aA
Praėjusį ant­ra­dienį Plungė­je bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti ne­mažą būrį eks­kur­santų, šmi­rinė­jan­čių po mies­to gat­ves, lan­kan­čių įstai­gas, be­si­žval­gan­čių po par­ką. Kam nors galė­jo pa­si­ro­dy­ti, jog tai – tu­ristų gru­pelė, ta­čiau be­si­do­min­tie­ji ki­no pa­sau­liu tarp jų turė­jo at­pa­žin­ti garsųjį re­ži­sie­rių Emilį Vėlyvį. Vie­tos spau­da jau skelbė, kad jis pa­va­sarį Plungė­je fil­muos pirmąjį Lie­tu­vos ki­no is­to­ri­jo­je il­ga­met­ražį de­tek­ty­vi­nio žan­ro filmą „Piktųjų kar­ta“. Pa­ren­gia­mie­ji dar­bai jau pra­si­dėjo, filmavimai jau vyksta buvusio Vilniaus Lukiškių kalėjimo patalpose.
Emilis Vėlyvis, filmo "Piktųjų karta" filmavimas /Foto: Delfi ir Facebook
Emilis Vėlyvis, filmo "Piktųjų karta" filmavimas /Foto: Delfi ir Facebook

Kaip „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo re­ži­sie­rių bei jo kūry­binę grupę po Plungę ved­žio­ju­si Sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lienė, ant­ra­die­nio vi­zi­to tiks­las bu­vo ga­lu­ti­nai ap­si­spręsti, ku­rio­se mies­to vie­to­se bus fil­muo­ja­ma, su­de­rin­ti tech­ni­nes de­ta­les, at­lik­ti rei­ka­lin­gus ma­ta­vi­mus bei skai­čia­vi­mus.

Tad ko­kios Plungės vie­tos pa­si­rink­tos?

„Kaip su­pra­tau, bus fil­muo­ja­ma par­ke, ke­lio­se Sa­vi­val­dybės salė­se ir aikš­telė­je prie­šais Sa­vi­val­dybės pa­statą, Kultū­ros cent­ro pa­tal­po­se, taip pat ta­me pa­čia­me pa­sta­te esan­čia­me ba­re „Bil­du­kas“, li­go­ninės rūsy­je. Dar tu­ri iš­si­rink­ti vieną iš cent­ri­nių mies­to gat­vių. Kalbė­ta lyg apie Si­na­gogų. Ža­da fil­muo­ti ir „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los bei baž­ny­čios fa­sa­dus“, – var­di­no V. Sau­ka­lienė.

Anks­čiau bu­vo kalbė­ta, jog E. Vėly­viui bei jo ko­man­dai la­bai pa­ti­ko se­na­sis po­li­ci­jos bei bu­vu­sios Žemės ūkio val­dy­bos pa­sta­tai, ta­čiau sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­ja minė­jo, kad šįkart apie šias vie­tas neuž­si­min­ta – galbūt per­si­gal­vo­jo dėl jų.

Skel­bia­ma, jog fil­mas „Piktųjų kar­ta“ bus fil­muo­ja­mas nuo ko­vo 9 iki ba­land­žio 25 die­nos, Plungė­je – ko­vo 16–23 die­no­mis. Ko­kios ki­tos vie­tovės? V. Sau­ka­lienė sakė girdė­ju­si kal­bant apie Lent­varį, Kai­šia­do­ris, ki­tas vie­tas. Vis dėlto iš to, kiek vietų fil­ma­vi­mams pa­si­rink­ta, pa­na­šu, jog pa­grin­di­nis veiks­mas vyks Plungė­je. Tie­sa, mūsų mies­to var­das fil­me, kurį ža­da­ma žiū­ro­vams pri­sta­ty­ti kitų metų pra­džio­je, ne­bus mi­ni­mas. Tie­siog tai bus mies­tas X.

V. Sau­ka­lienė pri­si­pa­ži­no skai­čiu­si fil­mo sce­na­rijų, ta­čiau de­ta­lių at­skleis­ti ne­ga­lin­ti – ne­liktų int­ri­gos. Bet siu­že­tas ža­da būti įtemp­tas ir pil­nas veiks­mo – to­kie yra vi­si E. Vėly­vio kur­ti fil­mai (žiū­ro­vams ge­riau­siai ži­no­ma jo tri­lo­gi­ja „Ze­ro“ bei ko­me­di­ja „Re­di­rec­ted“). Fil­ma­vi­mo ko­man­da Plungė­je ža­da net au­to­mo­bilį su­sprog­din­ti, todėl teks į pa­galbą pa­si­telk­ti ir spe­cia­lią­sias tar­ny­bas.

Be­je, plun­giš­kiai ne­ri­mau­ti, jog fil­ma­vi­mo die­no­mis mies­tas taps ne­pra­va­žiuo­ja­mas, ne­turėtų. Esą jei ir bus už­da­ro­mas eis­mas ku­rio­je gatvė­je, tai tik trum­pam – pus­va­land­žiui ar va­lan­dai. Visą in­for­ma­ciją apie tai ža­da­ma pa­skelb­ti iš anks­to.

Dau­ge­liui turbūt smal­su, kas lėmė, jog gar­su­sis re­ži­sie­rius nau­jau­sią sa­vo darbą kur­ti pa­si­rin­ko būtent Plungė­je. V. Sau­ka­lienė sakė iš­gir­du­si, jog to­kią mintį jam mes­telė­jo jo bi­čiu­lis, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­rys Gin­ta­ras Ba­gu­žis.

„Bet vien re­ko­men­da­cijų tik­riau­siai ne­būtų už­tekę, – įsi­ti­ki­nu­si V. Sau­ka­lienė. – Re­ži­sie­riaus ko­man­da sakė ap­si­lan­kiu­si ke­liuo­se mies­tuo­se, bet Plungė ti­ku­si ir pa­ti­ku­si la­biau­siai. Jie čia ma­to vi­ziją, kaip tas fil­mas turėtų at­ro­dy­ti. Įspūdį esą pa­darė ir tai, kad Sa­vi­val­dybė ge­ra­no­riš­kai ir en­tu­zias­tin­gai su­ti­ko pa­dėti. Yra ne­ma­žai de­ri­nimų, rei­kia išspręs­ti eis­mo ri­bo­ji­mo, lei­dimų ga­vi­mo, elekt­ros tie­ki­mo klau­si­mus, tar­pi­nin­kau­ti bend­rau­jant su spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis, ki­to­mis įstai­go­mis. Žod­žiu, rei­kalų yra, su­kamės kaip įma­ny­da­mi, ret­kar­čiais į šalį ati­dėda­mi tie­sio­gi­nius sa­vo dar­bus. Ki­ta ver­tus, Plun­gei garbė ir sa­vo­tiš­ka rek­la­ma, kad pa­si­rin­ko būtent ją. Nie­ko pa­na­šaus pas mus dar nėra buvę.“

Be­je, E. Vėly­vio ku­ria­mame fil­me „Piktųjų kar­ta“ vai­dins ne­ma­žas būrys gar­sių ak­to­rių. Skel­bia­ma, jog fil­ma­vi­mo die­no­mis Plungė­je dirbs apie 50 tech­ni­nių dar­buo­tojų ir gal ant­ra tiek ak­to­rių. Tad su­ju­di­mas tik­rai bus ne­ma­žas.

Žemaitis
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(4 žmonės įvertino)
2.7500

Leidžiate laiką karantine? Tai puikus metas serialams! rekomendacijos (6)

Šiuo metu didžioji dalis žmonių laiką priversti leisti namuose, o tai didžiulis išbandymas, nes...

Darius Voitukevičius. 10 filmų, kurių nevalia praleisti per į žiūrovų namus persikėlusį jubiliejinį „Kino Pavasarį“ (1)

Jau šį ketvirtadienį, kovo 19 dieną, turėjęs startuoti jubiliejinis Vilniaus tarptautinis...

Emilis Vėlyvis pradėjo filmuoti detektyvinį trilerį: jame – ir pasaulinė žvaigždė Ingeborga Dapkūnaitė (75)

Šiuo metu Lietuvoje vieši aktorė Ingeborga Dapkūnaitė . Atvykimo tikslas – darbo reikalai:...

4 seksualiausi veiksmo filmų plikiai (7)

Atsižvelgiant į pastarųjų metų Holivudo tendencijas, pasaulį ištikus katastrofai, jį...

Top naujienos

Patvirtintas 11 mirties nuo koronavirusinės infekcijos atvejis (204)

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) praneša, kad šiandien Lietuvoje patvirtinta vienuolikta...

Klaipėdos universitetinės ligoninės medikai papasakojo visą tiesą, kaip įstaiga tapo koronaviruso židiniu (86)

Šeštadienį su Delfi susisiekė Klaipėdos universitetinės ligoninės medikai , kurie tikina, kad...

Klaipėdoje mirusios moters dukra siunčia žinutę Verygai: nemeluokite – pasakykite žmonėms karčią tiesą (112)

Sveikatos apsaugos ministerija ( SAM ) pranešė, kad šeštadienį Lietuvoje patvirtintas dar...

Artėjantis pikas pranašauja katastrofą Ukrainoje: šalis pandemijai itin pažeidžiama (368)

Koronavirusas Ukrainai žada didelių problemų: dauguma prognozių numato recesiją, o...

„Agurkinių“ lyderiui – valstybės kompensacija už tai, kad tualete nebuvo nei durų, nei užuolaidos (146)

Kauno nusikalstamos „Agurkinių“ grupuotės lyderis Saulius Velečka , pravarde Agurkas, kuris...

Širvintų merė kaltinama savivaliavimu: tikina, kad koronavirusu užsikrėtusią moterį į ligoninę vežė per prievartą (180)

Šeštadienį socialiniuose tinkluose pasirodė Lauros, kurios mama užsikrėtė koronavirusu,...

Veryga pateikė daugiau atsakymų dėl situacijos Klaipėdoje ir vakarinių sprendimų (103)

Didelės dalies Klaipėdos universitetinės ligoninės ( KUL ) skyrių veiklą nuspręsta stabdyti...

Klientai užgulė sodybą nuomavusią moterį: ar force majeure leidžia atgauti pinigus (258)

„Delfi“ sulaukė smulkiosios verslininkės Akvilės laiško, kuri teigė šiandien atsidūrusi...

Turistams neskirtoje Turkijos dalyje su pabėgėliais dirbusi lietuvė: tikros demokratijos šiai šaliai tikrai stinga (23)

Karantinas negailestingai pakeitė gyventojų kasdienybę. Namai jau keliskart sutvarkyti, nuo...

Koronavirusas diagnozuotas kariui, dirbančiam su šauktiniais: kur užsikrėtė, nežino (96)

Šeštadienį vakare žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad koronavirusas neaplenkė ir...

|Maža didelių žinių kaina