aA
ly­taus ra­jo­no Aly­taus se­niū­ni­jos Kar­kly­nų kai­mo ūki­nin­kas Ge­di­mi­nas Kruš­na į Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ne­ma­lo­nę pa­te­ko ko­vo vi­du­ry­je.
© DELFI

Tar­ny­bai bu­vo pra­neš­ta, kad gal­vi­jai pras­tai še­ria­mi, brai­džio­ja po gi­lų pur­vy­ną. Žmo­nės pik­ti­no­si to­kia ne­pri­ežiū­ra. Nuo ta­da G. Kruš­na nuo­lat kon­tro­liuo­ja­mas ne tik šios tar­ny­bos, bet ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tų.

Pa­ša­rų Kar­kly­nų ūki­nin­kas par­si­ga­be­no iš kai­my­ni­nių ra­jo­nų ūki­nin­kų, pa­va­sa­ris jau pra­džio­vi­no gal­vi­jų už­tva­ro pur­vy­ną. Ta­čiau dar li­kę vie­tų, ku­rio­se gy­vu­liai stip­riai įklimps­ta. Už­tva­re pra­džio­vin­ta že­mė tiek duo­bė­ta, kad gal­vi­jams sun­ku vaikš­čio­ti.

Ūkininkas skubėjo elektriniu piemeniu užtverti girdyklos, kad prie jos esančiame purvyne neklimptų gyvuliai.

Bau­da ir griež­ti įspė­ji­mai

Ko­vo vi­du­ry­je, kai Aly­taus vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ga­vo skun­dą dėl Kar­kly­nų kai­mo ūki­nin­ko G. Kruš­nos pras­tai pri­žiū­ri­mų gal­vi­jų, ap­si­lan­kius te­ko iš­vys­ti iš tie­sų grau­džią pa­dė­tį. Mė­si­niai gal­vi­jai už­tva­re brai­džio­jo po pur­vy­ną, sun­kiai ra­do sau­są vie­tą at­si­gul­ti, bu­vo pras­tai pa­šer­ti, o ūki­nin­kas skun­dė­si, kad su­ge­do trak­to­rius ir ne­tu­ri kuo par­si­vež­ti pa­ša­rų.

Tar­ny­bos spe­cia­lis­tai G. Kruš­ną įpa­rei­go­jo kuo sku­biau gy­vu­lius per­kel­ti į kiek įma­no­ma sau­ses­nę vie­tą, nes mė­si­niai gal­vi­jai žemai oro tem­pe­ra­tū­rai pa­kan­tūs, tik svar­bu, kad tu­rė­tų ės­ti, at­si­ger­ti ir pa­sto­gę nuo dar­ga­nų. Ka­dan­gi ūki­nin­kas ne­tu­rė­jo kuo šer­ti, tar­ny­bos nu­ro­dy­mu bu­vo pri­vers­tas pa­ša­rų ieš­ko­ti pas ki­tus ūki­nin­kus.

Kar­kly­nų ūki­nin­kas tar­ny­bai ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riui pa­tei­kė prie­mo­nių pla­ną, kaip ren­gia­si gy­vu­lius iš­šer­ti iki ga­nia­vos. Nuo ta­da G. Kruš­na nuo­lat kon­tro­liuo­ja­mas ir Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos, ir Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tų.

Ūki­nin­kas sa­ko pa­ša­rų at­si­ve­žan­tis iš Prie­nų, Va­rė­nos ra­jo­nų ūki­nin­kų. Ar juos per­ka, ar žmo­nės ati­duo­da, G. Kruš­na pra­šė ge­riau ne­klaus­ti – neva, tai ko­mer­ci­nė pa­slap­tis.

Kad Kar­kly­nų kai­mo ūki­nin­kas šian­dien pa­ša­rų tu­ri – fak­tas.

Jis įvyk­dė ir Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tų nu­ro­dy­mą gal­vi­jus iš­gin­ti iš že­mės dir­bi­mo pa­dar­gų te­ri­to­ri­jos, nes čia ant su­tre­šu­sių len­tų bu­vo su­si­ra­dę sau­ses­nę vie­tą, o nu­li­pę nuo jų ga­lė­jo su­si­ža­lo­ti įkliu­vę tarp pa­dar­gų. Už­tva­re iš pur­vy­no ir mėš­ly­no jie bu­vo iš­gin­ti, nu­va­ry­ti ant kal­ve­lės, kad pa­ės­tų ir at­si­gul­tų sau­ses­nė­je vie­to­je.

Pa­sto­gių gy­vu­liams pa­si­slėp­ti nuo dar­ga­nų yra, ta­čiau dėl pur­vy­no jos ne vi­siems bu­vo leng­vai pa­sie­kia­mos.

G. Kruš­nos ūky­je iš­lie­sė­ju­sių gy­vu­lių ne­pa­ste­bė­ta, jiems tik sti­go vie­tos sau­sai at­si­gul­ti, tąkart ir pašarų. Nuo skun­do ga­vi­mo per ke­lias die­nas kri­to pen­ki šio ūki­nin­ko gal­vi­jai – dvi te­ly­čios ir trys ver­še­liai. Ne iš ba­do, o pri­spaus­ti ki­tų gal­vi­jų, ti­kė­ti­na, ieš­ko­ju­sių sau­ses­nės vie­tos.

Tad dėl gy­vu­lių ne­pri­ežiū­ros G.Kruš­na ne­iš­ven­gė Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos bau­dos.

Va­do­vau­jan­tis Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­su, Kar­kly­nų ūki­nin­kui skir­ta 73 eu­rų bau­da, ku­rią jis jau su­mo­kė­jo.

Ka­dan­gi G.Kruš­na ir jo sū­nus Eval­das yra re­gist­ra­vę eko­lo­gi­nius gy­vu­li­nin­kys­tės ūkius, jų lai­ko­mais gal­vi­jais su­si­do­mė­jo šiuos ūkius re­gist­ruo­jan­ti ir kon­tro­liuo­jan­ti Kau­ne vei­kian­ti vie­šo­ji įstai­ga „Eko­ag­ros“.

Jos Ser­ti­fi­ka­vi­mo sky­riaus va­do­vo Ti­mo Tru­bi­los tei­gi­mu, dėl ne­tvar­kin­gų lau­ko aikš­te­lių, ku­rio­se lai­ko­mi gy­vu­liai, to­kių pat pa­sto­gių, o tai ne­ati­tin­ka eko­lo­gi­niams ūkiams ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, ko­vo vi­du­ry­je abu ūki­nin­kai bu­vo griež­tai įspė­ti ir įpa­rei­go­ti per 30 die­nų pa­ge­rin­ti gal­vi­jų lai­ky­mo są­ly­gas, kad ati­tik­tų eko­lo­gi­nės ga­my­bos rei­ka­la­vi­mus.

Gy­vu­lių ne­sku­ba­ma ma­žin­ti

Dar ko­vo vi­du­ry­je dau­giau kaip du de­šimt­me­čius Kar­kly­nuo­se ūki­nin­kau­jan­tis G. Kruš­na kal­bė­jo apie gal­vi­jų ma­ži­ni­mą ūky­je. Tai jam re­ko­men­da­vo ir ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad gy­vu­lių ūky­je ne­ma­žė­ja. G. Kruš­na lai­ko 90 gal­vi­jų, iš jų per 20 kar­vių, sū­nus Eval­das – 20 gal­vi­jų.

Kaip anks­čiau, taip ir da­bar Ge­di­mi­nas sa­ko­si jau su­si­ta­ręs dėl gal­vi­jų par­da­vi­mo: „Su­pran­tu, kad rei­kia ma­žin­ti, gal da­bar pa­vyks, anks­čiau bu­vo eu­ro­pi­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai, ne­ga­lė­jau par­duo­ti. Ge­gu­žės 5-ąją jau gal­vo­ja­me iš­gin­ti, ne­be­rei­kės vež­tis pa­ša­rų, ir gy­vu­liams lau­kuo­se bus ki­tos są­ly­gos.“

Nors pa­va­sa­ris jau šiek tiek pra­džio­vi­no že­mę, sau­siau ir Kar­kly­nų ūki­nin­ko gal­vi­jų ap­tva­re, ta­čiau pra­džio­vin­to­je že­mė­je vie­to­mis to­kios gi­lios duo­bės, kad gy­vu­liams sun­ku nu­ei­ti iki pa­duo­tų pa­ša­rų ar įreng­tų gir­dyk­lų.

Vie­to­mis į pur­vy­ną ir mėš­ly­ną gal­vi­jai su­smin­ga ir ne­įsten­gia pa­tys at­si­sto­ti. Taip at­si­ti­ko ir va­kar, kai lan­kė­mės G.Kruš­nos ūky­je. Du gal­vi­jai, at­ėję at­si­ger­ti prie van­dens tal­pyk­los, čia tie­siog su­smi­go.

Ūki­nin­kas puo­lė trauk­ti gal­vi­jų, jie ban­dė sto­tis ir vėl smu­ko.

Kar­kly­niš­kis aiš­ki­no, kad taip at­si­ti­ko tik da­bar. Sun­ku tuo pa­ti­kė­ti, nes gal­vi­jai nuo­lat ei­na į šią vie­tą at­si­ger­ti.

Ūki­nin­kas po pas­ta­ro­jo įvy­kio sku­bė­jo elek­tri­niu pie­me­niu už­tver­ti gir­dyk­los, kad gy­vu­liai prie jos ne­pa­tek­tų, ei­tų ger­ti į ki­tas tam įreng­tas vie­tas.

Vėl už­si­dir­bo bau­dą

Ka­dan­gi G. Kruš­nos ūkis nuo­lat kon­tro­liuo­ja­mas Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tų, pra­ėju­sią sa­vai­tę jis vėl už­si­dir­bo 115 eu­rų bau­dą.

Pa­gal ve­te­ri­na­ri­nius rei­ka­la­vi­mus at­si­ves­ti ver­še­liai tu­ri bū­ti pa­žen­klin­ti per sep­ty­nias die­nas. Kar­kly­nų kai­mo ūki­nin­kas to ne­pa­da­rė. Jis taip pat iš nau­jo ne­bu­vo pa­žen­kli­nęs gal­vi­jų, ku­rie bu­vo pa­me­tę įsa­gus.

Dvi­de­šim­ties ir dau­giau die­nų de­vy­nis ver­še­lius jis lai­ko gy­vu­liams ve­žio­ti skir­to­je prie­ka­bo­je. Kad jie bū­tų ap­sau­go­ti nuo lie­taus ir šal­to oro, prie­ka­ba iš vi­sų pu­sių už­deng­ta ten­tu.

Veis­li­nin­kys­tės ins­pek­to­riu­mi dir­bęs, dabar ekologinį gyvulinin­kystės ūkį turintis G.Kruš­na yra įgijęs zo­oin­ži­nie­riaus iš­si­la­vi­ni­mą.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Vyriausybė pritarė „Pieno tyrimų“ pertvarkai (3)

Vyriausybė trečiadienį pritarė pieno tyrimus atliekančios valstybės įmonės „ Pieno tyrimai...

Padidėjo rapsų supirkimo kainos

Antroje balandžio pusėje pašarinių miežių ir ankštinių augalų grūdų supirkimo kainos...

Vyriausybė spręs, ar atšaukti dėl liūčių paskelbtą ekstremalią situaciją (3)

Vyriausybė šią savaitę spręs, ar atšaukti ekstremalią situaciją, pernai spalį paskelbtą...

Įstatymo pataisos neleis vėluoti atsiskaitymams už žemės ūkio produkciją

Seimas pradėjo svarstyti žemės ūkio ministro Broniaus Markausko pristatytas Atsiskaitymo už...

Baltijos šalys ir Lenkija pasirašo deklaraciją dėl išmokų žemdirbiams suvienodinimo (15)

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos žemės ūkio ministrai antradienį Rygoje ketina pasirašyti...

Top naujienos

Egzotines keliones mėgstanti mokytoja Veronika atvira: gyventi tik iš atlyginimo būtų sunku (827)

Jau daugiau nei dvi savaites Švietimo ir mokslo ministerijoje ( ŠMM ) budinti mokytoja Veronika...

Naujausiuose prezidentiniuose reitinguose – nemaloni staigmena vienam iš lyderių (75)

Kelis mėnesius vis augęs konservatorių kandidatės į prezidentus Ingridos Šimonytės reitingas...

„Amerikietiškas“ Putino oligarchas po JAV sprendimo kraujuoja milijardais (173)

Netrukus po to, kai Michaelas Cohenas pasišalino nuo Donaldo Trumpo patvirtinto nekilnojamojo turto...

„Žalgiris“ sulaukė Westermanno, o kada sulauks Waltono? specialiai Krepšinis.lt iš Miuncheno

Kauno „Žalgirio“ komanda Miunchene pirmą kartą šį sezoną vertėsi be pagrindinio savo...

Bilis ir Rapšys pateko į pusfinalį, Meilutytei ir Titeniui nepasisekė (8)

Į Kinijoje vykstančio pasaulio plaukimo čempionato trumpajame (25 m) baseine vyrų 100 m plaukimo...

Žaidimu nusivylęs Jasikevičius: Eurolyga negailestinga, o mes kažkodėl nesiginame specialiai Krepšinis.lt iš Miuncheno (54)

Pratęsti pergalių serijos iki trijų Lietuvos čempionams Eurolygoje nepavyko. Kauno „Žalgirio“...

Visiems gerai žinomas pratimas gali smarkiai sužaloti: kineziterapeutė paaiškino, kaip atlikti tinkamai

Tikriausiai visi bent kartą gyvenime esame atlikę pritūpimą . Tūpti žmogus pradeda vos...

Naujausiuose reitinguose – nemalonios žinios Skverneliui (259)

Dėl mokytojų streiko smuko ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio populiarumas – palankiai...

Sabonis nesulaikė Embiido, bet pakartojęs rekordą padėjo „Pacers“ laimėti (3)

Joelis Embiidas surengė įspūdingą pasirodymą, tačiau jis Filadelfijoje nublanko prieš Indianos...

Žaidimai be taisyklių: 5 priežastys, kodėl juos būtina įtraukti į vaikų dienotvarkę (2)

Mažuosius gyvenime supa nemažai taisyklių – namuose, darželyje, svečiuose, viešoje vietoje. Ir...