Aly­taus ra­jo­no Sim­no se­niū­ni­jos Žu­vin­tų kai­mo gy­ven­to­jas Gin­tas Lie­gus be­veik prieš dve­jus me­tus nu­spren­dė pa­si­nau­do­ti eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma ir pa­si­keis­ti ši­fe­ri­nį sto­gą. Nu­si­pir­ko skar­di­nę sto­go dan­gą, ben­dro­vė, iš ku­rios įsi­gi­jo nau­ją sto­gą, pa­siū­lė ir stog­den­gius. Šie at­vy­kę pa­da­rė dar­bus, bet kai pra­si­dė­jus lie­tui ir snie­gui iš­lin­do nau­jai už­deng­to sto­go bro­kas, stog­den­gių žu­vin­tiš­kis ne­be­pri­si­šau­kė. Ne­pa­vy­ko jų ras­ti ir ėmus ieš­ko­ti ben­dro­mis jė­go­mis. Ki­lo pa­ra­dok­sa­lus klau­si­mas: kas šiam Sim­no se­niū­ni­jos gy­ven­to­jui den­gė sto­gą?
Namas
© "Alytaus naujienų" nuotr.

Nu­ro­dė vie­ną meist­rą, at­vy­ko deng­ti ki­ti

G.Lie­gus be­veik prieš dve­jus me­tus sa­vo gy­ve­na­ma­jam na­mui skar­di­nę sto­go dan­gą su jai už­deng­ti rei­ka­lin­go­mis de­ta­lė­mis nu­si­pir­ko iš Ma­ri­jam­po­lė­je re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Vi­da­ra“, ku­ri jau dau­giau kaip de­šimt me­tų tu­ri pre­ky­bos sky­rių Aly­tu­je. Už tai su­mo­kė­jo veik 13 tūkst. li­tų. 50 proc. su­mos, ar­ba per 6 tūkst. li­tų, šiam Žu­vin­tų kai­mo gy­ven­to­jui bu­vo kom­pen­suo­ta iš eu­ro­pi­nių fon­dų pa­gal ša­ly­je nuo 2012-ųjų vyk­do­mą ši­fe­rio sto­gų kei­ti­mo kai­mo vie­to­vė­se pro­gra­mą.

Kad G.Lie­gus, nu­spren­dęs pa­si­keis­ti ši­fe­ri­nį sto­gą, pa­si­nau­do­jo eu­ro­pi­ne pa­ra­ma, liu­di­ja prie na­mo pri­tvir­tin­ta iš­ka­ba, ku­rio­je skel­bia­ma, jog Eu­ro­pa in­ves­tuo­ja į kai­mo vie­to­ves.
„Vi­da­ro­je“ man pa­siū­lė ir stog­den­gius, da­vė to­kio Jo­no te­le­fo­ną, pa­sa­kė, su­si­tar­siu dėl už­den­gi­mo. Jis at­va­žia­vo, ap­žiū­rė­jo, bet at­siun­tė dirb­ti ki­tus. Sto­gą be­veik vi­są mė­ne­sį den­gė toks Ed­ga­ras iš Aly­taus, ku­ris ir pa­ra­šė su­tar­tį, Sau­lius su sū­nu­mi Ug­niu­mi iš Ge­nių ir dar at­si­vež­da­vo to­kį Ta­dą, kaip su­pra­tau, taip pat iš Ge­nių“, - pri­si­mi­nė žu­vin­tiš­kis.

Se­nos sto­go dan­gos nu­ė­mi­mo ir nau­jos už­den­gi­mo dar­bai bu­vo baig­ti 2013-ųjų lap­kri­čio pa­bai­go­je. Kaip ma­ty­ti iš Ed­ga­ro Ga­ve­lio pa­ra­šy­tos su­tar­ties, jiems duo­ta pen­ke­rių me­tų ga­ran­ti­ja.

G.Lie­gus tei­gė už dar­bus su­mo­kė­jęs 10 tūkst. 500 li­tų: „Aš pa­pra­šiau, kad į su­tar­tį įra­šy­tų su­mo­kė­tą pi­ni­gų su­mą, bet Ga­ve­lis pa­reiš­kė - pats įsi­ra­šy­si. O jei kas bus blo­gai su sto­gu, lie­pė skam­bin­ti Sau­liui. Aš jo te­le­fo­no nu­me­rį iš tik­rų­jų tu­riu.“

Pa­sak Žu­vin­tų kai­mo gy­ven­to­jo, maž­daug po mė­ne­sio, pra­dė­jus snig­ti, iš­lin­do stog­den­gių dar­bo bro­kas: pri­pus­tė po sto­go dan­ga, ėmė verž­tis dū­mai pro ka­mi­no už­dan­gos šo­nus. G.Lie­gus pra­dė­jo ieš­ko­ti meist­rų, šie vis ža­dė­jo at­vyk­ti iš­tai­sy­ti bro­ko, bet taip ir ne­pa­si­ro­dė. Žmo­gus iki šiol pri­vers­tas ken­tė­ti pras­tai už­deng­to sto­go ne­pa­to­gu­mus pa­li­jus ar pas­ni­gus, kai kri­tu­liai ver­žia­si į vi­dų, o lai­kui bė­gant jie ga­li ne­pa­tai­so­mai su­ga­din­ti nau­ją dan­gą.

Sto­go nu­vy­ko ap­žiū­rė­ti net „Vi­da­ros“ at­sto­vas

„Vi­da­ros“ Aly­taus pre­ky­bos sky­riaus va­do­vas Vid­man­tas Jur­čiu­ko­nis, iš šių ei­lu­čių au­to­rės su­ži­no­jęs apie mi­nė­to Sim­no se­niū­ni­jos gy­ven­to­jo nu­si­skun­di­mus dėl nau­jai už­deng­to sto­go bro­ko ir ne­ran­da­mų stog­den­gių, pats ge­ra­no­riš­kai nu­vy­ko ap­žiū­rė­ti G.Lie­gaus gy­ve­na­mo­jo na­mo pa­keis­tos sto­go dan­gos.

„Iš tie­sų ma­ty­ti ke­le­tas sto­go den­gi­mo pro­ble­mų, dėl ku­rių ly­jant ar snin­gant kri­tu­liai ga­li verž­tis į vi­dų. Prie­sta­to ka­mi­nui rei­kė­tų pa­keis­ti skar­dą, tar­pi­nes su­kiš­ti po sto­gu, iš vie­nos pu­sės ma­ty­ti sto­go krei­vu­mas, bet jį jau sun­kiai pa­tai­sy­si. Se­nes­nės sta­ty­bos na­muo­se ne vi­sa­da bū­na iš­lai­ky­tos ge­o­met­ri­nės pro­por­ci­jos. Pro­ble­mų iš­tai­sy­mas, skai­čiuo­jant li­tais, kai­nuo­tų apie tūks­tan­tį, jei sam­dy­tų žmo­nes. O jei­gu žmo­gus pats pa­si­da­ry­tų - apie 200 li­tų“, - po ap­si­lan­ky­mo pas žu­vin­tiš­kį sa­kė „Vi­da­ros“ Aly­taus pre­ky­bos sky­riaus va­do­vas.

Jis ne­slė­pė G.Lie­gui da­vęs stog­den­gio Jo­no te­le­fo­no nu­me­rį, ku­rį pa­sa­kė ir šių ei­lu­čių au­to­rei. „Mes stog­den­giams nuo­lat or­ga­ni­zuo­ja­me se­mi­na­rus, su jais ben­drau­ja­me, to­dėl klien­tams siū­lo­me ir jų pa­slau­gas. No­rė­čiau pa­tar­ti klien­tams, kad prieš at­lie­kant sto­go den­gi­mo dar­bus pa­si­ra­šy­tų dar­bų su­tar­tis, ku­rio­se at­si­spin­dė­tų už­sa­ko­vo ir vyk­dy­to­jo rek­vi­zi­tai, pa­vyz­džiui, var­das, pa­var­dė, as­mens ko­das, do­ku­men­to nu­me­ris, kon­tak­ti­niai te­le­fo­nai, bū­tų smul­kiai iš­var­dy­ti dar­bai“, - tvir­ti­no V.Jur­čiu­ko­nis.

Pa­skam­bi­nus nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu stog­den­giui Jo­nui, kaip pats sa­kė dir­ban­čiam pa­gal pa­ten­tą, šis pri­si­mi­nė G.Lie­gų iš Žu­vin­tų, bet pas jį ne­dir­bęs, nes tuo­met tu­rė­jęs daug dar­bų, to­dėl dar­bus per­lei­dęs ki­tiems žmo­nėms. Su E.Ga­ve­liu sa­kė­si jau daug lai­ko ne­ben­drau­jan­tis, jo te­le­fo­no nu­me­rio ne­tu­rin­tis, o Sau­liaus ir Ug­niaus iš Aly­taus ra­jo­no Ge­nių kai­mo ne­pa­žįs­tan­tis. Be­je, E.Ga­ve­lio tei­gė ne­ži­nan­tis ir „Vi­da­ros“ Aly­taus pre­ky­bos sky­riaus va­do­vas.

Stog­den­giai din­go kaip į van­de­nį

Nu­vy­ko­me pas žu­vin­tiš­kio nu­ro­dy­tą stog­den­gį į Ge­nius pa­si­tei­rau­ti, ko­dėl ne­at­vyks­ta iš­tai­sy­ti sto­go bro­ko. Sau­lius sa­kė jo­kio sto­go nei pats, nei sū­nus Ug­nius, ku­ris, jo tvir­ti­ni­mu, jau ku­ris lai­kas iš­vy­kęs į už­sie­nį, ne­den­gę, ta­čiau G.Lie­gų ži­nan­tis. Pa­klaus­tas, iš kur pa­žįs­tan­tis šį Žu­vin­tų kai­mo gy­ven­to­ją, aiš­kiai ne­pa­sa­kė. Vy­ras pri­si­pa­ži­no at­seit ži­nan­tis E.Ga­ve­lį, pa­ža­dė­jo ras­ti jo te­le­fo­no nu­me­rį, bet vė­liau pa­skam­bi­nus te­le­fo­nu pa­reiš­kė jo ne­tu­rin­tis.

Keis­tas su­ta­pi­mas: Sau­lius šių ei­lu­čių au­to­rei pa­sa­kė to­kį pat sa­vo mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­no nu­me­rį, ko­kį tu­ri ir žu­vin­tiš­kis.

Apie Ge­nių kai­mo gy­ven­to­jo ne­pri­si­pa­ži­ni­mą den­gus sto­gą su­ži­no­jęs G.Lie­gus tie­siog li­ko be žo­džių. Nu­spren­dė­me dar kar­tą, tik jau kar­tu su pras­tai už­deng­to sto­go ne­pa­to­gu­mus ken­čian­čiu vy­ru, vyk­ti pas Sau­lių į Ge­nius. Šį­kart jo na­mie ne­ra­do­me, o pa­skam­bi­nus te­le­fo­nu, Sau­lius aiš­ki­no iš­vy­kęs į Kau­ną au­to­mo­bi­liui de­ta­lių. Ke­lis kar­tus pa­klaus­tas, ar iš tie­sų ne­den­gė sto­go G.Lie­gui iš Žu­vin­tų, jis vis kar­to­jo to ne­da­ręs.

„Ta­da jūs man pa­sa­ky­kit, ne­gi aš kvai­las, ne­ži­nau, kas pas ma­ne dir­bo vi­są mė­ne­sį, ko­dėl aš ki­tų žmo­nių nei­eš­kau, o bū­tent šio? Pa­im­ti pi­ni­gus su­ge­ba, pas­kui slaps­to­si. Čia kaž­kas ne­šva­raus, ma­tyt, žmo­gus dir­ba ne­le­ga­liai. Kai pra­dė­jom ieš­ko­ti, pa­pras­čiau­siai nė­rė į krū­mus. Tik­rai ne­gal­vo­ju nuo­lai­džiau­ti, kreip­siuo­si į tei­sė­sau­gi­nin­kus dėl to­kios ap­ga­vys­tės, aš tu­riu liu­di­nin­kus, ku­rie man pa­liu­dys, kas den­gė sto­gą“, - ste­bė­jo­si ir pik­ti­no­si G.Lie­gus.

„Blo­giau­sia, kad žmo­gus ne­tu­ri če­kio“

Kai Vals­ty­bi­nės ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­ci­jos prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos Aly­taus po­sky­rio ve­dė­jui An­ta­nui Pa­lens­kiui pa­ro­dė­me E.Ga­ve­lio pa­si­ra­šy­tą dar­bų at­li­ki­mo su­tar­tį, jis pa­reiš­kė: „Ge­rai, kad žmo­gus tu­ri bent to­kią su­tar­tį, ku­rio­je nu­ro­dy­ta dar­bus at­li­ku­sio as­mens var­das, pa­var­dė, as­mens ko­das. Ta­čiau rei­kė­jo pra­šy­ti iš­duo­ti dar­bų at­li­ki­mo ak­tą, su­mo­kė­tų pi­ni­gų če­kį. Blo­giau­sia, kad žmo­gus ne­tu­ri če­kio, kaip įro­dy­ti, kam jis mo­kė­jo pi­ni­gus?“

Ką da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je da­ry­ti Žu­vin­tų kai­mo gy­ven­to­jui? Po­sky­rio ve­dė­jo tei­gi­mu, jei jis tu­ri liu­di­nin­kų, ku­rie pa­liu­dy­tų apie pas jį dir­bu­sius stog­den­gius, rei­kė­tų kreip­tis į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas, kad šios pa­dė­tų su­ieš­ko­ti pras­tai dar­bą at­li­ku­sius as­me­nis.

„Pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są pre­ten­zi­jas dėl su­teik­tų pa­slau­gų ga­li­ma reikš­ti dve­jus me­tus, ne­svar­bu, ko­kį ga­ran­ti­jos ter­mi­ną su­tei­kė pa­slau­gų tei­kė­jai ar pre­kių par­da­vė­jai. Mi­ni­mam žmo­gui Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se nu­sta­ty­tas ter­mi­nas bai­gia­si at­ei­nan­čio lap­kri­čio pa­bai­go­je, o, kaip ma­tau, su­tar­ty­je dar­bams ga­ran­ti­ja duo­ta pen­ke­riems me­tams. Ma­nau, jei bū­tų ras­ti stog­den­giai, jie pri­va­lė­tų iš­tai­sy­ti pa­da­ry­tą bro­ką. Iš pa­tir­ties pa­sa­ky­siu, kad ke­ti­nan­tiems keis­ti sto­gų dan­gas ver­tė­tų ieš­ko­ti to­kių nau­jos dan­gos par­da­vė­jų, ku­rie ga­lė­tų pa­siū­ly­ti rim­tas stog­den­gių fir­mas ar pa­ten­ti­nin­kus. Ver­tė­tų nu­vyk­ti ap­žiū­rė­ti jų anks­čiau at­lik­tų dar­bų, pa­si­kal­bė­ti su na­mų sa­vi­nin­kais“, - sa­kė Vals­ty­bi­nės ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­ci­jos Aly­taus po­sky­rio ve­dė­jas.

Jo nuo­mo­ne, žu­vin­tiš­kis tie­siog pa­tai­kė į ne­są­ži­nin­gų žmo­nių pin­kles. „Tai aki­vaiz­dus pa­vyz­dys, kaip svar­bu tu­rė­ti če­kį, liu­di­jan­tį apie su­mo­kė­tus dar­bus, ar dar­bų at­li­ki­mo ak­tą, ku­ria­me nu­ro­dy­ti dir­bu­sių as­me­nų ofi­cia­lūs rek­vi­zi­tai. Pa­si­ti­kė­ji­mas ir gar­bės žo­dis be kon­kre­čių do­ku­men­tų at­si­ra­dus bė­dai nie­ko ne­reiš­kia“, - A.Pa­lens­kis pa­kar­to­jo, re­gis, ele­men­ta­rią ir vi­siems ži­no­mą, ta­čiau ne­re­tai ne­pai­so­mą tie­są.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Neringos meras: po neteisėtų statinių griovimų savivaldybė gali tapti nemoki (54)

Vyriausybei šią savaitę apsisprendus nutraukti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano...

Už Benediktinių vienuolynui sukeltą žalą skirta bausmė: ten veikė vyninė (11)

Kultūros paveldo departamentas apgynė viešąjį interesą - Vilniaus miesto apylinkės teismas...

Ketinama apmokestinti NT, naudojamą laidojimo paslaugoms (47)

Gyventojams, kurie ateityje savo nekomercinės paskirties nekilnojamąjį turtą (NT) naudos kulto...

Sostinės gyventojai protestuoja prieš statybas daugiabučių kieme (177)

Vilniaus miesto savivaldybė šalia Pašilaičiuose esančios Žemynos progimnazijos planuoja...

Architektų rūmų Etikos taryba rekomenduoja stabdyti Kaušpėdo kvalifikacijos atestatą (127)

Lietuvos architektų rūmų Profesinės etikos taryba pranešė rekomenduojanti sustabdyti architekto...

Top naujienos

Išvarytieji? Emigrantas 10 metų skynė agurkus, bet savo pasiekė (25)

Prisistatydamas Virgilijus Šauklys net susinepatogina – jau seniai pats savęs šiuo vardu...

Ekonomistas pasiūlė idėją, leisiančią pakelti vidutinį atlyginimą iki 1440 eurų ir susigrąžinti emigrantus (92)

Idėjos Lietuvai, leisiančios iki 2042 metų susigrąžinti daugiau nei pusę milijono tėvynainių...

Orai: šaltesnės permainos jau pakeliui

Savaitgalį šiluma trauksis iš šalies, pūs nemalonus vėjas , numatomi drėgni orai – vis...

„Patys kalti?“ Viena žiopla klaida – ir antstoliai persekioja visą gyvenimą (245)

Lietuvoje reikalų su antstoliais turi kas 10-as gyventojas. Šalies gyventojai ir įmonės iš viso...

Dukters neteko socialinę darbuotoją pavadinusi „žiurke“ (248)

Į redakciją užėjusi sudėtingo likimo jauna moteris guodėsi, kad jos penkiametę dukrą Palangos...

Svarbiausiu metu Kalniečio vedamas „Emporio Armani“ patiesė vokiečius, iš dugno atsispyrė „Barcelona“ gynėjo nesustabdė ir pasruvęs kraujas (2)

Tris su pusę kelinio sunkiai taškus rinkęs Milano „Emporio Armani“ klubas namuose 71:62...

Gyvai / NBA čempionato rungtynės: „Oklahoma City Thunder“ - „San Antonio Spurs“

NBA čempionato rungtynės: „Oklahoma City Thunder“ - „San Antonio Spurs“.

Dmitrijus Trockis: šiuolaikinis žmonių gyvenimas baugus lyg zombių (64)

Rytų filosofijos mokyklose dažnas postulatas apie tai, kad laimės pagrindas – disciplina ....

Lietuva JAV minima dėl Klaipėdos SGD laivo (117)

Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Valstijose Rolandas Kriščiūnas sako, kad ryšys tarp Europos...

Porų santykiai, kai trūksta sekso (17)

Sunku kalbėtis apie sekso trūkumą, nes paprasčiausiai bijoma išgirsti, kad esi negeidžiamas.