aA
„Nor­fos“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­ti Vil­niaus ben­dro­vė „Ri­vo­na“ Aly­tu­je jau dešimt me­tų tu­ri vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ga­my­bos ce­chą. Jis vei­kia tuo pačiu ad­re­su Pu­ti­nų gat­vė­je kaip ir šiai įmo­nei pa­val­dus ki­tas pa­da­li­nys – pieni­nė. Pas­ta­ruo­ju me­tu, pra­dė­jus plis­ti ko­ro­na­vi­ru­sui, vai­sių ir dar­žo­vių konser­vų ga­min­to­jai pa­ste­bė­jo iš­au­gu­sią jų pro­duk­ci­jos pa­klau­są, – ce­cho san­dė­liai ėmė tuš­tė­ti, sie­kiant pa­di­din­ti ga­my­bą pa­pil­do­mai pri­im­ti darbuotojai.
Alytaus konservų cechas
Alytaus konservų cechas
© Alytaus naujenos nuotr.

Ypač jau­čia­ma kon­ser­vuo­tų dar­žo­vių sriu­bų pa­klau­sa

„Ri­vo­nos“ kon­ser­vų ce­chas Aly­tu­je ga­mi­na apie 90 rū­šių ga­mi­nių – ma­rinuo­tas dar­žo­ves, vai­sius, pie­va­grybius, uo­gie­nes, dže­mus, pa­da­žus, dar­žo­vių sriu­bas stik­li­niuo­se in­duo­se nuo 160 gra­mų iki 3 lit­rų talpos.

Per­nai ce­che pa­ga­min­ta 3,5 tūkst. to­nų pro­duk­ci­jos, apy­var­ta sie­kė 3,8 mln. eu­rų be PVM.

Tai vie­nin­te­lis vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ce­chas Pie­tų Lie­tu­vo­je.

Kaip sa­kė šio ce­cho va­do­vas Au­ri­mas Gar­ga­sas, pa­grin­di­niai įmo­nei reika­lin­gos ža­lia­vos tie­kė­jai yra Lie­tu­vos ūki­nin­kai, ta­čiau šiems nepa­tei­kus bū­ti­no kie­kio vai­sių ir dar­žo­vių, ypač dėl pra­ėju­sią va­sa­rą su­si­klos­čiu­sių ne­pa­lan­kių gam­tos są­ly­gų, jas te­ko pirk­ti iš Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Olan­di­jos ir kitų ša­lių.

Pa­grin­di­niai „Ri­vo­nos“ kon­ser­vuo­tos pro­duk­ci­jos už­sa­ko­vai – taip pat iš Lie­tu­vos. O li­ku­si da­lis daugiau­sia eks­por­tuo­ja­ma į Ru­si­ją, Vokieti­ją ir An­gli­ją.

Ce­cho va­do­vo pa­si­tei­ra­vus, ko­kios pro­duk­ci­jos kiek­vie­nais me­tais nuper­ka­ma dau­giau­sia, A.Gargasas at­sa­kė: „Vie­na­reikš­miai – kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių. Jų daug per­ka ne tik lie­tu­viai, bet ir vi­sų Balti­jos ša­lių, ku­rioms tie­kia­me pro­duk­ci­ją, gy­ven­to­jai. Šios mū­sų pro­duk­ci­jos pa­klau­sa ypač pa­di­dė­ja šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu, kai prade­da­mi ga­min­ti šal­ti­barš­čiai.“

Pas­ta­ruo­ju me­tu, pra­dė­jus plis­ti ko­ro­na­vi­ru­sui, „Ri­vo­nos“ Aly­taus konser­vų ce­cho dar­buo­to­jai pastebė­jo iš­au­gu­sią jų pro­duk­ci­jos paklausą, ėmė spar­čiai tuš­tė­ti ce­cho san­dė­liai.

„Ypač jau­čia­ma kon­ser­vuo­tų dar­žo­vių sriu­bų, kon­ser­vuo­tų pu­pe­lių padaže, taip pat kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių pa­klau­sa. Ma­nau, kad tai tik­rai su­si­ję su gy­ven­to­jų mais­to at­sar­gų kau­pi­mu da­bar­ti­niu Lietu­vai su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu. Mū­sų ga­mi­na­mos kon­ser­vuo­tos dar­žo­vių sriu­bos il­ges­niam lai­ky­mui tik­rai tin­ka­mos, nes jų ga­lio­ji­mo ter­mi­nas yra dve­ji me­tai. O šiuo me­tu pa­di­dė­ju­sią kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų burokėlių pa­klau­są sie­čiau su anks­ti at­ši­lu­siais orais, ma­tyt, gyvento­jai jau pra­dė­jo ga­min­tis šal­ti­barš­čius“, – pa­sa­ko­jo A.Gar­ga­sas.

Į dar­bą pa­pil­do­mai pri­im­ti dar­buo­to­jai

Ce­chas, dirb­da­mas įpras­ti­ne tvar­ka, pa­pras­tai tu­ri apie 40 dar­buo­to­jų, ku­rie dir­ba dviem pamainomis.

Pa­di­dė­jus kai ku­rių pro­duk­tų pa­klau­sai ir da­liai nuo­la­ti­nių dar­buo­to­jų su­sir­gus įpras­ti­nė­mis li­go­mis, dviem pri­si­tai­kius sa­vi­i­zo­lia­ci­ją po grį­ži­mo iš už­sie­nio vals­ty­bių, ce­chas šią sa­vai­tę į dar­bą pri­ėmė pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų.

Pa­pil­do­mai įdar­bin­ti kol kas še­ši žmo­nės. Ce­cho va­do­vo tvirtinimu,keti­na­ma pri­im­ti ir dau­giau, bet kiek kon­kre­čiai, kol kas negalintis pa­sa­ky­ti. Tai pri­klau­sys nuo ga­my­bos ap­im­čių ir nuo­la­ti­nių darbuo­to­jų svei­ka­tos būk­lės.

Ta­čiau A.Gar­ga­sas tei­gė, kad, pa­skel­bus nau­jų dar­buo­to­jų pa­ieš­ką, jų ras­ti ne­bu­vo pa­pras­ta: „Žmo­nės, kaip pa­ste­bi­me, į dar­bus ne­si­puo­la.“

„Nor­fos“ įmo­nių tin­klo, su ku­riuo „Ri­vo­na“ yra su­si­ju­si, at­sto­vo spaudai Da­riaus Ry­liš­kio tei­gi­mu, paskel­bus ka­ran­ti­ną, pa­di­dė­jo il­go galio­ji­mo, taip pat kai ku­rių ki­tų pre­kių apy­var­ta. Iš­au­go drus­kos, cuk­raus, alie­jaus, mė­sos ir žu­vies kon­ser­vų, švie­žios mė­sos, dezinfekci­nių skys­čių, ki­tų šva­ros ir higie­nos prie­mo­nių par­da­vi­mas.

Ta­čiau D.Ry­liš­kis pa­ti­ki­no, kad pre­kių „Nor­fos“ par­duo­tu­vė­se, ku­rių Lie­tu­vo­je yra 143, tik­rai nepristigs: „Mes tu­ri­me sa­vo pie­no, mė­sos per­dir­bi­mo, vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ga­my­bos, ku­li­na­ri­jos ga­mi­nių pa­da­li­nius, taip pat di­de­lį ki­tų pro­duk­ci­jos tie­kė­jų tin­klą.

Sandėliuo­se esa­me su­kau­pę daug il­go ga­lio­ji­mo pre­kių at­sar­gų. Di­des­nių produk­tų tie­ki­mo į par­duo­tu­ves pro­ble­mų nė­ra ir, tikimės, kad ne­bus. Pa­di­dė­jus kai ku­rių mū­sų ga­my­bos pro­duk­tų pa­klau­sai, kas pa­ste­bė­ta Aly­taus kon­ser­vų ce­che, sku­biai or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­pil­do­mas rei­kia­mų dar­buo­to­jų pri­ėmi­mas, kad nenukentė­tų pir­kė­jai – mū­sų pro­duk­ci­jos varto­to­jai.“

Alytaus naujienos
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(20 žmonių įvertino)
4.2500

Pajamų deklaravimo rezultatai: ar auklės ir meistriukai atsispyrė pagundai pasislėpti šešėlyje (64)

Pasibaigus 2020 metų gyventojų pajamų deklaravimui, galima įvertinti, kokį poveikį šešėlinei...

Tyrimas: per atostogas lietuviai žada daugiau išlaidauti, į pažintinius takus nebenori (2)

Susiruošę atostogauti šiemet lietuviai dažniausiai tikisi ištrūkti iš įprastos aplinkos ir...

Turizmas pamažu atsigauna – į kai kurias šalis iš Lietuvos kyla pilni lėktuvai stebi neįprastą tendenciją (209)

Artėjant vasaros sezonui ir atostogų paklausai vis didėjant, užsienio keliones rengiantys...

Atvejų mažiau, bet „biuletenių“ rekordas užfiksuotas pernai balandį – kokios priežastys tai lėmė? (37)

„ Sodra “ pernai fiksavo rekordinius išrašomų nedarbingumo pažymėjimų, vadinamųjų...

Netrukus bus viešai skelbiamos vyrų ir moterų algos įmonėse: 4 patarimai darbdaviams (107)

Siekiant mažinti algų atotrūkį tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio, „Sodra“ skelbs...

Top naujienos

Nepavykęs Kremliaus noras įgelti: lietuviai, rinkitės – ginklai arba vakcinos (1)

Lietuvos kariuomenės įsigijimai visada buvo ir išliko Kremliaus propagandistų dėmesio centre: tai...

Tyli ir sunki plaučių liga: laiku nediagnozavus gali tekti net persodinti širdį (5)

Apie arterinę hipertenziją ar padidėjusį kraujo spaudimą yra girdėjęs bene kiekvienas. Tačiau...

Sužinojusi, kad jos sūnus homoseksualus, pradėjo kovą: teko pakeisti ir kirpėją, ir pažįstamus turgaus pardavėjus (57)

Iki šiol dauguma LGBT žmonių ir jų artimųjų apie netradicinę lytinę orientaciją yra linkę...

Rusijos apžvalgininkas: Putino nurodymas suglumino net Lavrovą (267)

Po dar vienos Rusijos prezidento Vladimiro Putino akistatos su Vakarais Rusijos piliečiai...

Blinkevičiūtė žada susitikti su Skverneliu: kol kas opozicinė koalicija neatrodo rimta pildoma (189)

Lietuvos socialdemokratų partija ( LSDP ) naujai dvejų metų kadencijai pirmininke išsirinko...

Miške dingo buvęs vyriausiasis gydytojas ligoninės, į kurią atvežė Navalną (139)

Omsko srities miškuose dingo regiono sveikatos apsaugos ministras Aleksandras Murachovskis ,...

Kas vyksta Černobylio katastrofą likvidavusių žmonių kūnuose? Tyrimas atskleidžia stebinančias tendencijas (42)

Grupė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokslininkių ėmėsi tirti Černobylio avarijos...

Rimvydas Valatka. Kuo Stalino pergalės diena svarbi Lietuvai? (135)

Ne, tikrai ne dėl to, kad, kaip pučiasi Putino sėbrai iš vagių artelės „Oziero“ ir jų...

Girtutėlis „Ford“ vairuotojas po susidūrimo net neturėjo jėgų išlipti iš automobilio (14)

Sekmadienį Grigiškėse, Lentvario g., susidūrė automobiliai BMW ir „Ford“. Pastarojo...