aA
Visus reikalavimus, susijusius su PVM sąskaitų faktūrų išrašymu ir naudojimu, Europos Sąjungos mastu reglamentuoja 1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB (toliau – Direktyva). Ja remiantis parengtas ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (toliau – PVM įstatymas).
Vienas iš pagrindinių Direktyvos reikalavimų – bet kuris dokumentas (popierinio arba elektroninio formato), atitinkantis Direktyvos reikalavimus dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir turintis Direktyvoje reglamentuotų rekvizitų visumą, yra laikomas PVM sąskaita faktūra.

Kaip minėta, Direktyvos nuostatos perkeltos į PVM įstatymą, todėl šio įstatymo 82 straipsnyje nustatyta, kad prekių tiekimui ir paslaugų teikimui įforminti privaloma naudoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pagamintus ir PVM mokėtojo įsigytus PVM sąskaitų faktūrų blankus, jeigu Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nenustato kitaip.

Įgyvendinti šio PVM įstatymo straipsnio nuostatas buvo pavesta Finansų ministerijai, todėl finansų ministras 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1K-113 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 82 straipsnio įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdamas į ES acquis reikalavimus, nustatė, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. išrašant PVM sąskaitas faktūras specialūs apskaitos dokumentų blankai nenaudojami. Asmenys, įsigiję specialių blankų iki 2004 m. gegužės 1 d., turi teisę juos naudoti, kol pasibaigs atsargos (kad turintys nemažas nepanaudotų specialių blankų atsargas asmenys nepatirtų išlaidų).

Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad šis įsakymas nustato tik specialių apskaitos dokumentų blankų naudojimo, anuliavimo ir pan. taisykles, o PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir pripažinimo tvarką reglamentuoja PVM įstatymas ir Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 407 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo ir sunaikinimo tvarkos bei Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 407).

Taigi nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos ūkio subjektai nėra įpareigoti PVM sąskaitoms faktūroms naudoti tik Valstybinės mokesčių inspekcijos parduodamus specialius apskaitos dokumentų blankus. Įmonės tam gali naudoti laisvai pasirinktos formos popierinius blankus. Blanko formą, dydį, dizainą, spalvą pasirenka PVM sąskaitą faktūrą išrašantis asmuo.

PVM sąskaitų faktūrų išrašymo naujovės

PVM sąskaitų faktūrų išrašymo atvejai

Kaip nustatyta PVM įstatyme, nuo 2004 m. gegužės 1 d. apmokestinamieji asmenys privalo išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kai:

> prekės tiekiamos ir paslaugos teikiamos kitiems apmokestinamiesiems asmenims arba neapmokestinamiesiems juridiniams asmenims. Jei prekių tiekėjas nėra Lietuvos apmokestinamasis asmuo, šis reikalavimas taikomas tik tada, kai prekės tiekiamos ar paslaugos teikiamos šalies teritorijoje;
> tiekiamos prekės, kurios apmokestinamos pagal PVM įstatymo 12 str. 3 dalį (nuotolinė prekyba);
> tiekiamos prekės, kurios apmokestinamos pagal PVM įstatymo 49 straipsnį (prekių tiekimas ES viduje);
> gaunamas avansas, kai toks avanso gavimas sukuria prievolę apskaičiuoti PVM.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo gegužės 1 d. PVM sąskaitomis faktūromis reikia įforminti ir prekių tiekimą arba paslaugų teikimą fiziniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys (jeigu prekės tiekiamos ar paslaugos teikiamos šalies teritorijoje). PVM sąskaitų faktūrų tokiems fiziniams asmenims nereikia išrašyti (išimtys nustatytos Nutarime Nr. 407):

> išdavus kasos aparato kvitą, prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą ar keleivinio transporto bilietą;
> kai draudimo paslaugoms įforminti naudojamas draudimo liudijimas (polisas), turintis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus privalomus rekvizitus ir atitinkantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nuostatas;
> kai teikiant PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytas finansines paslaugas naudojami buhalterinę apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyti privalomi apskaitos dokumento rekvizitus turintys apskaitos dokumentai;
> kai įforminant nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (gyvenamųjų patalpų nuomos, šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų, šiluminės energijos ir komunalinių paslaugų (šiukšlių išvežimo, lifto ir pan.)) teikimą apskaitos dokumentai gali būti neišrašomi (tokie atvejai nustatyti Vyriausybės 2002 m. gegužės 24 d. nutarime Nr. 716 „Dėl Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentų išrašymo ir pateikimo (išsiuntimo) ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims tvarkos patvirtinimo“).

Kai į kitą valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės, visais atvejais privaloma išrašyti PVM sąskaitą faktūrą (nesvarbu, ar naują transporto priemonę tiekia fizinis asmuo, ar kitas asmuo, nesantis PVM mokėtoju, ir neatsižvelgiant į tai, kokiam asmeniui jos tiekiamos).

Kreditinių ir debetinių PVM sąskaitų faktūrų išrašymo naujovės

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. tais atvejais, kai po prekių tiekimo arba paslaugų teikimo, kuris įformintas PVM sąskaita faktūra, keičiasi tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų apmokestinamoji vertė ir (arba) kiekis, suteikiamos įvairios nuolaidos, prekės (ar jų dalis) grąžinamos, prekių (ar jų dalies) arba paslaugų atsisakoma ar dėl kitų priežasčių keičiasi pirkėjo mokėtinas atlygis, kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje įforminti šie aplinkybių pasikeitimai, turi išrašyti tas asmuo, kuris įformino pradinį prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandorį.

Nutarime Nr. 407 nustatyta, kad kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje, be privalomų PVM sąskaitos faktūros rekvizitų, laisva forma turi būti nurodyta, kad tai kreditinė PVM sąskaita faktūra, taip pat reikia nurodyti anksčiau išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kurios duomenys tikslinami, išrašymo datą, seriją, numerį (jeigu įmanoma tiksliai nurodyti, kurios PVM sąskaitos faktūros duomenys tikslinami) ir priežastį, dėl kurios išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra.

Jei nuoroda, jog tai kreditinė PVM sąskaita faktūra, ir priežastis, dėl kurios išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra, PVM sąskaitoje faktūroje nenurodyta, tai nereiškia, kad asmuo neturi teisės traukti į PVM atskaitą PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų PVM sumų.

Pastebėtina, kad šalių susitarimu prekių grąžinimas ar paslaugų atsisakymas gali būti įformintas ir debetiniu dokumentu, kurį išrašyti turi prekių (paslaugų) pirkėjas, jeigu jis registruotas PVM mokėtoju.

Tokiame dokumente reikia nurodyti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumento rekvizitus (išskyrus asmens, kuris turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardą arba pirmąją vardo raidę, pavardę, parašą ir pareigas). Šiame dokumente dar reikia nurodyti:

> pirkėjo (kliento), grąžinančio prekes ar atsisakančio paslaugų, PVM mokėtojo kodą;
> prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo pavadinimą ir PVM mokėtojo kodą, jei prekių tiekimas ar paslaugų teikimas buvo įformintas PVM sąskaita faktūra arba prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo pavadinimą, kodą (vardą, pavardę ir asmens kodą, jeigu tai fizinis asmuo) – jei prekių tiekimas ar paslaugų teikimas buvo įformintas kitu apskaitos dokumentu;
> grąžinamų prekių ar atsisakomų paslaugų pavadinimą;
> grąžinamų prekių ar atsisakomų paslaugų vertę (be PVM) ir nuo jos apskaičiuotą PVM sumą (jeigu grąžinamos PVM apmokestinamos prekės);
>jeigu tai įmanoma padaryti pagal apskaitos duomenis (grąžinamos pagal vieną apskaitos dokumentą įsigytos prekės ar paslaugos ir pan.) – apskaitos dokumento, pagal kurį grąžinamos prekės ar atsisakomos paslaugos buvo įsigytos, išrašymo datą, seriją ir numerį.

Debetiniame apskaitos dokumente laisva forma reikia nurodyti, kad tai debetinis apskaitos dokumentas, tačiau jei šis rekvizitas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, tai nereiškia, kad asmuo neturi teisės traukti į PVM atskaitą PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų PVM sumų.

PVM sąskaitos faktūros išrašymo momentas

Nors bendra tvarka PVM sąskaita faktūra turi būti išrašyta nedelsiant patiekus prekes ar suteikus paslaugas, nustatyta kai kurių išimčių. Todėl ilgalaikių paslaugų (tokių kaip telekomunikacijų, nuomos ar kt.) teikimo, ilgalaikio elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos tiekimo atvejais PVM sąskaitą faktūrą galima išrašyti už visą per mėnesį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių kiekį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės, 10 dienos.

Atkreiptinas dėmesys: kai dėl svarių priežasčių negalima išrašyti PVM sąskaitų faktūrų iškart po prekių tiekimo ar paslaugų teikimo (pavyzdžiui, kai bankuose aptarnaujant klientus per dieną atliekama labai daug operacijų), PVM įstatymas Valstybinei mokesčių inspekcijai suteikia teisę nustatyti ir kitokį PVM sąskaitų faktūrų išrašymo periodiškumą.

PVM sąskaitų faktūrų išrašymas pirkėjo arba trečiojo asmens vardu

Kaip minėta, prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir avanso sumokėjimą apmokestinamieji asmenys turi įforminti PVM sąskaita faktūra, tačiau nuo gegužės 1 d. atsirado galimybė, kad PVM sąskaitą faktūrą išrašytų prekių ar paslaugų pirkėjas arba trečiasis asmuo. Pirkėjas prekių tiekimą ar paslaugų teikimą gali įforminti tik esant išankstiniam prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) ir pirkėjo susitarimui, kuris turi atitikti Valstybinės mokesčių inspekcijos keliamus reikalavimus. Susitarimo dokumente reikia nurodyti, kad prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas) įgalioja pirkėją savo vardu išrašyti PVM sąskaitas faktūras ir sutinka priimti visas tokias PVM sąskaitas faktūras.

PVM sąskaitų faktūrų išrašymas prekių suvartojimo privatiems poreikiams, ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo, paslaugų teikimo privatiems poreikiams ir kitais atvejais

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. PVM sąskaita faktūra įforminamas ir prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti (PVM įstatymo 5 straipsnis), ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas (PVM įstatymo 6 straipsnis), paslaugų teikimas privatiems poreikiams tenkinti (PVM įstatymo 8 straipsnis) ir prekių tiekimo (paslaugų teikimo) atvejai, nurodyti PVM įstatymo 9 straipsnyje, t. y. fizinio asmens veiklos perdavimas apmokestinamajam asmeniui; nuosavybės teisės objekto kaip turtinio įnašo perdavimas; bet kokio nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu; iš esmės pagerinto pastato (statinio), naudoto kitais pagrindais negu nuosavybės teise, grąžinimas jo savininkui. Iki 2004 m. balandžio 30 d. tam buvo naudojami laisvos formos dokumentai.

Būtina atkreipti dėmesį, kad išvardytais atvejais išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje nereikia nurodyti kai kurių iš PVM įstatymo 80 str. 1 dalyje nustatytų rekvizitų (tai nurodyta Nutarime Nr. 407):

· prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodo (80 str. 1 d. 4 p.);
· prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo pavadinimo arba vardo, pavardės (jeigu tai fizinis asmuo) ir buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos (jeigu tai fizinis asmuo) (80 str. 1 d. 5 p.);
· prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) pavadinimo arba vardo, pavardės (jeigu tai fizinis asmuo) ir adreso (80 str. 1 d. 6 p.);
· prekių tiekimo arba paslaugų teikimo datos, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data (jeigu PVM sąskaita faktūra įforminamas avanso gavimas, – avanso gavimo dienos, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) (80 str. 1 d. 8 p.).

Šiais atvejais taip pat nereikia nurodyti PVM įstatymo 80 str. 1 d. 13–17 punktuose išvardytų rekvizitų. Tokiems atvejams įforminti išrašytose PVM sąskaitose faktūrose turi būti laisvos formos nuorodos į atitinkamus PVM įstatymo straipsnius (pavyzdžiui, 5, 6 ar 8 straipsnius) arba reikia nurodyti, kad tai ,,prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti“, ,,paslaugų teikimas privatiems poreikiams tenkinti“ ar ,,ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas“, atsižvelgiant į tai, koks prekių tiekimo ar paslaugų teikimo atvejis įformintas. Būtina atkreipti dėmesį: jei šie rekvizitai nenurodyti PVM sąskaitoje faktūroje, tai nereiškia, kad asmuo neturi teisės traukti į PVM atskaitą joje nurodytų PVM sumų (tokio rekvizito nebuvimas, kaip nurodyta Nutarime Nr. 407, neriboja asmens teisės traukti į PVM atskaitą joje nurodytų PVM sumų).

Pažymėtina, kad tais atvejais, kai PVM sąskaita faktūra įforminami tokie atvejai kaip nuosavybės teisės objekto perdavimas kaip turtinis įnašas; bet kokio nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu; iš esmės pagerinto pastato (statinio), naudoto kitais pagrindais negu nuosavybės teise, grąžinimas jo savininkui, išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje laisva forma reikia pateikti nuorodą į atitinkamą PVM įstatymo 9 straipsnio dalį (pavyzdžiui, 2, 3 ar 4 dalį) arba nurodyti „turtinis įnašas“, „nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl reorganizavimo“ ar „esminio pastato pagerinimo perdavimas“, atsižvelgiant į tai, koks prekių tiekimo ar paslaugų teikimo atvejis įformintas. Jei šie rekvizitai nenurodyti PVM sąskaitoje faktūroje, tai nereiškia, kad asmuo neturi teisės traukti į PVM atskaitą PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų PVM sumų.

Perduodant esminį pastato (statinio) pagerinimą reikia nurodyti ir metų skaičių, likusį iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos. Tačiau jei tai PVM sąskaitoje faktūroje nenurodyta, nereiškia, kad asmuo neturi teisės traukti į PVM atskaitą PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų PVM sumų.

Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas viena PVM sąskaita faktūra

Pagal PVM įstatymo nuostatas, kai PVM sąskaita faktūra įforminamas prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti ir paslaugų teikimas privatiems poreikiams tenkinti, PVM mokėtojas visus per PVM mokestinį laikotarpį buvusius tokius prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atvejus gali įforminti viena bendra PVM sąskaita faktūra, tačiau joje pagal kiekvieną buvusį minėtą prekių tiekimo ar paslaugų teikimo atvejį atskirai reikia nurodyti tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimą ir tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos vieneto kainą (be PVM), taip pat nuolaidas, neįtrauktas į vieneto kainą.

Elektroninės formos PVM sąskaitos faktūros

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. įmonės PVM sąskaitas faktūras gali išrašyti ne tik spausdintame blanke, bet ir elektroninėmis priemonėmis, jeigu elektroninė dokumento versija tenkina jų verslo partnerius. Tačiau elektroninėmis priemonėmis PVM sąskaitas faktūras galima išrašyti tik iš anksto gavus pirkėjo sutikimą ir tik tuo atveju, jeigu pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytus reikalavimus užtikrinamas tokių elektroninėmis priemonėmis išsiųstų PVM sąskaitų faktūrų turinio autentiškumas ir vientisumas.

PVM įstatyme yra nustatyta, kad iki 2005 m. gruodžio 31 d. apmokestinamieji asmenys, tiekiantys prekes ar teikiantys paslaugas šalies teritorijoje ir pageidaujantys išrašyti PVM sąskaitas faktūras elektroninėmis priemonėmis, Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka privalo apie tai iš anksto pranešti tai teritorinei mokesčių inspekcijai, kurioje registruoti. Elektronine forma pateikiamai PVM sąskaitai faktūrai, kaip ir popierinei sąskaitos faktūros versijai, keliami tokie patys privalomieji rekvizitų reikalavimai ir reikalavimas užtikrinti dokumento autentiškumą, galimybę nustatyti jį išrašiusią įmonę.

Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu elektroninėmis priemonėmis tam pačiam pirkėjui vienu metu siunčiamos kelios PVM sąskaitos faktūros, šioms PVM sąskaitoms faktūroms bendri rekvizitai gali būti nurodyti tik vieną kartą.

PVM sąskaitų faktūrų turinys

Nauji PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. visą privalomų PVM sąskaitų faktūrų rekvizitų sąrašą nustato tik PVM įstatymas, visi reikalaujami rekvizitai į PVM įstatymą yra perkelti iš Direktyvos, kuri apibrėžia privalomus PVM sąskaitoje faktūroje turinčius būti rekvizitus. Reikia pastebėti, kad po gegužės 1 d. atsiranda tam tikrų papildomų rekvizitų, kurių anksčiau išrašant PVM sąskaitas faktūras nebuvo reikalaujama.

Žinotina ir tai, kad kai kurie iki 2004 m. gegužės 1 d. reikalaujami PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai nuo gegužės 1 d. PVM sąskaitose faktūrose jau nebenurodomi, pavyzdžiui, nereikia nurodyti prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo kodo arba asmens kodo (jeigu tai fizinis asmuo), nebelieka reikalavimo PVM sąskaitas faktūras pasirašyti.

Trumpai apžvelgsime nuo 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojusius naujus papildomus PVM sąskaitų faktūrų rekvizitus, kurių sąrašas nustatytas PVM įstatymo 80 str. 1 dalyje.

> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data: tai yra data, kada išrašoma PVM sąskaita faktūra. Ši data svarbi, nes PVM sąskaitos faktūros išrašymo momentas dažniausiai sutampa su PVM apskaičiavimo momentu;

PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą: Nutarime Nr. 407 yra nustatyta tvarka, kaip, siekiant užtikrinti PVM sąskaitų faktūrų unikalumą (individualų serijos ir numerio derinį), turi būti sudaromi PVM sąskaitų faktūrų serijos ir numeriai, kai jos įforminamos ne specialiame apskaitos dokumento blanke. Nutarime yra nustatyta, kad PVM sąskaitos faktūros numeris turi būti sudaromas didėjančia seka ir paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) PVM mokėtojų pasirinkimu gali būti sudaroma iš raidinių simbolių arba skaitmenų. PVM mokėtojai privalo užtikrinti PVM sąskaitos faktūros numerio, paremto serija (serijomis), unikalumą, t. y. skirtingose PVM sąskaitose faktūrose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

Pavyzdžiui, PVM mokėtojai gali pasirinkti naudoti vieną seriją visoms išrašomoms PVM sąskaitoms faktūroms arba atskiras serijas skirtingiems klientams, skirtingoms valstybėms, skirtingoms prekių grupėms filialams ir t. t. – šiuo atveju PVM mokėtojams paliekama visiška pasirinkimo laisvė, išskyrus tai, kad turi būti užtikrintas unikalumas, t. y. dvi PVM sąskaitos faktūros negali turėti to paties numerio. Pavyzdžiui, PVM sąskaitos faktūros 1501, 1502, 1503 skirtos klientui Nr. 150, PVM sąskaitos faktūros 1511, 1512, 1513 – klientui Nr. 151 ir t. t.);

> prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje, pirkėjo PVM mokėtojo kodas (jei pirkėjas registruotas PVM mokėtoju) nurodomas visais atvejais: nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas, jeigu pirkėjas registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje narėje. Pažymėtina, kad nurodyti kitos ES valstybės narės PVM mokėtojo kodą yra labai svarbu tiekiant prekes į kitą valstybę narę, nes tai susiję su nulinio PVM tarifo pritaikymu;

> prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo): nurodomas asmens – prekių ar paslaugų pardavėjo pavadinimas ir buveinės adresas, o kai prekių ar paslaugų pardavėjas yra fizinis asmuo – fizinio asmens vardas, pavardė ir adresas;

> prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas: nurodomas asmens – prekių ar paslaugų pirkėjo pavadinimas ir buveinės adresas, o kai prekių ar paslaugų pirkėjas yra fizinis asmuo – fizinio asmens vardas, pavardė ir adresas;

> prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu PVM sąskaita faktūra įforminamas avanso gavimas – avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

> tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM), taip pat nuolaidos, neįtrauktos į vieneto kainą: nuolaidų, įtrauktų į tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos vieneto kainą, nurodyti nereikia;

> tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė: apmokestinamoji vertė nurodoma atskirai pagal skirtingus PVM tarifus;

> PVM suma nacionaline valiuta: kai prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) Lietuvoje, PVM suma turi būti nurodyta nacionaline valiuta;

> kai įforminamas prekių ir (arba) paslaugų, kurios neapmokestinamos, apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą arba už kurias prievolė apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui), tiekimas (teikimas) – nuoroda į atitinkamą PVM įstatymo arba Direktyvos 77/388/EEB nuostatą: šią nuorodą asmuo gali duoti laisva forma, pavyzdžiui, nurodyti konkretų PVM įstatymo straipsnį arba Direktyvos straipsnį, arba kuria nors kita forma nurodyti, kad tiekiamos neapmokestinamos prekės ir pan.;

> PVM įstatymo 2 str. 16 dalyje nurodyti duomenys apie naują transporto priemonę (eksploatavimo pradžia, rida, valandų skaičius) – kai tiekiama nauja transporto priemonė į kitą valstybę narę: nurodoma visa informacija, susijusi su į kitą valstybę narę tiekiama nauja transporto priemone;

> nuoroda į atitinkamą PVM įstatymo arba Direktyvos 77/388/EEB nuostatą – kai taikoma speciali turizmo paslaugų apmokestinimo PVM schema, nurodyta PVM įstatymo XII skyriaus antrajame skirsnyje, arba speciali naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo PVM schema, nurodyta PVM įstatymo XII skyriaus trečiajame skirsnyje: taikant specialią turizmo paslaugų apmokestinimo PVM schemą arba specialią naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo PVM schemą, pasirinktinai duodama nuoroda į PVM įstatymo arba Direktyvos nuostatas, arba kuria nors kita forma nurodoma, kad taikoma speciali PVM skaičiavimo nuo maržos schema;

> fiskalinio agento PVM mokėtojo kodas, pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas – kai pagal PVM įstatymą prievolė apskaičiuoti PVM tenka užsienio apmokestinamojo asmens paskirtam fiskaliniam agentui;

> kiti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyti rekvizitai – kai tiekiama žemės ūkio produkcija: šių rekvizitų sąrašas patvirtintas Žemės ūkio ministerijos 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-80 „Dėl papildomų privalomųjų rekvizitų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitose faktūrose ir kituose žemės ūkio produkcijos pirkimo dokumentuose nustatymo“.

PVM sąskaitų faktūrų registrai ir PVM sąskaitų faktūrų saugojimas

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. visi apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus, į kuriuos reikia įtraukti visas išrašytas ir gautas PVM sąskaitas faktūras, kurios įformintos ne specialiame blanke. Registrų tvarkymo, jų saugojimo, pateikimo reikalavimus nustato ir rengia Valstybinė mokesčių inspekcija.

Atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrais atvejais tokių registrų duomenis apmokestinamieji asmenys turės pateikti mokesčių administratoriui, kur jie bus naudojami kontrolei, taip pat per priešpriešinius patikrinimus – lyginant prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) ir pirkėjo pateiktą informaciją. Apmokestinamieji asmenys privalo užtikrinti savo (ar jų vardu pirkėjų ar trečiosios šalies) išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, gautų PVM sąskaitų faktūrų saugojimą 10 metų nuo jų išrašymo.

Pažymėtina, kad apmokestinamieji asmenys privalo saugoti dokumentus tokios formos (rašytinės ar elektroninės), kokios juos išrašė ar gavo, privalo išlaikyti PVM sąskaitų faktūrų kilmės autentiškumą ir turinio vientisumą. Jeigu PVM sąskaitos faktūros yra elektroninės formos, kartu reikia saugoti ir duomenis, užtikrinančius kilmės autentiškumą ir turinio vientisumą.

Lietuvos apmokestinamieji asmenys turi saugoti šiuos dokumentus šalies teritorijoje, jeigu dokumentai nėra saugomi naudojant elektronines priemones – tokiu atveju dokumentai gali būti saugomi ir ne šalies teritorijoje, tačiau būtina užtikrinti galimybę gauti juos elektroninėmis priemonėmis, juos naudoti ir pan. Taip pat privaloma pranešti teritorinei mokesčių inspekcijai, kurioje asmenys registruoti, apie dokumentų, saugomų naudojant elektronines priemones, saugojimo vietą, jeigu šie dokumentai saugomi ne šalies teritorijoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimai saugoti PVM sąskaitas faktūras 10 metų nuo jų išrašymo taikomi ir juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, tačiau įsigyja prekes iš kitų valstybių narių, taip pat fiziniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, tačiau įsigyja naujas transporto priemones iš kitų valstybių narių, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys ir į kitas valstybes nares tiekia naujas transporto priemones.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Gydytojų gudrybė naciams įvarė panišką baimę: mirtinos ligos „protrūkis“ išgelbėjo tūkstančius (13)

Antrojo pasaulinio karo metais vienas žmogus kreipėsi į gydytoją Lenkijos Rozvadovo mieste dėl...

Šaulių sąjungos vadas: Rusijos agresija buvo žadintuvas mūsų visuomenei (269)

„Tai buvo lūžis mano gyvenime“, – šypsosi Lietuvos šaulių sąjungos ( LŠS ) vadas...

Kada santykiuose pereiti prie sekso ir kuri lytis turi dažniau jį inicijuoti? (120)

Kada santykiuose pereiti prie sekso ir kuri lytis turi dažniau jį inicijuoti? Į šį klausimą...

Netoli Gariūnų užsiliepsnojo atliekų rūšiavimo aikštelė ir miškas (23)

Šeštadienio vakarą Vilniaus pakraštyje, Kirtimų g., netoli Gariūnų, kilo gaisras. Ugniagesiams...

Trumpus lietus pakeis nauja šilumos banga (5)

Sekmadienio naktį Lietuvoje savo pozicijų dar stengsis neprarasti anticiklonas. Todėl didesnę...

Jėgų pusiausvyrą keičiantys NBA mainai: Davisas keliauja į „Lakers“ ir jungiasi prie LeBrono (4)

Šeštadienį vakare NBA rinką sudrebino Naujojo Orleano „Pelicans“ ir Los Andželo „Lakers“...

Mokslininkas Davidas Sweanoras: daugelis žmogaus gyvenimą prailginusių faktorių – labai paprasti ir nebrangūs (63)

Kanadietis David Sweanor tabako ir sveikatos politikos sferoje dirba nuo 1980–ųjų pradžios, o...

Kapinių sargo name užaugusio vyro prisiminimuose – mirusiųjų perlaidojimai: vaizdą atidarius karstą pamiršti nelengva (32)

Priešais Šideikių namo (dabar Tautinių kultūrų centras) langus buvo žvyruotas kelias (dabar...

Legendos akivaizdoje – Kalniečio ir ASVEL žingsnis Prancūzijos čempionų titulo link (1)

Pergalingai Prancūzijos čempionato finale startavo Liono- Vilerbano ASVEL komanda su Mantu...

Ieškomiausių nusikaltėlių sąraše – buvusį mylimąjį iš pavydo benzinu apipylusi ir padegusi palangiškė (111)

Europos ieškomiausių nusikaltėlių sąraše yra ir viena lietuvė moteris – Neringa...