ad­mi­nist­ra­ci­ja

Parlamente – užmojis kitąmet surengti ir Seimo, ir tiesioginius seniūnų rinkimus (30)

Seime šią savaitę pristatyta idėja kitąmet Lietuvoje surengti ir parlamento, ir seniūnų rinkimus.

Šiukšlių kainos eilutėje rado įtartiną dalį (22)

Nuo vi­dur­va­sa­rio aly­tiš­kiams įsi­ga­lio­jęs ge­ro­kai di­des­nis mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­tas...

Šalis, kur žmonės atostogauja tik kas penkerius metus (3)

Ja­vos sa­la – tan­kiau­siai ap­gy­ven­din­ta sa­la pa­sau­ly­je, jo­je gy­ve­na dau­giau žmo­nių ne­gu že­my­ni­nė­je...

Žmona negalės įvykdyti vyro testamentinio įpareigojimo (68)

Pa­ra­dok­sa­li si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė vie­nai gar­baus am­žiaus aly­tiš­kių šei­mai. Da­bar 91-uo­sius ei­nan­tis sun­kiai...

Buvęs viešbutis taps butais: netrukus žada pradėti pardavimą (29)

Pra­ėju­sią savaitę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ap­žiū­rė­jo San­tai­kos gat­vė­je vei­ku­sį vieš­bu­tį...