aA
Aly­taus ra­jo­ne Sei­mo na­riu iš­rink­tas Rai­mun­das Mar­kaus­kas, dir­ban­tis Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te, Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ju, tei­gia­mai ver­ti­na val­dan­čių­jų par­ti­jų ly­de­rių su­ta­ri­mą nuo spa­lio 35 li­tais di­din­ti mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą.
Eurai, šokoladas
© Reuters/Scanpix

Po to­kio su­ta­ri­mo ne­tru­kus Vy­riau­sy­bė pri­ims ir ati­tin­ka­mą nu­ta­ri­mą. Ta­čiau, Sei­mo na­rio tei­gi­mu, ties to­kiu sim­bo­li­niu šios al­gos di­di­ni­mu ne­tu­ri bū­ti su­sto­ta. Su Rai­mun­du MAR­KAUS­KU kal­ba­mės apie tai, kaip to­liau tu­rė­tų di­dė­ti mi­ni­ma­li mė­ne­si­nė al­ga, ko­kiu bū­du tu­rė­tų at­si­ras­ti nau­jų mo­kes­čių vals­ty­bė­je, ko­kie bus eu­ro įve­di­mo pa­da­ri­niai.

- Jū­sų par­ti­ja prieš 2012-ai­siais vy­ku­sius Sei­mo rin­ki­mus de­kla­ra­vo pus­an­tro tūks­tančio litų minimalią mėnesinę algą. Kol kas ji didėja nežymiai. Ar turite vilčių, kad ji pasieks jūsų deklaruotą dydį?

- Nuo per­nykščio sausio minimali mėnesinė alga padidėjo nuo 850 iki 1 tūks­tančio litų. Jos didini­mas ak­tualus maždaug 200 tūks­tančių šalies gyventojų. Ma­nau, kad jie šios algos pa­di­dėjimą pajuto, nors ir menkai.

Da­bar val­dan­čių­jų par­ti­jų ly­de­riai su­ta­rė nuo spa­lio mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą pa­di­din­ti 35 li­tais. At­skai­čius mo­kes­čius ji re­a­liai pa­di­dės be­veik 30 li­tų. Kai kas gal pa­sa­kys - anoks čia pa­di­dė­ji­mas, vie­nam kar­tui nu­ei­ti į par­duo­tu­vę ir mi­ni­ma­liai ap­si­pirk­ti. Ta­čiau ir to­kiam pa­di­di­ni­mui šie­met iš vals­ty­bės biu­dže­to pri­reiks 5 mi­li­jo­nų li­tų.

Aš ir­gi, kaip ir dau­ge­lis ei­li­nių žmo­nių, esu įsi­ti­ki­nęs, kad įve­dus eu­rą kai­nos pa­kils ir 35 li­tais pa­di­din­ta mi­ni­ma­li al­ga ma­žai gel­bės. Nors ver­slo at­sto­vai pa­si­ra­šė me­mo­ran­du­mą įve­dant eu­rą su var­to­to­jais elg­tis są­ži­nin­gai, ne­di­din­ti pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų, ta­čiau, po nau­jų­jų me­tų at­si­ra­dus nau­jai va­liu­tai, ma­nau, kai­nos pa­di­dės 3 ar 5 pro­cen­tais. Tam yra ke­lios pa­grin­di­nės prie­žas­tys - įve­dant eu­rą in­ves­tuo­ta į dar­buo­to­jų mo­ky­mus, nau­jas kom­piu­te­ri­nes sis­te­mas, nuo­lat di­dė­ja pre­kių bei pa­slau­gų kai­nos. Juk ir esant li­tui ar ma­žė­jo kai­nos? Jos tik nuo­lat au­go.

To­dėl mū­sų par­ti­ja yra ini­cia­to­rė at­ei­nan­čiais me­tais, gal net jų pra­džio­je, mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą di­din­ti 100 li­tų.

Tik­rai tu­riu vil­ties, kad per at­ei­nan­čius dve­jus me­tus iki ši­tos ka­den­ci­jos Sei­mo pa­bai­gos ši al­ga pa­di­dės iki pus­an­tro tūks­tan­čio li­tų, kaip ir de­kla­ra­vo­me prieš rin­ki­mus į Sei­mą prieš po­rą me­tų.

-Ka­dan­gi mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos di­di­ni­mas su­si­jęs su pa­pil­do­mo­mis iš­lai­do­mis iš biu­dže­to, iš kur ja­me at­si­ras lė­šų?

- Šian­dien pa­ja­mos į na­cio­na­li­nį biu­dže­tą ren­ka­mos ne­blo­gai - per pus­me­tį me­ti­nio šio biu­dže­to vyk­dy­mas yra dau­giau kaip 53 pro­cen­tai. Jei ne­kils ne­nu­ma­ty­tų eko­no­mi­kos kri­zių, į na­cio­na­li­nį biu­dže­tą pa­teks pla­nuo­tos pa­ja­mos su eu­ro­pi­ne pa­ra­ma - be­veik 30 mi­li­jar­dų li­tų. Rei­kia ti­kė­tis, kad ir at­ei­nan­čiais metais padėtis nebus prastesnė.

Aš vi­sa­da sa­kiau ir sa­ky­siu - jei mes, Sei­mo na­riai, ki­tų vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai, ran­da­me iš ko pa­si­di­din­ti al­gas, ne­tu­ri­me pa­mirš­ti ir sun­kiau­siai gy­ve­nan­čių.

- Yra ir ki­ta me­da­lio pu­sė - ne vie­nas ver­slo at­sto­vas ai­ma­na­vo pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je, kai mi­ni­ma­li mė­ne­si­nė al­ga pa­di­din­ta iki tūks­tančio litų. Girdi, prireikė mažinti darbuotojų, juos įdarbinti puse etato, o taip įdar­bin­tieji priversti dirbti visą darbo dieną.

Raimundas Markauskas
Raimundas Markauskas
© DELFI / Valdas Kopūstas

- Bū­ki­me są­ži­nin­gi ir tei­sin­gi, dau­ge­lis taip ai­ma­na­vu­sių pa­prasčiausiai galvo­jo tik apie save - vadovai, dažniausiai gaunantys kelis kartus, o kartais ir kelias dešimtis kartų didesnius atlyginimus už eilinius darbuotojus, šiems nenorė­jo didinti minimalios algos, kol jos nepadidino Vyriau­sybė. Aš tai žinau, nes daug bendrauju su paprastais žmo­nėmis ir jie man daug ką išsako.

Ta­da pa­di­di­nus mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą per ša­lį ne­nu­si­ri­to įmo­nių ban­kro­to ban­ga. Ma­nau, taip ne­at­si­tiks ir to­liau di­di­nant šią al­gą.

Šian­dien aki­vaiz­du, kad darb­da­viai jau ne­be­ran­da ge­rų spe­cia­lis­tų ir siū­ly­da­mi kur kas di­des­nius at­ly­gi­ni­mus nei mi­ni­ma­li mė­ne­si­nė al­ga.

- Sa­ko­te, kad į na­cio­na­li­nį biu­dže­tą pa­ja­mos ren­ka­mos ne­blo­gai. Tačiau Sei­me nuolat kyla klau­si­mų dėl naujų mokesčių įve­dimo, pavyzdžiui, auto­mo­biliams, nekilnoja­ma­jam tur­tui.

- Dau­giau kaip mi­li­jo­no li­tų ver­tės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas jau ap­mo­kes­tin­tas. Da­bar iš tie­sų Sei­me nuo­lat ky­la dis­ku­si­jų dėl ma­žes­nės ver­tės tur­to, au­to­mo­bi­lių ap­mo­kes­ti­ni­mo. Šiuos mo­kesčius siūlo finansų eks­pertai iš Europos Są­jungos vadovybės, nes to­kie mokes­čiai yra kitose šalyse. O mums jie pa­siū­lomi tuomet, kai papra­šoma europinės paramos.

Ma­no nuo­mo­ne, ap­mo­kes­tin­ti, pa­vyz­džiui, žmo­gaus val­do­mą an­trą bu­tą, ge­res­nį so­do na­me­lį ar de­šim­ties me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­lį šian­dien bū­tų so­cia­liai ne­tei­sin­ga.

Ap­skri­tai to­kio­je jaut­rio­je sri­ty­je kaip mo­kes­čiai kiek­vie­nas spren­di­mas tu­ri bū­ti nuo­dug­niai iš­dis­ku­tuo­tas ir pri­im­tas tik tuo­met, kai su­ren­ka­mi vi­si ar­gu­men­tai ir be­veik ne­ky­la abe­jo­nių, kad vie­noks ar ki­toks spren­di­mas yra vie­nin­te­lis ir tei­sin­gas.

Lie­tu­vo­je jau ta­po įpras­ta, kad, vos kam nors pri­trūks­ta pi­ni­gų, ima­ma tai­sy­ti įsta­ty­mus dėl nau­jų mo­kes­čių ar juos di­din­ti. El­gia­ma­si tar­si pa­sa­koj - pi­ni­gų nė­ra, tuoj bus. Ne­pai­so­ma nė fi­nan­sų eks­per­tų, ana­li­ti­kų, eko­no­mis­tų pa­tei­kia­mų iš­va­dų.

Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja Sei­me šiuo me­tu de­ri­na ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Lie­tu­vos ver­slo kon­fe­de­ra­ci­ja, kad pir­miau­sia su ver­slo at­sto­vais bū­tų ap­ta­ria­mi jiems ak­tu­a­lūs įsta­ty­mų pro­jek­tai, ypač mo­kes­čių klau­si­mais.

- Ar kaip klai­dos ne­ver­ti­na­te pa­di­din­tų ak­ci­zų al­ko­ho­liui, ta­ba­kui? Šių kon­tra­ban­di­nių pre­kių, ypač tabako, galima įsi­gy­ti vos ne kiekviename kai­me, nesvarbu, kad policija ir gaudo kontra­bandi­nin­kus.

- Iš tie­sų po­li­ti­kai jau įpra­to biu­dže­to sky­les lo­py­ti di­din­da­mi ak­ci­zus, nors eks­per­tai tri­mi­tuo­ja, kad ak­ci­zų kė­li­mas biu­dže­to pro­ble­mų ne­spren­džia, o tik di­di­na ša­ly­je še­šė­li­nę eko­no­mi­ką per kon­tra­ban­dą. Tai pa­tvir­ti­na ir ty­ri­mų duo­me­nys.

Aš to­kiems spren­di­mams ne­pri­ta­riau ir ne­pri­ta­riu. Ta­čiau dau­gu­ma Sei­mo na­rių dėl ak­ci­zų di­di­ni­mo al­ko­ho­liui ir ta­ba­kui pa­klu­so siū­ly­mams iš Briu­se­lio.

- Jau beveik dveji me­tai esa­te Sei­me, dir­ba­te Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te, tik­riau­siai per­pra­to­te, kaip vyks­ta įsta­ty­mų, ypač susijusių su mokesčiais, priėmimas, kokios interesų grupės už jų rikiuojasi.

- Man sun­ku apie tai kal­bė­ti. Pa­vyz­džiui, dėl jū­sų pa­mi­nė­tų ak­ci­zų pa­di­di­ni­mo. Aš ne­la­bai su­pran­tu, kam rei­kė­jo sku­bė­ti tai da­ry­ti, ak­lai pa­klus­ti eu­ro­pi­nėms re­ko­men­da­ci­joms. Ar­ba, kaip mi­nė­jau, ko­dėl neat­si­žvel­gia­ma į spe­cia­lis­tų pa­ta­ri­mus, lyg Sei­mo na­riai bū­tų vi­sa­ži­niai.

- Gal jau nu­si­vy­lė­te dirb­da­mas Sei­mo na­riu?

- Čia ne nu­si­vy­li­mas, o ma­no min­tys. Guo­džia tai, kad joms pri­ta­ria dau­ge­lis ma­no rin­kė­jų, su ku­riais per atos­to­gas tik­rai daug ben­dra­vau. Man svar­biau­sia - jų su­pra­ti­mas ir pa­lai­ky­mas.

Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Prezidento rinkimai. Tie metai pakeitė Lietuvą (10)

Dalia Grybauskaitė į Lietuvos politikos olimpą prieš dešimtmetį įsiveržė tarsi šviežio...

Emigrantai išsakė, kas Lietuvoje blogai ir kodėl paliko tėvynę (91)

Žmonės iš Lietuvos emigruoja ne tik dėl ekonominių priežasčių. Jie, kaip parodė Vytauto...

Orai: užklups staigūs ir nemalonūs pokyčiai (4)

Šeštadienio nakties orai išliks ramūs, mažai debesuoti ir sausi. Nedideles orų permainas...

Prieš „Panathinaikos“ dominavęs „Real“ – jau per žingsnį nuo Eurolygos finalo ketverto (2)

Eurolygos atkrintamosiose antrą pergalę iškovojo čempionų titulą ginanti Madrido „Real“...

Tragiškas įvykis Panevėžyje: žuvo motociklo vairuotojas papildyta (216)

Policijos departamentas informavo, kad penktadienio vakarą Panevėžyje įvyko nelaimė....

Mirtinai užšalo, bet išgyveno: slidininkės išgyvenimo istoriją sunku paaiškinti net medikams (50)

Kai Anna Bagenholm slidinėdama nusirito nuo kalno tiesiai į ledinį vandenį, jos kūno temperatūra...

Arši Zelenskio ir Porošenkos akistata: po rankos paspaudimo tučtuojau perėjo į puolimą žiūrovai elgėsi lyg koncerte; atnaujinta 21.55  (534)

Penktadienį nacionaliniame sporto komplekse „Olimpijskij“ Kijeve vyko aršūs kandidatų į...

Kurtinaičio žodžiai pradeda pildytis: „Žalgiriui“ neįmanomų dalykų tiesiog nebūna? laida „Krepšinio zona“ (70)

17 procentų – taip buvo vertinti Kauno „Žalgirio“ šansai ketvirtadienį nukauti Stambulo...

„Barcelona“ žengė „Žalgirio“ ir baskų keliu: į Kataloniją grįš su pergale rankose (3)

Eurolygos atkrintamosiose „Barcelonai“ pavyko tai, ką ketvirtadienį vakare atliko Kauno...