aA
2015-ųjų bir­že­lio pa­bai­go­je nuo 1994 me­tų vei­kian­čiai Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vei „Skir­nu­va“ bu­vo iš­kel­ta ban­kro­to by­la.
Teismas
© AFP/Scanpix

Per­nai ru­de­nį ji įgi­jo lik­vi­duo­ja­mos įmo­nės sta­tu­są, da­bar var­žy­ty­nė­se par­duo­da­mas šios sta­ty­bų ben­dro­vės val­dy­tas tur­tas. Ta­čiau „Skir­nu­vos“ ban­kro­tas tuo ne­si­bai­gia.

Jo pro­ce­dū­ras vyk­dan­čio ad­mi­nist­ra­to­riaus pra­šy­mu Kau­no apy­gar­dos teis­mas šios bu­vu­sios Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vės ban­kro­tą pri­pa­ži­no ty­či­niu.

Teis­mo nu­tar­tis jau įsi­tei­sė­jo, tad teis­mo įpa­rei­go­ji­mu ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­rius įpa­rei­go­tas pa­tik­rin­ti „Skir­nu­vos“ san­do­rius, su­da­ry­tus per pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­pį iki ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo, ir pa­reikš­ti ieš­ki­nius teis­me dėl san­do­rių, prie­šin­gų įmo­nės veik­lai ir ga­lė­ju­sių tu­rė­ti įta­kos neat­si­skai­ty­mams su kre­di­to­riais.

Ty­či­nis „Skir­nu­vos“ ban­kro­tas at­sklei­dė įtar­ti­nus jos va­do­vų san­do­rius, ku­riuos iš­nag­ri­nė­jus bu­vu­siems jos va­do­vams ga­li grės­ti bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Į ban­kro­tą – per re­struk­tū­ri­za­vi­mą

Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vė „Skir­nu­va“ į ban­kro­tą pra­dė­jo ženg­ti 2012-ai­siais. Tuo­met Kau­no apy­gar­dos teis­me maž­daug de­šim­ties at­si­skai­ty­mų ne­su­lau­kian­čių įmo­nių ini­cia­ty­va tu­rė­jo bū­ti nag­ri­nė­ja­ma by­la dėl ban­kro­to šiai sta­ty­bų ben­dro­vei iš­kė­li­mo.

Ta­čiau „Skir­nu­vai“ ban­kro­to pa­vy­ko iš­veng­ti teis­mui pa­ten­ki­nus jos pa­čios pra­šy­mą iš­kel­ti re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą – su­si­da­riu­sias sko­las grą­žin­ti per teis­mo pa­tvir­tin­tą pla­ną.

2014-ųjų ru­de­nį vy­ku­sia­me re­struk­tū­ri­zuo­ja­mos įmo­nės kre­di­to­rių su­si­rin­ki­me ne­pa­tvir­tin­ta ben­dro­vės veik­los ata­skai­ta dėl re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­no vyk­dy­mo, nes „Skir­nu­va“ ne­pai­sė pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų mo­kė­ti nu­sta­ty­to dy­džio pa­lū­ka­nas ban­kru­tuo­jan­čiam ban­kui „Sno­ras“.

Teis­mo pa­skir­ta re­struk­tū­ri­za­vi­mo pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­rė – Kau­no ben­dro­vė Įmo­nių ban­kro­to ad­mi­nist­ra­vi­mo ir tei­si­nių pa­slau­gų biu­ras kre­di­to­rių įpa­rei­go­ta kreip­tis į teis­mą dėl re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­los nu­trau­ki­mo „Skir­nu­vai“.

Tai ini­ci­ja­vo pa­grin­di­nis šios sta­ty­bų ben­dro­vės kre­di­to­rius – ban­kru­tuo­jan­tis „Sno­ras“, ku­riam pri­klau­sė dau­giau kaip pu­sė vi­sų teis­mo pa­tvir­tin­tų fi­nan­si­nių rei­ka­la­vi­mų „Skir­nu­vai“, o jie su­da­rė per 6 mln. eu­rų.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vei nu­trau­kė.

Tyčinis „Skirnuvos” bankrotas atskleidė įtartinus jos vadovų sandorius
© DELFI (P.Garkausko nuotr.)

„Skir­nu­va“ šio teis­mo nu­tar­tį dar skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, ta­čiau ir jo spren­di­mas ne­bu­vo pa­lan­kus sta­ty­bų ben­dro­vei. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me tei­sy­bės jau ne­be­ieš­ko­ta.

Tad nu­trau­kus re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą ben­dro­vei ne­be­li­ko tei­si­nio su­var­žy­mo no­rin­tie­siems su­sig­rą­žin­ti sko­las kreip­tis į teis­mą dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo „Skir­nu­vai“.

Jai iš­kel­ti ban­kro­to by­lą dėl su­si­da­riu­sių sko­lų į Kau­no apy­gar­dos teis­mą krei­pė­si ir fi­zi­niai, ir ju­ri­di­niai as­me­nys. 2015-ųjų ge­gu­žę šis teis­mas at­si­sa­kė „Skir­nu­vai“ iš­kel­ti ban­kro­to by­lą.

Ta­čiau pa­no­ru­sie­ji at­gau­ti sko­las to­kią Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, ku­ris grą­ži­no by­lą nag­ri­nė­ti iš nau­jo.

2015-ųjų bir­že­lio pa­bai­go­je šis teis­mas, va­do­vau­da­ma­sis Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mu, „Skir­nu­vai“ iš­kė­lė ban­kro­to by­lą. Nu­sta­ty­ta, kad vi­sų pra­dels­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų dy­dis su­da­ro per 13 mln. eu­rų. Įver­ti­nus, kad pu­sė į ba­lan­są įra­šy­to tur­to ver­tė be­veik 6 mln. eu­rų, kon­sta­tuo­tas „Skir­nu­vos“ ne­mo­ku­mo fak­tas.

Ben­dro­vė Kau­no teis­mo nu­tar­tį dar skun­dė aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui, bet ir ja­me ne­pa­vy­ko pa­siek­ti pa­lan­kaus spren­di­mo.

Teis­mo pa­skir­ta ad­mi­nist­ra­to­rė Klai­pė­dos ben­dro­vė „Pa­jū­rio ad­mi­nist­ra­to­rių agen­tū­ra“ pra­dė­jo vyk­dy­ti Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vės ban­kro­to pro­ce­dū­ras.

Pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį jai su­teik­tas lik­vi­duo­ja­mos įmo­nės sta­tu­sas, už be­veik 3,5 mln. eu­rų pra­dė­tas par­da­vi­nė­ti jai pri­klau­san­tis tur­tas vie­šo­se var­žy­ty­nė­se.

Dau­giau­sia „Skir­nu­vai“ pri­klau­siu­sio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­duo­da­ma Aly­taus ra­jo­ne, Alo­vės se­niū­ni­jo­je, Ka­niū­kų kai­me, taip pat ver­slo cen­tras, va­di­na­ma­sis stik­li­nis pa­sta­tas Aly­tu­je, Nau­jo­jo­je gat­vė­je, ne­baig­tos sta­ty­bos bu­tai Drus­ki­nin­kuo­se.

Pir­mo­sio­se var­žy­ty­nė­se tur­tas ne­bu­vo par­duo­tas, ant­ro­sios var­žy­ty­nės, nedaug su­ma­ži­nus par­duo­da­mų ob­jek­tų kai­ną, ku­ri vis tiek sie­kia maž­daug 3,5 mln. eu­rų, jau bai­gia­si.

Pi­ni­gai by­rė­jo į bu­vu­sių va­do­vų įmo­nes

Šian­dien aki­vaiz­du, kad „Skir­nu­vos“ ban­kro­tas įpras­to­mis pro­ce­dū­ro­mis ne­si­baigs.

Jas vyk­dan­ti ad­mi­nist­ra­to­rė „Pa­jū­rio ad­mi­nist­ra­to­rių agen­tū­ra“ krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą su pra­šy­mu šios sta­ty­bų ben­dro­vės ban­kro­tą pri­pa­žin­ti ty­či­niu. Pa­grin­di­nis mo­ty­vas – nu­sta­ty­ta, kad bu­vę Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vės va­do­vai sie­kė su­ma­žin­ti įmo­nės tur­tą, taip ap­sun­kin­tas at­si­skai­ty­mas su kre­di­to­riais.

Pra­si­dė­jus fi­nan­si­niams sun­ku­mams „Skir­nu­vo­je“, ge­ne­ra­li­niais di­rek­to­riais bu­vo An­drius Sta­siu­ky­nas, po jo – Le­o­nas Kar­pa­la­vi­čius.

Andrius Stasiukynas (centre)
Andrius Stasiukynas (centre)
© DELFI / Kiril Čachovskij

Ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­rius, kreip­da­ma­sis į teis­mą dėl ban­kro­to pri­pa­ži­ni­mo ty­či­niu, nu­ro­dė, kad jie, at­li­kę nuos­to­lin­gus ir eko­no­miš­kai ne­nau­din­gus san­do­rius, kai ku­rių įmo­nių at­si­skai­ty­mus su „Skir­nu­va“ ati­dė­jo eko­no­miš­kai ne­nau­din­gam lai­ko­tar­piui, pri­imi­nė­jo są­mo­nin­gus spren­di­mus, ku­riais ben­dro­vės tur­tas ga­lė­jo bū­ti pa­teik­tas sko­loms pa­deng­ti, ta­čiau bu­vo ga­li­mai iš­švais­ty­tas ar su­nai­kin­tas.

Taip pa­da­ry­ta di­de­lė tur­ti­nė ža­la „Skir­nu­vos“ kre­di­to­riams ir vals­ty­bės biu­dže­tui.

An­tai 2008-ųjų ba­lan­džio vi­du­ry­je „Skir­nu­va“ ir ben­dro­vė „Trans­ta“, at­sto­vau­ja­ma di­rek­to­riaus L. Kar­pa­la­vi­čiaus, pa­si­ra­šė pa­sko­los su­tar­tį, ku­ria va­do­vau­jan­tis „Trans­tai“ su­teik­ta be­veik 1,5 mln. eu­rų pa­sko­la. Su­tar­tis pa­grįs­ta to­les­ne ben­dra veik­la su „Skir­nu­va“ sie­kiant įsi­gy­ti ob­jek­tus ar ver­ty­bi­nius po­pie­rius.

Įdo­miau­sia, kad pa­sko­la „Trans­tai“ su­teik­ta be su­grą­ži­ni­mo už­tik­ri­ni­mo ir be pa­lū­ka­nų.

Ta­čiau pa­ti „Skir­nu­va“ ir šios su­tar­ties su­da­ry­mo me­tu, ir vė­liau ban­kams už pa­im­tas pa­sko­las mo­kė­jo pa­lū­ka­nas. Nors „Trans­tos“ pa­sko­los grą­ži­ni­mo ter­mi­nas su­ėjo 2010-ųjų ba­lan­džio vi­du­ry­je, ben­dro­vė jos ne­grą­ži­no, pa­sko­la ne­ati­duo­ta iki šiol.

Bu­vu­sio „Skir­nu­vos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus L.Kar­pa­la­vi­čiaus žmo­na Jū­ra­tė yra „Trans­tos“ ak­ci­nin­kė, pats L.Kar­pa­la­vi­čius pa­sko­los iš „Skir­nu­vos“ ėmi­mo lai­ko­tar­piu bu­vo „Trans­tos“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir ben­dro­vės di­rek­to­rius.

„Skir­nu­va“ ir „Trans­ta“ tuo­met bu­vo tų pa­čių ak­ci­nin­kų – A. Sta­siu­ky­no, jo ma­mos Gra­ži­nos, L. Kar­pa­la­vi­čiaus sū­naus Jo­no ir jų šei­mos na­rių įmo­nės.

Kai „Skir­nu­vai“ va­do­va­vo A. Sta­siu­ky­nas, jos re­struk­tū­ri­za­vi­mo lai­ko­tar­piu tu­rė­da­mas 60 proc. nor­ve­gų įmo­nės „So­lid Pro­per­ty AS“ ak­ci­jų šiai „Skir­nu­va“ su­tei­kė sta­lių pa­slau­gų dau­giau kaip už 84 tūkst. eu­rų. Su­tar­ties tarp šių įmo­nių ne­ras­ta, už pa­slau­gas „Skir­nu­vai“ nor­ve­gų įmo­nė iki šiol neat­si­skai­tė.

Teik­tos ne­ga­li­mos pa­slau­gos, nu­ra­ši­nė­tas tur­tas

Iki tap­da­mas „Skir­nu­vos“ ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi L. Kar­pa­la­vi­čius šiai ben­dro­vei tei­kė kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas. 2013-ųjų lap­kri­čio pra­džio­je šios Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius A. Sta­siu­ky­nas su L. Kar­pa­la­vi­čiu­mi su­da­rė su­tar­tį, ku­rio­je nu­ma­ty­ta, kad L. Kar­pa­la­vi­čiaus tei­kia­mos kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gos pa­kels „Skir­nu­vos“ dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją, bus iš­aiš­kin­ti ša­lies tei­sės ak­tų tai­ky­mo ypa­tu­mai. Su­tar­ty­je nu­ma­ty­tos ir ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gos.

Už kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas L. Kar­pa­la­vi­čiui pa­gal tris dar­bų per­da­vi­mo–pri­ėmi­mo ak­tus su­mo­kė­ta dau­giau nei 85 tūkst. eu­rų, o prie šių ak­tų pri­dė­ti du jo ver­slo liu­di­ji­mai.

Tik da­bar, sie­kiant ban­kro­tą „Skir­nu­vai“ pri­pa­žin­ti ty­či­niu, pa­aiš­kė­jo, kad, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, L. Kar­pa­la­vi­čiaus pa­teik­ti ver­slo liu­di­ji­mai ne­su­tei­kė tei­sės teik­ti kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gų.

Įdo­miau­sia, kad L. Kar­pa­la­vi­čius, jau bū­da­mas „Skir­nu­vos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, iš jos są­skai­tos už sa­vo kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas dar iš­si­mo­kė­jo per 16 tūkst. eu­rų.

Prieš pat ban­kro­to by­los iš­kė­li­mą ir net ją iš­kė­lus „Skir­nu­vai“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus L. Kar­pa­la­vi­čiaus nu­ro­dy­mu bu­vo nu­ra­šo­mas tiek il­ga­lai­kis, tiek trum­pa­lai­kis tur­tas. Ypač žen­klią da­lį nu­ra­šy­ta­me tur­te su­da­rė di­de­lės ver­tės tu­rin­čios trans­por­to prie­mo­nės, sta­ty­bi­nė tech­ni­ka, įran­ga, įran­kiai. Vi­so nu­ra­šy­to tur­to ver­tė – apie 1 mln. eu­rų.

Nė vie­nos nu­ra­šy­tos trans­por­to prie­mo­nės ar sta­ty­bi­nės tech­ni­kos su­nai­ki­ni­mo do­ku­men­tų ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­riams ne­pa­vy­ko ras­ti, pi­ni­gai už pri­duo­tą tur­tą į „Skir­nu­vos“ są­skai­tą ne­įneš­ti.

Bran­gių trans­por­to prie­mo­nių ir sta­ty­bi­nės tech­ni­kos nu­ra­šy­mui bu­vo su­da­ry­ta ko­mi­si­ja iš tuo­me­ti­nių „Skir­nu­vos“ ak­ci­nin­kų.

Šiai sta­ty­bų ben­dro­vei nu­trau­kus re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą ir pa­aiš­kė­jus, kad jau gre­sia ban­kro­tas, jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius L. Kar­pa­la­vi­čius su jos ak­ci­nin­kais su­si­ju­siomis ben­dro­vėmis ar su ar­ti­mais as­me­ni­mis ėmė su­da­ri­nė­ti fi­nan­si­nių rei­ka­la­vi­mų per­lei­di­mo su­tar­tis.

Taip pri­va­čių ir vals­ty­bi­nių įstai­gų, pa­vyz­džiui, Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ar Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, ke­lių šim­tų tūks­tan­čių eu­rų fi­nan­si­niai rei­ka­la­vi­mai per­leis­ti už ke­lis šim­tus ar ke­lis tūks­tan­čius eu­rų.

Kaip sa­kė „Skir­nu­vos“ ban­kro­to pro­ce­dū­ras vyk­dan­čios „Pa­jū­rio ad­mi­nist­ra­to­rių agen­tū­ros“ įga­lio­tas as­muo Le­ta Ge­čie­nė, vi­sais šiais veiks­mais bu­vo sie­kia­ma su­ma­žin­ti bu­vu­sios sta­ty­bų ben­dro­vės tur­tą ir to­kiu bū­du iš­veng­ti at­si­skai­ty­mo su kre­di­to­riais.

Tik­rins pen­ke­rių me­tų san­do­rius iki ban­kro­to

Va­do­vau­jan­tis Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mu, įmo­nei iš­kė­lus ban­kro­to by­lą ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­rius pa­tik­ri­na su­da­ry­tus san­do­rius per tre­jus me­tus iki to­kios by­los iš­kė­li­mo. L. Ge­čie­nės tei­gi­mu, „Skir­nu­vos“ per šį lai­ko­tar­pį su­da­ry­ti san­do­riai pa­tik­rin­ti, dėl kai ku­rių tei­sė­tu­mo jau kreip­ta­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą, jie pri­pa­žin­ti prie­šin­gais įmo­nės veik­los tiks­lams, ta­čiau Kau­no teis­mo spren­di­mai ap­skųs­ti aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui.

Įžvel­gus įtar­ti­nus bu­vu­sių „Skir­nu­vos“ va­do­vų san­do­rius šios įmo­nės ne­nau­dai ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rius Kau­no apy­gar­dos teis­mo pa­pra­šė jos ban­kro­tą pri­pa­žin­ti ty­či­niu.

Sa­vo ruož­tu L. Kar­pa­la­vi­čius ir A. Sta­siu­ky­nas į teis­mą krei­pė­si su pra­šy­mais at­mes­ti ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­riaus no­rą pri­pa­žin­ti „Skir­nu­vos“ ban­kro­tą ty­či­niu. Bu­vę „Skir­nu­vos“ va­do­vai teis­mui aiš­ki­no ne­at­li­kę jo­kių ne­tei­sė­tų veiks­mų, ku­rie ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos ben­dro­vei, jos in­te­re­sams ar są­mo­nin­gai pri­ve­dė iki ban­kro­to.

Ta­čiau Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria „Skir­nu­vos“ ban­kro­tas pri­pa­žin­tas ty­či­niu. Ji šiuo me­tu įsi­tei­sė­ju­si.

Teis­mas bu­vu­sios Aly­taus sta­ty­bų įmo­nės ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rių įpa­rei­go­jo pa­tik­rin­ti „Skir­nu­vos“ san­do­rius, su­da­ry­tus per pen­ke­rius me­tus iki ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo, ir pa­reikš­ti teis­mui ieš­ki­nius dėl san­do­rių, prie­šin­gų įmo­nės veik­los tiks­lams ir ga­lė­ju­sių tu­rė­ti įta­kos at­si­skai­ty­mams su kre­di­to­riais.

Teis­mas nu­spren­dė apie to­kią „Skir­nu­vos“ at­žvil­giu pri­im­tą nu­tar­tį pra­neš­ti pro­ku­ra­tū­rai. Iš­nag­ri­nė­jus bu­vu­sių „Skir­nu­vos“ va­do­vų su­da­ry­tus san­do­rius šiems ga­li grės­ti bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Panevėžio policijos komisariatą statys buvusi „MG Valda“

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios ir privačios partnerystės...

„Lietuvos energija“ ieško naujo biuro, pasirašytų 10 metų nuomos sutartį (8)

Energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ skelbia viešąjį pirkimą biuro nuomai. Kaip...

Statybos darbų trečią ketvirtį atlikta už beveik 1 mlrd. eurų (1)

Šiemet trečią ketvirtį šalyje atlikta statybos darbų už 904 mln. eurų to meto kainomis.

Sumažėjo išduotų statybos leidimų (9)

Šių metų trečią ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiu ketvirčiu, iš viso išduotų pastatų...

Kaune pristatant naują viešojo transporto programėlę keleiviams bus taikomos nuolaidos (8)

Kauno savivaldybė ruošiasi pristatyti naują viešojo transporto programėlę, siekiant ją...

Top naujienos

DELFI Diena. Pranckietis – apie tai, dėl ko jam vis dar yra gėda ir drastiška kova su rūkymu (2)

Kada Seimo nariai įsiteisins atostogas? Kokie svarbiausi darbai laukia antroje kadencijos pusėje? Ar...

Apkartusi „svajonių Australija“: tolimą šalį pasiekia jau gerokai papurtę piniginę, bet tai būna dar tikrai ne pabaiga (8)

„Svajonių Australija “ – taip vadinasi tinklapis, kurį atsiverčia dažnas, svajojantis apie...

Per Vyriausybės valandą – Skvernelio ir Landsbergio konfliktas: kas turėtų atsiprašyti? (9)

Į konservatorių lyderio Gabrieliaus Landsbergio raginimą premjerui atsiprašyti protestuojančių...

Iš „Ryto“ direktoriaus posto besitraukiantis Gudelis: konfliktas atvėrė seniai esantį skaudulį (16)

Krepšinio klubas „Rytas“ praneša, kad iš generalinio direktoriaus pareigų traukiasi klubo...

Šalia verslo centro nenorintys gyventi vilniečiai liko it musę kandę: į jokius pasiūlymus atsižvelgta nebus (51)

Sėlių g. 29 namo gyventojai su nerimu laukia priešais juos esančio sklypo likimo. Šiuo metu ten...

Nufilmavo įžūlų „Opel“ vairuotojo manevrą: pėstieji vos spėjo pasitraukti iš po ratų (29)

Raudonas šviesoforo signalas – nė motais. Panašu, tokiu devizu vadovavosi melsvo „ Opel “...

Sukrečianti byla: moteris dvejus metus slėpė vaiką automobilio bagažinėje (14)

Prancūzijoje, Tiulio mieste teisiama 50 m. Rosa Maria Da Cruz. Ji kaltinama slėpusi kūdikio...

Netikėtą patikrinimą surengusią policiją sugebėjo nustebinti du vairuotojai (4)

Ketvirtadienio rytą Vilniaus Vakariniame aplinkkelyje Lietuvos kelių policijos tarnyba vykdė...

Egzotiškieji persimonai: lietuviai itin pamėgo, tačiau iki šiol neišmoko, kaip valgyti (3)

Atėjus šaltajam sezonui, dažnas gyventojas ieško natūralių vitaminų, stiprinančių imunitetą,...

Indrė Makaraitytė. Vaizdas pro Paryžiaus taikos forumo langą: Kremliaus troliai ir nesulijęs Putinas (76)

„Kodėl Macronas neįsakė išsklaidyti lietaus debesų ? Susikvietė viso pasaulio lyderius ir...