aA
Va­do­vau­jan­tis ba­lan­džio 17-ąją pri­im­tu Eu­ro įve­di­mo įsta­ty­mu bei lie­pos 22-ąją Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tu Pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų nu­ro­dy­mo li­tais ir eu­rais, taip pat šiam nu­ro­dy­mui ir per­skai­čia­vi­mui ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mo­si prie­žiū­ros tvar­kos ap­ra­šu, nuo rug­pjū­čio 22 die­nos pre­kių ir pa­slau­gų kai­nos tu­ri bū­ti nu­ro­do­mos ne tik da­bar ga­lio­jan­čiais li­tais, bet ir eu­rais.
© Shutterstock nuotr.

Kai ku­rie pre­ky­bi­nin­kai ir pa­slau­gų tei­kė­jai kai­nas dvi­gu­ba va­liu­ta pra­dė­jo nu­ro­dy­ti anks­čiau, ne­lauk­da­mi Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu nu­sta­ty­to ter­mi­no.

Vals­ty­bi­nės ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­ci­jos Aly­taus po­sky­ris, kaip vie­nos iš šio pro­ce­so kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jų pa­da­li­nys, ėmė tik­rin­ti, ar pre­ky­bi­nin­kai yra tiks­liai nu­ro­dę li­tų per­skai­čia­vi­mo į eu­rus kai­nas, ar ne­pik­tnau­džiau­ja pir­kė­jų są­skai­ta.

Už pa­žei­di­mus – tūks­tan­ti­nės bau­dos

Vals­ty­bi­nės ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­ci­jos Aly­taus po­sky­rio ve­dė­jas An­ta­nas Pa­lens­kis ir šio po­sky­rio vy­riau­sio­ji vals­ty­bi­nė ins­pek­to­rė Vio­le­ta Ma­la­vec­kie­nė nuo rug­pjū­čio 22 die­nos, at­lik­da­mi pla­ni­nius pa­tik­ri­ni­mus dėl pra­mo­ni­nių pre­kių ko­ky­bės ir žen­kli­ni­mo, kon­tro­liuo­ja ir jų kai­nų per­skai­čia­vi­mą iš li­tų į eu­rus. Iki šiol pen­kio­se Aly­taus mies­to ir ra­jo­no par­duo­tu­vė­se pa­si­do­mė­ta, ar šis per­skai­čia­vi­mas at­lik­tas tiks­liai, pai­sant tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų, ar nė­ra pik­tnau­džia­vi­mų pir­kė­jų są­skai­ta.
 
Aly­taus ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­to­riai, ap­si­lan­kę bui­ti­nės che­mi­jos ga­min­to­jos „Kos­li­tos“ par­duo­tu­vė­je Nau­jo­jo­je gat­vė­je ir „Ar­ba­tos ro­jaus“ par­duo­tu­vė­je Ro­tu­šės aikš­tė­je, Aly­taus ra­jo­ne Dau­guo­se esan­čio­je „Ma­xi­mo­je“, B.Va­dei­kie­nės in­di­vi­du­a­lio­sios įmo­nės bei „Su­vin­gio LT“ par­duo­tu­vė­se, ne­už­fik­sa­vo pa­žei­di­mų pra­mo­ni­nių pre­kių kai­nas iš li­tų per­skai­čiuo­jant į eu­rus.
 
Va­do­vau­jan­tis lie­pos pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tu ap­ra­šu, reg­la­men­tuo­jan­čiu pre­kių ir pa­slau­gų nu­ro­dy­mą li­tais ir eu­rais bei šiam nu­ro­dy­mui ir per­skai­čia­vi­mui ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų prie­žiū­ros tvar­ką, at­lie­kant pa­tik­ri­ni­mus dėl pre­kių kai­nų per­skai­čia­vi­mo iš vie­nos va­liu­tos į ki­tą bu­vo ima­ma dvi­de­šimt pre­kių.
 
Kaip sa­kė po­sky­rio ve­dė­jas A.Pa­lens­kis, mi­nė­to­se Aly­taus mies­to ir ra­jo­no par­duo­tu­vė­se kai­nos iš li­tų į eu­rus su­skai­čiuo­tos vi­sų še­šių skai­čių tiks­lu­mu – vie­nas li­tas kaip rei­ka­lau­ja­ma pri­ly­gin­tas 3,45280 eu­ro, po kab­le­lio pa­lie­kant du skai­čius.
 
Ins­pek­to­rių pa­ste­bė­ji­mu, pre­ky­bi­nin­kus nu­ro­dy­ti kai­nų per­skai­čia­vi­mą cen­to ir net pu­sės lie­tu­viš­ko cen­to tiks­lu­mu draus­mi­na Eu­ro įve­di­mo įsta­ty­me nu­ma­ty­tos bau­dos. Pir­mą­kart šį pro­ce­są kon­tro­liuo­jan­čioms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rių yra apie pen­kio­li­ka, nu­sta­čius pa­žei­di­mus fi­zi­niams as­me­nims gre­sia įspė­ji­mas, ju­ri­di­niams as­me­nims – nuo įspė­ji­mo iki 1 tūkst. li­tų bau­da, pa­kar­to­ti­nis pa­žei­di­mas pir­mie­siems as­me­nims už­trau­kia bau­dą iki 500 li­tų, ant­rie­siems – nuo 1 tūkst. iki 10 tūkst. li­tų.
 
Ne­pai­sant to, ar pa­žei­di­mai iš­tai­so­mi tuoj pat, ins­pek­to­riams at­lie­kant pa­tik­ri­ni­mą, nuo­bau­dos yra ski­ria­mos. Ma­žoms įmo­nėms tūks­tan­ti­nės bau­dos ga­li tap­ti ne­pa­ke­lia­mo­mis, jos ga­li bū­ti pri­vers­tos ir už­si­da­ry­ti.
 
Ypač gar­baus am­žiaus pir­kė­jus su­vi­lio­ja ne­va ma­žos kai­nos

Aly­taus ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­to­rių pa­ste­bė­ji­mu, di­džių­jų pre­ky­bos cen­trų dar­buo­to­jams orien­tuo­tis kai­nas per­skai­čiuo­jant iš li­tų į eu­rus yra leng­va, nes ši funk­ci­ja įdieg­ta cen­trų kom­piu­te­ri­nė­se pro­gra­mo­se, ma­žie­ji pre­ky­bi­nin­kai tai at­lie­ka pa­pras­to­mis skai­čiuok­lė­mis.
 
Tik­ri­nant ma­žuo­sius pre­ky­bos cen­trus šių dar­buo­to­jai tik iš ins­pek­to­rių su­ži­no apie už ke­lias de­šim­tis li­tų par­duo­da­mas skai­čiuok­les su eu­ro funk­ci­ja, kai li­tų ver­tė eu­ro at­žvil­giu pa­ro­do­ma vos pa­spau­dus eu­ro kla­vi­šą. Pa­si­ro­do, tik­rin­to­jų ap­si­lan­ky­mas kai kam nau­din­gas ir dėl dar­bo prie­mo­nių at­nau­ji­ni­mo.
 
Ins­pek­to­riai pa­ste­bi ne­re­tus, ypač gar­baus am­žiaus aly­tiš­kių, ap­si­ri­ki­mus ap­si­per­kant par­duo­tu­vė­se, kai yra nu­ro­do­mos dvi­gu­bos kai­nos. Žmo­nės, pa­ma­tę nu­ro­dy­tą ma­žes­nę kai­ną, sku­ba im­ti pre­kę, ir tik ka­so­je su­ži­no, kad tai kai­na eu­rais, o ne li­tais. Tuo­met pir­kė­jas tu­ri tei­sę grą­žin­ti pa­si­rink­tas pre­kes. Kol kas nu­si­skun­di­mų dėl šių pir­kė­jų klai­dų ne mais­to ins­pek­to­riai dar nė­ra ga­vę.
 
Pa­gal mi­nė­tus tei­sės ak­tus pre­kių kai­nos li­tais ir eu­rais, pir­ma nu­ro­dant kai­ną li­tais, po to eu­rais, bus iki eu­ro įve­di­mo – 2015-ųjų sau­sio 1 die­nos. Ta­da iki at­ei­nan­čių me­tų bir­že­lio pa­bai­gos kai­nos ir­gi bus nu­ro­do­mos dvi­gu­ba va­liu­ta, tik pir­ma kai­na jau bus eu­rais, an­tra li­tais, kad pir­kė­jai ga­lė­tų pa­ly­gin­ti, kiek kai­nuo­ja pre­kės ša­ly­je įve­dus nau­ją va­liu­tą.

Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Padraugavo su estais ir užteks: Kremliaus ruporas rusus ragina ruoštis karui su JAV Baltijos šalyse (663)

Objektyviai turime savų interesų, susijusių su Baltijos jūros regionu. Tai susitikime su Estijos...

Vidurinė klasė atsidūrė aklavietėje: vis mažiau galimybių uždirbti daugiau (94)

Kaip rodo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ( EBPO ) ataskaita, vidurinei klasei...

Politologas sumaišė visas kortas: dabartiniai prezidento rinkimai – beprasmiški (603)

Sprendimas prezidentą Lietuvoje rinkti visuotiniuose rinkimuose – beprasmiškas ir tuščiai...

Jasikevičius – apie griežtą „atsaką į atsaką“, pinkles Daviesui ir abejones dėl Jankūno (16)

Stambulo „Fenerbahče “ šiame Eurolygos sezone dar niekad nepralaimėjo du kartus iš eilės....

„Antausį“ iš Ukrainos gavęs Porošenka tikisi laimėti per kitus prezidento rinkimus (22)

Nesėkmingai perrinkimo siekęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka pareiškė kelsiąs savo...

Danų milijardierius Šri Lankoje neteko trijų iš keturių savo vaikų (121)

Danų milijardierius verslininkas, kuris yra pagrindinis internetinio mados verslo milžino ASOS...

„Spausk Gazą“: krepšininkas J. Mačiulis po avarijos pateikė kaunietišką pasiūlymą (1)

Krepšininkas Jonas Mačiulis yra ne tik puikus sportininkas, bet ir tikras benzingalvis. Savo...

Rimvydas Valatka. Blogas Gaidys, labai blogas (202)

Kokia didžiausia tragedija įvyko Didžiąją savaitę? Ne, tai ne Notre-Dame de Paris gaisras,...

Mokslininkus nustebino keistas radinys auglyje: vėžys keičiasi (9)

Mokslininkai iš auglių paimtuose pavyzdžiuose aptiko tarp plaučių vėžio ląstelių...