aA
2015-ųjų bir­že­lio pa­bai­go­je nuo 1994 me­tų vei­kian­čiai Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vei „Skir­nu­va“ bu­vo iš­kel­ta ban­kro­to by­la.
Teismas
© AFP/Scanpix

Per­nai ru­de­nį ji įgi­jo lik­vi­duo­ja­mos įmo­nės sta­tu­są, da­bar var­žy­ty­nė­se par­duo­da­mas šios sta­ty­bų ben­dro­vės val­dy­tas tur­tas. Ta­čiau „Skir­nu­vos“ ban­kro­tas tuo ne­si­bai­gia.

Jo pro­ce­dū­ras vyk­dan­čio ad­mi­nist­ra­to­riaus pra­šy­mu Kau­no apy­gar­dos teis­mas šios bu­vu­sios Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vės ban­kro­tą pri­pa­ži­no ty­či­niu.

Teis­mo nu­tar­tis jau įsi­tei­sė­jo, tad teis­mo įpa­rei­go­ji­mu ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­rius įpa­rei­go­tas pa­tik­rin­ti „Skir­nu­vos“ san­do­rius, su­da­ry­tus per pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­pį iki ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo, ir pa­reikš­ti ieš­ki­nius teis­me dėl san­do­rių, prie­šin­gų įmo­nės veik­lai ir ga­lė­ju­sių tu­rė­ti įta­kos neat­si­skai­ty­mams su kre­di­to­riais.

Ty­či­nis „Skir­nu­vos“ ban­kro­tas at­sklei­dė įtar­ti­nus jos va­do­vų san­do­rius, ku­riuos iš­nag­ri­nė­jus bu­vu­siems jos va­do­vams ga­li grės­ti bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Į ban­kro­tą – per re­struk­tū­ri­za­vi­mą

Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vė „Skir­nu­va“ į ban­kro­tą pra­dė­jo ženg­ti 2012-ai­siais. Tuo­met Kau­no apy­gar­dos teis­me maž­daug de­šim­ties at­si­skai­ty­mų ne­su­lau­kian­čių įmo­nių ini­cia­ty­va tu­rė­jo bū­ti nag­ri­nė­ja­ma by­la dėl ban­kro­to šiai sta­ty­bų ben­dro­vei iš­kė­li­mo.

Ta­čiau „Skir­nu­vai“ ban­kro­to pa­vy­ko iš­veng­ti teis­mui pa­ten­ki­nus jos pa­čios pra­šy­mą iš­kel­ti re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą – su­si­da­riu­sias sko­las grą­žin­ti per teis­mo pa­tvir­tin­tą pla­ną.

2014-ųjų ru­de­nį vy­ku­sia­me re­struk­tū­ri­zuo­ja­mos įmo­nės kre­di­to­rių su­si­rin­ki­me ne­pa­tvir­tin­ta ben­dro­vės veik­los ata­skai­ta dėl re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­no vyk­dy­mo, nes „Skir­nu­va“ ne­pai­sė pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų mo­kė­ti nu­sta­ty­to dy­džio pa­lū­ka­nas ban­kru­tuo­jan­čiam ban­kui „Sno­ras“.

Teis­mo pa­skir­ta re­struk­tū­ri­za­vi­mo pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­rė – Kau­no ben­dro­vė Įmo­nių ban­kro­to ad­mi­nist­ra­vi­mo ir tei­si­nių pa­slau­gų biu­ras kre­di­to­rių įpa­rei­go­ta kreip­tis į teis­mą dėl re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­los nu­trau­ki­mo „Skir­nu­vai“.

Tai ini­ci­ja­vo pa­grin­di­nis šios sta­ty­bų ben­dro­vės kre­di­to­rius – ban­kru­tuo­jan­tis „Sno­ras“, ku­riam pri­klau­sė dau­giau kaip pu­sė vi­sų teis­mo pa­tvir­tin­tų fi­nan­si­nių rei­ka­la­vi­mų „Skir­nu­vai“, o jie su­da­rė per 6 mln. eu­rų.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vei nu­trau­kė.

Tyčinis „Skirnuvos” bankrotas atskleidė įtartinus jos vadovų sandorius
© DELFI (P.Garkausko nuotr.)

„Skir­nu­va“ šio teis­mo nu­tar­tį dar skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, ta­čiau ir jo spren­di­mas ne­bu­vo pa­lan­kus sta­ty­bų ben­dro­vei. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me tei­sy­bės jau ne­be­ieš­ko­ta.

Tad nu­trau­kus re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą ben­dro­vei ne­be­li­ko tei­si­nio su­var­žy­mo no­rin­tie­siems su­sig­rą­žin­ti sko­las kreip­tis į teis­mą dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo „Skir­nu­vai“.

Jai iš­kel­ti ban­kro­to by­lą dėl su­si­da­riu­sių sko­lų į Kau­no apy­gar­dos teis­mą krei­pė­si ir fi­zi­niai, ir ju­ri­di­niai as­me­nys. 2015-ųjų ge­gu­žę šis teis­mas at­si­sa­kė „Skir­nu­vai“ iš­kel­ti ban­kro­to by­lą.

Ta­čiau pa­no­ru­sie­ji at­gau­ti sko­las to­kią Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, ku­ris grą­ži­no by­lą nag­ri­nė­ti iš nau­jo.

2015-ųjų bir­že­lio pa­bai­go­je šis teis­mas, va­do­vau­da­ma­sis Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mu, „Skir­nu­vai“ iš­kė­lė ban­kro­to by­lą. Nu­sta­ty­ta, kad vi­sų pra­dels­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų dy­dis su­da­ro per 13 mln. eu­rų. Įver­ti­nus, kad pu­sė į ba­lan­są įra­šy­to tur­to ver­tė be­veik 6 mln. eu­rų, kon­sta­tuo­tas „Skir­nu­vos“ ne­mo­ku­mo fak­tas.

Ben­dro­vė Kau­no teis­mo nu­tar­tį dar skun­dė aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui, bet ir ja­me ne­pa­vy­ko pa­siek­ti pa­lan­kaus spren­di­mo.

Teis­mo pa­skir­ta ad­mi­nist­ra­to­rė Klai­pė­dos ben­dro­vė „Pa­jū­rio ad­mi­nist­ra­to­rių agen­tū­ra“ pra­dė­jo vyk­dy­ti Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vės ban­kro­to pro­ce­dū­ras.

Pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį jai su­teik­tas lik­vi­duo­ja­mos įmo­nės sta­tu­sas, už be­veik 3,5 mln. eu­rų pra­dė­tas par­da­vi­nė­ti jai pri­klau­san­tis tur­tas vie­šo­se var­žy­ty­nė­se.

Dau­giau­sia „Skir­nu­vai“ pri­klau­siu­sio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­duo­da­ma Aly­taus ra­jo­ne, Alo­vės se­niū­ni­jo­je, Ka­niū­kų kai­me, taip pat ver­slo cen­tras, va­di­na­ma­sis stik­li­nis pa­sta­tas Aly­tu­je, Nau­jo­jo­je gat­vė­je, ne­baig­tos sta­ty­bos bu­tai Drus­ki­nin­kuo­se.

Pir­mo­sio­se var­žy­ty­nė­se tur­tas ne­bu­vo par­duo­tas, ant­ro­sios var­žy­ty­nės, nedaug su­ma­ži­nus par­duo­da­mų ob­jek­tų kai­ną, ku­ri vis tiek sie­kia maž­daug 3,5 mln. eu­rų, jau bai­gia­si.

Pi­ni­gai by­rė­jo į bu­vu­sių va­do­vų įmo­nes

Šian­dien aki­vaiz­du, kad „Skir­nu­vos“ ban­kro­tas įpras­to­mis pro­ce­dū­ro­mis ne­si­baigs.

Jas vyk­dan­ti ad­mi­nist­ra­to­rė „Pa­jū­rio ad­mi­nist­ra­to­rių agen­tū­ra“ krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą su pra­šy­mu šios sta­ty­bų ben­dro­vės ban­kro­tą pri­pa­žin­ti ty­či­niu. Pa­grin­di­nis mo­ty­vas – nu­sta­ty­ta, kad bu­vę Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vės va­do­vai sie­kė su­ma­žin­ti įmo­nės tur­tą, taip ap­sun­kin­tas at­si­skai­ty­mas su kre­di­to­riais.

Pra­si­dė­jus fi­nan­si­niams sun­ku­mams „Skir­nu­vo­je“, ge­ne­ra­li­niais di­rek­to­riais bu­vo An­drius Sta­siu­ky­nas, po jo – Le­o­nas Kar­pa­la­vi­čius.

Andrius Stasiukynas (centre)
Andrius Stasiukynas (centre)
© DELFI / Kiril Čachovskij

Ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­rius, kreip­da­ma­sis į teis­mą dėl ban­kro­to pri­pa­ži­ni­mo ty­či­niu, nu­ro­dė, kad jie, at­li­kę nuos­to­lin­gus ir eko­no­miš­kai ne­nau­din­gus san­do­rius, kai ku­rių įmo­nių at­si­skai­ty­mus su „Skir­nu­va“ ati­dė­jo eko­no­miš­kai ne­nau­din­gam lai­ko­tar­piui, pri­imi­nė­jo są­mo­nin­gus spren­di­mus, ku­riais ben­dro­vės tur­tas ga­lė­jo bū­ti pa­teik­tas sko­loms pa­deng­ti, ta­čiau bu­vo ga­li­mai iš­švais­ty­tas ar su­nai­kin­tas.

Taip pa­da­ry­ta di­de­lė tur­ti­nė ža­la „Skir­nu­vos“ kre­di­to­riams ir vals­ty­bės biu­dže­tui.

An­tai 2008-ųjų ba­lan­džio vi­du­ry­je „Skir­nu­va“ ir ben­dro­vė „Trans­ta“, at­sto­vau­ja­ma di­rek­to­riaus L. Kar­pa­la­vi­čiaus, pa­si­ra­šė pa­sko­los su­tar­tį, ku­ria va­do­vau­jan­tis „Trans­tai“ su­teik­ta be­veik 1,5 mln. eu­rų pa­sko­la. Su­tar­tis pa­grįs­ta to­les­ne ben­dra veik­la su „Skir­nu­va“ sie­kiant įsi­gy­ti ob­jek­tus ar ver­ty­bi­nius po­pie­rius.

Įdo­miau­sia, kad pa­sko­la „Trans­tai“ su­teik­ta be su­grą­ži­ni­mo už­tik­ri­ni­mo ir be pa­lū­ka­nų.

Ta­čiau pa­ti „Skir­nu­va“ ir šios su­tar­ties su­da­ry­mo me­tu, ir vė­liau ban­kams už pa­im­tas pa­sko­las mo­kė­jo pa­lū­ka­nas. Nors „Trans­tos“ pa­sko­los grą­ži­ni­mo ter­mi­nas su­ėjo 2010-ųjų ba­lan­džio vi­du­ry­je, ben­dro­vė jos ne­grą­ži­no, pa­sko­la ne­ati­duo­ta iki šiol.

Bu­vu­sio „Skir­nu­vos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus L.Kar­pa­la­vi­čiaus žmo­na Jū­ra­tė yra „Trans­tos“ ak­ci­nin­kė, pats L.Kar­pa­la­vi­čius pa­sko­los iš „Skir­nu­vos“ ėmi­mo lai­ko­tar­piu bu­vo „Trans­tos“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir ben­dro­vės di­rek­to­rius.

„Skir­nu­va“ ir „Trans­ta“ tuo­met bu­vo tų pa­čių ak­ci­nin­kų – A. Sta­siu­ky­no, jo ma­mos Gra­ži­nos, L. Kar­pa­la­vi­čiaus sū­naus Jo­no ir jų šei­mos na­rių įmo­nės.

Kai „Skir­nu­vai“ va­do­va­vo A. Sta­siu­ky­nas, jos re­struk­tū­ri­za­vi­mo lai­ko­tar­piu tu­rė­da­mas 60 proc. nor­ve­gų įmo­nės „So­lid Pro­per­ty AS“ ak­ci­jų šiai „Skir­nu­va“ su­tei­kė sta­lių pa­slau­gų dau­giau kaip už 84 tūkst. eu­rų. Su­tar­ties tarp šių įmo­nių ne­ras­ta, už pa­slau­gas „Skir­nu­vai“ nor­ve­gų įmo­nė iki šiol neat­si­skai­tė.

Teik­tos ne­ga­li­mos pa­slau­gos, nu­ra­ši­nė­tas tur­tas

Iki tap­da­mas „Skir­nu­vos“ ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi L. Kar­pa­la­vi­čius šiai ben­dro­vei tei­kė kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas. 2013-ųjų lap­kri­čio pra­džio­je šios Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius A. Sta­siu­ky­nas su L. Kar­pa­la­vi­čiu­mi su­da­rė su­tar­tį, ku­rio­je nu­ma­ty­ta, kad L. Kar­pa­la­vi­čiaus tei­kia­mos kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gos pa­kels „Skir­nu­vos“ dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją, bus iš­aiš­kin­ti ša­lies tei­sės ak­tų tai­ky­mo ypa­tu­mai. Su­tar­ty­je nu­ma­ty­tos ir ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gos.

Už kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas L. Kar­pa­la­vi­čiui pa­gal tris dar­bų per­da­vi­mo–pri­ėmi­mo ak­tus su­mo­kė­ta dau­giau nei 85 tūkst. eu­rų, o prie šių ak­tų pri­dė­ti du jo ver­slo liu­di­ji­mai.

Tik da­bar, sie­kiant ban­kro­tą „Skir­nu­vai“ pri­pa­žin­ti ty­či­niu, pa­aiš­kė­jo, kad, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, L. Kar­pa­la­vi­čiaus pa­teik­ti ver­slo liu­di­ji­mai ne­su­tei­kė tei­sės teik­ti kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gų.

Įdo­miau­sia, kad L. Kar­pa­la­vi­čius, jau bū­da­mas „Skir­nu­vos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, iš jos są­skai­tos už sa­vo kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas dar iš­si­mo­kė­jo per 16 tūkst. eu­rų.

Prieš pat ban­kro­to by­los iš­kė­li­mą ir net ją iš­kė­lus „Skir­nu­vai“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus L. Kar­pa­la­vi­čiaus nu­ro­dy­mu bu­vo nu­ra­šo­mas tiek il­ga­lai­kis, tiek trum­pa­lai­kis tur­tas. Ypač žen­klią da­lį nu­ra­šy­ta­me tur­te su­da­rė di­de­lės ver­tės tu­rin­čios trans­por­to prie­mo­nės, sta­ty­bi­nė tech­ni­ka, įran­ga, įran­kiai. Vi­so nu­ra­šy­to tur­to ver­tė – apie 1 mln. eu­rų.

Nė vie­nos nu­ra­šy­tos trans­por­to prie­mo­nės ar sta­ty­bi­nės tech­ni­kos su­nai­ki­ni­mo do­ku­men­tų ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­riams ne­pa­vy­ko ras­ti, pi­ni­gai už pri­duo­tą tur­tą į „Skir­nu­vos“ są­skai­tą ne­įneš­ti.

Bran­gių trans­por­to prie­mo­nių ir sta­ty­bi­nės tech­ni­kos nu­ra­šy­mui bu­vo su­da­ry­ta ko­mi­si­ja iš tuo­me­ti­nių „Skir­nu­vos“ ak­ci­nin­kų.

Šiai sta­ty­bų ben­dro­vei nu­trau­kus re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą ir pa­aiš­kė­jus, kad jau gre­sia ban­kro­tas, jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius L. Kar­pa­la­vi­čius su jos ak­ci­nin­kais su­si­ju­siomis ben­dro­vėmis ar su ar­ti­mais as­me­ni­mis ėmė su­da­ri­nė­ti fi­nan­si­nių rei­ka­la­vi­mų per­lei­di­mo su­tar­tis.

Taip pri­va­čių ir vals­ty­bi­nių įstai­gų, pa­vyz­džiui, Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ar Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, ke­lių šim­tų tūks­tan­čių eu­rų fi­nan­si­niai rei­ka­la­vi­mai per­leis­ti už ke­lis šim­tus ar ke­lis tūks­tan­čius eu­rų.

Kaip sa­kė „Skir­nu­vos“ ban­kro­to pro­ce­dū­ras vyk­dan­čios „Pa­jū­rio ad­mi­nist­ra­to­rių agen­tū­ros“ įga­lio­tas as­muo Le­ta Ge­čie­nė, vi­sais šiais veiks­mais bu­vo sie­kia­ma su­ma­žin­ti bu­vu­sios sta­ty­bų ben­dro­vės tur­tą ir to­kiu bū­du iš­veng­ti at­si­skai­ty­mo su kre­di­to­riais.

Tik­rins pen­ke­rių me­tų san­do­rius iki ban­kro­to

Va­do­vau­jan­tis Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mu, įmo­nei iš­kė­lus ban­kro­to by­lą ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­rius pa­tik­ri­na su­da­ry­tus san­do­rius per tre­jus me­tus iki to­kios by­los iš­kė­li­mo. L. Ge­čie­nės tei­gi­mu, „Skir­nu­vos“ per šį lai­ko­tar­pį su­da­ry­ti san­do­riai pa­tik­rin­ti, dėl kai ku­rių tei­sė­tu­mo jau kreip­ta­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą, jie pri­pa­žin­ti prie­šin­gais įmo­nės veik­los tiks­lams, ta­čiau Kau­no teis­mo spren­di­mai ap­skųs­ti aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui.

Įžvel­gus įtar­ti­nus bu­vu­sių „Skir­nu­vos“ va­do­vų san­do­rius šios įmo­nės ne­nau­dai ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rius Kau­no apy­gar­dos teis­mo pa­pra­šė jos ban­kro­tą pri­pa­žin­ti ty­či­niu.

Sa­vo ruož­tu L. Kar­pa­la­vi­čius ir A. Sta­siu­ky­nas į teis­mą krei­pė­si su pra­šy­mais at­mes­ti ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­riaus no­rą pri­pa­žin­ti „Skir­nu­vos“ ban­kro­tą ty­či­niu. Bu­vę „Skir­nu­vos“ va­do­vai teis­mui aiš­ki­no ne­at­li­kę jo­kių ne­tei­sė­tų veiks­mų, ku­rie ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos ben­dro­vei, jos in­te­re­sams ar są­mo­nin­gai pri­ve­dė iki ban­kro­to.

Ta­čiau Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria „Skir­nu­vos“ ban­kro­tas pri­pa­žin­tas ty­či­niu. Ji šiuo me­tu įsi­tei­sė­ju­si.

Teis­mas bu­vu­sios Aly­taus sta­ty­bų įmo­nės ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rių įpa­rei­go­jo pa­tik­rin­ti „Skir­nu­vos“ san­do­rius, su­da­ry­tus per pen­ke­rius me­tus iki ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo, ir pa­reikš­ti teis­mui ieš­ki­nius dėl san­do­rių, prie­šin­gų įmo­nės veik­los tiks­lams ir ga­lė­ju­sių tu­rė­ti įta­kos at­si­skai­ty­mams su kre­di­to­riais.

Teis­mas nu­spren­dė apie to­kią „Skir­nu­vos“ at­žvil­giu pri­im­tą nu­tar­tį pra­neš­ti pro­ku­ra­tū­rai. Iš­nag­ri­nė­jus bu­vu­sių „Skir­nu­vos“ va­do­vų su­da­ry­tus san­do­rius šiems ga­li grės­ti bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Verslo centrui „Narbuto 5“ suteiktas BREEAM pastatų tvarumo sertifikatas

Baltijos šalių nekilnojamojo turto įmonių grupės „Kapitel“ išvystytam ir valdomam verslo...

Ekspertai: Klaipėdos savivaldybė turėtų pradėti nuo urbanistinės plėtros koncepcijos (1)

Klaipėdos RAT išnagrinėjo pradedamo rengti Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos...

Pasiėmus paskolą būstui, turėjo imti ir draudimą: nauda klientui ar bankui (49)

Būstą su paskola besiruošiantis įsigyti gyventojas turėtų prisiminti, kad bankai gali...

Brangaus būsto sprendimas pasaulyje seniai surastas: ar išdrįstų to imtis naujieji Lietuvos merai (86)

Įsivaizduokite, kad savivaldybės , valstybės biudžeto lėšomis, pradeda statyti būstus,...

Vilniuje gatvėms suteikus sukilėlių vardus, bus grąžinti sovietų nusavinti sklypai (16)

Vilniaus miesto savivaldybei pagaliau priėmus sprendimą bevardėms gatvėms suteikti 1863–1864...

Top naujienos

Seimas pritarė kontroversiškam siūlymui: įteisintas reikšmingos žalos vaiko sveikatai kriterijus papildyta (57)

Nepaisydamas neigiamos Vyriausybės išvados Seimas pritarė Ramūno Karbauskio siūlymui, kad vaikas...

Ir Skvernelis, ir Karbauskis turi priekaištų Rokui Masiuliui – tik ne dėl Vaitkaus atleidimo (314)

Premjeras Saulius Skvernelis kartoja nesvarstantis susisiekimo ministro Roko Masiulio likimo ir...

Gyvai / DELFI TV Gyvai: pokalbis su „valstiečių“ kritikos sulaukusiu susisiekimo ministru Roku Masiuliu (9)

DELFI Gyvai eteryje – pokalbis su susisiekimo ministru Roku Masiuliu, atleidusiu Klaipėdos...

Įspėja vilniečius: sostinė netrukus bus užsnigta kelyje Kaunas–Klaipėda itin sudėtingos eismo sąlygos (73)

Socialinio tinklo „ Twitter “ puslapyje „Vilnius gyvai“ sostinės gyventojai įspėjami, kad...

Iš JAV – perspėjimas Rusijai: karinio kišimosi netoleruos (36)

JAV nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas pirmadienį perspėjo, kad Vašingtonas...

Nesupranta net ekspertai: kruizinis laivas išplaukė tiesiai į artėjančią audrą „laivų kapinių“ link (36)

Norvegų pareigūnai pradėjo tyrimą, siekdami išsiaiškinti, kodėl kruizinis laivas „Viking...

Vaitkus dėl atleidimo kreipėsi į teismą papildyta 10:29 (450)

Arvydas Vaitkus dėl atleidimo iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinio...

Naujas tyrimas parodė, kad prieš 13 tūkst. metų Žemėje įvyko pražūtinga nelaimė (70)

Prieš 12800 metų Žemėje įvyko staigus klimato atšalimas, sukėlęs daugelio didelių gyvūnų...

Vilniaus „Akropolyje“ netrukus vėl atsidarys „Maxima“: didesnės parduotuvės Lietuva nebus mačiusi (22)

„ Maxima “ skelbia, Vilniaus prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ įsikūrusi...

Patvirtino: neblaiviems vairuotojams teisė vairuoti galės grįžti anksčiau su viena sąlyga (46)

Seimas priėmė Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kuriomis nuspęsta nuo 2020 m....