aA
Į Aly­taus tak­si pa­slau­gų rin­ką įsi­lie­jo pui­kiai tarp ki­tų trans­por­to prie­mo­nių nar­dan­tys, sa­lo­no erd­vu­mu ir so­li­du­mu iš­skir­ti­niai au­to­mo­bi­liai, va­di­na­mie­ji bri­tiš­ki ke­bai. Kol kas du – bal­tas ir juo­das – kom­pa­ni­jos „LTI“ (The Lon­don Ta­xi In­ter­na­tio­nal) pa­ga­min­ti ke­bai iš­di­džiai, ma­nev­rin­gai ju­da net ir siau­riau­sio­mis Aly­taus gat­ve­lė­mis. Eu­ro­pai skir­tus Lon­do­no mies­to sim­bo­lius į Dzū­ki­jos sos­ti­nę at­ve­žė Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ku­rį lai­ką gy­ve­nęs ir dir­bęs aly­tiš­kis To­mas Mi­liaus­kas.
Londono taksi Alytuje
© Alytaus naujienos

Iš­vaiz­dūs kom­pa­ni­jos „LTI“ lo­go­ti­pu pa­žy­mė­ti au­to­mo­bi­liai skir­ti žmo­nėms vež­ti. Lon­do­ne vie­šė­da­mas ne­ga­li jų ne­pa­ste­bė­ti zu­jan­čių, nar­dan­čių po vi­są mies­tą. Bri­tiš­kus ke­bus ga­mi­no ne vie­na kom­pa­ni­ja, bet skir­da­vo­si tik tech­ni­nės tak­si au­to­mo­bi­lių cha­rak­te­ris­ti­kos, iš­vaiz­da de­šimt­me­čiais iš­li­ko ne­pa­ki­tu­si.

„Gy­ve­nant An­gli­jo­je už­stri­go tai, kad an­glai šias ma­ši­nas, ku­rių ten de­šim­tys tūks­tan­čių ir kiek­vie­nas kas­dien ma­to bei ga­li jo­mis va­ži­nė­ti, dar nuo­mo­ja­si ir šven­tėms, fo­to­se­si­joms, ren­gi­niams. Dau­giau­sia – juo­di ir bal­ti, dar įvai­riau­sių pil­kų at­spal­vių tak­si au­to­mo­bi­liai yra po­pu­lia­rūs, tu­ri sa­vo svo­rį, ge­rą var­dą.

At­si­ra­dus ga­li­my­bei įsi­gy­ti to­kį au­to­mo­bi­lį, ku­rį ga­li­ma nau­do­ti Eu­ro­po­je, nes jo vai­ras – kai­rė­je pu­sė­je, ir ku­rį ga­li­ma už­re­gist­ruo­ti mū­sų ša­ly­je, ne­dve­jo­jau ir įsi­gi­jau“, – pa­sa­ko­ja To­mas.

Londono taksi Alytuje
Londono taksi Alytuje
© Alytaus naujienos


Jis tu­rė­jo vie­ną pla­ną – au­to­mo­bi­lį nuo­mo­ti šven­tėms ir įvai­riems ren­gi­niams. Ir nuo­mo­jo.

„Ma­tė­me žmo­nių re­ak­ci­jas tarp įpras­ti­nių au­to­mo­bi­lių iš­vy­dus bri­tiš­ką ke­bą. Ne tik jau­ni­mas pri­ei­na, klau­si­nė­ja, do­mi­si, va­žiuo­jant mo­ja, ste­bi­si. Įspū­dis toks, kad no­ri pa­va­žiuo­ti, ver­ti­na iš­skir­ti­nius au­to­mo­bi­lius. Nu­ta­rė­me tu­ri­mus du „įdar­bin­ti“ pa­gal jų pa­skir­tį – teik­ti tak­si pa­slau­gas.

Ma­no­me, kad aly­tiš­kiams bus įdo­mu iš­si­kvies­ti ke­bą vyks­tant į at­sa­kin­gą ren­gi­nį ar į gi­mi­nių su­si­bū­ri­mą, pa­vė­žė­ti sve­čius, pa­ga­liau juo iš ka­vi­nės par­vež­ti anū­kus, tė­ve­lius, pa­le­pin­ti se­ne­lius, ga­lop ret­kar­čiais nu­va­žiuo­ti į dar­bą. Tak­si pa­slau­gos kai­nos – stan­dar­ti­nės, jų ne­pla­nuo­ja­me kel­ti, ke­lei­vius ve­ža­me žmo­nėms įpras­tu ta­ri­fu. Klien­tai už tą pa­čią kai­ną ga­li vyk­ti įspū­din­giau, pa­to­giau, bri­tiš­kai“, – tei­gia To­mas. Jis pri­du­ria, kad no­rin­tie­ji ga­li iš­si­nuo­mo­ti vie­ną jų ar­ba dar įspū­din­giau – abu – šven­tėms.

Londono taksi Alytuje
Londono taksi Alytuje
© Alytaus naujienos


Ne vie­ną Aly­taus gat­vę jau įvei­kę ke­bai – gal kaž­kam iš pa­žiū­ros ir at­ro­do ne­ran­gūs, iš­di­dūs, bet pir­mas įspū­dis ap­gau­lin­gas. Šių au­to­mo­bi­lių va­žiuok­lė su­kur­ta taip, kad ne­rei­kia jiems di­de­lio spin­du­lio ap­si­suk­ti, pa­vyks­ta tai at­lik­ti ant siau­riau­sio ke­lio, ne­rei­kia di­de­lės erd­vės pa­sta­ty­ti, tai pa­pras­ta pa­da­ry­ti bet kur. Aly­tu­je nė­ra nė vie­nos gat­ve­lės, ku­rios jie ne­įveik­tų.

Au­to­mo­bi­liai, ku­riais jau va­žia­vo Kau­no, Vil­niaus ir ki­tų mies­tų įžy­my­bės į šven­tes ir jiems svar­bius su­si­bū­ri­mus, erd­vūs vi­du­je, tel­pa net pen­ki ke­lei­viai ir vai­ruo­to­jas. Pro­ble­mų ne­ky­la ir ne­įga­liems ke­lei­viams. Yra ins­ta­liuo­tos kė­du­tės vai­kams, ma­mos ir jų ve­ži­mė­lius ga­li pa­to­giai įsi­stum­ti, net lanks­ty­ti ne­be­rei­kia.

Londono taksi Alytuje
Londono taksi Alytuje
© Alytaus naujienos


„Ko­man­dą jau bai­gia­me kur­ti. Ma­ši­nos iš­skir­ti­nės, to­kias vai­ruo­ti no­rin­čių­jų yra. No­ri­si ke­lei­viams už­tik­rin­ti aukš­tos ko­ky­bės, šiek tiek bri­tiš­ką ap­tar­na­vi­mą, ne tik sau­gų, pa­to­gų, bet ir tvar­kin­gą, hi­gie­niš­ką“, – tei­gia T.Mi­liaus­kas, iš gy­ve­ni­mo Lon­do­ne į gim­tą­jį Aly­tų par­si­ve­žęs ir dau­giau idė­jų.

Au­to­mo­bi­lių ži­no­vai sa­ko, kad ke­bai – dar la­bai re­tai su­tin­ka­mi Lie­tu­vos ke­liuo­se, juos ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ko­ne ant vie­nos ran­kos pirš­tų. Ke­bą sa­vo reik­mėms bu­vo įsi­gi­jęs ir Vil­niaus po­li­ti­kas Ar­tū­ras Zuo­kas. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je to­kius au­to­mo­bi­lius vai­ruo­ja bro­liai Mi­liaus­kai.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(16 žmonių įvertino)
4.1250

Vandens taksi – naujas kovos su klimato tarša būdas

Oro tarša – viena iš opiausių Prancūzijos sostinę dusinančių problemų. Kita ne menkiau...

Suomių „Veho“ perka „Silberauto“

Suomijos įmonė „ Veho “ perka „ Mercedes-Benz “ automobilių Lietuvoje ir Estijoje...

Seimas svarstys vežėjų už atlygį veiklos griežtinimą (3)

Seimas antradienį svarstys Susisiekimo ministerijos parengtus Kelių transporto kodekso ( KTK )...

„Linava“ pasirašė sutartį su profesinėmis sąjungomis (1)

Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ pirmadienį pasirašė tarptautinio...

Ukraina puoselėja planus upių arterija sujungti Juodąją ir Baltijos jūras (47)

Ukrainos vyriausybė svarsto kelis ambicingus infrastruktūros projektus, iš kurių vienas yra...

Top naujienos

Ušackas gina Rusijoje pralobusį Žiemelį: žmonės padarė biznį ir išėjo, kas čia tokio? (261)

„Buvo padarytas biznis, greičiausiai iki Krymo, Ukrainos krizės ir karo. Aš tų detalių...

Neseniai karo niokotas Europos miestas šiandien laikomas vienu saugiausiu: į čia patekti galima buvo tik vienu tuneliu (31)

Ar esate matę muzikinį klipą kuriame dainą „Miss Sarajevo“ atlieka U2 ir Lučianas Pavarotis?...

Turistų įžūlumas Venecijoje peržengia sveiko proto ribas

Venecijoje viešintis turistas šiurkščiai užsipuolė miesto gondolininką, neleidusį...

Ruduo vadžių nepaleis: kai kur lis gausiai (1)

Šiandien Lietuvos orus lems tolstančio vakarykščio ciklono vakarinis pakraštys. Bus debesuota...

Lietuvos krepšinio sirgalius Pekine po ištikusio insulto paniro į komą: prašoma pagalbos (186)

Pasaulio krepšinio čempionatas Kinijoje vienam iš Lietuvos krepšinio gerbėjų baigėsi nelaime....

Lietuvos krepšinio rinktinės vairas siūlomas Maksvyčiui (76)

Lietuvos krepšinio federacija (LKF) laisvą likusią vyriausiojo vyrų rinktinės trenerio kėdę...

Čempionų lygos čempionas „Liverpool“ pralaimėjo jau pirmą grupių varžybų vakarą (3)

Jau pirmąją UEFA Čempionų lygos grupių varžybų dieną nesėkmę praėjusio sezono laimėtojai...

Po nepalankaus sprendimo Norvegijos „Barnevernet“ Lietuvos motinoms sužibo viltis atgauti vaikus (100)

Tris kartus per metus po dvi valandas – tiek Gražinai Leščinskienei leidžiama pamatyti savo...

Spjūvis sovietų aukoms: neigia Baltijos šalių okupaciją, nes „gyventojams buvo suteikta pilietybė“ (555)

Rusijos karinės ir istorinės bendruomenės patariamosios tarybos pirmininkas Sergejus Ivanovas...

Kuzminskas „Olympiakos“ gretose debiutavo pralaimėjimu (3)

Mindaugas Kuzminskas Pirėjo „Olympiakos“ komandos gretose sužaidė pirmas kontrolines rungtynes.