TA­FI­SOS žai­dy­nių is­to­ri­jo­je dar vie­nas akib­rokš­tas. Žai­dy­nes ren­gu­sios ir mi­li­jo­ni­nę sko­lą pa­li­ku­sios įstai­gos VšĮ „Spor­tas vi­siems – Šiau­lių re­gio­nas 2012“ va­do­vas Kęs­tu­tis Pet­rai­tis iki šiol ne­su­si­tai­ko su tuo, kad buvo at­leis­tas iš dar­bo. Vers­li­nin­kas į teis­mą bu­vo pada­vęs sa­vo bu­vu­sią dar­bo­vie­tę.
TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynės Šiauliuose
© E.Tamošiūno nuotr.

At­lei­di­mą lai­ko ne­tei­sė­tu

K. Pet­rai­tis, ne­ga­lė­da­mas su­si­tai­ky­ti su tuo, kad praė­ju­sių me­tų pabai­go­je priim­tu da­li­nin­kų spren­di­mu jis bu­vo at­leis­tas iš dar­bo už nepa­teik­tą do­ku­men­ta­ci­ją, krei­pė­si į Šiau­lių apy­gar­dos teis­mą.

„K. Pet­rai­čio pa­teik­ta­me ieš­ki­ny­je dėl ne­tei­sė­to at­lei­di­mo iš dar­bo bu­vo pra­šo­ma pri­teis­ti neiš­mo­kė­tą at­ly­gi­ni­mą už vi­są pri­vers­ti­nės pravaikš­tos lai­ko­tar­pį, tru­ku­sį nuo jo at­lei­di­mo die­nos iki teis­mo spren­di­mo priė­mi­mo“, – tei­gė Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo pa­dė­jė­jas ry­šiams su vi­suo­me­ne Vy­tau­tas Jon­čas.

Ieš­ki­ny­je pra­šo­ma pri­teis­ti su­ma ne­bu­vo įvar­dy­ta. Teis­mas K. Pet­rai­čio ieš­ki­nį at­me­tė kaip ne­pag­rįs­tą. Pas­ku­ti­niais K. Pet­rai­čio dar­bo mė­ne­siais jam bu­vo skai­čiuo­ja­mas mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas. Po jo at­lei­di­mo ket­vir­čiu eta­to įdar­bin­tas nau­jas va­do­vas dir­bo „už ačiū“.

Al­ga bū­tų iš­mo­kė­ta?

Aps­kun­di­mo ter­mi­nas dar ne­si­bai­gė. K. Pet­rai­tis dar tu­ri ga­li­my­bę Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį ap­skųs­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

TA­FI­SA žai­dy­nių or­ga­ni­za­to­rė, Šiau­lių re­gio­no plėt­ros agen­tū­ros direkto­rė Jo­li­ta But­ku­tė sa­ko, kad jei to­kiu at­ve­ju jam pa­vyk­tų lai­mė­ti teis­mą, K. Pet­rai­čio ieš­ki­ny­je rei­ka­lau­ja­ma su­ma grei­čiau­siai ga­lė­tų bū­ti iš­mo­kė­ta pra­dė­jus bank­ro­to pro­ce­dū­ras. Pa­ties K. Pet­rai­čio paaiš­ki­ni­mų dėl pa­teik­to ieš­ki­nio ne­pa­vy­ko iš­girs­ti.

Bank­ro­to pro­ce­dū­ros vėž­lio grei­čiu

Dau­giau kaip mi­li­jo­ną li­tų sie­kian­čios įstai­gos sko­los dar ne­pa­deng­tos, kal­tų nie­kas ne­beieš­ko, nors ne­prik­lau­so­mo au­di­to iš­va­do­se bu­vo ne­dvip­ras­miš­kai tei­gia­ma, kad įstai­gos iš­lai­dų kont­ro­lės neuž­tik­ri­no žai­dy­nes or­ga­ni­za­vu­sios įstai­gos va­do­vas.

Be to, ir pa­čioms bank­ro­to pro­ce­dū­roms vis ne­lem­ta įsi­bė­gė­ti. Me­tų pra­džio­je Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi dėl bank­ro­to by­los iš­kė­li­mo TA­FI­SA ren­gu­siai įstai­gai bu­vo pa­skir­tas bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius. Ne­pai­sant to, iki šiol ne tik kad ne­bu­vo pa­skelb­tos įstai­gos tur­to var­žy­ti­nės, bet dar ne­bu­vo su­šauk­tas nė vie­nas da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mas, po ku­rio bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rė gal­būt ga­lė­tų im­tis ryž­tin­gų veiks­mų. Anot bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rės, šiuo me­tu dar te­be­de­ri­na­ma su­si­rin­ki­mo da­ta. Ža­da­ma, kad šis de­ri­ni­mas il­gai ne­be­si­tęs.

Per var­žy­ti­nes par­duo­tas bank­ru­ta­vu­sios įstai­gos tur­tas var­giai ga­lė­tų pa­deng­ti vi­sas jos sko­las. Be­ne di­džiau­sias šios įstai­gos tur­tas – kom­piu­te­riai.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Nesutaria dėl dirbančiųjų mokamo mokesčio: naikinti ar dar didinti (15)

Ant absoliučios daugumos Lietuvos dirbančiųjų pečių gulasi gyventojų pajamų mokesčio (GPM)...

Aiškėja naujos detalės apie Neryje tebeieškomos moters gyvenimą: vaikai vieni laukė 2 paras (130)

Aiškėja naujos detalės apie moterį, kurios nuo sekmadienio vakaro ieškoma Neries upėje .

KTU rektorius P. Baršauskas nesilaikė citavimo taisyklių ir pažeidė akademinę etiką (4)

Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius Petras Baršauskas , nesilaikydamas citavimo...

I. Makaraitytė. Senoji A. M. Brazausko gvardija ir tikrieji jų veidai (230)

Kas buvo ir yra Lietuvos socialdemokratų partija ? Partija, kurios vadovas Gintautas Paluckas ką...

Sukluso ne vienas: „Rokiškio sūrio“ sūrio atstovas padėkojo permokantiems už lietuviškus gaminius (124)

„Ačiū ( Lietuvos – DELFI) vartotojams už tai, kad mėgsta vartoti vietoje pagamintą...

V. Matijošaičio įmonė perka Kauno „Metropolį" (30)

Restoranų ir nekilnojamojo turto veikla užsiimančios „ Amber Food ” grupės antrinė įmonė...

Prie Ukrainos Rados vyksta protestas, pranešama apie sužeistuosius M. Saakašvilis ragina P. Porošenką trauktis (113)

Šalia Ukrainos Aukščiausiosios Rados pastato iš Šelkovičnaja ir Gruševskogo gatvių pusės...

Šeima atskleidė savo raktą į verslo sėkmę: prireikė vieno tautinio drabužio elemento

Šiaulietės Justės verslo idėjai kurti drabužius su tautinėmis juostomis pribręsti reikėjo...

Paaiškėjo, kada gims karališkasis kūdikis (7)

Princui Williamui ir Kate Middleton laukiant, kada gims trečiasis jų vaikelis, viso pasaulio akys...

A. Bačiulis: „Lidl“ įžeidė tris ketvirtadalius Lietuvos žmonių (892)

„Lidl“ įžeidė tris ketvirtadalius Lietuvos žmonių, Kaune atidaromos parduotuvės vaizdu...