Dvi­de­šimt­me­tė vil­nie­tė An­že­li­ka Ig­na­ten­ko nie­ka­da ne­ma­nė, kad vos ne vi­sa Lietu­va kal­bės apie ją. Ši strip­ti­zo šokė­ja, prieš sa­vai­tę tie­sio­gi­nia­me LTV ete­ry­je, per „Lie­tu­vos dai­nų dešimtuką”, kon­cer­tuo­jant gru­pei „Išjunk švie­są”, vai­kų aki­vaiz­do­je li­ko tik su kel­nai­tė­mis.
© Corbis
Dėl to LRT va­do­vui Kęs­tu­čiui Pet­raus­kiui net te­ko aiš­kin­tis Sei­me.

Skan­da­lo he­ro­jė su­ti­ko „Ekst­ra ži­nių” skai­ty­to­jams at­vi­rai pa­pa­sa­ko­ti apie sa­ve. Gru­pės „Iš­junk švie­są” šo­kė­ja A.Ig­na­ten­ko net su­tei­kė žur­na­lis­tams ga­li­my­bę žvilg­te­lė­ti už pi­kan­tiš­kos jos gy­ve­ni­mo už­dan­gos. „Ekst­ra ži­nios” ma­tė, kaip mer­gi­na gei­du­lin­gai šo­ka prie strip­ti­zo stul­po, kaip go­džius žvilgs­nius į ją įs­mei­gę klien­tai kai­šio­ja už kel­nai­čių bank­no­tus.

Mo­ky­tis nie­ka­da ne­vė­lu

– Kas ta mer­gi­na, ku­rią dau­ge­lis pir­mą kar­tą pa­ma­tė šeš­ta­die­nį per LTV šo­kan­čią strip­ti­zą? – „Ekst­ra ži­nios” pra­dė­jo po­kal­bį su An­že­li­ka.

– Gi­miau ir gy­ve­nu Vil­niu­je. Ma­no tė­vas at­va­žia­vęs iš Uk­rai­nos, ma­ma – iš Bal­ta­ru­si­jos. Jie čia su­si­ti­ko, ir at­si­ra­dau aš. Aš pa­ti, ži­no­ma, esu Lie­tu­vos pi­lie­tė. Da­bar mo­kau­si va­ka­ri­nė­je mo­kyk­lo­je.

– Kas sut­ruk­dė lai­ku baig­ti vi­du­ri­nę?

– Pap­ras­čiau­siai šei­mo­je bu­vo di­de­lių prob­le­mų. Psi­cho­lo­giš­kai bu­vo be ga­lo sun­ku. Baig­ti moks­lų ne­tu­rė­jau ga­li­my­bės.

– Ko­kią spe­cia­ly­bę ke­ti­ni įgy­ti?

– Dar ne­ži­nau. Kol kas tik mo­kau­si 11-oje kla­sė­je. Kai baig­siu ir 12-tą, ta­da bus ma­ty­ti.

Sieks ir kar­je­ros, ir šei­mos

– Vis tiek ke­ti­ni kaž­kur stu­di­juo­ti?

– La­biau­siai no­rė­čiau mo­ky­tis tei­sės My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te. Jei ten ne­pa­vyk­tų įs­to­ti, ta­da, kaip ir vi­si, eičiau į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą. O Pe­da­go­gi­nis tik­rai ne­do­mi­na – mo­ky­ti vai­kus rei­kia di­de­lės at­sa­ko­my­bės.

Bai­gu­si aukš­tą­ją mo­kyk­lą, ti­kiuo­si dirb­ti nor­ma­lų dar­bą. No­rė­tų­si, kad jis bū­tų su­si­jęs su tei­se. Ži­no­ma, ga­lė­tų bū­ti ir vers­lo va­dy­ba.

– Gal jau gal­vo­ji ir apie šei­mą?

– Kiek­vie­nas žmo­gus apie tai gal­vo­ja! Ka­dan­gi aš tu­riu vai­ki­ną, tik­rai pla­nuo­ju su juo tu­rė­ti šei­mą. Juo la­biau, kad ir jam jau lai­kas – jis už ma­ne vy­res­nis. Bet la­bai grei­tai iš­te­kė­ti ne­si­ruo­šiu. Pa­gal mū­sų pla­ną san­tuo­ka nu­ma­ty­ta po dve­jų me­tų.

Skan­da­lo ne­no­rė­jo

– Ką ta­vo iš­rink­ta­sis sa­kė apie šeš­ta­die­ni­nį pa­si­ro­dy­mą?

– Sa­kė – šo­kau gra­žiai. La­bai gra­žiai!

Vis­kas, ką praė­ju­sį šeš­ta­die­nį ro­dė per te­le­vi­zi­ją, yra ge­rai ir man pa­čiai pa­ti­ko. Tik ne­pa­ti­ko, ką pa­ra­šė kai ku­rie laik­raš­čiai – ne­va aš „poš­lai” kaž­ką pa­da­riau.

Ne­va ten taip vul­ga­ru bu­vo, kad vos ne iš­si­žer­gu­si aš sė­dė­jau ant sce­nos. Iš­pūs­tas toks bur­bu­las, kaip aš vul­ga­riai pa­si­ro­džiau, kad net iki Sei­mo nuė­jo!

– Tau juo­kin­ga, kad val­džios vy­rai stai­ga taip su­si­rū­pi­no ko­vo­ti prieš strip­ti­zą?

– Iš tik­rų­jų nė­ra dėl ko! Ne­ma­nau, kad čia bu­vo kaž­kas to­kio.

– Tik­riau­sia at­si­me­ni, kaip prieš ke­le­rius me­tus po krep­ši­nio aikš­te­lę per var­žy­bas laks­tė pusp­li­kė mer­gi­na. Vė­liau paaiš­kė­jo, kad tai bu­vo gė­ri­mų rek­la­mos triu­kas. Ar ir gru­pė „Iš­junk švie­są” šį­kart įgy­ven­di­no kaž­ko­kį pa­na­šų su­ma­ny­mą?

– Mes ne­tu­rė­jo­me to­kio tiks­lo – su­kel­ti skan­da­lą. Ži­no­ma, rek­la­mos ga­vo­me, da­bar tai leis tu­rė­ti dau­giau už­sa­ky­mų.

Apsk­ri­tai nuo­gų krū­tų vaiz­das bu­vo tik ke­lių se­kun­džių truk­mės. Ka­me­ra pa­ga­vo mo­men­tą tarp to, kai nu­me­čiau lie­me­nė­lę ir pri­si­den­gi­nė­jau. Tad da­bar dėl tų ke­lių se­kun­džių at­ro­do, kad aš vi­są va­lan­dą ap­nuo­gi­nu­si krū­tis prieš vai­kus vaikš­čio­jau. Taip juk ne­bu­vo!

– Ir vis dėl­to – kaip ir ka­da ki­lo min­tis nu­si­mes­ti lie­me­nė­lę kon­cer­tuo­jant „Lie­tu­vos dai­nų de­šim­tu­ko” prog­ra­mo­je?

– Kiek­vie­nas išė­ji­mas į sce­ną bū­na vis ki­toks. Kiek­vie­ną kar­tą šok­da­ma aš imp­ro­vi­zuo­ju. Nes bū­na vis skir­tin­gi žmo­nės, ski­ria­si ir ap­lin­ka. Bet nuo­go kū­no pa­ro­dau per kiek­vie­ną pa­si­ro­dy­mą. Ap­si­nuo­gi­ni­mas šeš­ta­die­nį per LTV bu­vo mi­ni­ma­lus.

Tarp strip­ti­zo žiū­ro­vų – ma­ma

– Ar esi po­pu­lia­ri? Ar jau­tie­si žvaigž­dė?

– Iš tik­rų­jų – nie­ka­da ne­si­jau­čiau. Po to da­ly­ko, ku­rį pa­ro­dė per te­le­vi­zi­ją, ir­gi ne­ma­tau prie­žas­čių, ko­dėl tu­rė­čiau va­din­tis žvaigž­de. Ka­dan­gi aš šo­ku nak­ti­nia­me klu­be, ir tai bū­na „top­less” pa­si­ro­dy­mai – to­kį dė­me­sį kiek­vie­ną nak­tį aš gau­nu dar­be. Dir­bu be­veik kas­dien.

– Ar pa­vy­dus ta­vo drau­gas?

– Taip. Bet jo pa­vy­das yra svei­kas, toks, kai dar nie­kam ne­ken­kia.

– Kaip į ta­vo veik­lą rea­guo­ja ma­ma, gi­mi­nės?

– Ir ma­ma, ir dė­dės, ir te­tos apie tai se­niai ži­no. Vi­si jie rea­guo­ja nor­ma­liai. Ma­ma iš pra­džių į ma­ne keis­tai pa­žiū­rė­jo, bet pas­kui sup­ra­to, kad čia nie­ko to­kio. Ji kar­tais net pa­ti atei­na į ma­no strip­ti­zo pa­si­ro­dy­mus! Pa­vyz­džiui, va­sa­rą aš dir­bu Pa­lan­go­je. Ma­ma ir­gi at­va­žiuo­ja ten pail­sė­ti, o va­ka­rais atei­na į klu­bą pa­žiū­rė­ti, kaip aš šo­ku.

– Kaip tu ta­pai strip­ti­zo šo­kė­ja?

– Nuo­lat lan­ky­da­vau­si vie­na­me klu­be. Ten bu­vo toks ap­sau­gi­nin­kas, ku­rio žmo­na – šo­kė­ja. Ji priė­jo ir man pa­siū­lė. Aš pa­gal­vo­jau – o ko­dėl gi ne? Bė­da bu­vo ta, kad aš ne­mo­kė­jau. Bet ji ma­ne pa­mo­kė. Su­si­tik­da­vo­me sa­lė­je ir re­pe­tuo­da­vo­me. Ji ne tik aiš­ki­no teo­ri­ją, bet ir viską ro­dė prak­tiš­kai.

Po re­pe­ti­ci­jų pir­mas pa­si­ro­dy­mas bu­vo po mė­ne­sio. At­si­me­nu, pir­mus du mė­ne­sius bu­vo taip: 50 gra­mų, kad ned­re­bė­tų ran­kos ir ko­jos, o tik ta­da – į sce­ną.

Po šo­kių spor­tuo­ti ne­be­si­no­ri

– Ko­kie ta­vo po­mė­giai?

– Lais­va­lai­kio lie­ka la­bai ma­žai. Nak­ti­mis dir­bu, va­ka­rais mo­kau­si. Die­ną at­si­ke­liu, pa­val­gau, su­sit­var­kau, pa­ga­mi­nu val­gy­ti ir vėl iš­va­žiuo­ju. Dau­giau­sia lais­vo lai­ko bū­na sek­ma­die­niais. Ta­da nuei­na­me į ka­vi­nę, ra­miai pa­sė­di­me.

Anks­čiau dar mėg­da­vau pieš­ti. Bet kaž­ka­da ne­se­niai pa­ban­džiau – ne­bei­šei­na.

– Ar spor­tuo­ji?

– Ke­lis kar­tus bu­vau nu­si­pir­ku­si abo­ne­men­tą į spor­to klu­bą, bet 4–5 kar­tus nuei­da­vau ir dau­giau ne­bep­ri­si­vers­da­vau.

Žo­džiu, di­džiau­sias ma­no po­mė­gis yra šok­ti. Nuo pir­mos kla­sės aš lan­kiau šo­kius. Mo­kiau­si šok­ti de­šimt me­tų.

– Ar dar­bu ta­pęs po­mė­gis neįg­ri­so?

– Man šis dar­bas yra ma­lo­nu­mas. Tuo la­biau, kad iš strip­ti­zo ga­li­ma tik­rai ne­ma­žai už­si­dirb­ti. Ši sri­tis la­bai pel­nin­ga.

Tie­sa, da­lį to, ką už­si­dir­bu, tu­riu iš­leis­ti dra­bu­žiams, kos­me­ti­kai. Pa­ti pri­va­lau pa­si­rū­pin­ti sa­vo iš­vaiz­da. Ma­ne to­dėl ir kvie­čia į klu­bus, kad aš ge­rai at­ro­dau! Kar­tą per mė­ne­sį bū­ti­nai nuei­nu į kir­pyk­lą, lan­kau­si ir so­lia­riu­muo­se.

"Ekstra žinios"
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Mikutavičiaus balsu kalbantis šviesoforas Vilniuje gąsdina praeivius: yra net įsižeidusių (30)

„Ei, ei, jei žengi į gatvę degant raudonai, iškart atimk vieną iš trijų milijonų. Palauk...

Beckham modeliu tapusios 7-metės liemenį turinčios Giedrės Dukauskaitės skandalas netyla: pratrūko ir raseiniškė mama (87)

Šią savaitę greta garsiosios mados dizainerės Victorios Beckham pavardės spaudoje mirgėjo ir...

Turguje dirbančiai mamai padedanti R. Ciūnė dažnai išgirsta vieną klausimą (11)

Į Kaune, Vilijampolės turguje, esančią drabužių išparduotuvę užsukę klientai neretai...

Asmenuke pasidalijusi Iglė sulaukė kritikos: išvaizdą tobulino pas grožio chirurgus? (71)

„X Faktoriaus“ nugalėtoja Iglė Bernotaitytė socialiniame tinkle dažnai pasidalija...

Kaltinimų sulaukusi Karolina Meschino jaučiasi įskaudinta: konkurencija ėda visus iš vidaus (42)

Socialinių tinklų žvaigždė ir rubrikos laidoje „ Gero vakaro šou “ vedėja Karolina...

Top naujienos

Alkoholio ribojimai – ne problema: pirkėjai prisitaikė (15)

Norint įsigyti alkoholio didesnių problemų nekyla, tiesiog tenka labiau planuoti ir paprašyti...

Per stebuklą išsigelbėjęs Šilalės žydas apie budelius lietuvius: žinau jų pavardes (202)

„Turbūt Dievas norėjo, kad likčiau gyvas“. Taip sako vienintelis Holokaustą išgyvenęs...

Ramutei Daktarienei – dovana: teismas nutarė jai grąžinti garsiąją Užliedžių pilaitę atnaujinta 14.47 val. (255)

Kauno Daktarų nusikalstamam susivienijimui vadovavęs ir iki gyvos galvos įkalintas Henrikas...

Kauno rajone dingusi jauna moteris rasta į kanalą įvažiavusiame automobilyje (123)

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) pareigūnai surado dingusios Živilės...

Rusija siunčia žinią savo kaimynėms: įžvelgė daugiau grėsmių (63)

Rusijos federalinė saugumo tarnyba ( FSB ) paskelbė atnaujintą strateginį valstybės sienų...

Gyvai / Startavo 12-asis Dakaro etapas: ilgiausias išbandymas automobiliams lietuviai ir vėl taikosi į TOP-20 (53)

Jubiliejinio 40-ojo Dakaro ralio dvyliktasis etapas sportininkus pasitiko staigmenomis dar...

Virš Australijos skridusiame lėktuve – panika: šis skrydis buvo tarsi pragaras (1)

Oro bendrovės „Malaysia Airlines“ lėktuve, ketvirtadienį dėl „techninių priežasčių“...

Kardiologas įvertino, kaip mums sekasi kovoti su didžiausiu lietuvių priešu (11)

Apie jaunėjančias širdies ir kraujagyslių lig as, gydytojų nuolatinį susirūpinimą...

Paskelbė naują turistų labiausiai pamėgtų šalių dešimtuką (1)

Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacija paskelbė naują 10 labiausiai turistų pamėgtų...

Mikutavičiaus balsu kalbantis šviesoforas Vilniuje gąsdina praeivius: yra net įsižeidusių (30)

„Ei, ei, jei žengi į gatvę degant raudonai, iškart atimk vieną iš trijų milijonų. Palauk...