aA
Kęstutis Petrauskis
Kęstutis Petrauskis
© DELFI (D.Augūnaitės nuotr.)
Už­dar­bį skai­čiuo­ja skir­tin­gai

„Įsi­vaiz­duo­ki­te, kai ku­rių al­ga yra 900 li­tų „ant po­pie­riaus”, o tie žmo­nės dir­ba juo­dai – nuo ry­to iki va­ka­ro”, – „Ekst­ra ži­nioms” pa­dė­tį aiš­ki­no LRT kū­ry­bi­nių dar­buo­to­jų prof­są­jun­gos ly­de­rė Dia­na Vi­par­tie­nė.

Tuo tar­pu LRT ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius 41 me­tų Kęs­tu­tis Pet­raus­kis ma­to kiek ki­to­kį vaiz­dą: „900 li­tų pas mus gau­na ne­bent vai­ruo­to­jai. Bet tai yra tik jų pa­rei­gi­nis at­ly­gi­ni­mas. Be to, jie dar gau­na prie­dus už ko­man­di­ruo­tes, virš­va­lan­džius ir ki­tus da­ly­kus. Žo­džiu, „į ran­kas” su­si­da­ro tur­būt net dau­giau, nei jie gau­na „ant po­pie­riaus!”

Euro no­ri lauk­ti be bai­mės

Po va­kar die­nos su­si­ti­ki­mo LRT dar­buo­to­jai di­džia­vo­si sa­vi­mi – su ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­vy­ko šnek­tel­ti „kie­tai”, bet tuo pa­čiu ir tai­kiai.

„Nuo­tai­kos neb­lo­gos. Pa­lik­tos at­vi­ros du­rys de­ry­boms. Bet jei nie­ko nei­šeis su­tar­ti, eisi­me į vie­šu­mą ir rim­tai iš­sa­ky­si­me rei­ka­la­vi­mus”, – nes­lė­pė sa­vo pla­nų dar­buo­to­jų in­te­re­sams ats­to­vau­jan­ti D.Vi­par­tie­nė.

Jos tei­gi­mu, LRT va­do­vy­bė iki va­kar die­nos ne­bu­vo nu­si­tei­ku­si kel­ti dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų. Ta­čiau rei­ka­la­vi­mai ge­riau dirb­ti auga nuo­lat. „Mū­sų nuos­ta­ta to­kia – jei pra­šo­ma ge­rai dirb­ti, tu­ri­me ir ge­rai už­­dirb­ti”, – kal­bė­jo D.Vi­par­tie­nė.

Prof­są­jun­gos va­do­vė nep­rieš­ta­rau­ja, kad LRT ad­mi­nist­ra­ci­ja sie­kia tau­py­ti tu­ri­mas lė­šas ar­ba in­ves­tuo­ti pi­ni­gus į nau­ją įran­gą, ki­tus rei­kia­mus da­ly­kus. Ta­čiau už ra­di­jo bei te­le­vi­zi­jos rek­la­mą gau­na­mą pel­ną D.Vi­par­tie­nė siū­lo ati­duo­ti pap­ras­tiems LRT dar­buo­to­jams – pa­kel­ti jų al­gas, kad ne­bū­tų bai­su lauk­ti euro įve­di­mo, kai­nų ki­li­mo.

„Pra­tur­tė­jau ne LRT”

– Ar jū­sų pa­val­di­niai rei­ka­lau­ja neį­ma­no­mų da­ly­kų? – „Ekst­ra ži­nios” va­kar pak­lau­sė LRT še­fą 41 me­tų K.Pet­raus­kį.

– Steng­si­mės at­ly­gi­ni­mus pa­di­din­ti. No­riu pab­rėž­ti, kad kiek­vie­nais me­tais jie di­dė­da­vo. O iš biu­dže­to tam da­ly­kui ne­gau­na­me nė li­to. To­dėl tu­ri­me steng­tis už­dirb­ti kuo dau­giau ko­mer­ci­nių lė­šų. Bet vi­sų tų pi­ni­gų mes ne­ga­lė­tu­me ati­duo­ti at­ly­gi­ni­mams – da­lį jų tu­ri­me skir­ti prog­ra­moms pirk­ti, taip pat įvai­riems ūki­niams rei­ka­lams.

– Kiek di­dės LRT dar­buo­to­jų al­gos?

– Šian­dien jie pa­sa­kė, kad jiems nor­ma­lus at­ly­gi­mas bū­tų 2000 li­tų. Ži­no­ma, aš ir­gi sva­jo­ju apie la­bai di­de­lį at­ly­gi­ni­mą! Bet ką pa­da­ry­si – ne­gau­nu... Rin­ka yra rin­ka. Mes, kaip ir kiek­vie­na ki­ta bend­ro­vė, ne­ga­li­me mo­kė­ti itin di­de­lių at­ly­gi­ni­mų.

– Jū­sų pa­ties al­ga jums ir­gi at­ro­do per kuk­li? Pa­sa­ky­si­te, ko­kia ji?

– Ne, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Bet ga­liu pa­sa­ky­ti, kad kiek­vie­nas žmo­gus apie sa­ve gal­vo­ja la­bai ge­rai. No­rė­čiau dau­giau ir dau­giau. Ma­nau, kad ko­mer­ci­nė­je struk­tū­ro­je tik­rai gau­čiau dau­giau.

– Jūs Vil­niu­je gy­ve­na­te pra­ban­gia­me sub­lo­kuo­ta­me na­me An­ta­kal­ny­je, Sau­lė­te­kio alė­jo­je. Kam jums dar bu­tas pres­ti­ži­nia­me Žvė­ry­no ra­jo­ne, Sa­ka­lų gat­vė­je?

– Tai yra ma­no tur­tas. Jis yra... toks. Be­je, tą tur­tą už­dir­bau dirb­da­mas ne LRT, o ki­to­se, pri­va­čio­se ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se, dar žur­na­lo „Vei­das” lai­kais.

– Gal iš­ga­lė­jo­te pirk­ti bran­gų ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą Vil­niu­je net neim­da­mas iš ban­ko pas­ko­lų?

– Ėmiau ir pas­ko­las. Jos jau iš­mo­kė­tos. Ži­no­ma, pas­ko­lų naš­ta da­li­jau­si ir su žmo­na (Rū­ta Pet­raus­kie­nė dir­ba Sei­mo na­rio Jur­gio Raz­mos pa­dė­jė­ja – Red. past.). Tuo me­tu im­da­mas pas­ko­las ir pirk­da­mas būs­tus ri­zi­ka­vau, bet ge­rai pa­da­riau, nes da­bar to tur­to kai­na la­bai išau­gu­si.

– Te­ko gir­dė­ti kal­bų, kad būs­tą Sau­lė­te­kio alė­jo­je jums itin ge­ro­mis są­ly­go­mis pa­rū­pi­no Edi­tos Mil­da­žy­tės vy­ro sta­ty­bų bend­ro­vė „Ma­kas” – ne­va kaip at­ly­gį už pui­kias są­ly­gas E.Mil­da­žy­tei reng­ti „Bė­dų tur­gų” LRT ete­ry­je.

– Su E.Mil­da­žy­tės vy­ro Gin­tau­to Vyš­niaus­ko bend­ro­ve nie­ko bend­ra nė­ra. Ma­no ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas bu­vo įsi­gy­tas iki tol, kol ta­pau LRT ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi (K.Pet­raus­kis juo pas­kir­tas 2003 me­tų pa­va­sa­rį – Red. past.).

Sub­lo­kuo­to na­mo sta­ty­ba pra­si­dė­jo 1995 me­tais, tuo me­tu gy­ve­nau bend­ra­bu­ty­je. Po ban­kų kri­zės ban­dėme sta­ty­tis tą na­mą, ėmėme pas­ko­lą, o bend­ra­bu­tį, šiek tiek pri­mo­kė­ję, iš­kei­tėme į bu­tą Žvė­ry­ne.

"Ekstra žinios"
Viskas apie pinigus. Finansų konsultantė atsako
Reikia patarimo, kaip planuoti išlaidas, kaip sutaupyti, o gal – kaip daugiau uždirbti? Užduokite klausimą nepriklausomai finansų konsultantei Ievai Jazavitienei.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

ES Bendrasis Teismas paliko galioti „Google“ skirtą 2,4 mlrd. eurų baudą

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas trečiadienį atmetė „ Google “ apeliacinį skundą dėl 2,4...

RRT: pranešimų apie žalingą turinį internete padaugėjo 7 proc.

Ryšių reguliavimo tarnyba ( RRT ) trečiąjį ketvirtį „karštąja linija“ gavo 222 pranešimus...

PVM grobstytojams siūloma didinti baudas (4)

Grupė parlamentarų siūlo didinti baudas už vengimą mokėti pridėtinės vertės mokestį ( PVM )...

„Ekspress Group“ ketvirčio pelnas išaugo daugiau nei dvigubai (8)

Atsigavusi reklamos rinka ir mažėjantis pandemijos poveikis gerina Ekspress Grupp “, valdančios...

Prancūzija „Google“ skyrė 1,1 mln. eurų baudą (4)

„ Google Ireland“ ir „Google France“ sutiko sumokėti 1,1 mln. eurų baudą Prancūzijai po...

Top naujienos

Nepaprastosios padėties zoną šalyje siūloma dar plėsti Vyriausybė pritaria jos pratęsimui (2)

Ministrų kabinetas trečiadienį sprendė dėl nepaprastosios padėties pratęsimo dar mėnesiui ir...

Ekonomistas: jeigu situacija nesikeis, dujų kaina gyventojams gali išaugti dar daugiau (79)

Nuo sausio gyventojams brangs dujos ir elektra . Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (...

VSAT: migrantų grupė nusprendė grįžti į Baltarusiją, skristi į Iraką atsisakė

Antradienį Varėnos rajone aptikta migrantų grupė savo noru nusprendė grįžti į Baltarusiją....

„BioNTech“ vadovas turi kitokią nuomonę dėl skiepų veiksmingumo prieš omikron

Dabartinės kartos COVID-19 vakcinos greičiausiai vis tiek apsaugos nuo sunkios ligos formos...

Kauno klinikų medikai 162 dienas kovojo už čeko gyvybę (7)

162 dienas trukęs Kauno klinikų medikų darbas, kovojant už Čekijos respublikos piliečio...

Politologas: Vakarai suprato vieną esminį momentą – Putinas blefuoja (112)

Tęsiantis Baltarusijos hibridinei atakai prie ES sienų, sekmadienį Lietuvoje viešėjo NATO...

Kalėdinės dekoracijos papuošė Kauno centrą: kai kuriose gatvėse puošmenos sužibo pirmą kartą pamėkliškai atrodo remontuojama Vilniaus gatvės dalis (4)

Laukiant didžiųjų metų švenčių Kaunas jau pasipuošė šventinėmis dekoracijomis. Ypač daug...

Iš Lukašenkos – vis daugiau grasinimų (123)

Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka pabėgėlių ginče su ES dar kartą pagrasino...

Ineta Puzaraitė-Žvagulienė su šeima sužibo kalėdinėse nuotraukose: nebuvo taip lengva, kaip atrodo (21)

Artėjant didžiosioms metų šventėms ne viena šeima suskuba trumpam sustabdyti laiką...

D+Edita Rouge

Mokslininkai: patrauklesni žmonės palankiau žiūrį į seksą, tačiau – kodėl?

Ar iš tiesų patrauklūs žmonės yra seksualesni? Ar jiems labiau sekasi meilės, santykių ir sekso...