aA
Vi­ta­li­ja ir Al­gi­man­tas Že­mai­čiai – gė­lių mi­li­jo­nie­riai, stam­biau­sio pri­va­taus Lie­tu­vos gė­li­nin­kys­tės ūkio sa­vi­nin­kai, sėk­mės ly­di­mi ver­sli­nin­kai.
Vitalija ir Algimantas Žemaičiai
© "Alytaus naujienų" nuotr.

Po 23-ejų ūki­nin­ka­vi­mo me­tų kon­kur­so „Me­tų ūkis 2014“ ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai Al­gi­man­tas sa­ko: „Da­bar jau su­pra­tau, kaip tu­riu dirb­ti.“ Vi­ta­li­ja ir Al­gi­man­tas Že­mai­čiai – gė­lių mi­li­jo­nie­riai, stam­biau­sio pri­va­taus Lie­tu­vos gė­li­nin­kys­tės ūkio sa­vi­nin­kai, sėk­mės ly­di­mi ver­sli­nin­kai. Po 23-ejų ūki­nin­ka­vi­mo me­tų kon­kur­so „Me­tų ūkis 2014“ ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai Al­gi­man­tas sa­ko: „Da­bar jau su­pra­tau, kaip tu­riu dirb­ti.“

Ži­nios apie ūkį

Ūkio veik­los pra­džia – 1991 me­tų lie­pos 21 die­na. Ūkis įkur­tas pa­gal Vals­tie­čių ūkio įsta­ty­mą Pu­nios kai­mo pa­kraš­ty­je, ply­no­je vie­to­je. Šiuo me­tu tai – spe­cia­li­zuo­tas gė­li­nin­kys­tės ir agur­kų au­gi­ni­mo ūkis, ku­ris už­ima apie 33 hek­ta­rus.
 
Va­zo­ni­nėms gė­lėms au­gin­ti įreng­ta mo­der­ni ste­la­žų sis­te­ma. Nuo­lat mo­der­ni­zuo­ja­ma ga­my­bi­nė ba­zė, nau­do­ja­mos nau­jau­sios pa­sau­lio šilt­na­mi­nės gė­li­nin­kys­tės tech­no­lo­gi­jos. Ūkio ka­ti­li­nė kū­re­na­ma du­jo­mis. Tem­pe­ra­tū­rą, drėg­mę, vė­di­ni­mą ir gė­lių mai­ti­ni­mą už­tik­ri­na kom­piu­te­ri­nės sis­te­mos.

Pa­žan­gus ūki­nin­ka­vi­mas, nuo­la­ti­nės in­ves­ti­ci­jos lei­džia ūkiui iš­si­lai­ky­ti per­pil­dy­to­je gė­lių rin­ko­je.

Aki­vaiz­di ko­o­pe­ra­ci­jos nau­da 

A.Že­mai­tis – Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus „Dzū­ki­jos ūki­nin­kas“ na­rys nuo se­nų lai­kų, vie­nas pir­mų­jų, ne­rei­kia krapš­ty­ti iš ki­še­nės na­rio mo­kes­čio, nes jis su­pran­ta šios or­ga­ni­za­ci­jos svar­bą.
 
Pa­sak „Dzū­ki­jos ūki­nin­ko“ pir­mi­nin­ko Ro­mo Kis­le­ra­vi­čiaus, Al­gi­man­tas ne­klau­sia, ką ši or­ga­ni­za­ci­ja duo­da, bet pats sten­gia­si jai duo­ti – sa­vo ži­nių, ver­tin­gų pa­siū­ly­mų. Kai da­li­ja­ma­si pa­tir­ti­mi, ži­nio­mis – tai bran­giau už auk­są. Bu­vo A.Že­mai­čiui Ka­ra­liau­čiaus kraš­to ver­sli­nin­ko pa­siū­ly­mas tap­ti jo kon­sul­tan­tu – at­si­sa­kė, šiais lai­kais ge­ros gal­vos ne­pa­keis joks kom­piu­te­ris.
 
Pa­žan­gus ūki­nin­kas vi­sur pa­žan­gus, tai ro­do A.Že­mai­čio po­žiū­ris į ko­o­pe­ra­ci­ją – vie­nas lau­ke ne ka­rys. Gė­li­nin­kys­tės ir agur­kų au­gi­ni­mo ūkis yra že­mės ko­o­pe­ra­ty­vo „Ag­ro­lit“, Lie­tu­vos šilt­na­mių aso­cia­ci­jos na­rys. Ko­o­pe­ra­vi­mas pa­de­da pla­nuo­ti ga­my­bą, re­a­li­zuo­ti pro­duk­ci­ją, įsi­gy­ti rei­kia­mos tech­ni­kos.
 
Dar­bai dir­ba­mi vie­nu me­tu

Vie­na iš A.Že­mai­čio nuo­sta­tų – dar­bo ne­ga­li­ma ati­dė­lio­ti, jį tu­ri at­lik­ti da­bar ir pir­mas. Jis tai įtei­gė ir 50 žmo­nių ko­lek­ty­vui, ku­rie sa­vo ir sa­vo šei­mų ge­ro­vę sie­ja su gė­li­nin­kys­tės ir agur­kų au­gi­ni­mo ūkiu.
 
– Man jau ne­rei­kia žmo­nių ve­džio­ti už ran­kos ir nu­ro­di­nė­ti, ką veik­ti, – kiek­vie­nas ži­no sa­vo dar­bą. Du ko­lek­ty­vo na­riai dir­ba ūky­je per dvi­de­šimt, ke­tu­ri – per 15 me­tų, de­šimt – po de­šimt­me­tį, yra ir nau­jų dar­buo­to­jų. Dar­bas kei­čia dar­bą, pla­nuo­ja­mos ne tik kas­die­nės už­duo­tys, bet ir ūkio svar­biau­si me­tų dar­bai. Pa­vyz­džiai, šį­met sta­to­me 100 kvad­ra­ti­nių met­rų šal­dy­tu­vą, ple­čia­me san­dė­lia­vi­mo pa­tal­pas, ku­ria­me ūkio ge­ro­vę, tvar­ko­me ap­lin­ką. Vis­kas vyks­ta vie­nu me­tu.
 
Nau­jas spren­di­mas pa­si­tei­si­no

Vie­to­je ski­na­mų ro­žių au­gin­ti agur­kus – šis ūki­nin­ko spren­di­mas pa­si­tei­si­no. Jau tre­ti me­tai Lie­tu­va, kar­tais ir kai­my­ni­nės ša­lys, val­go traš­kius, kva­pius Pu­nios agur­kus.
 
Šį­met pa­so­din­ti ko­vo 7-ąją jau ati­da­vė der­lių ir bus iš­rau­ti. Jų vie­to­je ra­sis nau­jų agur­kų dai­gų, juos pirk­si­me, ma­ri­nuo­si­me ir rau­gin­si­me net ne­įtar­da­mi, kad tai ant­ra­sis Pu­nios agur­kų der­lius.
 
Vi­ta­li­ja pa­aiš­ki­na, ko­dėl Pu­nios šilt­na­mių agur­kai sko­nio sa­vy­bė­mis ne­nu­si­lei­džia au­gi­na­miems at­vi­ra­me lau­ke, lys­vė­je, kur itin ge­ra jų prie­žiū­ra.
 
– Mū­sų agur­kai au­gi­na­mi dur­pių sub­stra­te, pa­mai­tin­ti, pa­lais­ty­ti, jiems tin­ka­ma re­gu­liuo­ja­ma tem­pe­ra­tū­ra, to­dėl ge­rai au­ga ir ne­skurs­ta. Juos pri­žiū­ri kom­piu­te­ri­nės sis­te­mos, nau­do­ja­mos bio­lo­gi­nės au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nės. Val­gai – traš­ka bur­no­je, kva­pūs, ga­li­ma sa­ky­ti, eko­lo­giš­ki.
 
Ap­lin­ka

Že­mai­čių gė­li­nin­kys­tės ūkis kiek­vie­ną mė­ne­sį su­mo­ka 500 li­tų už šiukš­lių iš­ve­ži­mą, ski­ria dar­buo­to­ją, ku­ris rū­pi­na­si tik ūkio ap­lin­ka. Me­džius ir ža­liak­rū­mius pa­so­di­nęs pats šei­mi­nin­kas pri­si­me­na, prieš kiek me­tų so­di­nęs, ste­bi, kaip au­ga. Gė­ly­nuo­se jun­ta­ma Vi­ta­li­jos ran­ka ir sko­nis, o prie tven­ki­nio nu­tū­pęs ge­le­ži­nis laum­žir­gis, ju­bi­lie­ji­nio gim­ta­die­nio do­va­na, ste­bi, kaip kim­ba žu­vis.
 
Že­mai­čiai ap­si­gy­ve­no sa­va­me ūky­je, ku­ris įkur­tas ply­na­me lau­ke, ūkis be tvo­rų, ta­čiau tu­ri sa­vo ta­kus, ke­liu­kus, ap­va­žia­vi­mo ir įva­žia­vi­mo ke­lius, tad ir ke­lin­tą kar­tą at­vy­ku­siam čia rei­kia pa­si­klaus­ti ke­lio. Ūkis mie­lai pri­ima ne tik pir­kė­jus, bet ir eks­kur­si­jas pa­si­žval­gy­ti po gė­lių ka­ra­li­ją. Šei­mi­nin­kai sa­ko, kad gro­žis žmo­gų da­ro gra­žes­nį ir tau­res­nį.
 
At­vy­ku­sie­ji pa­ma­to, kiek daug žmo­nių čia dir­ba, kiek iš­lie­ja­ma sū­raus pra­kai­to, su­pran­ta, kad gro­žį su­ku­ria tik mū­sų ran­kos.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Grįžę į Lietuvą kepa ypatingus šakočius ir siunčia žinutę emigrantams: ir Lietuvoje gyventi galima (173)

Jonaviečiai Sandra ir Karolis Matulevičiai – tie, kurie patys savo kailiu išbandė gyvenimą...

Beržų sulos renesansas: ūkininkai skaičiuoja augančią paklausą ir pardavimus (86)

Nuo seno lietuvių mėgstama beržų sula išgyvena renesansą – ūkininkai skaičiuoja gerokai...

Vyriausybė pritarė „Pieno tyrimų“ pertvarkai (3)

Vyriausybė trečiadienį pritarė pieno tyrimus atliekančios valstybės įmonės „ Pieno tyrimai...

Padidėjo rapsų supirkimo kainos

Antroje balandžio pusėje pašarinių miežių ir ankštinių augalų grūdų supirkimo kainos...

Vyriausybė spręs, ar atšaukti dėl liūčių paskelbtą ekstremalią situaciją (3)

Vyriausybė šią savaitę spręs, ar atšaukti ekstremalią situaciją, pernai spalį paskelbtą...

Top naujienos

Žvėryno žemgrobiai provokuoja Šimašių: meras žada vėl traukti pjūklą (25)

Vilniaus Žvėryno mikrorajone iš žemgrobių per didelį vargą atsiėmus valstybinę žemę ir joje...

Lauras Bielinis. Manote, kad Seimo salėje buvo karšta? Dabar sužinosite, kas yra karštis

Visi, kurie domisi politika, stebi užsitęsusią balsavimo „dramą“ dėl nepasitikėjimo Seimo...

Veterinarai pateikė oficialias išvadas dėl nugaišusio kiškio: pasitvirtino blogiausias scenarijus (1)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) paskelbė oficialias išvadas dėl tyrimams...

Vladimiras Pozneris: kodėl Stalino Vakarai tik bijojo, o Putino – nekenčia paskelbė diagnozę ir žiniasklaidai, ir politikai (108)

„Vakaruose požiūris į Staliną (šis, mano supratimu, už Putiną daug baisesnis politikas) buvo...

Trijų automobilių avarija Vilniuje, prie Vingio parko: sužalotas vaikas, susidarė spūstis (1)

Trečiadienį, 10.39 val., Vilniaus policijai ir greitajai pagalbai pranešta, kad Geležinio Vilko...

Nauji mokesčiai nepraėjo: prabilo apie biudžeto išlaidų karpymą (43)

Antradienį Seimas atmetė naujus transporto priemonių taršos ir finansų rinkos dalyvių...

Alytaus meras: atsibudusios tarnybėlės puolė persekioti nemokamai vežusius ugniagesiams maistą paramos fonde jau 40 tūkst. eurų (155)

Alytaus meras Nerijaus Cesiulis savo feisbuko paskyroj parašė, kad, nors gaisras dar rusena,...

Turkijos ir Rusijos pavyzdžiai siunčia pavojingą žinią – teritorijų grobimas duoda vaisių (81)

Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano teritorijų užgrobimas Sirijoje, visai kaip ir jo kolegos...

Paguglino ir pakraupo: keliais žingsniais – lengvai pasiekiamos asmeninės nuotraukos ir dokumentai (96)

Noras dalytis su kitais savo įspūdžiais internete atsiliepimų forma gali jums padaryti meškos...

Gyvai / A lygoje dominuojanti „Sūduva“ ir likę „Žalgirio“ teoriniai šansai

Po A lygos 27-ojo turo savo pozicijas sustiprino šalies čempionų titulą ginanti „Sūduva“,...