Spau­do­je ir in­ter­ne­te vis daž­niau su­mir­ga ant­raš­tės, kad tiek par­duo­tu­vės, tiek res­to­ra­nai ir ka­vi­nės adap­tuo­ja kai­nas atei­nan­čiam eu­rui.
© Reuters/Scanpix

Nė vie­ni, Lie­tu­vai įsto­jus į bend­ros va­liu­tos zo­ną, kai­nų neap­va­lins į ma­žes­nę pu­sę, tad jau da­bar pra­de­da keis­ti pre­kių ir pa­slau­gų kai­nas, kad ne­va pa­to­giau bū­tų mo­kė­ti eu­rais. Tar­ki­me, ar grie­ti­nė, jo­gur­tas, svies­tas, duo­na, alus kai­nuo­jan­tys apie 3 Lt, po eu­ro įve­di­mo kai­nuos 1 eu­rą, t. y. 3,45 Lt, ar 0,90 eu­ro cen­tų?

Po dir­žais, kaip se­no­vės lie­tu­viai, pa­si­ri­ši­me po kap­še­lį cen­tams ir vi­si ki­še­nė­je ne­šio­si­mės po skai­čiuo­tu­vą ar­ba į iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną par­si­sių­si­me pro­gra­mė­lę, kon­ver­tuo­jan­čią va­liu­tą. Apie kai­nų pa­si­kei­ti­mus ir lū­kes­čius po eu­ro įve­di­mo kal­bė­jo­mės su mies­to cent­re su­tik­tais šiau­lie­čiais.

As­ta: „Kai­nų ki­li­mo ne­pas­te­bė­jau ir neį­si­vaiz­duo­ju, ar jos ap­skri­tai tu­rė­tų kil­ti. Sten­giuo­si ne­da­ry­ti pro­ble­mos, kol jos nė­ra. Ne­ma­nau, kad eu­ro įve­di­mo klau­si­mas yra ma­no sri­tis, nuo ma­nęs tai vi­siš­kai ne­prik­lau­so. O kai pa­si­keis va­liu­ta, ta­da ir žiū­rė­sim.“

Ni­jo­lė: „Ky­lan­čių kai­nų dar ne­pas­te­bė­jau. Ma­nau, kad įve­dus eu­rą, kai­nos augs. Ir ne tik dėl eu­ro įve­di­mo jos di­dės, kai­nos ky­la nuo­lat dėl at­si­gau­nan­čios eko­no­mi­kos, di­dė­jan­čio var­to­ji­mo. Eu­ro įve­di­mo lau­kiu. Mū­sų li­tas ne­bu­vo la­bai stip­ri va­liu­ta, to­kia kaip sva­ras ar mar­kė, o ir gy­ve­no­me su juo ga­na trum­pai.“

Ana­to­li­jus: „Brangs­ta ir da­bar vis­kas, ga­li­ma ste­bė­ti smul­kes­nių pre­kių bran­gi­mą. O kad pa­brangs vis­kas įve­dus eu­rą – tai tik­rai. Vi­sur bran­go. No­rė­čiau, kad ir to­liau Lie­tu­vo­je lik­tų li­tas.“

Na­diež­da: „Ka­dan­gi ne taip daž­nai ap­si­pir­ki­nė­ju, pa­ste­biu, kad kas­kart užė­jus į pre­ky­bos cent­rą, kai­nos bū­na šok­te­lė­ju­sios. Ka­vi­nių ir res­to­ra­nų kai­nų ne­ga­liu ver­tin­ti, nes be­veik ne­si­lan­kau. Kai bus įves­tas eu­ras, kai­nos, ži­no­ma, kils, nes lie­tu­viai tie­siog to ti­ki­si, o pre­ky­bi­nin­kai tuo pa­si­nau­dos. Kol kas no­rė­čiau, kad lik­tų li­tas, šiek tiek bau­gi­na ta ne­ži­no­my­bė. Bet kaip pri­pra­to­me prie li­to, taip pri­pra­si­me ir prie eu­ro.“

Ona: „La­bai jau aiš­kiai ne­pas­te­biu, gal­būt po tru­pu­tį ir ky­la, bet bū­na ak­ci­jų ka­da vis­kas pi­giau. Bū­na, kad ir at­pin­ga vis­kas. Res­to­ra­nuo­se re­tai lan­kau­si, bet ir ten ne­pas­te­biu kai­nų ki­li­mo. O kai bus įves­tas eu­ras, ma­nau, kad kai­nos šok­te­lės, vi­sur taip bu­vo. Eu­ro šiaip ne­lau­kiu, man gai­la li­to.“

Vid­man­tas: „Ky­la kai­nos ko­ne kas sa­vai­tę. O kai bus eu­ras, kils vis­kas dar la­biau. Kai lat­viai įsi­ve­dė eu­rą, vis­kas pa­bran­go, jie va­žiuo­ja į Jo­niš­kį ap­si­pirk­ti, taip su­tau­po. Il­gai tu­rė­jo­me rub­lį, ko­dėl ne­ga­li­me pa­na­šų lai­ko­tar­pį iš­lai­ky­ti ir li­to? Kai tris­de­šimt me­tų su­lauks li­tas, ta­da ga­lė­si­me įsi­ves­ti ką no­rė­si­me. Gy­ve­nu da­bar ant skur­do ri­bos, nors dir­bau 25 me­tus. Ne­ma­nau, kad eu­ras pa­tai­sys si­tua­ci­ją. O ir Šiau­liai mer­dė­ja, jei dar dau­giau žmo­nių pa­trauks ki­tur, tap­si­me ta vi­sų links­niuo­ja­ma pro­vin­ci­ja. Ne­gi po­nai eis dirb­ti? Mes jau sa­vo ati­dir­bo­me.“

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Siaubo filmas Lietuvos kaime: pareigūnams liko tik spėlioti, ką kanibalas Ignacas jau spėjo suvalgyti (101)

2001 m. Ridley Scotto režisuotame filme „Hanibalas“ budresni žiūrovai nepraleido įdomios...

Jazzu sužadėtinis Donatas Ivanauskas apie jųdviejų santykius: kartais kuo sudėtingiau – tuo lengviau (22)

Sunku tylėti, kai širdis šaukte šaukia: „Myliu!“ Meilė, į kurią sudėti gražiausi...

Žmogžudystė Tauragės rajone: šaudė ir į policininkus (52)

Policija tiria šeštadienį Tauragės rajone įvykusios tragedijos, kai vyras nušovė du žmones ir...

Orai: lietaus gaivos dar teks palaukti (8)

Pirmojoje kitos savaitės pusėje sulauksime rekordinių karščių, tačiau jau ketvirtadienį šalį...

„Nike We run Vilnius“ bėgimo metu – olimpietės piršlybos (4)

Vilniuje prasidėjo daugybės dalyvių sulaukusios bėgimo varžybos „Nike We run Vilnius“. Jų...

Ultimatumas prekybininkams: pardavinėti vaistus arba alkoholį (26)

Seime skinantis kelią sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos iniciatyvai leisti kai kuriais...

Leipsite iš juoko: iš kojų verčiantys pirkiniai internetu (35)

Nors istorijų apie klaikius pirkinius internetu iš Kinijos yra daug, pasirodo, vis tiek atsiranda...

Tragedija, parodžiusi visą Šaltojo karo baisumą: kaip sovietai numušė keleivinį lainerį (508)

Mintis, kad sovietų naikintuvai galėjo numušti lainerį „Boeing 747“, atrodo šokiruojančiai...

Iš Venesuelos pabėgęs lietuvis – apie „maisto mafiją“, „Maduro dietą“ ir tikrą baimę (169)

Prieš daugiau nei 70 metų 41-erių Juano Kvedaro seneliai pabėgo iš Lietuvos ir saugesnio bei...