Kokios tvarios veiklos remiamos?

Nauja SP intervencinė priemonė „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“ orientuota į gyvulininkystės sektoriaus investicijas, susijusias su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimu, oro kokybės gerinimu, atsinaujinančiais energijos ištekliais ir kitomis aplinkai draugiškomis praktikomis žemės ūkyje, susijusiomis su ūkinių gyvūnų auginimo valdymu ir mėšlo tvarkymu.

Pareiškėjams yra privaloma viena veikla – šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) amoniako išmetimus mažinančių bei oro kokybę gerinančių technologijų diegimas ūkyje (ŠESD). Kartu jie gali pasirinkti įgyvendinti dvi ar vieną papildomas veiklas – biodujų gamyba iš gyvulininkystės ūkyje susidarančio mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių žemės ūkio atliekų (biodujų jėgainės) arba investicijos į perėjimą prie aukštesnių nei pareiškėjui privalomi ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų (gyvūnų gerovė).

Remiama yra galvijininkystė (pieninė, mėsinė), kiaulininkystė ir paukštininkystė.

Žinotina, kad pareiškėjas kvietimo laikotarpiu gali pateikti vieną paramos paraišką, kurioje privalomai turi būti numatyta ŠESD veikla ir papildomai biodujų jėgainės ir (arba) gyvūnų gerovės veikla. Vykdantiems gyvūnų gerovės veiklą paukštininkystės srityje parama skiriama tik už vištų dedeklių, dedeklinių vištaičių ir broilerių subsektorius.

Paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir kaip valdos valdytojai žemės ūkio valdą, ir juridiniai asmenys, kurie savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą (tai netaikoma pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams (ŽŪK), kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Jie gali prašyti tik dotacijos, dotacijos ir lengvatinės paskolos ir tik lengvatinės paskolos.

Paraiškų teikimo terminas gali keistis

Numatyta, kad paraiškos priimamos iki rugsėjo 29 d., tačiau pasiekus paraiškų kvietimo etapui skirtą lėšų sumą (dotacijoms arba lengvatinei paramai), jų priėmimas stabdomas. Tai vyks tokia tvarka: nustačius, kad yra pasiekta paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma, NMA kitą darbo dieną apie šį faktą paskelbia interneto svetainėje www.nma.lt ir informuoja Žemės ūkio ministeriją. Pranešime nurodomas galutinis paraiškų priėmimo momentas (data, valanda), kuris negali būti vėlesnis nei tos pačios dienos 23.59 val.

Paraiškos, pateiktos nuo informacinio pranešimo paskelbimo iki jame nurodyto galutinio paraiškų priėmimo momento, yra priimamos ir vertinamos Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
Paraiškos, pateiktos po pranešime nurodyto galutinio paraiškų priėmimo momento, nepriimamos.

Sustabdžius paraiškų priėmimą gauti dotaciją arba gauti dotaciją ir lengvatinę paskolą, pareiškėjai ir toliau iki paraiškų priėmimo pabaigos datos gali teikti paraiškas gauti tik lengvatinę paskolą.

Kokio dydžio paramos galima tikėtis?

Kai vykdoma tik ŠESD veikla, didžiausias dotacijos dydis – iki 200 tūkst. Eur. Jei pasirinktos privalomoji ŠESD veikla ir papildomai biodujų jėgainių veikla, dotuojama iki 800 tūkst. Eur, o kai vykdomos privalomoji ŠESD veikla ir papildomai gyvūnų gerovės veikla – iki 900 tūkst. Eur. Kai vykdoma privalomoji ŠESD veikla bei papildomai vykdomos abi – biodujų jėgainių ir gyvūnų gerovės veiklos – didžiausia dotacija siekia 1,5 mln. Eur.

O didžiausias lengvatinės paskolos dydis – 200 000 Eur.

Paramos intensyvumas – iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jauniesiems ūkininkams, besikreipiantiems paramos pagal šią priemonę pirmą kartą ir atitinkantiems nustatytus reikalavimus, privalumas – paramos intensyvumas didinamas 15 proc. Kiaulininkystės sektoriuje investuojant į gyvūnų gerovę intensyvumas gali siekti iki 80 proc.

Įsipareigojimai dėl gyvūnų gerovės

NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento Regionų koordinavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Jūratė Parachonkienė atkreipė dėmesį, kad gavus paramą projektui įgyvendinti, pareiškėjai prisiima ir tam tikrus įsipareigojimus.

„Prašant paramos investicijoms į perėjimą prie aukštesnių nei pareiškėjui privalomi ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų, lydi įsipareigojimas: ūkinių gyvūnų bandoje ar pulke, kur pereinama prie aukštesnių nei pareiškėjui privalomi ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų, išlaikyti ne mažesnį vidutinį metinį sutartiniais gyvuliais išreikštą ūkinių gyvūnų skaičių (SG), nei 90 proc. paramos paraiškoje nurodytas SG“, – pabrėžė NMA atstovė.

J. Parachonkienė aiškino, kokie įsipareigojimai numatyti, kai investuojama į galvijų, kiaulių ir paukščių auginimo infrastruktūrą.

Investavus į veršelių tvartų įrengimą arba rekonstrukciją, privalu veršelius (iki 8 savaičių amžiaus) auginti ne individualiuose garduose, o kartu su jų motinomis. Kai remiamas galvijams skirtų diendaržių, mociono aikštelių, stoginių įrengimas, įsipareigojama galvijus išleisti ganytis į atvirą erdvę ar diendaržius ne mažiau kaip 120 dienų per metus. O kai investuojama į galvijų tvartų įrengimą arba rekonstrukciją, galvijai turi būti laikomi besaičiu būdu.

Gavus paramą investicijoms į kiaulidžių įrengimą arba rekonstrukciją, nujunkytus paršelius, auginamas kiaules, sukergtas kiaulaites, paršavedes, kuilius būtina laikyti bent 20 proc. didesniame plote, nei atitinkamai kiaulių grupei skiriamas minimalus plotas, numatytas Kiaulių gerovės reikalavimuose, užtikrinant priėjimą prie natūralių užimtumo medžiagų, skirtų smalsumo ir tyrinėjimo poreikiams patenkinti.

Investavus paramą į vištidžių rekonstrukciją, pertvarkant jas iš narvinių į grindines, reikia sudaryti sąlygas laikyti vištas dedekles ir dedeklines vištaites laisvai arba ant kraiko. Kai remiama grindinių vištidžių rekonstrukcija arba naujų grindinių vištidžių įrengimas, reikia sudaryti sąlygas jas auginti bent 20 proc. mažesniu tankumu, nei numatyta Vištų dedeklių gerovės reikalavimuose.

Kai prašoma paramos investuoti į broilerių auginimo infrastruktūrą, įsipareigojama užauginti broilerius be antibiotikų, išskyrus atvejus, kai jų naudojimas būtinas ligų protrūkių ar epizootijų atvejais ir juos skiria veterinarijos gydytojas. Tikrinama ne anksčiau, negu pareiškėjas užbaigia vieną broilerių auginimo ciklą.

Taip pat paramos gavėjams žinotina, kad reikia pradėti įgyvendinti verslo planą per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Be to, jį privalu įgyvendinti tinkamai per verslo plane numatytą ne ilgesnį kaip 5 metų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo laikotarpį, kurio pabaiga sutampa su finansinių metų pabaiga ir yra ne vėlesnė kaip 2028 m. gruodžio 31 d.

NMA atstovė akcentavo, kad svarbu užtikrinti, kad valdos ekonominis dydis (VED) nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos bus ne mažesnis kaip 12 000 Eur.

Pareiškėjai taip pat įsipareigoja, kad projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu dirbtinai nekurs sąlygų gauti paramą.

Kokie reikalavimai pareiškėjams?

Paraiškas gali teikti pareiškėjai, kurie užsiima žemės ūkio veikla ir valdoje pagamintų ir užaugintų žemės ūkio produktų supirkimu (taikoma tik pripažintiems ŽŪK, superkantiems savo narių valdose pagamintą ar užaugintą produkciją) ir perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Pajamos iš žemės ūkio veiklos ir valdoje pagamintų ir užaugintų žemės ūkio produktų supirkimo (taikoma tik jau minėtiems pripažintiems ŽŪK) ir perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimo rinkai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto pajamų.

Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (VED), yra ne mažesnis kaip 30 001 Eur. Tai netaikoma pripažintiems ŽŪK, kurie užsiima jau minėta veikla.

Pildoma elektroninė forma

Paraiška ir su ja teikiami dokumentai turi būti pateikti užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) interneto prieigoje adresu https://zumis.lt. Čia paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo paskutinės dienos 24 val. (jeigu priėmimas nebuvo sustabdytas anksčiau).