Suteikta Lietuvos Respublikos valstybės pagalba – daugiau kaip 340 mln. EUR parama nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusiems verslams – nemokumo riziką mažina tik šiuo metu ir drauge kuria galimai klaidingą įspūdį dėl atskirų verslų ekonominės būklės perspektyvų. Tikėtina, kad pasibaigus paramų laikotarpiui, nemokumo procesų augimas gali būti itin ženklus.

Tiek kreditoriams, tiek ir skolininkams labai svarbu imtis tinkamų priemonių, kurios galėtų padėti išvengti nemokumo problemų ar tinkamai jas valdyti, mažinant galimas rizikas. Tinkamiausios priemonės yra nustatomos individualiai, tačiau egzistuoja ir bendri veikimo principai. Todėl dalinamės bendro pobūdžio rekomendacijomis tiek skolininkams, tiek kreditoriams, ir tikimės, kad jos prisidės prie geresnio nemokumo rizikos valdymo.

REKOMENDACIJOS SKOLININKAMS

Visapusiškai įvertinkite COVID-19 pandemijos ir karantino režimų įtaką jūsų verslui ir mokumo rodikliams.

Jeigu egzistuoja rizika, kad šiuo metu ar per artimiausią 12 mėnesių laikotarpį galite susidurti su finansiniais sunkumais (neturėsite galimybių laiku vykdyti savo įsipareigojimų ar įsipareigojimai viršys turto vertę) ir neturėsite galimybių to išvengti ar suvaldyti, rekomenduojame imtis šių priemonių:

 • Negalėdami laiku atsiskaityti su visais kreditoriais, atsiskaitymus vykdykite nepažeisdami Civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje nustatyto atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo. Jeigu atsiskaitymai vykdomi nesilaikant šio eiliškumo ir dėl to apribojamos ar panaikinamos kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į juridinio asmens turtą, tai gali lemti civilinės ar net baudžiamosios atsakomybės taikymą, bankroto pripažinimą tyčiniu. Nuo šių taisyklių gali būti nukrypstama nebent tais atvejais, kai siekiama bendrovei ir kreditoriams naudingų tikslų – tęsti ir atkurti bendrovės veiklą bei mokumą ir pan.
 • Atidžiai vertinkite bendrovės sudaromus sandorius ir venkite tokių, kurie galėtų būti pripažinti kaip prieštaraujantys juridinio asmens veiklos tikslams bei turėtų neigiamos įtakos atsiskaitymams su kreditoriais. Siekite užtikrinti, kad sudaromi sandoriai atitiktų rinkos sąlygas ir neviršytų protingos rizikos. Kitu atveju, tai taip pat gali lemti civilinės ar net baudžiamosios atsakomybės taikymą, bankroto pripažinimą tyčiniu.
 • Venkite veiklos ir (ar) turto perkėlimo į kitą bendrovę. Tokie veiksmai lygiai taip pat gali lemti ne tik civilinę ar baudžiamąją atsakomybę, bet ir būti pagrindu bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu.
 • Iš anksto inventorizuokite bendrovės turtą ir dokumentus. Jeigu bendrovei būtų iškelta bankroto byla, juridinio asmens valdymo organai privalėtų nemokumo administratoriui perduoti juridinio asmens valdomą ir naudojamą turtą pagal nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis bei visus juridinio asmens dokumentus, buhalterinės apskaitos registrus ir kitą juridinio asmens informaciją, susijusią su jo veikla. Todėl labai svarbu, kad turtas bei dokumentai būtų tinkamai inventorizuoti bei galėtų būti užtikrintas tinkamas minimos pareigos įvykdymas. Šios pareigos tinkamai neįvykdžius, galėtų kilti tiek civilinė, tiek baudžiamoji atsakomybė, taip pat galėtų būti sprendžiamas ir tyčinio bankroto klausimas.
 • Informuokite juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumą ir siūlykite spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą.
 • Nedelskite ir iš anksto inicijuokite nemokumo procesą – teikite pranešimą kreditoriams apie iškilusius sunkumus ir siūlykite sudaryti susitarimą dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti arba nuspręsti dėl neteisminio bankroto. Kuo anksčiau tai atliksite, tuo didesnė tikimybė bus pasiekti susitarimą su kreditoriais, atkurti bendrovės mokumą ir išvengti teisminio bankroto.
 • Pateikite ne tik formalų pranešimą, bet ir vykdykite realias derybas su kreditoriais dėl susitarimo finansiniams sunkumams įveikti sudarymo (prievolių terminų atidėjimo, prievolių (jų dalies) atsisakymo, prievolių pakeitimo ir kitų priemonių).
 • Jeigu reikia, siekiant užtikrinti susitarimo finansiniams sunkumams įveikti sudarymą, kreipkitės į teismą ir prašykite taikyti laikinąsias apsaugos priemones (atidėti vykdymo veiksmus, sustabdyti vykdomąsias bylas ir pan.) ir (ar) panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 • Jeigu nepavyksta sudaryti susitarimo finansiniams sunkumams įveikti ir nėra priimamas sprendimas dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, tuomet per 3 mėnesius nuo ikiteisminės nemokumo proceso stadijos pabaigos gali (turi) būti teikiamas pareiškimas teismui dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo. Praleidus 3 mėnesių terminą, ikiteisminė nemokumo proceso stadija turi būti kartojama.
 • Jeigu su finansiniais sunkumais susidūrusi bendrovė yra gyvybinga (nėra nutraukusi veiklos) bei egzistuoja reali tikimybė, kad ji galės vykdyti ūkinę komercinę veiklą, leisiančią įvykdyti savo prievoles ateityje, po nesėkmingos ikiteisminės nemokumo proceso stadijos turėtų būti teikiamas pareiškimas teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Kartu su šiuo pareiškimu teismui turi būti pateiktas ir restruktūrizavimo plano projektas bei juridinio asmens dalyvių susirinkimo sprendimas dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui. Todėl šie dokumentai turėtų būti pradėti rengti kaip galima ankstesnėje stadijoje.
 • Jeigu pageidaujama, kad restruktūrizavimo bylą administruotų nemokumo administratoriaus, jo duomenys ir sutikimas turėtų būti pateikti kartu su pareiškimu teismui. Todėl įvertinkite ir pasirinkite iš anksto tinkamo nemokumo administratoriaus kandidatūrą.
 • Restruktūrizavimo procesas gali būti sėkmingas, jeigu restruktūrizavimo plano projektui pritaria tiek juridinio asmens dalyviai, tiek ir kreditoriai atskirose kreditorių grupėse, kurios yra paveikiamos restruktūrizavimo plano. Todėl su juridinio asmens dalyviais ir kreditoriais derybas pradėkite kaip galima anksčiau.
 • Teismui patvirtinus restruktūrizavimo planą visus įsipareigojimus vykdykite patvirtintame restruktūrizavimo plane nustatyta tvarka ir terminais. Jeigu restruktūrizavimo planas nevykdomas arba netinkamai vykdomas ir tai tęsiasi ne trumpiau kaip 3 mėnesius, restruktūrizavimo byla gali būti nutraukta ir iškart pradėta bankroto byla (esant nemokumui).
 • Jeigu įmonė yra nemoki ir nėra galimybės pradėti restruktūrizavimo bylos, juridinio asmens vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti bankroto bylą. Nevykdant šios pareigas gali būti taikoma civilinė ir (ar) baudžiamoji atsakomybė, taip pat apribota juridinio asmens vadovo teisė nuo 1 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.
 • Iškėlus bankroto bylą bendradarbiaukite su nemokumo administratoriumi, kad išvengtumėte nepagrįsto ar nesąžiningo sandorių ginčijimo ar nepagrįstų reikalavimų atlyginti žalą. Jeigu tokie reikalavimai pareiškiami, siekite taikaus ginčo išsprendimo.
 • Jeigu iškėlus bankroto bylą bendrovės veiklos vykdymas galėtų atkurti bendrovės mokumą ar sumažinti įsiskolinimus kreditoriams (būtų ekonomiškai naudingas bendrovei ir jos kreditoriams), informuokite apie tai kreditorius ir nemokumo administratorių, siūlykite tęsti ūkinės komercinės veiklos vykdymą.
 • Esant iškeltai bankroto bylai komunikuokite su kreditoriais ir ieškokite galimybių bankroto procesą baigti taikos sutartimi ar pereiti į restruktūrizavimo procesą, jeigu toks poreikis egzistuoja.
 • Jeigu iškėlus bankroto bylą bendrovės veiklos vykdymas negali būti atkurtas ir nepavyksta bankroto proceso baigti taikos sutartimi ar pereiti į restruktūrizavimo procesą, įvertinkite poreikį įsigyti dalį bendrovės turto ar net visą juridinį asmenį su visom turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis be prievolių, atsiradusių iki pardavimo.


REKOMENDACIJOS KREDITORIAMS

Visapusiškai įvertinkite COVID-19 pandemijos ir karantino režimų įtaką jūsų skolininkams, tiekėjams ir kitiems asmenims, nuo kurių veiksmų priklauso jūsų verslas. Aktyviai komunikuokite su šiais asmenimis ir domėkitės jų galimybėmis vykdyti įsipareigojimus jums.

Jeigu egzistuoja rizika, kad jūsų skolininkai, tiekėjai ar kiti asmenys, nuo kurių veiksmų priklauso jūsų verslas, gali susidurti su finansiniais sunkumais (neturėti galimybės laiku vykdyti savo įsipareigojimų ar įsipareigojimai viršys turto vertę), rekomenduojame imtis šių priemonių:

 • Aktyviai sekite situaciją, derėkitės ir siekite jums priimtinų įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemonių bei garantijų.
 • Pagal galimybes domėkitės skolininko veikla, ypatingą dėmesį skirkite sandoriams, kuriais gali būti bandoma paslėpti bendrovės turtą ir (ar) išvengti įsipareigojimų vykdymo, taip pat veiklos pokyčiams, kurie gali rodyti veiklos ir (ar) turto perkėlimą į kitą bendrovę. Tokių veiksmų identifikavimas gali lemti civilinės ar net baudžiamosios atsakomybės taikymą skolininko (jo valdymo organų) atžvilgiu, taip pat bankroto pripažinimą tyčiniu.
 • Jeigu jus tenkinančio susitarimo pasiekti nepavyksta, o jūsų skolininko finansinė padėtis blogėja ir jis pradeda vėluoti vykdyti savo finansinius įsipareigojimus, inicijuokite nemokumo procesą – teikite pranešimą skolininkui apie nevykdomus įsipareigojimus ir siūlykite sudaryti susitarimą dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti arba nuspręsti dėl neteisminio bankroto. Kuo anksčiau tai atliksite, tuo didesnė tikimybė bus pasiekti susitarimą su skolininku, atkurti jo mokumą ir išvengti bankroto, kurio metu įprastai patenkinama tik apie 5–10 proc. antros eilės kreditorių reikalavimų.
 • Pateikite ne tik formalų pranešimą, bet ir vykdykite realias derybas su skolininku dėl susitarimo finansiniams sunkumams įveikti sudarymo.
 • Jeigu reikia užtikrinti susitarimo finansiniams sunkumams įveikti sudarymą, kreipkitės į teismą ir prašykite taikyti laikinąsias apsaugos priemones (areštuoti skolininko turtą, atidėti vykdymo veiksmus, sustabdyti vykdomąsias bylas ir pan.) ir (ar) panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 • Jeigu nepavyksta sudaryti susitarimo finansiniams sunkumams įveikti ir nėra priimamas sprendimas dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, per 3 mėnesius nuo ikiteisminės nemokumo proceso stadijos pabaigos, gali (turi) būti teikiamas pareiškimas teismui dėl restruktūrizavimo (jeigu skolininko pradelsta skola viršija 6 070 EUR) arba bankroto bylos iškėlimo. Praleidus 3 mėnesių terminą, ikiteisminė nemokumo proceso stadija turi būti kartojama.
 • Jeigu su finansiniais sunkumais susidūrusi įmonė yra gyvybinga (nėra nutraukusi veiklos) bei egzistuoja reali tikimybė, kad ji galės vykdyti ūkinę komercinę veiklą, leisiančią įvykdyti savo prievoles ateityje, po nesėkmingos ikiteisminės nemokumo proceso stadijos turėtų būti teikiamas pareiškimas teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
 • Jeigu pageidaujama, kad restruktūrizavimo bylą administruotų nemokumo administratoriaus, jo duomenys ir sutikimas turėtų būti pateikti kartu su pareiškimu teismui. Todėl tinkamo nemokumo administratoriaus kandidatūrą, esant poreikiui, įvertinkite ir pasirinkite iš anksto.
 • Restruktūrizavimo procesas gali būti sėkmingas, jeigu restruktūrizavimo plano projektui pritaria tiek juridinio asmens dalyviai, tiek ir kreditoriai atskirose kreditorių grupėse, kurios yra paveikiamos restruktūrizavimo plano. Todėl su juridinio asmens dalyviais ir kreditoriais, kurie paveikiami restruktūrizavimo plano, derybas pradėkite kaip galima anksčiau.
 • Teismui patvirtinus restruktūrizavimo planą visi įsipareigojimai vykdomi patvirtintame restruktūrizavimo plane nustatyta tvarka ir terminais. Jeigu restruktūrizavimo planas nevykdomas arba netinkamai vykdomas ir tai tęsiasi ne trumpiau kaip 3 mėnesius, restruktūrizavimo byla gali būti nutraukta ir iškart pradėta bankroto byla (esant nemokumui). Todėl aktyviai sekite, ar restruktūrizavimo planas vykdomas tinkamai.
 • Jeigu skolininkas yra nemokus ir yra akivaizdu, kad situacija nepasikeis, tuomet teismui jau pradiniame etape turėtų būti teikiamas pareiškimas dėl bankroto, bet ne dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
 • Iškėlus bankroto bylą, bendradarbiaukite su nemokumo administratoriumi ir aktyviai naudokitės kreditoriui suteikiamomis teisėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, siekite skolininko sudarytų sandorių patikrinimo, spręskite dėl galimybės kreiptis į teismą dėl kreditorių teises pažeidžiančių sandorių pripažinimo negaliojančiais ar bankroto pripažinimo tyčiniu, žalos atlyginimo ir pan.
 • Aktyviai dalyvaukite nustatant bankroto proceso išlaidų dydį ir vertinant jo pagrįstumą, kadangi kreditorių reikalavimai yra tenkinami iš juridinio asmens turto, kuris lieka padengus bankroto proceso išlaidas.
 • Jeigu iškėlus bankroto bylą bendrovės veiklos vykdymas galėtų atkurti bendrovės mokumą ar sumažinti įsiskolinimus kreditoriams (būtų ekonomiškai naudingas bendrovei ir jos kreditoriams), siūlykite tęsti ūkinės komercinės veiklos vykdymą.
 • Esant iškeltai bankroto bylai komunikuokite su kreditoriais ir ieškokite galimybių bankroto procesą baigti taikos sutartimi ar pereiti į restruktūrizavimo procesą, jeigu toks poreikis egzistuoja.
 • Jeigu iškėlus bankroto bylą bendrovės veiklos vykdymas negali būti atkurtas ir nepavyksta bankroto proceso baigti taikos sutartimi ar pereiti į restruktūrizavimo procesą, įvertinkite poreikį įsigyti dalį bendrovės turto ar net visą juridinį asmenį su visom turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis be prievolių, atsiradusių iki pardavimo. Aktyviai dalyvaukite nustatant juridinio asmens turto pardavimo tvarką ir kainas.
Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (10)