Pastaruoju metu Lietuvoje vis dažniau minima apleistų žemių problema, analizuojamos priežastys, ieškoma šios problemos sprendimo būdų. Visi puikiai žinome, kad mūsų šalies žemės, palyginti su kitomis Europos Sąjungos bei regiono šalimis, yra geros, tinkamos žemdirbystei.
© DELFI (E.Digrytės nuotr.)

Esame palyginti geroje geografinėje platumoje, kurios neniokoja gamtos stichinės nelaimės, tačiau ypač pastaraisiais metais, piliečių nuosavybės teisių atkūrimui artėjant į pabaigą, labai akivaizdžiai tapo matomi apleistos žemės plotai. Didelė dalis tokios žemės jau yra privačiose rankose, turi šeimininkus, tačiau dalis tokios žemės dar priklauso valstybei. Nors ES skiriama parama ūkininkams kaip tik turėtų skatinti dirbamos žemės naudojimą, tačiau neretai gera žemės ūkio paskirties žemė, turinti gerus susisiekimo kelius apleidžiama – apauga piktžolėmis ir krūmais, netgi medeliai pradeda augti. Ir neretai tokie vaizdai matomi šalia pagrindinių šalies automagistralinių kelių – ten, kur dažniausiai pravažiuoja ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir mūsų svečiai iš kitų šalių, kai kurie atvykę pirmai pažinčiai su mūsų šalimi.

Reikia pripažinti, kad tai prasta vizitinė kortelė, kurią reikia „blizginti“, aiškinant, kodėl taip yra, kad tai yra laikina, kad tai nebūdinga mūsų šaliai – Lietuvai, kurią visi taip mylime, stengiamės, kad ji taptų gražesnė, patrauklesnė, mielesnė čia dirbti ir gyventi, lankytis, ilsėtis ir pažinti. Ne be reikalo Lietuvos Respublikos 15-osios Vyriausybės programoje numatyta eilė priemonių žemės išteklių valdymo ir aplinkosaugos srityje, tarp kurių numatyta sukurti apleistų žemių naudojimo programą bei bendrą žemės naudojimo strategiją, įsteigti Valstybės žemės fondą. Reikia tikėtis, kad šie strateginiai darbai padės tinkamą teritorinį pagrindą šalies kraštovaizdžio sutvarkymui ir šalis taps patrauklesnė tiek mums, čia gyvenantiems, tiek atvykstantiems.

Kokia situacija šiuo klausimu yra kitose mūsų regiono šalyse, plačiai diskutuota rugsėjo mėnesį Portugalijoje vykusio tarptautinio seminaro ,,Kaip atgaivinti ūkininkavimą ir dirbamos žemės naudojimą? Europietiškos pasirinkimo galimybės ateičiai“, kuriame dalyvavo didelė grupė ekspertų, mokslininkų, sprendimus priimančių asmenų iš įvairių lygmenų ir sektorių (viso virš 80 dalyvių – iš Europos Komisijos, Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO), beveik dvidešimties Europos regiono šalių), metu.

Vieni apleistą žemę apibrėžia kaip žemės naudojimo pasikeitimą, kuomet žmogaus veikla toje teritorijoje tampa mažiau intensyvi ir teritorija apauga krūmais bei vėliau mišku. Kiti sako, kad žemė tampa apleista, kai ji nebenaudojama kaip ekonominis resursas, dar kiti – kad kai ji nenaudojama nei kaip ekonominis, nei kaip gamtos resursas. Kokį apibrėžimą bežiūrėtum, visi jie parodo, kad žemės apleidimas yra kompleksinis dalykas. Kai kuriose šalyse naudojamas kokybinis apleistos žemės apibrėžimas (žemės būklės apibūdinimas), kitose – kiekybinis (metų, kuriuos žemė nedirbama, skaičius). Visais atvejais pripažįstama, kad žemė yra apleista, kai ji daugiau nebenaudojama ūkininkavimo tikslams. Žemės užstatymas arba užsodinimas mišku nelaikomi dirbamos žemės apleidimu.

Pagal FAO, žemės apleidimas – tai procesas, kuomet žmogus nustoja prižiūrėti dirbamą žemę ir ji paliekama gamtai. Žemė negrįžtamai apleidžiama, kai dėl teisinių ar gamtinių sąlygų neapsimoka žemės vėl įdirbti arba tai yra per brangu. Žemės apleidimo priežastys gal būti įvairios - gamtinės kliūtys, žemės degradacija, socialiniai-ekonominiai faktoriai, demografinė ir institucinė struktūra, prievartinis žemės apleidimas, susijęs su žemės paėmimu visuomenės poreikiams. Tais atvejais, kai žemė nėra beviltiškai apleista, ji grąžinama į dirbimą per gamtos išteklius, rekreaciją, ekonomikos skatinimą kaimo vietovėse, tačiau kuomet nėra galima to padaryti arba neapsimoka – žemė į dirbimą negrąžinama.

Žemės grąžinimas į dirbimą gali būti vykdomas per rinkos skatinimo arba viešųjų prekių kūrimo priemones, atitinkamai keičiant makro-ekonominę aplinką, institucinę struktūrą, žemės ūkio, miškų, aplinkos apsaugos ir kaimo plėtros politiką. FAO nuomone, apleistų žemių grąžinimas į dirbimą turi būti grindžiamas integralia, gerai apgalvota ir tarpusavyje suderinta politika, be kitų tikslų siekiant atgaivinti ir socialinius bei kultūrinius reikalus, į šį procesą betarpiškai įtraukiant jaunimą. Pastaraisiais metais atkreiptas dėmesys, kad žemė yra ribotas, pažeidžiamas ir niekuo nepakeičiamas resursas, nuo kurio priklauso mūsų gyvenimas, todėl čia būtinas stiprus požiūris į subalansuotą plėtrą. Pastaroji finansinė krizė taip pat priverčia mus permąstyti vertybes, numatyti tinkamą politiką viešųjų interesų atžvilgiu, ypač kai tai susiję su žeme, kurios valdymą, siekiant įgyvendinti bendruomeninius interesus, turi reguliuoti valstybė.

Ekspertai, analizavę apleistų žemių problemą daugelyje ES šalių, išskiria keturias pagrindines teritorijų, kuriose žemė apleidžiama, grupes:
- geros kokybės žemės ūkio paskirties žemė;
- aplinkosauginiu požiūriu jautrios teritorijos;
- prastesnės kokybės žemės ūkio paskirties žemė, nutolusi nuo gerų privažiavimo kelių;
- priemiestinės teritorijos.

Nustatyta, jog labai glaudus ryšys egzistuoja tarp žemės apleidimo ir ūkininkavimo sistemos. Daug mažesnis pavojus, kad taps apleista gera dirbama žemė, nei tos teritorijos, kuriose vyksta ekstensyvi žemdirbystė, ganomi gyvuliai. Ūkių pajamos taip pat gali parodyti, ar nėra grėsmės, jog žemė bus apleista, nors atskirais atvejais mažos ūkių pajamos susiję su ūkių dydžiu, žemės sklypų smulkumu, investicijų trūkumu ir prastomis žemėmis. Ne visuomet ūkio pelningumas susijęs su ūkio dydžiu. Tai susiję su dirvožemio kokybe, drėgmės kiekiu, naudojama technika ir technologijomis, prisitaikymu prie rinkos sąlygų, darbo ir kapitalo sąnaudomis ir kt. Daug tyrimų rodo, kad maži šeimos ūkiai žemę, darbo jėgą ir kapitalą naudoja efektyviau, nei dideli, kurie visų pirma priklauso nuo samdomos darbo jėgos.

Norint išspręsti apleistų žemių problemą, reikia išsiaiškinti šio reiškinio priežastis, numatyti tikslus, kuriuos norima pasiekti, bei apspręsti, kokius instrumentus, politiką taikyti tų tikslų pasiekimui. Dėl to būtina išsiaiškinti, ko reikia, kad savininkai būtų suinteresuoti dirbti žemę, ką daryti, jeigu vyresnio amžiaus žmonės nori perleisti savo žemę dirbti jaunesniems, ką daryti, jei žemę reikia paimti visuomenės poreikiams, o jos savininkai nori tęsti ūkininkavimą, ką daryti, jei nežinomi žemės savininkai, o jų žemė tampa apleista ir kt. Apleistų žemių problemą tikslinga analizuoti teisiniu, žemės tvarkymo, administravimo ir žemės rinkos bei alternatyvios veiklos vystymo aspektais.

Problemų sprendimo būdų gali būti labai įvairių, tačiau daugiausiai ekspertų nuomonės sutampa dėl būtinybės vykdyti struktūrinius pertvarkymus (žemės konsolidacija, specialūs infrastruktūros plėtros projektai ir pan.). Žemės naudojimo konkurencingumo klausimas gali būti sprendžiamas per jau esamus ES paramos mechanizmus. Galbūt daugiau diskusijų kyla dėl būdų mažinti bendrasavininkiškumą, didinti žemės mokestį, numatyti baudas už netinkamą žemės naudojimą, netgi mažinti žemės sandorių, perleidžiant apleistą žemę, kainą.

Atlikta eilė studijų, kurios tik patvirtina abejones, kad apleistų žemių plotas ateinančiais metais didės, o šio reiškinio mastas priklausys nuo makro-ekonominės aplinkos ir kaimo vietovių tvarkymo ir plėtros politikos. Atsakingi ne vien tik ūkininkai, nes žemės ūkio paskirties žemė yra ne tik žemės ūkio produkcijos gamybos priemonė, tačiau čia sutelktos didelės kraštovaizdžio vertybės, bioįvairovė ir gyvenimo kokybė, o to negalima palikti tvarkyti vien tik ūkininkams. Taip pat svarbu sudaryti palankias sąlygas alternatyviems verslams kaime, tam turi būti tinkama institucinė struktūra. Tose šalyse, kur yra apleistų žemių, reikalinga peržiūrėti esamas strategijas, politikas ir atrasti būdus, kaip grąžinti žemę į dirbimą tokiu būdu, koks yra pats tinkamiausias pagal situaciją ir vietos poreikius. Tam reikalingos integruotos teritorinės strategijos, apimančios įvairias sektorinių politikų priemones, tinkamai tarpusavyje suderinus horizontalias ir vietos plėtros poreikius atitinkančias priemones.

Jau ir dabar Lietuvoje apleistų žemių problema galėtų būti sprendžiama teikiant paramą pagal daugelį Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių – jaunųjų ūkininkų įsikūrimo, žemės ūkio valdų modernizavimo, pirmo žemės ūkio ir ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimo mišku, kaimo turizmo veiklos skatinimo, žemės ūkio ir miškininkystės plėtros ir pritaikymo infrastruktūros priemonės žemės konsolidacijos veiklos sritį ir kt.

Taigi apleistų žemių problema tai yra pasekmė, padarinys pastarojo laikotarpio reformų – ne vien tik žemės ir žemės ūkio reformos, tačiau ir kitų ūkio šakų, neatskiriant ir socialinių klausimų. Todėl norint taisyti padėtį šiuo klausimu, reikia galvoti apie bendrą kaimo socialinę-ekonominę sistemą, apie ,,galutinį naudos gavėją“ – kaimo žmogų. Tam reikia tartis tarp atskirų ministerijų, žinybų, kad priimti teisingą sprendimą, o laiko tokiems dalykams, kaip visuomet, per mažai. Tačiau, kaip pasakė vienas žymus vokiečių ekonomistas, ,,mes prarandame per daug laiko, kuomet nepakankamai ilgai galvojame“.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Baltijos šalys ir Lenkija pasirašo deklaraciją dėl išmokų žemdirbiams suvienodinimo (15)

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos žemės ūkio ministrai antradienį Rygoje ketina pasirašyti...

Suomijoje miško medelynų įsigiję lietuviai: mažėja darbo jėgos (105)

Lietuviško kapitalo įmonė „Skogran“ privatizavimo konkurse įsigijo trijų valstybinių...

Pieno ūkių pajamas augino brangusi žaliava (28)

Praėjusiais metais pieno ūkiai galėjo lengviau atsikvėpti - vidutinė metinė pieno supirkimo...

Jonavoje – visuotinis ūkininkų suvažiavimas (18)

Kelių žemdirbių asociacijų nariai Jonavoje penktadienį renkasi į suvažiavimą, kuriame aptars...

NŽT šiemet išdavė daugiau kaip 1300 sutikimų žemės ūkio paskirties žemei įsigyti (4)

Šių metų sausio mėnesį, pradėjus galioti naujajam Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo...

Top naujienos

Niekuomet neviešinti kadrai: kaip Jelcinas Putino skambučio laukė režisierius: Putinas – jau nebe žmogus iš kraujo ir kūno (153)

Televizijos kanalas „Nastojaščeje vremia“ pristatė unikalią kino kroniką, 2000 metų kovo 26...

Būstą perkančioms šeimoms žada duoti iki 26 tūkst. eurų – kas juos gaus? (80)

Jeigu svarstote pirkti butą ar statyti namą, neskubėkite – jau nuo liepos mėnesio kai kurios...

Orai: šaltukas dar nesitrauks greitu metu prisiminsime skėčius (5)

Sekmadienį debesys danguje bus reti svečiai, daug kur diena bus graži. Vėjas rims, tad nebus taip...

Nepakeliamus skausmus lietuvė išsigydė be vaistų ir operacijų: dėl mitybos išvaizda pasikeitė neatpažįstamai (210)

Rita Miškel prieš 13 metų išvyko gyventi į Airiją. Ten ji atrado ne tik naują gyvenimą, bet ir...

Vaikiškas vyrų elgesys ir baimės kupinos akys: slėpėsi nuo pareigūnų – galvojo, kad nesuras (66)

Penktadienis apkarto sostinėje esančių autoservisų įkūrėjams bei darbuotojui. Nelegalios...

Politikai to bijo kaip velnias kryžiaus, tačiau neišvengs (377)

Tarp 30 geriausių idėjų Lietuvai atsidūrė siūlymas, apie kurį dalis politikų bijo net...

Po tėvo mirties – skaudus dūris iš motinos: pusę pinigų atiduok man (86)

„Man yra 16 metų ir aš gyvenu asocialioje šeimoje“, – taip į DELFI kreipėsi laišką...

7 privalumai būti meiluže (103)

Meilužių iliuzijos: ką sau sako „antros“ vedusių vyrų moterys . Taip vadinosi anas...

Mokslininkai išsiaiškino, kokią įtaką santykiams daro filmų suaugusiems žiūrėjimas (13)

XXI amžiuje pornografija yra įgavusi pačias įvairiausias formas – tai filmai, vaizdo įrašai,...

Mokestis už Vasario 16-osios akto pamatymą papiktino Liudą Mažylį: tai nesąžininga (250)

Berlyne Vasario 16 -osios akto originalą atradęs, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto...