Kokios naujovės ir kodėl jų reikia?Šiais metais prasideda naujas finansinis 2023–2027 m. laikotarpis, todėl tikslinamos sąvokos, atsiranda naujos paramos priemonės ir sustiprinamos paramos gavimo sąlygos. Šie pokyčiai būtini siekiant atitikti privalomuosius ES keliamus reikalavimus, sietinus su agroaplinkosauga, ir tokiu būdu tikslingiau nukreipti paramą ūkininkams. Reiktų atkreipti dėmesį, kad pareiškėjas turės būti ne tik aktyviu ūkininkas, bet ir privalės laikytis 9 geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų bei 11 valdymo reikalavimų (VR), kad būtų mažinamas vandens užterštumas, išsaugota biologinė įvairovė, gerinama maisto sauga, kad būtų tinkamai naudojami augalų apsaugos produktai bei užtikrinamas ūkinių gyvūnų sveikatingumas ir jų gerovė.Nebelieka „žalinimo“ išmokos, tačiau atsiranda ekologinės sistemos (ekoschemos). Pareiškėjai galės savarankiškai pasirinkti, kokiose ekologinėse sistemose dalyvauti. Šioms ekologinėms sistemoms skiriama 25 proc. visų tiesioginių išmokų lėšų. Naujovė ir tai, kad viena iš ekologinių sistemų yra „Gyvūnų gerovės“ paramos priemonė, pagal kurią ūkininkai galės gauti finansinę paramą, jei pagerins kiaulių, galvijų, naminių paukščių laikymo sąlygas..

Nauja ir tai, kad bus mokama papildoma perskirstomoji pajamų paramos išmoka ne už 30, o už 50 pirmųjų ha, tačiau ne didesniems kaip 500 ha ūkiams. Jaunieji ūkininkai, kurie prisiims naujus įsipareigojimus, turės pagrįsti pasirengimą ūkininkauti. Be to, bus diferencijuojami paramos dydžiai už pienines karves ir mėsinius galvijus, mokamas priedas už produktyvumo tyrimus.

Naujovė ir tai, kad nuo šių metų bus taikoma maksimali bazinės pajamų paramos tvarumui didinti riba, kuri sieks 100 000 Eur. Pareiškėjai galės gauti ir didesnę paramos sumą, įvertinus pareiškėjo faktiškai išmokėtą darbo užmokestį (t. y. pareiškėjai galėtų gauti ir didesnę paramos sumą nei 100 000 Eur, tačiau ne didesnę nei suma, kuri yra lygi pareiškėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos deklaruotai darbo užmokesčio sumai visiems su pareiškėju darbo santykiais susijusiems darbuotojams, kurie yra įdarbinti pagal atitinkamas profesijas).

Tiesioginę išmoką gali sudaryti:

 • bazinė tiesioginė išmoka;
 • išmoka jaunajam ūkininkui;
 • papildoma perskirstomoji pajamų paramos išmoka (perskirstomoji išmoka);
 • susietoji parama už plotą ir (arba) ūkinius gyvūnus;
 • klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos išmoka (ekologinės sistemos).

Tiesioginių išmokų (TI) paraiškoje ūkininkai gali prašyti paramos už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, tęstines Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ bei „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“.

Taip pat TI paraiškoje galima prašyti paramos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencines priemones „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ bei už ūkinius gyvūnus pagal intervencinę priemonę „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“. Taip pat galės prašyti susietosios paramos už pienines karves, už mėsinius galvijus ir (arba) avis, ir (arba) ožkas ar ekologinės sistemos „Gyvūnų gerovė“ išmokų: už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą ar išmokų penimoms kiaulėms už 20 proc. didesnį laikymo plotą, ar išmokų už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku, ar išmokų už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas.

Pareiškėjai privalo laikytis bendrųjų reikalavimų (valda turi būti įregistruota Valdų registre, laikytis valdymo, GABB reikalavimų, deklaruoti visus valdomus naudmenų ir kitus plotus, deklaruojamuose naudmenų plotuose turi būti auginami žemės ūkio augalai (įskaitant pievas) arba laikomas pūdymas ir kt.). Kas yra aktyvus ūkininkas

Nuo 2023 m. pareiškėjai turi atitikti aktyvaus ūkininko reikalavimus. Visi ūkio subjektai, kurie gavo iki 5000 Eur tiesioginių išmokų, arba kuriems gali būti priskaičiuota iki 5000 Eur, atitinka aktyvaus ūkininko sąlygas. Jei pareiškėjas už praėjusius metus gavo daugiau kaip 5 000 Eur tiesioginių išmokų, laikoma, kad jis atitinka aktyviam ūkininkui nustatytus žemės ūkio veiklos vykdymo reikalavimus tik tuomet, jeigu einamaisiais metais atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

 • ūkis registruotas Ūkininkų ūkių registre, pagrindinė valdos ekonominė veikla yra žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė (veikla patenka į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus A sekciją „Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė“);
 • turi bent 1 sutartinį gyvulį (SG) valdoje, kuris (-ie) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. yra registruotas (-i) Ūkinių gyvūnų registre (SG gali turėti pats pareiškėjas, jo valdos partneriai, valdoje registruoti šeimos nariai);
 • nuosavybės teise priklauso registruota žemės ūkio technika (traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos), kuri einamaisiais metais, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 d. įskaitytinai, nepertraukiamai registruota Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre ir iš jo neišregistruota (žemės ūkio technikos gali turėti pats asmuo, jo valdos nariai, kai pareiškėjas yra viešasis juridinis asmuo, techniką gali turėti pats pareiškėjas, jo dalyviai bei darbuotojai);
 • pareiškėjas yra mokslo ir studijų institucija arba profesinio mokymo įstaiga, vykdanti formalųjį ir neformalųjį švietimą ir (arba) mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinę plėtrą žemės ūkio srityje;
 • pareiškėjas yra žemės ūkio bendrovė, žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas);
 • pareiškėjas dalyvauja intervencinėse priemonėse, kuriomis siekiama aplinkosaugos ir klimato tikslų, t. y. dalyvauja kaimo plėtros intervencinėse priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“, „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“, „Parama „Natura 2000“ miškuose“, „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“.

Mažesni ūkiai, t. y. tie, kurie už praėjusius deklaravimo metus gavo iki 5 000 Eur tiesioginių išmokų, bus automatiškai laikomi aktyviais ūkininkais ir jiems aukščiau išvardyti kriterijai nebus taikomi.

Svarbu pažymėti, kad nuo 2024 m. planuojama sumažinti lėšų, gautų iš tiesioginių išmokų, ribą nuo 5 000 iki 2 000 Eur, ir tik šią ribą viršiję ūkio subjektai bus vertinami pagal aktyvaus ūkininko kriterijus.

Pagrindiniai įrankiai, apie kuriuos reikia žinoti

Nuo šių metų visoje Lietuvos teritorijoje privalomai bus naudojama Automatinė laukų nuolatinio stebėjimo sistema (ALNSIS), kuri leis skirti daugiau paramos ūkininkams, kurie vykdo žemės ūkio veiklą ir laikosi reikalavimų, taip pat padės mažinti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) apsilankymų jų ūkiuose skaičių. Ūkininkai bus iš anksto informuojami apie nustatytus neatitikimus ir galės juos laiku ištaisyti. ALNSIS 2022 m. padėjo NMA sutaupyti 1 mln. Eur, kurie anksčiau buvo skiriami fizinei kontrolei. Taip buvo užkistas kelias nesąžiningiems pareiškėjams gauti išmokas. Susipažinti su ALNSIS galite svetainėje www.alnsis.lt.

Deklaruojant bus galima matyti visos Lietuvos 2022 m. pabaigos palydovinius vaizdus bei preliminarius laukų ribų žemėlapius, kurie padės ūkininkams kuo tiksliau identifikuoti dirbamų laukų ribas ir išvengti sankcijų už neteisingą deklaravimą bei netikslų laukų įbraižymą. Šie vaizdai pateikiami ir „NMA agro“ programėlėje.

Kita programėlė, kuria bus skatinami naudotis ūkininkai, jau pažįstama „NMA agro“ – mobilioji programėlė, kuri padeda žymiai sumažinti apsilankymų ūkiuose skaičių, bei suteikia prieigą prie nuolat atnaujinamų palydovinių duomenų, kurie padės ūkininkams stebėti bei prognozuoti savo laukų būklę. Net 36 tūkst. naudotojų jau spėjo įsitikinti „NMA agro“ mobiliosios programėlės nauda. Susipažinti su „NMA agro“ galite svetainėje www.nmaagro.lt.

Išsamią informaciją apie visas paminėtas ir kitas naujoves galite rasti www.nma.lt svetainėje, kurioje bet kuriuo paros metu atsakymus teikia robotai konsultantai Žemyna ir Vėjas Nemigos.

Nors visų mūsų laukia nemažai iššūkių, tikime, kad veikdami bendrai juos tikrai įveiksime.

Pasirinkimas, kaip bus informuoti

Ūkininkams rekomenduojama padaryti dar vieną žingsnį – pasirinkti, kaip jie bus informuojami apie deklaravimą.

NMA, siekdama, kad pareiškėjai operatyviau gautų aktualią informaciją, kviečia juos rinktis informavimo būdą el. paštu ar SMS žinute. Tais atvejais, kai pareiškėjas negalės patvirtinti el. pašto, teikdamas paraišką savivaldybėje / seniūnijoje, jis tai galės padaryti vėliau, kai paraiška bus patvirtinta. Prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus, pareiškėjas galės savarankiškai pakeisti informavimo būdą.

Tai galima padaryti prisijungus prie PPIS per Elektroninius valdžios vartus ar atvykus į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas. Deklaruoti bus galima iki birželio 20 d. Paraiškas pavėluotai dar bus galima teikti 10 kalendorinių dienų, t. y. nuo birželio 21 d. iki birželio 30 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1 proc.

Konsultacijos

Kiekvieną ketvirtadienį 8–10 val. bus rengiamos nuotolinės ūkininkų konsultacijos. Jų pradžia – balandžio 20 d.

Ūkininkus geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, tiesioginių išmokų taisyklių klausimais konsultuos ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, VĮ Žemės ūkio duomenų centro (anksčiau – Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras) specialistai. Nuotolinio prisijungimo nuoroda bus paskelbta ŽŪM interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose artėjant renginiui.

Turintys klausimų, susijusių su pasėlių deklaravimu, juos gali atsiųsti ir e. paštu tiesiogines@zum.lt. Ši naują e. pašto adresą ministerija sukūrė tam, kad klausimas patektų tiesiai pas reikiamą specialistą, o paklausėjas kuo greičiau sulauktų jį dominančio atsakymo.

Šaltinis
Projektas „Rūpestis savo kraštu“
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės