aA
Kiekviena investicija į mūsų miestą verta aukso monetos. Verslo įmonių ištiestomis rankomis laukiama Pramonės parke, rekonstruotame Kepyklos gatvės verslo kiemelyje.
© Shutterstock nuotr.

Tačiau investuotojai žvalgosi į kitas erdves, planuojamai ūkinei veiklai renkasi strategiškai patrauklias erdves, kur puiki infrastruktūra, statiniai.

Neseniai pasklido žinia, kad Alytuje Kalniškės gatvėje 2 planuoja įsikurti trečio didžiausio prekinio betono gamintojo pasaulyje „Heidelberg Cement“ grupė „HC betonas“.

Ūkinę veiklą ji vykdys žemės sklype, kuris pagal Alytaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą patenka į teritoriją smulkios gamybos įmonėms statyti, įrengti ir eksploatuoti. Kitapus gatvės esančių daugiabučių gyventojus tai tiesiog pritrenkė.

Kalniškės gatvės 13 ir 11 namai vos 270 metrų nuo planuojamos ūkinės veiklos objekto. Jie buvo statyti kaip įmonių bendrabučiai, todėl butai maži – vieno ar dviejų kambarių, gyventojų čia daug.

Garbaus amžiaus žmonėms ir jaunoms šeimoms nerimą kelia numatomi įrengti du (yra galimybė ir trečiam) po 60 tonų talpos cemento siloso bokštai, technologiniai priedai, kurie tirpalų pavidalu bus transportuojami dideliuose plastikiniuose konteineriuose, du skystojo kuro katilai (440 kW ir 200 kW), kurie šaltuoju metu šildys vandenį ir inertines medžiagas, bei teritorijoje planuojamas statyti 5 kubinių metrų kilnojamas dyzelinių degalų pilstymo įrenginys.

Neneigiama, kad eksploatacijos ir remonto metu susidarys ir pavojingų atliekų.

„Mes, Kal­niš­kės gat­vės gy­ven­to­jai, pa­šiur­po­me su­ži­no­ję, kad tik už va­žiuo­ja­mo­sios gat­vės da­lies, ki­to­je jos pu­sė­je, pla­nuo­ja­ma įreng­ti pre­ki­nio be­to­no ga­myk­lą, ku­rios pa­jė­gu­mas – per me­tus pa­ga­min­ti iki 10 tūkst. ku­bi­nių met­rų, per die­ną – 40 ku­bi­nių met­rų skir­tin­gų mar­kių be­to­no.

Ko­dėl mies­to va­do­vai leis­da­mi ne Pra­mo­nės ra­jo­ne, o gy­ve­na­ma­ja­me įreng­ti pre­ki­nio be­to­no ga­my­bos maz­gą ne­pa­gal­vo­ja apie mus? Ši gat­vė gal vie­nin­te­lė Aly­tu­je, kur įsi­kū­rę dau­giau­sia jau­nų šei­mų ir se­ne­lių. Čia au­ga tiek vai­kų. Jau da­bar gy­ven­to­jai, ku­rie ne­dir­ba, skun­džia­si, kad vi­są mie­lą die­ną iš Kal­niš­kės gat­vės sklin­da di­džiu­lis triukš­mas, su įvai­rio­mis me­džia­go­mis zu­ja nedeng­ti sa­vi­var­čiai, čia pat gat­vė­je po­il­siui sto­ja įvai­rių ša­lių vil­ki­kai.

Bi­jo­me net pa­gal­vo­ti apie sa­vo at­ei­tį – kas­die­ni­nis be­to­no ruo­ši­mas, pa­kro­vi­mas, trans­por­ta­vi­mas, ga­lin­gų siur­blių dar­bas – ne kiek­vie­nam pa­ke­lia­mas triukš­mas. Dar ta pla­nuo­ja­ma be­ton­ve­žių plovi­mo aikš­te­lė ir dy­ze­li­nių de­ga­lų iš­pils­ty­mo įren­gi­nys.

Me­te­o­ro­lo­gai ti­ki­na, kad Pie­tų Lie­tu­vo­je daž­niau­siai vy­rau­ja piet­va­ka­rių, va­ka­rų ar šiau­rės va­ka­rų vė­jas. Va­di­na­si, vi­sos dul­ke­lės ir triukšmas bus ne­ša­mos dau­gia­bu­čių na­mų link.

Krei­pia­mės į mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vus: toks pre­ki­nio be­to­no ga­my­bos maz­gas, po­nai, tik už 270 met­rų nuo dau­gia­bu­čio lan­gų.

Ko­dėl ne Pra­mo­nės par­ke, gre­ta gelž­be­to­nio ga­myk­los, o po gy­ven­to­jų lan­gais? Vi­sa pla­ne­ta su­si­rū­pi­nu­si ap­lin­ko­sau­ga ir žmo­nių svei­ka­ta, bet mū­sų mies­tas bū­ti­nai da­ro prie­šin­gai. Ko­dėl? At­sa­ky­ki­te mums į tai nuo­šir­džiai. Ir dar – ko­dėl apie to­kias sta­ty­bas iš­girs­ta­me iš ki­tur su per­spė­ji­mu – žiū­rė­ki­te, bus blo­gai, o ne iš jū­sų?“

Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mas ne­pri­va­lo­mas

Gyventojai išsigando būsimos betono gamyklos
© „Alytaus naujenos“ nuotr.


Kal­niš­kės gat­vės gy­ven­to­jų laiš­ką pa­pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti mies­to va­do­vus.

„Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­tei­kė to­kią in­for­ma­ci­ją: „Pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los už­sa­ko­vas UAB „HC Be­to­nas“; veik­la: pre­ki­nio be­to­no ga­my­bos maz­go įren­gi­mas.

Mi­ni­mo pre­ki­nio be­to­no ga­my­bos maz­go veik­la bus vyk­do­ma 0,6 ha plo­to že­mės skly­pe.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė 2016-09-30 ga­vo Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros at­ran­kos iš­va­dą dėl UAB „HC Be­to­nas“ pre­ki­nio be­to­no ga­my­bos maz­go įren­gi­mo Kal­niš­kės g. 2, Aly­tu­je, po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo.

Ja­me pri­im­ta iš­va­da: „At­si­žvel­giant į iš­dės­ty­tus mo­ty­vus ir va­do­vau­jan­tis LR pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo įsta­ty­mo 7 straips­nio 6 da­li­mi, pa­gal at­ran­kai pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, pla­nuo­ja­mai ūki­nei veik­lai – pre­ki­nio be­to­no ga­my­bos maz­go įren­gi­mui Kal­niš­kės g. 2, Aly­tu­je, po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mas ne­pri­va­lo­mas.“

Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­rius ne­pri­eš­ta­ra­vo dėl šio ver­ti­ni­mo.

Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros iš­va­do­je nu­ro­do­ma, jog pa­gal Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės teritorijos ben­drą­jį pla­ną mi­nė­tas že­mės skly­pas pa­ten­ka į te­ri­to­ri­ją, ku­ri ski­ria­ma smul­kios ga­my­bos įmo­nėms sta­ty­ti, įreng­ti ir eks­plo­a­tuo­ti. Tai reiš­kia, kad šia­me že­mės skly­pe ga­li bū­ti vyk­do­ma ati­tin­ka­ma ga­my­bos bei pra­mo­nės veik­la.

Ap­lin­kos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­teik­ta­me do­ku­men­te taip pat ra­šo­ma, kad ar­ti­miau­si gy­ve­na­mie­ji na­mai nuo pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los nu­to­lę: Kal­niš­kės g. 13 – 270 m į pie­tus, Kal­niš­kės g. 11 – 271 m į pie­tus. Pla­nuo­ja­ma ūki­nė veik­la nu­ma­to­ma va­ka­ri­nia­me Pra­mo­nės ra­jo­ne, kur 0,27 km spin­du­liu nuo skly­po yra tik ver­slo ir pra­mo­nės ob­jek­tai.

Taip pat nu­ro­do­ma, kad nau­do­ja­mos iner­ti­nės me­džia­gos ir ce­men­tas ne­pa­si­žy­mi ne­ma­lo­niu kva­pu, kva­pas nė­ra la­kus, o jo in­ten­sy­vu­mas la­bai ma­žas. Ūki­nės veik­los su­ke­lia­mas triukš­mo ly­gis ar­ti­miau­sio­je gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je bet ku­riuo pa­ros me­tu ne­vir­šys di­džiau­sių lei­džia­mų triukš­mo ri­bi­nių dy­džių, nu­sta­ty­tų LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro.

Ap­lin­kos oro tar­ša kie­to­sio­mis da­le­lė­mis ne­nu­ma­to­ma, nes kie­tų­jų da­le­lių va­ly­mui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti ka­se­ti­nius fil­trus, ku­rių iš­va­ly­mo efek­ty­vu­mas – 99 proc.

At­ran­kos iš­va­da dėl po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ga­lio­ja 3 me­tus nuo at­ran­kos iš­va­dos vie­šo pa­skel­bi­mo die­nos.

Šis spren­di­mas ga­li bū­ti per­svars­to­mas – su­in­te­re­suo­ta vi­suo­me­nė per 20 dar­bo die­nų nuo at­ran­kos iš­va­dos pa­skel­bi­mo die­nos tu­ri tei­sę teik­ti at­sa­kin­gai ins­ti­tu­ci­jai, šiuo at­ve­ju Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai, pa­siū­ly­mus per­svars­ty­ti at­ran­kos iš­va­dą. Ki­ti po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo pro­ce­so da­ly­viai: pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los sub­jek­tai per 10 dar­bo die­nų nuo at­ran­kos iš­va­dos ga­vi­mo die­nos tu­ri tei­sę pa­teik­ti at­sa­kin­gai ins­ti­tu­ci­jai mo­ty­vuo­tą pra­šy­mą per­svars­ty­ti at­ran­kos iš­va­dą ar­ba skun­džia­mas Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.“

Ne­svar­bu, kaip va­din­sis, – vyks žmo­nes bau­gi­nan­ti be­to­no ga­my­ba

Re­mian­tis in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je vi­siems pri­ei­na­ma Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros at­ran­kos iš­va­da dėl UAB „HC Be­to­nas“ pre­ki­nio be­to­no ga­my­bos maz­go įren­gi­mo Kal­niš­kės gat­vė­je 2, pla­nuo­ja­ma ūki­nė veik­la bus vyk­do­ma iš UAB „Eu­ra­zi­jos lo­gis­ti­ka“ per­nuo­mo­ja­ma­me že­mės skly­pe, ku­rį ši įmo­nė iš­si­nuo­mo­ju­si iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos.

Skly­po pa­grin­di­nė tiks­li­nė nau­do­ji­mo pa­skir­tis – ki­ta, nau­do­ji­mo bū­das – ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ob­jek­tų te­ri­to­ri­jos. Pla­nuo­ja­ma veik­la bus vyk­do­ma nau­do­jant esa­mą skly­po in­fra­struk­tū­rą ir sta­ti­nius, to­dėl ne­kils po­rei­kio keis­ti že­mės skly­po ar jo da­lies nau­do­ji­mo bū­dą.

Ten pat ra­šo­ma, kad UAB „HC Be­to­nas“ nu­ma­to įreng­ti pre­ki­nio be­to­no ga­my­bos maz­gą, ku­rio pa­jė­gu­mas – iki 10 tūkst. ku­bi­nių met­rų per me­tus. Pa­sak ver­sli­nin­kų, Lie­tu­vo­je už­si­i­man­čių pa­na­šia veik­la, tai jau vi­du­ti­nio pa­jė­gu­mo ga­myk­la.

Va­di­na­si, to­kiam ob­jek­tui tin­ka­miau­sia vie­ta Pra­mo­nės par­ke. Ką apie tai ma­no Aly­taus mies­to vei­dą for­muo­jan­čio Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas?

Spe­cia­lis­to at­sa­ky­mas bu­vo la­ko­niš­kas – pa­gal tei­sės ak­tus sa­vi­val­dy­bės lei­di­mai ne­rei­ka­lin­gi, nes tai ne­bus ga­myk­la, o tik be­to­ną ga­mi­nan­tis mo­bi­lus įren­gi­nys. Taip pa­teik­ta at­ran­kos iš­va­do­je ir sa­vi­val­dy­bė prieš­ta­rau­ti ne­ga­li.

Iš tik­rų­jų iš­va­do­je ra­šo­ma, kad vi­są be­to­no ruo­ši­mo maz­gą su­da­ran­ti įran­ga yra mo­bi­lių įren­gi­nių sis­te­ma (kil­no­ja­mie­ji daik­tai), ku­ri ga­li bū­ti per­ke­lia­ma iš vie­nos vie­tos į ki­tą ne­pa­kei­tus pa­skir­ties ir ne­su­ma­ži­nus ver­tės bei ne­at­lie­kant jo­kių sta­ty­bos dar­bų, to­dėl be­to­no ruo­ši­mo maz­go įren­gi­mui sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas ne­rei­ka­lin­gas.

„Vi­sai ne­svar­bu, kaip va­din­sis be­to­ną ga­mi­nan­tis maz­gas – mo­bi­lių įren­gi­nių sis­te­ma ar ga­myk­la, vyks tas pats pro­ce­sas, ir mums, vie­ti­niams gy­ven­to­jams, tai ke­lia ne­ri­mą.

Ap­mau­du, kad in­for­ma­ci­ja apie UAB „HC Be­to­nas“ pla­nuo­ja­mo pre­ki­nio be­to­no ga­my­bos maz­go įren­gi­mo Kal­niš­kės gat­vė­je 2 at­ran­kos iš­va­dą dėl po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo spau­do­je pa­teik­ta to­kiu ne­pa­ran­kiu lai­ku (spa­lio pra­džio­je, ka­da dau­giau­sia ūki­nių dar­bų ir rū­pes­čių).

Duo­ta tik 20 die­nų nuo at­ran­kos iš­va­dos pa­skel­bi­mo teik­ti pa­siū­ly­mus, per­svars­ty­ti at­ran­kos iš­va­dą. In­for­ma­ci­ja mus pa­sie­kė pa­vė­luo­tai, bet ban­dy­si­me gin­ti sa­vo tei­ses, nes daug vi­lia­mės iš šian­die­ni­nės Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo na­rių. Nors esa­me stip­riai spau­džia­mi į kam­pą, pa­kaks jė­gų ko­vo­ti už ty­res­nį orą“, – drą­siai nu­si­tei­kę Kal­niš­kės gat­vės sen­bu­viai.

Žmo­nių svei­ka­ta nie­kam ne­rū­pi?

O kaip nau­ją ga­my­bi­nę veik­lą gy­ven­to­jų pa­šo­nė­je ver­ti­na Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai?

Jo va­do­vė Ra­sa Bur­nec­ky­tė tei­gė pir­mą kar­tą gir­din­ti apie pla­nuo­ja­mus sta­ty­ti pre­ki­nio be­to­no maz­go įren­gi­nius Kal­niš­kės gat­vė­je. Pri­mi­nė­me, kad jos va­do­vau­ja­mai kon­to­rai at­ran­kos iš­va­dos dėl UAB „HC Be­to­nas“ po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo iš­siųs­tos pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo 29 die­ną. R. Bur­nec­ky­tė ža­dė­jo šiuos raš­tus su­si­ras­ti ir iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę.

Kiek vė­liau de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tė in­for­ma­vo, kad dar ne­ži­no­ma, kas ren­gia po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai ver­ti­ni­mo ata­skai­tą. Kai jos su­lauks, pa­teiks sa­vas iš­va­das. Po­vei­kio ap­lin­kai iš­va­dų ne­ko­men­tuos.

Apie pla­nuo­ja­mą pra­mo­ni­nę veik­lą nau­jos au­to­bu­sų sto­ties ra­jo­ne raš­tu in­for­muo­ti ir Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai. Di­rek­to­rius Sta­sys Va­na­gas at­sa­kė taip: „Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros iš­va­das tu­riu, ta­čiau pro­jek­tų de­ri­ni­mo dar­bai nė­ra mū­sų kom­pe­ten­ci­ja. Šis ob­jek­tas mus ims do­min­ti, kai bus pa­sta­ty­tas ir pra­dės veik­ti. Tuo­met nu­sta­ty­ta tvar­ka jo veik­lą kon­tro­liuo­si­me.“

Be­veik vi­si pa­šne­ko­vai tu­rė­jo prie­kaiš­tų gy­ven­to­jams, ku­rie lai­ku ne­pa­ste­bi in­for­ma­ci­jos apie at­ran­kos iš­va­das, ne­spė­ja pa­teik­ti mo­ty­vuo­tų pra­šy­mų per­svars­ty­mui.

Pa­kal­bi­no­me ir Aly­tu­je dir­ban­čią Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tę Da­lę Am­šie­jie­nę. Jos ti­ki­ni­mu, vie­ši­ni­mo pro­ce­dū­ros šio­je sri­ty­je tiks­liai api­brėž­tos ir in­for­ma­ci­ja skelb­ta pa­gal tvar­ką. Bu­vo vie­ši­na­ma vie­ti­nė­je ir res­pub­li­ki­nė­je spau­do­je, in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je.

„Raš­tiš­ka ži­nia, kad Kal­niš­kės gat­vė­je pla­nuo­ja­ma pre­ki­nio be­to­no ga­my­bos maz­go įren­gi­mas, iš Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros net pen­kias Aly­taus ins­ti­tu­ci­jas pa­sie­kė pas­ku­ti­nė­mis pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo die­no­mis.

Ne­gi skai­čiu­sių­jų šį raš­tą bū­ry­je ne­bu­vo nė vie­no pa­trio­tiš­kai nu­si­tei­ku­sio žmo­gaus, ku­ris tuoj pat bū­tų pa­sa­kęs: „Pa­lau­ki­te, o kaip bus su žmo­nė­mis, gy­ve­nan­čiais ir taip jau jud­rio­je, už­terš­to­je gat­vė­je? Rei­kia juos pa­a­kin­ti gin­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką.“ Ap­mau­du, kad jie gau­tą raš­tą net ne­per­skai­tę įsi­me­tė į stal­čių“, – kal­bė­jo gy­ven­to­jai, ku­riuos ži­nia apie pra­mo­nės ob­jek­to sta­ty­bą pa­sie­kė pa­vė­la­vu­si ir ku­rie pa­si­ren­gę dėl at­ei­ties kreip­tis į tei­sėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

„Lietuvos energijos“ NT aukcione parduota objektų už 16 mln. eurų (2)

Nekilnojamojo turto ( NT ) aukcione už beveik 16 mln. eurų, įskaitant pridėtinės vertės mokestį...

Nacionalinę koncertų salę ant Tauro kalno Vilniuje planuojama pastatyti iki 2023-iųjų (32)

Ant Tauro kalno Vilniuje iki 2023-iųjų turėtų būti pastatyta moderni, daugiafunkcė Nacionalinė...

Vilniuje, Liepkalnyje statys verslo centrą (4)

Vilniuje, Liepkalnyje, vietoj nebenaudojamo sovietmečiu statyto prekybos centro, iškils naujas...

Pristatė, kaip galėtų atrodyti nacionalinis stadionas papildomai siūlo oro gondolą iš miesto centro (143)

Aukščiausiojo Teismo į konkursą sugrąžinta įmonė „ Vilniaus nacionalinis stadionas “...

„Workland“ Vilniuje atidaro antrąjį biurų centrą su bendrystės erdve (2)

„ Workland Group“, valdanti pilnai aprūpintų biurų (angl. serviced offices) ir bendrystės...

Top naujienos

Pasiekė karjeros viršūnę Vokietijoje ir grįžo į Lietuvą: niekur kitur būti dabar nenorėtų (86)

Skaičiuojama, kad 78 proc. į užsienį emigravusių lietuvių ketina grįžti į Lietuvą. 31-erių...

Sudėliojo visus tašku ant „i“: trinktelėsi durelėmis – pildysi deklaraciją (76)

Ar ateis diena, kai radę įbrėžtas ar įlenktas savo automobilio dureles galėsime kviesti...

Tarp mulais vadinamų narkotikų kurjerių – ne vienas lietuvis: po tokių „atostogų“ kai kurie namo ir nebegrįžta (101)

Mulai – taip vadinami sutikusieji dirbti narkotikų kurjeriais. Dalis jų dienas leidžia Pietų ar...

Kaip sulaukti 100 metų ir turėti šviesų protą: 10 mokslininkų rekomendacijų (10)

Vis daugiau žmonių gyvena ilgai – kai kurie 100 metų ir ilgiau. Mokslininkai bando suprasti, kaip...

Romas Sadauskas-Kvietkevičius. Kodėl „geltonosios liemenės“ laimėjo, o „Paskutinis skambutis“ liko neišgirstas? (157)

Andriaus Tapino ir dešimčių profesinių sąjungų organizuotoje „Paskutinio skambučio“...

Ko dar mes galime laukti ir tikėtis iš žiemos? (37)

Lietuvoje gruodžio vidurys, beveik pačių tamsiausių dienų metas. Sakome „beveik“, nes kas yra...

Miunchene – Krampuso viršus: kaip „Žalgirio“ vyrus sprukti privertė vokiškas siaubūnas pažymiai žaidėjams (58)

Kauno „Žalgirio“ vyrai antrą sezoną iš eilės iš Vokietijos savo gerbėjams lauktuvių...

Bilis pagerino Lietuvos rekordą ir pateko į finalą (8)

Simonas Bilis pagerino Lietuvos rekordą ir pateko į Kinijoje vykstančio pasaulio plaukimo...

Nomedos Kazlaus partneris dėl vienos ypatybės išgirsta itin nekorektiškų klausimų (18)

Graži gruodžio tradicija tęsiama: lietuvių operos solistė sopranas Nomeda Kazlaus vėl kviečia...

Spalvingasis Laosas – maža, bet didelių stebuklų kupina šalis (2)

Laosas – tarsi balta varna Azijoje. Ji dažnai aplenkiama keliaujant į Vietnamą, Tailandą ar...