aA
Praėjusį ant­ra­dienį Plungė­je bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti ne­mažą būrį eks­kur­santų, šmi­rinė­jan­čių po mies­to gat­ves, lan­kan­čių įstai­gas, be­si­žval­gan­čių po par­ką. Kam nors galė­jo pa­si­ro­dy­ti, jog tai – tu­ristų gru­pelė, ta­čiau be­si­do­min­tie­ji ki­no pa­sau­liu tarp jų turė­jo at­pa­žin­ti garsųjį re­ži­sie­rių Emilį Vėlyvį. Vie­tos spau­da jau skelbė, kad jis pa­va­sarį Plungė­je fil­muos pirmąjį Lie­tu­vos ki­no is­to­ri­jo­je il­ga­met­ražį de­tek­ty­vi­nio žan­ro filmą „Piktųjų kar­ta“. Pa­ren­gia­mie­ji dar­bai jau pra­si­dėjo, filmavimai jau vyksta buvusio Vilniaus Lukiškių kalėjimo patalpose.
Emilis Vėlyvis, filmo "Piktųjų karta" filmavimas /Foto: Delfi ir Facebook
Emilis Vėlyvis, filmo "Piktųjų karta" filmavimas /Foto: Delfi ir Facebook

Kaip „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo re­ži­sie­rių bei jo kūry­binę grupę po Plungę ved­žio­ju­si Sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lienė, ant­ra­die­nio vi­zi­to tiks­las bu­vo ga­lu­ti­nai ap­si­spręsti, ku­rio­se mies­to vie­to­se bus fil­muo­ja­ma, su­de­rin­ti tech­ni­nes de­ta­les, at­lik­ti rei­ka­lin­gus ma­ta­vi­mus bei skai­čia­vi­mus.

Tad ko­kios Plungės vie­tos pa­si­rink­tos?

„Kaip su­pra­tau, bus fil­muo­ja­ma par­ke, ke­lio­se Sa­vi­val­dybės salė­se ir aikš­telė­je prie­šais Sa­vi­val­dybės pa­statą, Kultū­ros cent­ro pa­tal­po­se, taip pat ta­me pa­čia­me pa­sta­te esan­čia­me ba­re „Bil­du­kas“, li­go­ninės rūsy­je. Dar tu­ri iš­si­rink­ti vieną iš cent­ri­nių mies­to gat­vių. Kalbė­ta lyg apie Si­na­gogų. Ža­da fil­muo­ti ir „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los bei baž­ny­čios fa­sa­dus“, – var­di­no V. Sau­ka­lienė.

Anks­čiau bu­vo kalbė­ta, jog E. Vėly­viui bei jo ko­man­dai la­bai pa­ti­ko se­na­sis po­li­ci­jos bei bu­vu­sios Žemės ūkio val­dy­bos pa­sta­tai, ta­čiau sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­ja minė­jo, kad šįkart apie šias vie­tas neuž­si­min­ta – galbūt per­si­gal­vo­jo dėl jų.

Skel­bia­ma, jog fil­mas „Piktųjų kar­ta“ bus fil­muo­ja­mas nuo ko­vo 9 iki ba­land­žio 25 die­nos, Plungė­je – ko­vo 16–23 die­no­mis. Ko­kios ki­tos vie­tovės? V. Sau­ka­lienė sakė girdė­ju­si kal­bant apie Lent­varį, Kai­šia­do­ris, ki­tas vie­tas. Vis dėlto iš to, kiek vietų fil­ma­vi­mams pa­si­rink­ta, pa­na­šu, jog pa­grin­di­nis veiks­mas vyks Plungė­je. Tie­sa, mūsų mies­to var­das fil­me, kurį ža­da­ma žiū­ro­vams pri­sta­ty­ti kitų metų pra­džio­je, ne­bus mi­ni­mas. Tie­siog tai bus mies­tas X.

V. Sau­ka­lienė pri­si­pa­ži­no skai­čiu­si fil­mo sce­na­rijų, ta­čiau de­ta­lių at­skleis­ti ne­ga­lin­ti – ne­liktų int­ri­gos. Bet siu­že­tas ža­da būti įtemp­tas ir pil­nas veiks­mo – to­kie yra vi­si E. Vėly­vio kur­ti fil­mai (žiū­ro­vams ge­riau­siai ži­no­ma jo tri­lo­gi­ja „Ze­ro“ bei ko­me­di­ja „Re­di­rec­ted“). Fil­ma­vi­mo ko­man­da Plungė­je ža­da net au­to­mo­bilį su­sprog­din­ti, todėl teks į pa­galbą pa­si­telk­ti ir spe­cia­lią­sias tar­ny­bas.

Be­je, plun­giš­kiai ne­ri­mau­ti, jog fil­ma­vi­mo die­no­mis mies­tas taps ne­pra­va­žiuo­ja­mas, ne­turėtų. Esą jei ir bus už­da­ro­mas eis­mas ku­rio­je gatvė­je, tai tik trum­pam – pus­va­land­žiui ar va­lan­dai. Visą in­for­ma­ciją apie tai ža­da­ma pa­skelb­ti iš anks­to.

Dau­ge­liui turbūt smal­su, kas lėmė, jog gar­su­sis re­ži­sie­rius nau­jau­sią sa­vo darbą kur­ti pa­si­rin­ko būtent Plungė­je. V. Sau­ka­lienė sakė iš­gir­du­si, jog to­kią mintį jam mes­telė­jo jo bi­čiu­lis, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­rys Gin­ta­ras Ba­gu­žis.

„Bet vien re­ko­men­da­cijų tik­riau­siai ne­būtų už­tekę, – įsi­ti­ki­nu­si V. Sau­ka­lienė. – Re­ži­sie­riaus ko­man­da sakė ap­si­lan­kiu­si ke­liuo­se mies­tuo­se, bet Plungė ti­ku­si ir pa­ti­ku­si la­biau­siai. Jie čia ma­to vi­ziją, kaip tas fil­mas turėtų at­ro­dy­ti. Įspūdį esą pa­darė ir tai, kad Sa­vi­val­dybė ge­ra­no­riš­kai ir en­tu­zias­tin­gai su­ti­ko pa­dėti. Yra ne­ma­žai de­ri­nimų, rei­kia išspręs­ti eis­mo ri­bo­ji­mo, lei­dimų ga­vi­mo, elekt­ros tie­ki­mo klau­si­mus, tar­pi­nin­kau­ti bend­rau­jant su spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis, ki­to­mis įstai­go­mis. Žod­žiu, rei­kalų yra, su­kamės kaip įma­ny­da­mi, ret­kar­čiais į šalį ati­dėda­mi tie­sio­gi­nius sa­vo dar­bus. Ki­ta ver­tus, Plun­gei garbė ir sa­vo­tiš­ka rek­la­ma, kad pa­si­rin­ko būtent ją. Nie­ko pa­na­šaus pas mus dar nėra buvę.“

Be­je, E. Vėly­vio ku­ria­mame fil­me „Piktųjų kar­ta“ vai­dins ne­ma­žas būrys gar­sių ak­to­rių. Skel­bia­ma, jog fil­ma­vi­mo die­no­mis Plungė­je dirbs apie 50 tech­ni­nių dar­buo­tojų ir gal ant­ra tiek ak­to­rių. Tad su­ju­di­mas tik­rai bus ne­ma­žas.

Žemaitis
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(4 žmonės įvertino)
2.7500

Gedule skendinčioje Jungtinėje Karalystėje už ryškiausius darbus kine išdalyti BAFTA apdovanojimai (1)

Penktadienį Anapilin iškeliavus Jungtinės Karalystės princui Philipui šalyje paskelbtas gedulas....

„Klajoklių žemei“ – dar vienas garbingas apdovanojimas kelyje link „Oskarų“

Kinų kilmės režisierės Chloe Zhao sukurta juosta „Klajoklių žemė“ šeštadienį laimėjo...

Karantinas prie ekranų: 5 mini serialai, kuriuos verta pamatyti

Šįkart nusprendžiau skirti daugiau dėmesio mini serialams, kurių pliusu yra ne tik labiau nei...

Salma Hayek prabilo apie sekso sceną su Antonio Banderasu: kolegos nusiteikimas gąsdino, ji nenustojo verkti (52)

Pastaruosius tris dešimtmečius Salma Hayek yra itin trokštama aktorė, kuriai siūloma galybė...

Karantinas prie ekranų: 5 serialų rekomendacijos įdomesniam Velykų savaitgaliui

Šįkart nusprendžiau pasidalinti penkių serialų rekomendacijomis, kurios, manau, bus naudingos ne...

Top naujienos

Pamačiusi pervestą atlyginimą Šiaulių ligoninės medikė liko šokiruota: gydymo įstaigos versija – kitokia (237)

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje dirbančios medikės sūnus teigia, kad jo mamai ligoninė...

Čaplinskas: panašu, kad gyvensime pagal ketvirtąjį pandemijos scenarijų (308)

Panašu, kad gyvensime pagal ketvirtąjį koronaviruso pandemijos scenarijų, tai yra – virusų...

Šiltas pavasaris kol kas traukiasi: laukia smarkūs lietūs, vietomis sugriaudės perkūnijos (4)

Krentant atmosferos slėgiui ir didėjant žemo slėgio lauko įtakai giedrių orų laikotarpis...

Lietuvoje prasidės didžiuliai pokyčiai: vieniems teks stipriai pakeisti savo įpročius, o kiti galės pasinaudoti parama (68)

Pustrečio milijardo tonų – štai tiek pačių įvairiausių atliekų kasmet susikaupia Europos...

Kasdienybės herojai. Eleonora – apie „Sel“ ir skyrybas: liūdna dėl savo gyvenimo, kad nieko nepasiekiau kita tema: stulbinanti „Misis Lietuva 2019“ Gretės Brokienės sėkmė (14)

Išskirtinis Eleonoros Sebrovos interviu - karjera grupėje „Sel“, skausmingos skyrybos ir...

Karolis Kasperas | D+

Japonų valdžia po šiai dienai neigia šį istorinį faktą: „komforto stotyse“ karius tenkino 200 tūkst. pagrobtų moterų

Lee Ok-Seon nieko neįtardama ėjo namo, kai iš pravažiuojančio automobilio iššoko grupė...

Štai kokių perliukų radau „Mamų mugėje“: vaiką galima aprengti už tiek, kiek kainuoja trys puodeliai kavos (54)

Ar brangu auginti vaikus, juk jie taip greit auga, todėl daug ir reikia – kas sezoną naujų batų,...

UEFA atsakas: grasina dar šią savaitę iš Čempionų lygos išmesti tris iš keturių pusfinalio dalyvių (117)

UEFA ketina imtis pačių griežčiausių ir beprecedenčių veiksmų prieš maištininkų...

Agnė Keizikienė | D+

Mokslininkas praskleidė šydą nuo paslaptingo sapnų pasaulio: kodėl sapnuojame, ką sapnai apie mus pasako ir kaip jiems padaryti įtaką?

Sapnai tarsi kokia astrologija: vieni į juos žiūri su šypsena, kiti – intensyviai tyrinėja. Kad...

Kūno kalbos ekspertė išanalizavo princo Philipo laidotuvių įrašus: žiūrovams nepastebimos detalės pasakė daugiau nei žodžiai (34)

Karalienė Elžbieta II stabtelėjo prieš įeidama į Šv. Jurgio koplyčią, lyg negalėtų...