aA
Kęstutis Petrauskis
© DELFI (D.Augūnaitės nuotr.)
Už­dar­bį skai­čiuo­ja skir­tin­gai

„Įsi­vaiz­duo­ki­te, kai ku­rių al­ga yra 900 li­tų „ant po­pie­riaus”, o tie žmo­nės dir­ba juo­dai – nuo ry­to iki va­ka­ro”, – „Ekst­ra ži­nioms” pa­dė­tį aiš­ki­no LRT kū­ry­bi­nių dar­buo­to­jų prof­są­jun­gos ly­de­rė Dia­na Vi­par­tie­nė.

Tuo tar­pu LRT ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius 41 me­tų Kęs­tu­tis Pet­raus­kis ma­to kiek ki­to­kį vaiz­dą: „900 li­tų pas mus gau­na ne­bent vai­ruo­to­jai. Bet tai yra tik jų pa­rei­gi­nis at­ly­gi­ni­mas. Be to, jie dar gau­na prie­dus už ko­man­di­ruo­tes, virš­va­lan­džius ir ki­tus da­ly­kus. Žo­džiu, „į ran­kas” su­si­da­ro tur­būt net dau­giau, nei jie gau­na „ant po­pie­riaus!”

Euro no­ri lauk­ti be bai­mės

Po va­kar die­nos su­si­ti­ki­mo LRT dar­buo­to­jai di­džia­vo­si sa­vi­mi – su ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­vy­ko šnek­tel­ti „kie­tai”, bet tuo pa­čiu ir tai­kiai.

„Nuo­tai­kos neb­lo­gos. Pa­lik­tos at­vi­ros du­rys de­ry­boms. Bet jei nie­ko nei­šeis su­tar­ti, eisi­me į vie­šu­mą ir rim­tai iš­sa­ky­si­me rei­ka­la­vi­mus”, – nes­lė­pė sa­vo pla­nų dar­buo­to­jų in­te­re­sams ats­to­vau­jan­ti D.Vi­par­tie­nė.

Jos tei­gi­mu, LRT va­do­vy­bė iki va­kar die­nos ne­bu­vo nu­si­tei­ku­si kel­ti dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų. Ta­čiau rei­ka­la­vi­mai ge­riau dirb­ti auga nuo­lat. „Mū­sų nuos­ta­ta to­kia – jei pra­šo­ma ge­rai dirb­ti, tu­ri­me ir ge­rai už­­dirb­ti”, – kal­bė­jo D.Vi­par­tie­nė.

Prof­są­jun­gos va­do­vė nep­rieš­ta­rau­ja, kad LRT ad­mi­nist­ra­ci­ja sie­kia tau­py­ti tu­ri­mas lė­šas ar­ba in­ves­tuo­ti pi­ni­gus į nau­ją įran­gą, ki­tus rei­kia­mus da­ly­kus. Ta­čiau už ra­di­jo bei te­le­vi­zi­jos rek­la­mą gau­na­mą pel­ną D.Vi­par­tie­nė siū­lo ati­duo­ti pap­ras­tiems LRT dar­buo­to­jams – pa­kel­ti jų al­gas, kad ne­bū­tų bai­su lauk­ti euro įve­di­mo, kai­nų ki­li­mo.

„Pra­tur­tė­jau ne LRT”

– Ar jū­sų pa­val­di­niai rei­ka­lau­ja neį­ma­no­mų da­ly­kų? – „Ekst­ra ži­nios” va­kar pak­lau­sė LRT še­fą 41 me­tų K.Pet­raus­kį.

– Steng­si­mės at­ly­gi­ni­mus pa­di­din­ti. No­riu pab­rėž­ti, kad kiek­vie­nais me­tais jie di­dė­da­vo. O iš biu­dže­to tam da­ly­kui ne­gau­na­me nė li­to. To­dėl tu­ri­me steng­tis už­dirb­ti kuo dau­giau ko­mer­ci­nių lė­šų. Bet vi­sų tų pi­ni­gų mes ne­ga­lė­tu­me ati­duo­ti at­ly­gi­ni­mams – da­lį jų tu­ri­me skir­ti prog­ra­moms pirk­ti, taip pat įvai­riems ūki­niams rei­ka­lams.

– Kiek di­dės LRT dar­buo­to­jų al­gos?

– Šian­dien jie pa­sa­kė, kad jiems nor­ma­lus at­ly­gi­mas bū­tų 2000 li­tų. Ži­no­ma, aš ir­gi sva­jo­ju apie la­bai di­de­lį at­ly­gi­ni­mą! Bet ką pa­da­ry­si – ne­gau­nu... Rin­ka yra rin­ka. Mes, kaip ir kiek­vie­na ki­ta bend­ro­vė, ne­ga­li­me mo­kė­ti itin di­de­lių at­ly­gi­ni­mų.

– Jū­sų pa­ties al­ga jums ir­gi at­ro­do per kuk­li? Pa­sa­ky­si­te, ko­kia ji?

– Ne, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Bet ga­liu pa­sa­ky­ti, kad kiek­vie­nas žmo­gus apie sa­ve gal­vo­ja la­bai ge­rai. No­rė­čiau dau­giau ir dau­giau. Ma­nau, kad ko­mer­ci­nė­je struk­tū­ro­je tik­rai gau­čiau dau­giau.

– Jūs Vil­niu­je gy­ve­na­te pra­ban­gia­me sub­lo­kuo­ta­me na­me An­ta­kal­ny­je, Sau­lė­te­kio alė­jo­je. Kam jums dar bu­tas pres­ti­ži­nia­me Žvė­ry­no ra­jo­ne, Sa­ka­lų gat­vė­je?

– Tai yra ma­no tur­tas. Jis yra... toks. Be­je, tą tur­tą už­dir­bau dirb­da­mas ne LRT, o ki­to­se, pri­va­čio­se ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se, dar žur­na­lo „Vei­das” lai­kais.

– Gal iš­ga­lė­jo­te pirk­ti bran­gų ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą Vil­niu­je net neim­da­mas iš ban­ko pas­ko­lų?

– Ėmiau ir pas­ko­las. Jos jau iš­mo­kė­tos. Ži­no­ma, pas­ko­lų naš­ta da­li­jau­si ir su žmo­na (Rū­ta Pet­raus­kie­nė dir­ba Sei­mo na­rio Jur­gio Raz­mos pa­dė­jė­ja – Red. past.). Tuo me­tu im­da­mas pas­ko­las ir pirk­da­mas būs­tus ri­zi­ka­vau, bet ge­rai pa­da­riau, nes da­bar to tur­to kai­na la­bai išau­gu­si.

– Te­ko gir­dė­ti kal­bų, kad būs­tą Sau­lė­te­kio alė­jo­je jums itin ge­ro­mis są­ly­go­mis pa­rū­pi­no Edi­tos Mil­da­žy­tės vy­ro sta­ty­bų bend­ro­vė „Ma­kas” – ne­va kaip at­ly­gį už pui­kias są­ly­gas E.Mil­da­žy­tei reng­ti „Bė­dų tur­gų” LRT ete­ry­je.

– Su E.Mil­da­žy­tės vy­ro Gin­tau­to Vyš­niaus­ko bend­ro­ve nie­ko bend­ra nė­ra. Ma­no ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas bu­vo įsi­gy­tas iki tol, kol ta­pau LRT ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi (K.Pet­raus­kis juo pas­kir­tas 2003 me­tų pa­va­sa­rį – Red. past.).

Sub­lo­kuo­to na­mo sta­ty­ba pra­si­dė­jo 1995 me­tais, tuo me­tu gy­ve­nau bend­ra­bu­ty­je. Po ban­kų kri­zės ban­dėme sta­ty­tis tą na­mą, ėmėme pas­ko­lą, o bend­ra­bu­tį, šiek tiek pri­mo­kė­ję, iš­kei­tėme į bu­tą Žvė­ry­ne.

"Ekstra žinios"
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Nelegalios televizijos paslaugas teikiančios bendrovės siekia pergudrauti prievaizdus (6)

Nelegaliai interneto televizijos paslaugas teikiančios bendrovės siekia pergudrauti Lietuvos...

Žiniasklaidai paskirstyta beveik 2,6 mln. eurų paramos (8)

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (SRTRF) paskirstė 2 mln. 578 tūkst. eurų paramos...

Garsus reporteris prisipažino daug metų klastojęs naujienas (12)

Vokietijos autoritetingas savaitraštis „Der Spiegel“ trečiadienį apstulbino žiniasklaidos...

„Vaučeriai“: ką apie maisto talonus mano ekonomistai, paprasti žmonės ir Seimo nariai? (31)

Ketvirtadienio laidoje „Yra, kaip yra“ Seimo nariai, ekonomistai ir Vyriausybės atstovai...

Karbauskis ir Skvernelis registruoja PVM lengvatą periodiniams leidiniams (7)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnas bei Seimo Kultūros komiteto...

Top naujienos

Atskleidė įžūlią schemą: už neva dingstančius siuntinius reikalaudavo tūkstančių eurų (16)

Siunti menkaverčius siuntinius, o po to tvirtini, kad adresatai jų negavo ir reikalauji...

Danija svarsto apie pensijų reformą: priverstų kaupti net bedarbius (10)

Didžiausias Danijos pensijų fondas , valdantis apie 120 milijardų dolerių turto, gali sulaukti...

Net neįsivaizduojate, kuo rizikuojate savo kūną patikėdami bet kam: vienu paprastu būdu atpažinsite apsišaukėlį

„Žmonių drąsai ir akiplėšiškumui ribų nebėra, – taip laišką DELFI pradeda moteris,...

Tiesa, kurios neparodė serialas „Narcos“: žiūrovams buvo meluojama apie tai, kas iš tikrųjų įvyko

„ Netflix “ rodomas serialas „Narcos“ („Narkotikų prekeiviai“) su Kolumbijos istorija...

Šios savaitės orai: po šilumos pliūpsnio ruoškitės permainoms (10)

Pirmadienį Lietuvos orus lems aukštesnio slėgio laukas. Lietaus tikimybė bus minimali. Tankesni...

Žmonių partija ar „dešinysis trolibanas“: trys atsinaujinusių konservatorių sėkmės ir nesėkmės (627)

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partija teisingai daro, kad plečia...

Adomaitis – ant balto žirgo: dabar iš sirgalių jau girdėjau atsiprašymus (149)

Dar prieš mėnesį nepalankius šūksnius ir raginimus atsistatydinti iš vyriausiojo Vilniaus...

Mokslininkus šokiravo naujausi Antarktidos ledyno tyrimai (3)

Mokslininkai skambina pavojaus varpais: jei Thwaites ledynas ims ir įgrius, vandens lygis jūrose...