aA
Kęstutis Petrauskis
Kęstutis Petrauskis
© DELFI (D.Augūnaitės nuotr.)
Už­dar­bį skai­čiuo­ja skir­tin­gai

„Įsi­vaiz­duo­ki­te, kai ku­rių al­ga yra 900 li­tų „ant po­pie­riaus”, o tie žmo­nės dir­ba juo­dai – nuo ry­to iki va­ka­ro”, – „Ekst­ra ži­nioms” pa­dė­tį aiš­ki­no LRT kū­ry­bi­nių dar­buo­to­jų prof­są­jun­gos ly­de­rė Dia­na Vi­par­tie­nė.

Tuo tar­pu LRT ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius 41 me­tų Kęs­tu­tis Pet­raus­kis ma­to kiek ki­to­kį vaiz­dą: „900 li­tų pas mus gau­na ne­bent vai­ruo­to­jai. Bet tai yra tik jų pa­rei­gi­nis at­ly­gi­ni­mas. Be to, jie dar gau­na prie­dus už ko­man­di­ruo­tes, virš­va­lan­džius ir ki­tus da­ly­kus. Žo­džiu, „į ran­kas” su­si­da­ro tur­būt net dau­giau, nei jie gau­na „ant po­pie­riaus!”

Euro no­ri lauk­ti be bai­mės

Po va­kar die­nos su­si­ti­ki­mo LRT dar­buo­to­jai di­džia­vo­si sa­vi­mi – su ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­vy­ko šnek­tel­ti „kie­tai”, bet tuo pa­čiu ir tai­kiai.

„Nuo­tai­kos neb­lo­gos. Pa­lik­tos at­vi­ros du­rys de­ry­boms. Bet jei nie­ko nei­šeis su­tar­ti, eisi­me į vie­šu­mą ir rim­tai iš­sa­ky­si­me rei­ka­la­vi­mus”, – nes­lė­pė sa­vo pla­nų dar­buo­to­jų in­te­re­sams ats­to­vau­jan­ti D.Vi­par­tie­nė.

Jos tei­gi­mu, LRT va­do­vy­bė iki va­kar die­nos ne­bu­vo nu­si­tei­ku­si kel­ti dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų. Ta­čiau rei­ka­la­vi­mai ge­riau dirb­ti auga nuo­lat. „Mū­sų nuos­ta­ta to­kia – jei pra­šo­ma ge­rai dirb­ti, tu­ri­me ir ge­rai už­­dirb­ti”, – kal­bė­jo D.Vi­par­tie­nė.

Prof­są­jun­gos va­do­vė nep­rieš­ta­rau­ja, kad LRT ad­mi­nist­ra­ci­ja sie­kia tau­py­ti tu­ri­mas lė­šas ar­ba in­ves­tuo­ti pi­ni­gus į nau­ją įran­gą, ki­tus rei­kia­mus da­ly­kus. Ta­čiau už ra­di­jo bei te­le­vi­zi­jos rek­la­mą gau­na­mą pel­ną D.Vi­par­tie­nė siū­lo ati­duo­ti pap­ras­tiems LRT dar­buo­to­jams – pa­kel­ti jų al­gas, kad ne­bū­tų bai­su lauk­ti euro įve­di­mo, kai­nų ki­li­mo.

„Pra­tur­tė­jau ne LRT”

– Ar jū­sų pa­val­di­niai rei­ka­lau­ja neį­ma­no­mų da­ly­kų? – „Ekst­ra ži­nios” va­kar pak­lau­sė LRT še­fą 41 me­tų K.Pet­raus­kį.

– Steng­si­mės at­ly­gi­ni­mus pa­di­din­ti. No­riu pab­rėž­ti, kad kiek­vie­nais me­tais jie di­dė­da­vo. O iš biu­dže­to tam da­ly­kui ne­gau­na­me nė li­to. To­dėl tu­ri­me steng­tis už­dirb­ti kuo dau­giau ko­mer­ci­nių lė­šų. Bet vi­sų tų pi­ni­gų mes ne­ga­lė­tu­me ati­duo­ti at­ly­gi­ni­mams – da­lį jų tu­ri­me skir­ti prog­ra­moms pirk­ti, taip pat įvai­riems ūki­niams rei­ka­lams.

– Kiek di­dės LRT dar­buo­to­jų al­gos?

– Šian­dien jie pa­sa­kė, kad jiems nor­ma­lus at­ly­gi­mas bū­tų 2000 li­tų. Ži­no­ma, aš ir­gi sva­jo­ju apie la­bai di­de­lį at­ly­gi­ni­mą! Bet ką pa­da­ry­si – ne­gau­nu... Rin­ka yra rin­ka. Mes, kaip ir kiek­vie­na ki­ta bend­ro­vė, ne­ga­li­me mo­kė­ti itin di­de­lių at­ly­gi­ni­mų.

– Jū­sų pa­ties al­ga jums ir­gi at­ro­do per kuk­li? Pa­sa­ky­si­te, ko­kia ji?

– Ne, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Bet ga­liu pa­sa­ky­ti, kad kiek­vie­nas žmo­gus apie sa­ve gal­vo­ja la­bai ge­rai. No­rė­čiau dau­giau ir dau­giau. Ma­nau, kad ko­mer­ci­nė­je struk­tū­ro­je tik­rai gau­čiau dau­giau.

– Jūs Vil­niu­je gy­ve­na­te pra­ban­gia­me sub­lo­kuo­ta­me na­me An­ta­kal­ny­je, Sau­lė­te­kio alė­jo­je. Kam jums dar bu­tas pres­ti­ži­nia­me Žvė­ry­no ra­jo­ne, Sa­ka­lų gat­vė­je?

– Tai yra ma­no tur­tas. Jis yra... toks. Be­je, tą tur­tą už­dir­bau dirb­da­mas ne LRT, o ki­to­se, pri­va­čio­se ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se, dar žur­na­lo „Vei­das” lai­kais.

– Gal iš­ga­lė­jo­te pirk­ti bran­gų ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą Vil­niu­je net neim­da­mas iš ban­ko pas­ko­lų?

– Ėmiau ir pas­ko­las. Jos jau iš­mo­kė­tos. Ži­no­ma, pas­ko­lų naš­ta da­li­jau­si ir su žmo­na (Rū­ta Pet­raus­kie­nė dir­ba Sei­mo na­rio Jur­gio Raz­mos pa­dė­jė­ja – Red. past.). Tuo me­tu im­da­mas pas­ko­las ir pirk­da­mas būs­tus ri­zi­ka­vau, bet ge­rai pa­da­riau, nes da­bar to tur­to kai­na la­bai išau­gu­si.

– Te­ko gir­dė­ti kal­bų, kad būs­tą Sau­lė­te­kio alė­jo­je jums itin ge­ro­mis są­ly­go­mis pa­rū­pi­no Edi­tos Mil­da­žy­tės vy­ro sta­ty­bų bend­ro­vė „Ma­kas” – ne­va kaip at­ly­gį už pui­kias są­ly­gas E.Mil­da­žy­tei reng­ti „Bė­dų tur­gų” LRT ete­ry­je.

– Su E.Mil­da­žy­tės vy­ro Gin­tau­to Vyš­niaus­ko bend­ro­ve nie­ko bend­ra nė­ra. Ma­no ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas bu­vo įsi­gy­tas iki tol, kol ta­pau LRT ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi (K.Pet­raus­kis juo pas­kir­tas 2003 me­tų pa­va­sa­rį – Red. past.).

Sub­lo­kuo­to na­mo sta­ty­ba pra­si­dė­jo 1995 me­tais, tuo me­tu gy­ve­nau bend­ra­bu­ty­je. Po ban­kų kri­zės ban­dėme sta­ty­tis tą na­mą, ėmėme pas­ko­lą, o bend­ra­bu­tį, šiek tiek pri­mo­kė­ję, iš­kei­tėme į bu­tą Žvė­ry­ne.

"Ekstra žinios"
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Naujas LRT įstatymas: valdysena nepakeista, įsteigta etikos kontrolieriaus pareigybė (9)

Seimas ketvirtadienį priėmė naują Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo...

Dėl koronaviruso pandemijos smarkiai pablogėjo žurnalistų darbo sąlygos visame pasaulyje (13)

Dėl koronaviruso pandemijos visame pasaulyje suprastėjo naujienų reporterių darbo sąlygos,...

„Facebook“ intensyvina kovą su klaidinama informacija apie COVID-19 (3)

Socialinis tinklas „Facebook“ ketvirtadienį paskelbė, kad daugelis vartotojų matys...

Latvija televizijos PBK savininkės reikalauja užtikrinti būtiną latviškų naujienų paketą

Latvijos nacionalinė elektroninių žiniasklaidos priemonių taryba (NEPLP) pareikalavo Baltijos...

Geopolitinių naujienų gigantas „Foreign policy“ – nuo šiol „Delfi Plius“ (10)

Nuo šiol „Delfi Plius“ rasite ne tik „Bloomberg“, „The Economist“ ir „Harvard Business...

Top naujienos

Profesorius Laiškonis: dabartinė situacija kelia didžiulį nerimą, valdžios sprendimai kelia pavojų (3)

Savaitgalį Palanga dūzgė kaip tikras bičių avilys – buvo skaičiuojama, kad pliažuose nuo...

Vidas Rachlevičius. Rinkimai: nebijokit, gerai nebus (29)

Žemiau plintuso ... Galvojom, kad jau dugnas, bet iš apačios kažkas pabeldė... Tai nuolatiniai...

Įtampa dėl Kučinsko likimo: kreditoriai nori jo išdavimo Rusijai, šeima ir prokurorai – Lietuvai (50)

Vienas Slovėnijoje sulaikyto „ Arvi “ įmonių grupės įkūrėjo Vidmanto Kučinsko kreditorių...

Nauji užsikrėtusiųjų koronavirusu maršrutai: populiarios Vilniaus kavinės, ekskursijos, kirpyklos (36)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras paskelbė naujausius maršrutus, kur lankėsi asmenys,...

Baleto šokėju vos netapęs Lietuvos energetikos tėvas Stumbras įspėja dėl Astravo AE: taip žaisti su ja negalima (12)

Visą Lietuvą elektrifikavusio, prie Lietuvos elektrinės ir Ignalinos atominės jėgainės...

Susirgęs alytiškis apie gydymo įstaigas rėžė tiesiai: reikia ieškoti pažįstamų, kitaip nepapulsi (160)

Nors karantinas atšauktas jau daugiau nei prieš pusantro mėnesio, o Sveikatos apsaugos ministerija...

Greitai ir pigiai atnaujinkite savo namų interjerą: tereiks vienos iš šių detalių

Norint atnaujinti interjerą, tikrai nebūtina iš esmės visko keisti. Ne naujai išklotos grindys,...

Sukrečiančiame vaizdo įraše iš Minsko – tarsi gyvuliai suguldyti protestuotojai skelbiama, kad OMON pareigūnai protestuotojus pasiekdavo apsimetę gydytojais (23)

Liudininkės pro buto langą nufilmavo vienos iš Minsko milicijos nuovados vidinį kiemą, kur ant...

Laikai, kai per vasarą buvo galima nemažai užsidirbti, jau praeityje: viena dirbančiųjų grupė nukentės labiausiai

Studentai, kurių anksčiau taip trūkdavo kurortiniuose miestuose, šią vasarą darbo pasiūlymų...

|Maža didelių žinių kaina