Spau­do­je ir in­ter­ne­te vis daž­niau su­mir­ga ant­raš­tės, kad tiek par­duo­tu­vės, tiek res­to­ra­nai ir ka­vi­nės adap­tuo­ja kai­nas atei­nan­čiam eu­rui.
© Reuters/Scanpix

Nė vie­ni, Lie­tu­vai įsto­jus į bend­ros va­liu­tos zo­ną, kai­nų neap­va­lins į ma­žes­nę pu­sę, tad jau da­bar pra­de­da keis­ti pre­kių ir pa­slau­gų kai­nas, kad ne­va pa­to­giau bū­tų mo­kė­ti eu­rais. Tar­ki­me, ar grie­ti­nė, jo­gur­tas, svies­tas, duo­na, alus kai­nuo­jan­tys apie 3 Lt, po eu­ro įve­di­mo kai­nuos 1 eu­rą, t. y. 3,45 Lt, ar 0,90 eu­ro cen­tų?

Po dir­žais, kaip se­no­vės lie­tu­viai, pa­si­ri­ši­me po kap­še­lį cen­tams ir vi­si ki­še­nė­je ne­šio­si­mės po skai­čiuo­tu­vą ar­ba į iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną par­si­sių­si­me pro­gra­mė­lę, kon­ver­tuo­jan­čią va­liu­tą. Apie kai­nų pa­si­kei­ti­mus ir lū­kes­čius po eu­ro įve­di­mo kal­bė­jo­mės su mies­to cent­re su­tik­tais šiau­lie­čiais.

As­ta: „Kai­nų ki­li­mo ne­pas­te­bė­jau ir neį­si­vaiz­duo­ju, ar jos ap­skri­tai tu­rė­tų kil­ti. Sten­giuo­si ne­da­ry­ti pro­ble­mos, kol jos nė­ra. Ne­ma­nau, kad eu­ro įve­di­mo klau­si­mas yra ma­no sri­tis, nuo ma­nęs tai vi­siš­kai ne­prik­lau­so. O kai pa­si­keis va­liu­ta, ta­da ir žiū­rė­sim.“

Ni­jo­lė: „Ky­lan­čių kai­nų dar ne­pas­te­bė­jau. Ma­nau, kad įve­dus eu­rą, kai­nos augs. Ir ne tik dėl eu­ro įve­di­mo jos di­dės, kai­nos ky­la nuo­lat dėl at­si­gau­nan­čios eko­no­mi­kos, di­dė­jan­čio var­to­ji­mo. Eu­ro įve­di­mo lau­kiu. Mū­sų li­tas ne­bu­vo la­bai stip­ri va­liu­ta, to­kia kaip sva­ras ar mar­kė, o ir gy­ve­no­me su juo ga­na trum­pai.“

Ana­to­li­jus: „Brangs­ta ir da­bar vis­kas, ga­li­ma ste­bė­ti smul­kes­nių pre­kių bran­gi­mą. O kad pa­brangs vis­kas įve­dus eu­rą – tai tik­rai. Vi­sur bran­go. No­rė­čiau, kad ir to­liau Lie­tu­vo­je lik­tų li­tas.“

Na­diež­da: „Ka­dan­gi ne taip daž­nai ap­si­pir­ki­nė­ju, pa­ste­biu, kad kas­kart užė­jus į pre­ky­bos cent­rą, kai­nos bū­na šok­te­lė­ju­sios. Ka­vi­nių ir res­to­ra­nų kai­nų ne­ga­liu ver­tin­ti, nes be­veik ne­si­lan­kau. Kai bus įves­tas eu­ras, kai­nos, ži­no­ma, kils, nes lie­tu­viai tie­siog to ti­ki­si, o pre­ky­bi­nin­kai tuo pa­si­nau­dos. Kol kas no­rė­čiau, kad lik­tų li­tas, šiek tiek bau­gi­na ta ne­ži­no­my­bė. Bet kaip pri­pra­to­me prie li­to, taip pri­pra­si­me ir prie eu­ro.“

Ona: „La­bai jau aiš­kiai ne­pas­te­biu, gal­būt po tru­pu­tį ir ky­la, bet bū­na ak­ci­jų ka­da vis­kas pi­giau. Bū­na, kad ir at­pin­ga vis­kas. Res­to­ra­nuo­se re­tai lan­kau­si, bet ir ten ne­pas­te­biu kai­nų ki­li­mo. O kai bus įves­tas eu­ras, ma­nau, kad kai­nos šok­te­lės, vi­sur taip bu­vo. Eu­ro šiaip ne­lau­kiu, man gai­la li­to.“

Vid­man­tas: „Ky­la kai­nos ko­ne kas sa­vai­tę. O kai bus eu­ras, kils vis­kas dar la­biau. Kai lat­viai įsi­ve­dė eu­rą, vis­kas pa­bran­go, jie va­žiuo­ja į Jo­niš­kį ap­si­pirk­ti, taip su­tau­po. Il­gai tu­rė­jo­me rub­lį, ko­dėl ne­ga­li­me pa­na­šų lai­ko­tar­pį iš­lai­ky­ti ir li­to? Kai tris­de­šimt me­tų su­lauks li­tas, ta­da ga­lė­si­me įsi­ves­ti ką no­rė­si­me. Gy­ve­nu da­bar ant skur­do ri­bos, nors dir­bau 25 me­tus. Ne­ma­nau, kad eu­ras pa­tai­sys si­tua­ci­ją. O ir Šiau­liai mer­dė­ja, jei dar dau­giau žmo­nių pa­trauks ki­tur, tap­si­me ta vi­sų links­niuo­ja­ma pro­vin­ci­ja. Ne­gi po­nai eis dirb­ti? Mes jau sa­vo ati­dir­bo­me.“

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Siūlo būdą Lietuvai išgarsėti (19)

Ekonomistas Žygimantas Mauricas pasiūlė lietuviams pirmiesiems įsteigti Nobelio premiją už...

Dmitrijus Trockis: šiuolaikinis žmonių gyvenimas baugus lyg zombių (5)

Rytų filosofijos mokyklose dažnas postulatas apie tai, kad laimės pagrindas – disciplina ....

Vaistus be receptų pirko dvejus metus: papasakojo, kiek laukia pas gydytojus eilėse (276)

Pakeitus tvarką ir sudarius galimybę vaistinėse lankytis slaptiesiems pirkėjams, kilo nenumatytų...

Stokholmo centre aidėjo šūviai, vienas žmogus sužeistas (2)

Stokholmo centre Estermalmės rajone penktadienį buvo šaudoma, policija tebeieško šaudžiusiojo...

Buvusio „Taxify“ vairuotojo patirtis - kaip iš filmo (37)

Socialiniame tinkle kaunietis vairuotojas pasidalino istorija, kurioje skundžiasi bendradarbiavimu su...

Naujas tyrimas atskleidė, kas ir kaip gintų Lietuvą: skaičiai nustebins (949)

Ar Lietuvos piliečiai nusiteikę ginti savo šalį, iškilus grėsmei? Kiek gyventojų ir kaip gintų...

Anglijoje ore susidūrė lėktuvas ir sraigtasparnis atnaujinta 17.49 (22)

Jungtinėje Karalystėje, netoli Londono esančioje Bakingamšyro grafystėje ore susidūrė...

Penktadienio vakarą sostinę sukaustė spūstys (28)

Penktadienio vakarą Vilniuje susiformavo didžiulės spūstys: užsikimšo Geležinio Vilko g.,...

Grybauskaitę Švedijoje nustebino žurnalistės klausimas apie pažeidžiamas lietuvių algas (472)

Švedijoje viešinčią Lietuvos prezidentę Dalią Grybauskaitę nustebino vietos žurnalistės...

Į naujos kolekcijos pristatymą susirinkę garsūs žmones nosis pabalnojo prabangiais akiniais (12)

Ketvirtadienio vakarą sostinės naktinį klubą „Anna Mesha“ užpildė žinomi šalies žmonės...