aly­taus konser­vų ce­cho dar­buo­to­jai pastebė­jo iš­au­gu­sią jų pro­duk­ci­jos paklausą, ėmė spar­čiai tuš­tė­ti ce­cho san­dė­liai.

„Ypač jau­čia­ma kon­ser­vuo­tų dar­žo­vių sriu­bų, kon­ser­vuo­tų pu­pe­lių padaže, taip pat kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių pa­klau­sa. Ma­nau, kad tai tik­rai su­si­ję su gy­ven­to­jų mais­to at­sar­gų kau­pi­mu da­bar­ti­niu Lietu­vai su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu. Mū­sų ga­mi­na­mos kon­ser­vuo­tos dar­žo­vių sriu­bos il­ges­niam lai­ky­mui tik­rai tin­ka­mos, nes jų ga­lio­ji­mo ter­mi­nas yra dve­ji me­tai. O šiuo me­tu pa­di­dė­ju­sią kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų burokėlių pa­klau­są sie­čiau su anks­ti at­ši­lu­siais orais, ma­tyt, gyvento­jai jau pra­dė­jo ga­min­tis šal­ti­barš­čius“, – pa­sa­ko­jo A.Gar­ga­sas.

Į dar­bą pa­pil­do­mai pri­im­ti dar­buo­to­jai

Ce­chas, dirb­da­mas įpras­ti­ne tvar­ka, pa­pras­tai tu­ri apie 40 dar­buo­to­jų, ku­rie dir­ba dviem pamainomis.

Pa­di­dė­jus kai ku­rių pro­duk­tų pa­klau­sai ir da­liai nuo­la­ti­nių dar­buo­to­jų su­sir­gus įpras­ti­nė­mis li­go­mis, dviem pri­si­tai­kius sa­vi­i­zo­lia­ci­ją po grį­ži­mo iš už­sie­nio vals­ty­bių, ce­chas šią sa­vai­tę į dar­bą pri­ėmė pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų.

Pa­pil­do­mai įdar­bin­ti kol kas še­ši žmo­nės. Ce­cho va­do­vo tvirtinimu,keti­na­ma pri­im­ti ir dau­giau, bet kiek kon­kre­čiai, kol kas negalintis pa­sa­ky­ti. Tai pri­klau­sys nuo ga­my­bos ap­im­čių ir nuo­la­ti­nių darbuo­to­jų svei­ka­tos būk­lės.

Ta­čiau A.Gar­ga­sas tei­gė, kad, pa­skel­bus nau­jų dar­buo­to­jų pa­ieš­ką, jų ras­ti ne­bu­vo pa­pras­ta: „Žmo­nės, kaip pa­ste­bi­me, į dar­bus ne­si­puo­la.“

„Nor­fos“ įmo­nių tin­klo, su ku­riuo „Ri­vo­na“ yra su­si­ju­si, at­sto­vo spaudai Da­riaus Ry­liš­kio tei­gi­mu, paskel­bus ka­ran­ti­ną, pa­di­dė­jo il­go galio­ji­mo, taip pat kai ku­rių ki­tų pre­kių apy­var­ta. Iš­au­go drus­kos, cuk­raus, alie­jaus, mė­sos ir žu­vies kon­ser­vų, švie­žios mė­sos, dezinfekci­nių skys­čių, ki­tų šva­ros ir higie­nos prie­mo­nių par­da­vi­mas.

Ta­čiau D.Ry­liš­kis pa­ti­ki­no, kad pre­kių „Nor­fos“ par­duo­tu­vė­se, ku­rių Lie­tu­vo­je yra 143, tik­rai nepristigs: „Mes tu­ri­me sa­vo pie­no, mė­sos per­dir­bi­mo, vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ga­my­bos, ku­li­na­ri­jos ga­mi­nių pa­da­li­nius, taip pat di­de­lį ki­tų pro­duk­ci­jos tie­kė­jų tin­klą.

Sandėliuo­se esa­me su­kau­pę daug il­go ga­lio­ji­mo pre­kių at­sar­gų. Di­des­nių produk­tų tie­ki­mo į par­duo­tu­ves pro­ble­mų nė­ra ir, tikimės, kad ne­bus. Pa­di­dė­jus kai ku­rių mū­sų ga­my­bos pro­duk­tų pa­klau­sai, kas pa­ste­bė­ta Aly­taus kon­ser­vų ce­che, sku­biai or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­pil­do­mas rei­kia­mų dar­buo­to­jų pri­ėmi­mas, kad nenukentė­tų pir­kė­jai – mū­sų pro­duk­ci­jos varto­to­jai.“

Alytaus naujienos
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(20 žmonių įvertino)
4.2500

Nausėda tikina, kad jo planas dėl darbo mokesčių duotų daugiau naudos darbuotojams (5)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jo Seimui pateiktas planas laikinai mažinti gyventojų...

Ambicingame 6,3 mlrd. plane Lietuvai pasigedo kelių esminių akcentų: planuojame nubėgti maratoną, bet vos paeiname (91)

Finansų ministerijos pristatyme ilgalaikių investicijų ekonomikos skatinimui plane iš viso...

EK prognozuoja sunkias derybas dėl pagalbos plano koronaviruso padariniams įveikti (1)

Europos Komisija prognozuoja sunkias derybas dėl pagalbos plano per koronaviruso krizę....

Vokietija nuo pandemijos nukentėjusioms įmonėms planuoja skirti po 50 000 eurų per mėnesį (4)

Vokietijos ekonomikos ministerija pirmadienį pristatė planus padidinti paramą smarkiai...

Praėjusią savaitę registruotas nedarbas neaugo 23 savivaldybėse

Registruoto nedarbo rodikliai praėjusią savaitę neaugo 23 iš 60 šalies savivaldybių, pranešė...

Top naujienos

Naujai viruso bangai rudenį reikia ruoštis jau dabar: modernios priemonės patikrai pasieniuose jau egzistuoja (240)

Atsižvelgiant į jau turimas žinias apie koronavirusą ir sezoniškumą, yra nemaža rizika, kad...

Koronavirusas Baltarusijoje: rizikuoja jau ne tik Lietuva, bet ir visa ES (242)

Iš pradžių Baltarusija neigė koronavirusą ir netgi juokėsi iš galimos pandemijos. Šiuo metu...

Ambicingame 6,3 mlrd. plane Lietuvai pasigedo kelių esminių akcentų: planuojame nubėgti maratoną, bet vos paeiname (91)

Finansų ministerijos pristatyme ilgalaikių investicijų ekonomikos skatinimui plane iš viso...

Orai: atsitraukus lietui aplankys vasariška šiluma (10)

Antradienio naktį Lietuvoje savo pozicijas sustiprins aukšto atmosferos slėgio sūkurys. Debesų...

Vašingtono sprendimas – JAV antausis Maskvai ar dar vienas smūgis Europos kariniam saugumui (334)

Viena vertus, Vašingtonas aiškiai parodė Rusijai jos vietą. Kita vertus, tai rodo ir vis...

Veryga: karantiną bus siūloma pratęsti ir vasarą papildyta 15.15 (985)

Spaudos konferencijoje ministras Aurelijus Veryga sakė, kad karantiną bus siūloma pratęsti ir...

Viktoras Bachmetjevas

Esminiai dalykai: pokalbis su Algirdu Davidavičiumi: ką labiausiai pasaulyje norėtų pakeisti filosofas? (2)

Jūsų dėmesiui jau antroji atsinaujinusios laidos „ Esminiai dalykai “ dalis. Šį kartą...

Vilčių nugalėti koronavirusą teikia jau seniai sukurta vakcina (48)

Didelis sergamumas ir mirtingumas nuo tuberkuliozės . Tokiais liūdnais pasiekimais pasaulyje...

Veždama neįgalų tėvą namo 15-metė dviračiu numynė 1200 km (25)

15-metė Jyoti Kumari išvyko iš savo kaimo ir numynė dviračiu 1200 km, veždama ir neįgalų...

62-ejų Sharon Stone bėgantys metai – nė motais: filmų ikona gerbėjus lepina kadrais vien su bikiniu, nesivargina ir dėl grimo (63)

Amerikiečių aktorė, prodiuserė ir buvęs modelis Sharon Stone surado saulėtąją laikotarpio,...

|Maža didelių žinių kaina