aA
2020 m. sausio 1 d. įsigalios naujasis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.
Kristina Matvejenkaitė
© Organizatorių archyvas

Naujasis įstatymas lems ne tik naujų teritorijų (apsaugos zonų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos) ir tuo pačiu naujų ūkinės veiklos apribojimų atsiradimą bei jų privalomą registravimą viešame registre, tačiau ir šiuo metu nustatytų ar privalomų nustatyti (jei iki šiol tai nebuvo padaryta) apsaugos zonų „sutvarkymą“, t. y.: trūkstamų dokumentų parengimą (įskaitant ir sutikimų gavimą ar susitarimų su žemės savininkais sudarymą), žemės sklypų savininkų informavimą, nuostolių atlyginimą ir galiausiai atitinkamų teritorijų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą bei Nekilnojamojo turto registrą. Visi laiku nepadaryti „namų darbai“ turės būti atlikti iki 2022 m. gruodžio 31 d., jei ne – gresia administracinė atsakomybė.

Kas aktualu ūkinę veiklą vykdantiems asmenims

Jeigu šiuo metu konkrečiai ūkinei veiklai vykdyti yra nustatytos apsaugos zonos ar sanitarinės apsaugos zonos (SAZ), tačiau nuo 2020 m. sausio 1 d. tokių apsaugos zonų nebus numatyta naujajame įstatyme, tokios zonos bus laikomos nebeegzistuojančiomis, o Registrų centre turės būti iš karto panaikinti visi įrašai apie tokias zonas. Tuo pačiu nebeliks ir veiklos apribojimų, kurie buvo taikomi atitinkamoje teritorijoje.

Pavyzdžiui, nuo 2020 metų naikinamos kurortų apsaugos zonos, taip pat kuro tiekimo bazių ir kietojo kuro cechų apsaugos zona, taip pat skystojo kuro degalinių apsaugos zona. Taigi, jeigu atitinkamuose žemės sklypuose buvo nustatytos šios zonos, jos iš esmės nebegalios nuo Naujųjų metų, o atitinkamų žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro išrašuose turės nebelikti įrašų apie minėtas zonas ir jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Tačiau reikia turėti mintyje ir tai, kad pagal naująjį įstatymą atsiranda ir naujų apsaugos zonų. Pavyzdžiui, vietoj aukščiau įvardintų skystojo kuro degalinių apsaugos zonų atsiras apsaugos zonos konkretiems įrenginiams, antžeminiams ar požeminiams rezervuarams, dujų balionams ir kolonėlėms, kt.

Taip pat aptariamame įstatyme atsiras ir tokios naujos teritorijos su jose taikomais veiklos apribojimais kaip pajūrio juosta, potvynių grėsmės teritorijos, aerodromo triukšmo apsauginės zonos, gamtos paveldo objektų teritorijos, gamtinių ir kultūrinių rezervatų teritorijos, siaurųjų geležinkelių apsaugos zonos, kt. Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalios ir įstatyme numatytos magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijos su jose nustatytais gana griežtais veiklos apribojimais.

Kai kurios iš šiuo metu nustatytų tam tikrų objektų apsaugos zonų po 2020 m. sausio 1 d. padidės arba sumažės. Pavyzdžiui, bus didinamos krašto apsaugos objektų apsaugos zonos, specialiosios radiolokatorių apsaugos zonos, o mažinamos gamybinių ir komunalinių objektų SAZ, dalis skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonų, kt.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. keisis ir apsaugos zonose taikomų veiklos apribojimų turinys, net jei pati apsaugos zona ar jos dydis nepakis.

Taigi verta pasitikrinti, ar vykdomai ūkinei veiklai po Naujųjų metų vis dar bus nustatyta konkreti apsaugos zona ir (ar) SAZ, kokio dydžio ji bus ir kokie nauji veiklos apribojimai joje bus taikomi, bei nepamiršti atlikti reikalingus duomenų pakeitimus dokumentuose ir viešajame registre.

Kitas svarbus įpareigojimas, kuris atsiranda naujajame įstatyme - tiems ūkinės veiklos vykdytojams, kuriems dar iki naujojo įstatymo įsigaliojimo reikėjo nustatyti atitinkamas apsaugos zonas, bet tai nebuvo padaryta, arba net ir nustačius būtinas apsaugos zonas, jos nebuvo įrašytos į viešąjį registrą, reikės visus nepadarytus ar nepabaigtus darbus atlikti pagal naujajame įstatyme numatytas procedūras ir jame nustatytais terminais. Tokiu būdu įstatymu siekiama, kad iki 2023 m. sausio 1 d. visos nustatytos teritorijos būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.

Ūkinę veiklą vykdantiems asmenims už atitinkamų dokumentų nepateikimą laiku Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui galės būti taikoma administracinė atsakomybė ir skiriamos baudos nuo 150 iki 650 Eur.

Kas aktualu jau pradėjusiems rengti naujus projektus

Šiuo metu rengiami teritorijų planavimo dokumentai, žemės valdos projektai, statinių ar kitos veiklos projektai, jeigu jie nebus baigti rengti iki 2019 m. gruodžio 31 d., t. y. iki šios datos nebus patvirtinti ar nebus gauti statybą leidžiantys dokumentai, turės atitikti naujojo įstatymo reikalavimus nepriklausomai nuo to, kad įstatymas įsigalios tik nuo 2020 m. sausio 1 d.

Taigi minėtuose rengiamuose dokumentuose iš esmės jau dabar, nelaukiant Naujųjų metų, reiktų numatyti sprendinius, atitinkančius naujojo įstatymo reikalavimus (t. y. vietoj šiuo metu teisės aktuose nurodytų apsaugos zonų ar SAZ nustatyti naujajame įstatyme nurodytas teritorijas). Įsigaliojus naujajam įstatymui turės būti pakeisti ir atitinkami procedūriniai dokumentai, numatantys specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, t. y. teritorijų planavimo sąlygos ar specialieji reikalavimai.

Be to, šiuo metu rengiant planus ir projektus jau reikia pasirūpinti ir atitinkamų susitarimų su žemės sklypų ir net teritorijų, kuriose nesuformuoti žemės sklypai, savininkais ar patikėtiniais sudarymu, kurie atitiktų naujojo įstatymo reikalavimus. Nebepakanka gauti tik asmens sutikimą dėl konkrečios apsaugos zonos ar SAZ nustatymo, būtina susitarti ir dėl nuostolių atlyginimo bei nurodyti informavimo apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pradžią ir pabaigą tvarką.

Kas aktualu ketinantiems startuoti su naujais projektais po 2020 m. sausio 1 d.

Po 2020 m. sausio 1 d. pradėtiems vystyti naujiems projektams galios bendri reikalavimai, nustatyti naujajame įstatyme, iš kurių paminėtini šie aktualiausi:

1) galės būti nustatytos tik tos teritorijos, kurios nurodytos naujajame įstatyme;

2) jokiuose kituose teisės aktuose numatyti veiklos apribojimai nebus pripažįstami specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis;

3) naujajame įstatyme nurodytos teritorijos galės ir turės būti nustatytos tik įstatyme išvardintuose dokumentuose, pvz., teritorijų planavimo, žemės valdos projektuose, statinių projektuose, poveikio visuomenės sveikatai ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, kt.;

4) visais atvejais dėl teritorijų nustatymo turės būti sudaryti susitarimai ar gauti žemės sklypų savininkų / patikėtinių ar valstybinės ar savivaldybės žemės, kurioje nesuformuoti sklypai, patikėtinių sutikimai, kuriuose bus privaloma aptarti nuostolių atlyginimo ir informavimo apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymą tvarką;

5) sutikimų dėl teritorijų nustatymo nereikės tik nustatant teritorijas viešojo intereso tikslais (tokių atvejų sąrašas yra pateiktas įstatyme ir jis yra baigtinis) ir kai įstatyme numatytais atvejais Nacionalinė žemės tarnyba organizuos teritorijų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą;

6) kai teritorijos bus nustatomos tenkinant viešąjį interesą, bus privaloma įstatyme nustatyta tvarka ir terminais apie tai informuoti atitinkamus asmenis ir sumokėti kompensacijas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo;

7) visos be išimties nustatytos teritorijos turės būti įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.

Kas aktualu žemės savininkams ir valdytojams bei kito nekilnojamojo turto savininkams

Pagal naująjį įstatymą specialiosios žemės naudojimo sąlygos turės būti taikomos ir naujos teritorijos nustatomos ne tik suformuotuose žemės sklypuose, bet ir teritorijose, kuriose nesuformuoti žemės sklypai. Taigi ta aplinkybė, kad žemėje, kurioje būtina nustatyti atitinkamą apsaugos zoną ar SAZ, nėra suformuoto sklypo neatleis nuo pareigos įvykdyti įstatymo reikalavimus ir laikytis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų atitinkamoje teritorijoje.

Teisę į kompensacijas nustatant teritorijas tenkinant viešąjį interesą turės ne tik žemės sklypų ir teritorijų, kuriose nesuformuoti sklypai, savininkai ar patikėtiniai, bet ir jų valdytojai (kurių teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre), taip pat kito nekilnojamojo turto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, savininkai. Kompensacijos turės būti išmokėtos kiekvienam iš šių asmenų atskirai pagal kiekvieno iš jų patiriamą konkretų nuostolių dydį. Žinoma, įstatyme yra numatyta ir išimčių, kada kompensacijos nebus mokamos.

Asmenys, kurie jau yra davę sutikimus dėl atitinkamų apsaugos zonų ar SAZ jų sklypuose nustatymo, tačiau nuostoliai jiems nebuvo atlyginti, po 2020 m. sausio 1 d. gavę pranešimą apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymą jų sklypuose, galės kreiptis per 1 metus į ūkinės veiklos vykdytoją dėl patirtų nuostolių atlyginimo. Nepasiekus susitarimo bus galima kreiptis ir į teismą.

Asmenims, kurie nesilaikys žemės sklypuose ar teritorijose, kuriose nesuformuoti sklypai, taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, gresia administracinė atsakomybė ir baudos nuo 150 iki 650 Eur.

Įstatymo įgyvendinimas apims iš esmės didžiąją dalį valstybės teritorijos, todėl bus nedaug tokių žemės sklypų ar teritorijų, kurios išvengs įstatymo taikymo. Pasibaigus įstatyme numatytam pereinamajam laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d., nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalios kitos taisyklės, skirtos supaprastinam teritorijų registravimui Nekilnojamojo turto registre.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(4 žmonės įvertino)
3.7500

Gabrielė Grebliauskienė. 5 skaičiai verslui, svarstančiam apie skaitmenizaciją

„Metas skaitmenizuotis“ – paskutiniu metu itin dažnai girdima frazė, tačiau po ja gali...

Justinas Noreika. Gerovę valstybėje kuriame patys: apie paramą aukštajam mokslui (1)

Jeigu Jūsų paklaustų, kam daugiausiai dėmesio reikia skirti norint sukurti tvarią gerovę...

Gintarė Deržanauskienė. Ar savivaldybių verslų rokenrolas nesibaigs requiem verslui?

Svarstantiems apie dainininko karjerą dažnai patariama: jei gali nedainuoti – nedainuok. Panaši...

Tomas Ambrasas. Kibernetinis ir duomenų saugumas – svarbiausias prioritetas finansinių paslaugų rinkoje

Verslui labiau sukant link skaitmeninių verslo modelių, vis daugiau duomenų sugeneruojama ir...

Mantas Nemickas. Koks verslas iš tikrųjų gali vadintis tvariu?

Apie tvarią veiklą dabar kalba kiekvienas verslas. Tačiau šis terminas visų suvokiamas...

Top naujienos

Tris valandas privertęs laukti Putinas Netanyahu išsiuntė namo tuščiomis (1)

Vladimiras Putinas niekada nepraleidžia progos pasinaudoti geopolitiniu silpnumu, net jei tai...

Buvęs LVŽS atstovas spaudai: valstiečių reitingai pradėjo ristis žemyn po konkretaus įvykio (129)

Naujausių visuomenės apklausų rezultatai neturėtų patikti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų...

Įmonės išbando būdą, kaip surasti naujų darbuotojų: jaunimui atsivėrė ypatinga galimybė (4)

Studijų metu aukštųjų mokyklų organizuojamos praktikos studentams leidžia ne tik darbo rinkai...

Vaikų atėmimo dramą išgyvenusi Kručinskienė paskelbė apie dalyvavimą kitų metų Seimo rinkimuose papildyta (702)

Kaunietė Eglė Kručinskienė , pernai išgyvenusi vaikų atėmimo dramą, nusprendė kandidatuoti...

Po Egidijaus Dragūno keiksmų tirados rūbinėje – vaiko teisių tarnyba pradėjo tyrimą

Atlikėjas Egidijus Dragūnas -Selas įsivėlė į naują skandalą. Šeštadienį Vilniuje per...

Paviešino naujų tyrimų Alytuje rezultatus: dioksinais užterštas ne tik pienas ūkininkams rekomenduota jokiu būdu žole nešerti gyvulių (194)

Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisija pirmadienį rinkosi dar kartą aptarti gaisro padarinių...

Po rinkimų Baltarusijoje – įspėjimas iš ESBO Lukašenka: nesu pratęs dėl to nervintis (39)

Baltarusijoje sekmadienį vykę parlamento rinkimai, per kuriuos opozicija negavo nė vienos vietos,...

Metų nokautas? UFC veteranas iš koto išverstas itin efektingu būdu (3)

Savaitgalį Anglijoje, Esekse vykusiame Mišrių kovos menų (MMA) turnyre nesėkmę patyrė ilgametis...

Vairuojantys „dyzelius“ gali išvengti bėdų su DPF: apie „ligas“ išduoda keli signalai (36)

Dyzelinis automobilis su įdiegtomis ir tinkamai veikiančiomis išmetamųjų dujų neutralizavimo...

Socialinius tinklus sudrebinusio Dragūno ir kovotojo Misiūno konflikto rūbinėje atomazga: skandalą įvertino ir bušido federacija (147)

Sekmadienį socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas iš vienos „Siemens“ arenos...