2015
2016
2017
2018
2019
Organizacijos
Kam ir kiek skiria šios organizacijos?
Kiek lėšų skiriama federacijoms (sporto šakoms)?
Kūno kultūros ir sporto departamentas Įstaigos veikla nuo 2019 m. spalio 1 d. nutraukta.
6 889 998 Eur
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
10 613 800 Eur 6 569 037 Eur
Sporto rėmimo fondas Lentelėse nurodytas projektų finansavimas iš Sporto rėmimo fondo (SRF) po pakartotinio paraiškų įvertinimo. Atkreipiame dėmesį, jog projektų įgyvendinimo eigoje iš SRF skiriamas finansavimas gali kisti dėl šių priežasčių: dėl SRF finansavimo sutarties nutraukimo; dėl mažesnių, nei planuota projekto metu, patirtų išlaidų; dėl planuotos, bet neįvykusios arba vykusios kitu būdu (pavyzdžiui, nuotoliniu) projekto veiklos; dėl netinkamai atliekamų taisyklėse ar teisės aktuose numatytų procedūrų, dėl kurių patirtos išlaidos neužskaitomos.
13 773 244 Eur 948 603 Eur
Savivaldybės Lietuvos savivaldybės yra aktyvūs sporto bendruomenės rėmėjai, o jų skiriamos lėšos daugiausiai yra nukreiptos į vietos sporto bendruomenių projektus, infrastruktūros plėtrą bei įvairius kitus projektus, apie kuriuos žinoma nedaug. Tad kviečiame visas savivaldybes išlikti aktyviomis bei prisidėti prie sporto rėmimo, finansavimo skaidrumo iniciatyvos, pateikiant informaciją projekto iniciatoriams apie lėšas bei paramą Lietuvos sportui.
55 646 620 Eur
Kiek lėšų viso šios organizacijos skyrė federacijoms (sporto šakoms)?
Federacijos (sporto šakos) Sporto šakos federacija atstovauja sporto šakai tarptautinėse sporto organizacijose; sporto šakų tarptautinių federacijų nustatyta tvarka leidžia sportininkams Lietuvos piliečiams rungtyniauti kitų valstybių sporto klubuose, užsieniečiams - Lietuvos sporto klubuose; sudaro Lietuvos Respublikos sporto šakų nacionalines rinktines; koordinuoja Lietuvoje veikiančių atitinkamos sporto šakos organizacijų sportinę veiklą; rengia Lietuvoje tarptautines sporto varžybas, kuriose dalyvauja Lietuvos nacionalinės rinktinės; atstovauja atitinkamai sporto šakai Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete; rengia sportininkus Lietuvos nacionalinėms rinktinėms; organizuoja tarptautines ir šalies sporto varžybas; rūpinasi atitinkamų sporto šakų plėtojimu, jų materialine technine baze; užtikrina nacionalinių sporto rinktinių pasirengimą ir dalyvavimą varžybose; rengia ilgalaikes sporto šakos plėtojimo programas; vykdo kitas funkcijas, susijusias su atitinkamos sporto šakos plėtojimu.
14 407 638 Eur