aA
Pirmadienį aly­tiš­kiai tu­rė­jo pro­gą Ro­tu­šės aikš­tė­je su­si­pa­žin­ti su gy­ven­to­jų „Mies­to siau­bu“ pra­min­tu vie­nu nau­jau­sių po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lių, ku­ria­me su­mon­tuo­ta mo­der­ni sis­te­ma, pro sa­vo akis ne­pra­lei­džian­ti ke­lių ere­lių bei eis­mo pa­žei­dė­jų. Tik­riau­siai pra­var­dę įgi­jęs au­to­mo­bi­lis „Ško­da Su­perb“ ją pa­tei­si­no su kau­pu, nes su juo su­si­pa­žin­ti pa­no­ro vos keletas gy­ven­to­jų ir Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių.
Alytaus policijos "Škoda Superb" su modernia įranga
© Alytaus naujienos

O „Mies­to siau­bo“ iš­ties yra ko bi­jo­ti – per de­šimt die­nų Aly­taus mies­te jau bu­vo už­fik­suo­ta be­veik pus­ket­vir­to šim­to pa­žei­dė­jų.

Siū­lo įsi­gy­ti ir an­trą to­kią įran­gą

Kaip tei­gė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ke­lių po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas An­drius Ru­pei­kis, to­kio re­zul­ta­to nė ne­si­ti­kė­jo: „Grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jų per pir­mą­sias de­šimt die­nų bu­vo 336. Tai mil­ži­niš­kas skai­čius. Ne­si­ti­kė­jo­me, kad tiek ga­li­ma už­fik­suo­ti, nes tai žy­mė­tas po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis, ku­rį pa­ma­tę vai­ruo­to­jai pri­stab­do.“

A. Ru­pei­kis ti­ki­no, kad ši įran­ga pa­rei­gū­nams at­lais­vi­no ran­kas, nes sis­te­ma pa­ti ne tik fik­suo­ja at­va­žiuo­jan­čio ar nu­va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio grei­tį, jo vals­ty­bi­nius nu­me­rius, bet ir pa­ro­do in­for­ma­ci­ją apie au­to­mo­bi­lio ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo, tech­ni­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mo lai­ką, sa­vi­nin­ką, ki­tus fik­suo­ja­mu au­to­mo­bi­liu pa­da­ry­tus nu­si­žen­gi­mus.

„Tuo me­tu dė­me­sį ga­li­ma skir­ti ki­tiems da­ly­kams – vie­ša­jai tvar­kai, pės­čių­jų, dvi­ra­čių eis­mui“, – sa­kė Aly­taus ke­lių po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas.

Mo­der­nią įran­gą Aly­taus po­li­ci­jai nu­pir­ko ir pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį per­da­vė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se pa­ga­min­ta įran­ga kai­na­vo 35 tūks­tan­čius eu­rų. Be to, ši įran­ga pa­pil­dys ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą – dėl to, kad ji yra sa­vi­val­dy­bės tur­tas, pu­sė Aly­tu­je pri­čiup­tų pa­žei­dė­jų su­mo­kė­tų bau­dų ke­liaus į mies­to biu­dže­tą.

„Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, nu­pirk­da­ma šią įran­gą, pri­si­dė­jo prie eis­mo, gy­ven­to­jų sau­gu­mo mies­te. Tai efek­ty­vu, nes per ke­le­tą die­nų jau bu­vo už­fik­suo­ta pus­ket­vir­to šim­to pa­žei­dė­jų. Tai iš­ties daug, o ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jai pa­jaus įsta­ty­mo ran­ką ir, ma­nau, pra­dės ati­džiau eks­plo­a­tuo­ti sa­vo au­to­mo­bi­lius ir lai­ky­tis eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų. Net­gi da­bar iš kai ku­rių ta­ry­bos na­rių gir­džiu siū­ly­mų, kad gal­būt rei­kė­tų pa­gal­vo­ti ir apie dar vie­nos to­kios įran­gos pir­ki­mą ir per­da­vi­mą po­li­ci­jai jau į ci­vi­lių au­to­mo­bi­lį“, – sa­kė Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius.

Pre­ven­ci­ja – ir nu­si­kal­ti­mams

Vie­na nau­jo­sios grei­čio ma­ta­vi­mo sis­te­mos funk­ci­jų – ma­tuo­ti tiek at­va­žiuo­jan­čių, tiek ir nu­va­žiuo­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių grei­tį, neat­si­žvel­giant į tai, ar tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis sto­vi, ar va­žiuo­ja. Grei­čio ma­ta­vi­mo sis­te­ma su­si­de­da iš ra­da­ro, vaiz­do ka­me­rų ir kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos įran­gos. Už­fik­suo­ti grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jai au­to­ma­ti­zuo­tu bū­du per­duo­da­mi Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bai.

Mo­bi­li ke­lių trans­por­to kon­tro­lės sis­te­ma vei­kia ana­lo­giš­kai į abi pu­ses iš sto­vin­čio ir va­žiuo­jan­čio tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio. Ši sis­te­ma nu­skai­to trans­por­to prie­mo­nių vals­ty­bi­nius nu­me­rius, tik­ri­na, ar au­to­mo­bi­liai tu­ri ga­lio­jan­čią vals­ty­bi­nę tech­ni­nę ap­žiū­rą ir pri­va­lo­mą­jį ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą. Vie­nas es­mi­nių sis­te­mos pri­va­lu­mų, kad yra ga­li­my­bė įves­ti bet ko­kios ieš­ko­mos trans­por­to prie­mo­nės vals­ty­bi­nį nu­me­rį. To­dėl ga­li­ma ap­tik­ti ne­tei­sė­tai pa­si­sa­vin­tus au­to­mo­bi­lius, nu­sta­ty­ti eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­kus, as­me­nis, be­si­slaps­tan­čius nuo at­sa­ko­my­bės.

Įran­go­je įdieg­ta duo­me­nų ba­zė, lei­džian­ti at­pa­žin­ti au­to­mo­bi­lį, ku­riuo pra­ei­ty­je bu­vo vyk­do­mi ir iš­aiš­kin­ti or­ga­ni­zuo­ti nu­si­kal­ti­mai. „Sis­te­ma sig­na­li­zuo­ja, kad to­kius au­to­mo­bi­lius rei­kia stab­dy­ti ir pa­tik­rin­ti, kas juo va­žiuo­ja, ką ve­ža, kad ga­lė­tu­me už­kirs­ti ke­lią bū­si­moms nu­si­kals­ta­moms vei­koms. Tai la­bai pa­si­tar­naus pre­ven­ci­jai, kon­tro­lei“, – sa­kė Al­vy­das Jur­ge­le­vi­čius, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas. Pa­sak jo, ši įran­ga yra nau­jo­vė Lie­tu­vo­je, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė yra tre­čia, ku­ri ją įsi­gi­jo.

Pa­si­tei­ra­vus, ar nau­jo­ji įran­ga ga­li už­fik­suo­ti vi­sus grei­tį vir­ši­jan­čius au­to­mo­bi­lius, di­de­liu srau­tu va­žiuo­jan­čius dvie­jo­mis eis­mo juos­to­mis, A.Jur­ge­le­vi­čius tei­gė, kad kol kas, kol nau­jo­ji tech­ni­ka bus įval­dy­ta, kas ke­lias se­kun­des bus fik­suo­ja­ma po vie­ną au­to­mo­bi­lį.

No­ri­si pa­spaus­ti

Kaip ver­ti­na nau­ją­ją po­li­ci­jos įran­gą pa­si­tei­ra­vo­me ir su ja su­si­pa­žin­ti at­ėju­sio aly­tiš­kio Pet­ro Ka­lė­dos, au­to­mo­bi­lį vai­ruo­jan­čio dau­giau kaip tris­de­šimt me­tų.

„Ki­ti ap­lin­ki­niai sa­ko, kad rei­kia pa­žiū­rė­ti, ko­kį Aly­tus įsi­gi­jo siau­bą, tai ir at­ėjau. Nė­ra čia joks siau­bas. Vi­sa­da rei­kia va­žiuo­ti sau­giai, va­žia­vi­mo grei­tį rink­tis pa­gal ke­lio dan­gą, eis­mo są­ly­gas ir su­ge­bė­ji­mą vai­ruo­ti“, – sa­kė aly­tiš­kis.

Jis ne­slė­pė, kad kar­tais ir pats mėgs­ta stip­riau pa­spaus­ti ak­ce­le­ra­to­rių, ta­čiau kol kas po­li­ci­jai ne­bu­vo įkliu­vęs taip, kad bū­tų ap­ri­bo­ta tei­sė vai­ruo­ti.

„Aš už sau­gų grei­tį, bet rei­kia pri­pa­žin­ti, kad kai kur grei­tis ke­liuo­se ap­ri­bo­tas ne­tin­ka­mai. Pa­vyz­džiui, ke­lias Sei­ri­jai–Aly­tus ir Lei­pa­lin­gis–Vei­sie­jai ar­ba Kros­na–Laz­di­jai yra ap­ri­bo­tas žen­klu 90. Tai ne­tei­sin­ga, nes ke­lias ke­liui ne­ly­gus, tad kai ku­riais at­ve­jais ap­ri­bo­ji­mų trūks­ta, o kai ku­riais jų per daug“, – kal­bė­jo P. Ka­lė­da ir pri­dū­rė, kad to­bu­lė­jant au­to­mo­bi­liams, di­dė­jant jų ga­lioms, kar­tais tie­siog no­ri­si la­biau pa­spaus­ti gat­vė­se.

Aly­tiš­kis džiau­gė­si, kad nau­jo­ji įran­ga yra žy­mė­ta­me po­li­ci­jos au­to­mo­bi­ly­je, esą ne­rei­kės slaps­ty­tis. Ta­čiau dar la­biau si­tu­a­ci­ją pa­leng­vi­na ir so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se su­kur­ta gru­pė, ku­rio­je vai­ruo­to­jai vie­ni ki­tus per­spė­ja, kur sto­vi po­li­ci­jos au­to­mo­bi­liai.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Vilniuje surado ypatingą gatvę: taip, kaip žmonės ten gyvena turi pamatyti visa Lietuva (134)

Kaimynas kaimynui ne akmenį į langą meta, o komplimentą pasako. Kaimynas kaimynui ne skundą...

„Artėja paskutiniojo teismo diena“: gyventojus išgąsdino žaibiškai užtemęs miestas (58)

Dėl didžiausių atogrąžų miškų gaisrų Brazilijos istorijoje viename mieste sutemo 15 val., nes...

Verslo įtakingiausieji: politikų ciniškumas kartais pritrenkia (130)

Trečiadienį DELFI paskelbė įtakingiausių Lietuvos verslininkų ir ekonomistų sąrašą. Laidoje...

Puikus virškinimas, saldus miegas ir rami nervų sistema: išbandykite 3 ingredientų kokteilį (24)

Bananų ir cinamono kokteilis akimirksniu atgaivins organizmą ir pastatys ant kojų peršalus!

Lietaus debesys pasitrauks ir sugrįš šiluma

Ketvirtadienio dieną įžūlūs lietaus debesys iš Lietuvos pasitrauks. Jau naktį žymesnio lietaus...

FIBA atnaujintame pasaulio čempionato pajėgumo reitinge – Lietuvos rinktinės šuolis aukštyn (86)

Prieš pasaulio krepšinio čempionatą FIBA skelbia jau antrą „FIBA 2019“ turnyro dalyvių...

Veidrodinė ministerija Kaune: išvadino akių dūmimu, bet darbuotojai atgal į sostinę nebenori (54)

Balandžio pradžioje atidaryta vadinamoji veidrodinė Žemės ūkio ministerija Kaune.

Stebuklingoje Graikijos vietoje atostogavusi Vaida Skaisgirė dalijasi pavydą keliančiais kadrais (127)

Neseniai Graikijoje esančioje Mikonos saloje su sūnumi atostogavusi Vaida Skaisgirė socialiniame...

Ar seksas lėktuve yra nelegalus ir ar galima už tai sulaukti bausmės? (28)

„Mylios aukščio klubas“ – taip kartais apibūdinami žmonės, kurie yra mylėjęsi lėktuve....

Įspėja, kas nutiktų, jei tarp JAV ir Rusijos kiltų karas: Žemę ištiktų branduolinė žiema (74)

Mokslininkai atliko simuliacijas ir skelbia oficialius rezultatus: net ir šiandien branduolinis...