aA
Į Aly­taus tak­si pa­slau­gų rin­ką įsi­lie­jo pui­kiai tarp ki­tų trans­por­to prie­mo­nių nar­dan­tys, sa­lo­no erd­vu­mu ir so­li­du­mu iš­skir­ti­niai au­to­mo­bi­liai, va­di­na­mie­ji bri­tiš­ki ke­bai. Kol kas du – bal­tas ir juo­das – kom­pa­ni­jos „LTI“ (The Lon­don Ta­xi In­ter­na­tio­nal) pa­ga­min­ti ke­bai iš­di­džiai, ma­nev­rin­gai ju­da net ir siau­riau­sio­mis Aly­taus gat­ve­lė­mis. Eu­ro­pai skir­tus Lon­do­no mies­to sim­bo­lius į Dzū­ki­jos sos­ti­nę at­ve­žė Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ku­rį lai­ką gy­ve­nęs ir dir­bęs aly­tiš­kis To­mas Mi­liaus­kas.
Londono taksi Alytuje
© Alytaus naujienos

Iš­vaiz­dūs kom­pa­ni­jos „LTI“ lo­go­ti­pu pa­žy­mė­ti au­to­mo­bi­liai skir­ti žmo­nėms vež­ti. Lon­do­ne vie­šė­da­mas ne­ga­li jų ne­pa­ste­bė­ti zu­jan­čių, nar­dan­čių po vi­są mies­tą. Bri­tiš­kus ke­bus ga­mi­no ne vie­na kom­pa­ni­ja, bet skir­da­vo­si tik tech­ni­nės tak­si au­to­mo­bi­lių cha­rak­te­ris­ti­kos, iš­vaiz­da de­šimt­me­čiais iš­li­ko ne­pa­ki­tu­si.

„Gy­ve­nant An­gli­jo­je už­stri­go tai, kad an­glai šias ma­ši­nas, ku­rių ten de­šim­tys tūks­tan­čių ir kiek­vie­nas kas­dien ma­to bei ga­li jo­mis va­ži­nė­ti, dar nuo­mo­ja­si ir šven­tėms, fo­to­se­si­joms, ren­gi­niams. Dau­giau­sia – juo­di ir bal­ti, dar įvai­riau­sių pil­kų at­spal­vių tak­si au­to­mo­bi­liai yra po­pu­lia­rūs, tu­ri sa­vo svo­rį, ge­rą var­dą.

At­si­ra­dus ga­li­my­bei įsi­gy­ti to­kį au­to­mo­bi­lį, ku­rį ga­li­ma nau­do­ti Eu­ro­po­je, nes jo vai­ras – kai­rė­je pu­sė­je, ir ku­rį ga­li­ma už­re­gist­ruo­ti mū­sų ša­ly­je, ne­dve­jo­jau ir įsi­gi­jau“, – pa­sa­ko­ja To­mas.

Londono taksi Alytuje
Londono taksi Alytuje
© Alytaus naujienos


Jis tu­rė­jo vie­ną pla­ną – au­to­mo­bi­lį nuo­mo­ti šven­tėms ir įvai­riems ren­gi­niams. Ir nuo­mo­jo.

„Ma­tė­me žmo­nių re­ak­ci­jas tarp įpras­ti­nių au­to­mo­bi­lių iš­vy­dus bri­tiš­ką ke­bą. Ne tik jau­ni­mas pri­ei­na, klau­si­nė­ja, do­mi­si, va­žiuo­jant mo­ja, ste­bi­si. Įspū­dis toks, kad no­ri pa­va­žiuo­ti, ver­ti­na iš­skir­ti­nius au­to­mo­bi­lius. Nu­ta­rė­me tu­ri­mus du „įdar­bin­ti“ pa­gal jų pa­skir­tį – teik­ti tak­si pa­slau­gas.

Ma­no­me, kad aly­tiš­kiams bus įdo­mu iš­si­kvies­ti ke­bą vyks­tant į at­sa­kin­gą ren­gi­nį ar į gi­mi­nių su­si­bū­ri­mą, pa­vė­žė­ti sve­čius, pa­ga­liau juo iš ka­vi­nės par­vež­ti anū­kus, tė­ve­lius, pa­le­pin­ti se­ne­lius, ga­lop ret­kar­čiais nu­va­žiuo­ti į dar­bą. Tak­si pa­slau­gos kai­nos – stan­dar­ti­nės, jų ne­pla­nuo­ja­me kel­ti, ke­lei­vius ve­ža­me žmo­nėms įpras­tu ta­ri­fu. Klien­tai už tą pa­čią kai­ną ga­li vyk­ti įspū­din­giau, pa­to­giau, bri­tiš­kai“, – tei­gia To­mas. Jis pri­du­ria, kad no­rin­tie­ji ga­li iš­si­nuo­mo­ti vie­ną jų ar­ba dar įspū­din­giau – abu – šven­tėms.

Londono taksi Alytuje
Londono taksi Alytuje
© Alytaus naujienos


Ne vie­ną Aly­taus gat­vę jau įvei­kę ke­bai – gal kaž­kam iš pa­žiū­ros ir at­ro­do ne­ran­gūs, iš­di­dūs, bet pir­mas įspū­dis ap­gau­lin­gas. Šių au­to­mo­bi­lių va­žiuok­lė su­kur­ta taip, kad ne­rei­kia jiems di­de­lio spin­du­lio ap­si­suk­ti, pa­vyks­ta tai at­lik­ti ant siau­riau­sio ke­lio, ne­rei­kia di­de­lės erd­vės pa­sta­ty­ti, tai pa­pras­ta pa­da­ry­ti bet kur. Aly­tu­je nė­ra nė vie­nos gat­ve­lės, ku­rios jie ne­įveik­tų.

Au­to­mo­bi­liai, ku­riais jau va­žia­vo Kau­no, Vil­niaus ir ki­tų mies­tų įžy­my­bės į šven­tes ir jiems svar­bius su­si­bū­ri­mus, erd­vūs vi­du­je, tel­pa net pen­ki ke­lei­viai ir vai­ruo­to­jas. Pro­ble­mų ne­ky­la ir ne­įga­liems ke­lei­viams. Yra ins­ta­liuo­tos kė­du­tės vai­kams, ma­mos ir jų ve­ži­mė­lius ga­li pa­to­giai įsi­stum­ti, net lanks­ty­ti ne­be­rei­kia.

Londono taksi Alytuje
Londono taksi Alytuje
© Alytaus naujienos


„Ko­man­dą jau bai­gia­me kur­ti. Ma­ši­nos iš­skir­ti­nės, to­kias vai­ruo­ti no­rin­čių­jų yra. No­ri­si ke­lei­viams už­tik­rin­ti aukš­tos ko­ky­bės, šiek tiek bri­tiš­ką ap­tar­na­vi­mą, ne tik sau­gų, pa­to­gų, bet ir tvar­kin­gą, hi­gie­niš­ką“, – tei­gia T.Mi­liaus­kas, iš gy­ve­ni­mo Lon­do­ne į gim­tą­jį Aly­tų par­si­ve­žęs ir dau­giau idė­jų.

Au­to­mo­bi­lių ži­no­vai sa­ko, kad ke­bai – dar la­bai re­tai su­tin­ka­mi Lie­tu­vos ke­liuo­se, juos ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ko­ne ant vie­nos ran­kos pirš­tų. Ke­bą sa­vo reik­mėms bu­vo įsi­gi­jęs ir Vil­niaus po­li­ti­kas Ar­tū­ras Zuo­kas. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je to­kius au­to­mo­bi­lius vai­ruo­ja bro­liai Mi­liaus­kai.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(16 žmonių įvertino)
4.1250

Premjerai: Baltijos šalys turi spartinti „Rail Baltica“ įgyvendinimą (7)

Europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ projektas turėtų būti įgyvendinamas...

Traukiniai tarp Kauno ir Palemono vėl turėtų kursuoti antroje rudens pusėje (1)

Traukinių eismas tarp Kauno geležinkelio stoties ir Palemono turėtų būti atnaujintas antroje...

Traukiniai tarp Kauno ir Palemono vėl turėtų kursuoti antroje rudens pusėje (2)

Traukinių eismas tarp Kauno geležinkelio stoties ir Palemono turėtų būti atnaujintas...

Po kelionių taksi – kviečia policiją: kelionės netikėtai tampa dvigubai brangesnėmis (63)

Dalies į uostamiesčio taksi automobilius įlipančių keleivių kartais laukia netikėtumas: nors...

Teismas atmetė „Biserio“ pretenzijas dėl Vilniaus tiltų ir viadukų priežiūros konkurso

Vilniaus miesto savivaldybė, aiškindama sostinės tiltų ir viadukų priežiūros konkurso sąlygas,...

Top naujienos

Kaliningrade apsilankęs lietuvis norėjo sprukti: daugiau niekada ten nevažiuosiu (225)

„Daugiau tikrai niekada ten nevažiuosiu“, – tikino savaitgalį Kaliningrade praleidęs...

Nebrangių, bet tikrų itališkų picų pulkai žmonių traukia į Tytuvėnus (19)

Pačios tikriausios itališkos picos paragauti galima Tytuvėnuose. Pagrindinėje miestelio gatvėje...

Irina Rozova – Seimo narė, kuri veikė pilkojoje zonoje: kokiomis pataisomis rūpinosi politikė (336)

Su po diplomatine priedanga dirbančiais Rusijos žvalgybos darbuotojais bendravusi ir, kaip rodo...

Orai kvies savaitgalį praleisti gamtoje (1)

Virš Lietuvos jau nuo ketvirtadienio įsitvirtinęs aukšto atmosferos slėgio laukas ir toliau...

Baltijos kelyje Gitanas Nausėda pasipiršo žmonai (241)

Lietuvos , Latvijos ir Estijos valstybės eina ta pačia kryptimi – nori sukurti savo žmonėms...

Sovietai jos nepasigailėjo: grafaitės Marijos Tiškevičiūtės tragedija (110)

1941 m. birželio 14 d. okupacinio sovietinio režimo įvykdytos represijos, kai iš Lietuvos į...

Prabangiausia pasaulyje vakarienė Vilniaus gatves nudažė baltai (231)

Šių metų Le Diner en Blanc renginys prasidėjo kitaip nei įprasta. Po tradicinės renginio...

Ką iš tiesų reiškia sapnai apie seksą? (17)

Jei ramų jūsų miegą kada nors buvo sudrumstę sapnai apie seksą, žinote, kad kartais dėl jų...

Ką valgė pasaulio diktatoriai: juos kamavo polinkis į kanibalizmą ir paranoja būti nunuodytiems (24)

Esi tai, ką valgai, taip pat – kaip ir su kuo valgai. Maistas turi įtakos nuotaikai, žarnyno...

Iš Putino elito sluoksnių – netikėta kritika Kremliui (85)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas visada kerta atgal, kai pajunta jam daromą spaudimą. Bet,...