aA
Ma­si­nė psi­cho­zė. Tie­sa, dar ne­pa­sie­ku­si apo­gė­jaus. Ko­mer­ci­nių ban­kų at­sto­vai ti­ki­na, kad klien­tų, no­rin­čių li­tus iš­si­keis­ti į eu­rus ir taip iš­veng­ti ei­lių po sau­sio 1-osios, pa­dau­gė­jo. Šią ope­ra­ci­ją šian­dien ly­di pa­pil­do­mos iš­lai­dos, nors po ge­ro pus­me­čio tai bus ga­li­ma at­lik­ti be pa­pil­do­mų kaš­tų.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Prie­žas­tis – bai­mė

Ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je to­kių, ku­rie jau šian­dien bėg­tų į ban­ką su­tau­py­tų li­tų keis­ti į eu­rus, lyg ir ne­ran­du, skai­ty­to­jų gre­to­se, ti­kiu, to­kių yra. Ban­kų at­sto­vai su­tar­ti­nai ti­ki­na, kad to­kiam žings­niui žmo­nes pa­stū­mė­ja ne kas ki­tas kaip bai­mė. Bai­mė lik­ti be pi­ni­gų, bai­mė pri­trūk­ti eu­rų.
 
„Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­nan­sų ins­ti­tu­to eks­per­tė Dei­man­tė Ur­bo­nai­tė ra­mi­na, kad eu­rų tik­rai ne­pri­trūks: „Va­liu­tos kei­ti­ma­sis – pla­ni­nis žings­nis, o ne ne­ti­kė­tu­mas. Tiek ban­kai, tiek ki­tos ver­slo struk­tū­ros eu­ro įve­di­mui ruo­šia­si iš anks­to ir jau da­bar. Be to, kon­ver­si­jai bus skir­ta ne vie­na die­na ir ne sa­vai­tė. Lie­tu­vos ban­kas ne­ri­bo­tą lai­ką, ko­mer­ci­niai ban­kai vi­są pir­mą­jį pus­me­tį va­liu­tą keis ne­mo­ka­mai, o pre­ky­bos vie­to­se 2015 me­tais grą­ža bus ati­duo­da­ma tik eu­rais, tad me­tų pra­džio­je jos taip pat ga­li virs­ti sa­vo­tiš­ko­mis va­liu­tos kei­tyk­lo­mis.“
 
Eks­per­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog gy­ven­to­jams svar­bu ži­no­ti, kad mi­nė­tu lai­ko­tar­piu va­liu­ta bus kei­čia­ma ne­mo­ka­mai, o lė­šos, esan­čios ban­ko są­skai­to­se, in­dė­ly­je ar ki­to­kia for­ma fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jo­se, – au­to­ma­tiš­kai ir ne­mo­ka­mai. Va­liu­tą da­bar kei­čian­tys gy­ven­to­jai pa­ti­ria su šia ope­ra­ci­ja su­si­ju­sių ko­mi­si­nių iš­lai­dų.
 
SEB ban­ko at­sto­vų ti­ki­ni­mu, lat­vių ir es­tų pa­tir­tis ro­do – lap­kri­tį ir gruo­dį ban­kuo­se bū­na di­de­lės ei­lės, nes žmo­nės ne­ša pa­dė­ti pi­ni­gus į in­dė­lių są­skai­tą, taip siek­da­mi iš­veng­ti ei­lių ban­kuo­se ir ra­miai lauk­ti nau­jo­sios va­liu­tos.

„Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­nan­sų ins­ti­tu­to eks­per­tė D.Ur­bo­nai­tė ant­ri­na: „Sie­kiant iš­veng­ti ei­lių, ban­ko sky­riuo­se ar ban­ko­ma­tuo­se re­ko­men­duo­ti­na tu­ri­mas san­tau­pas ar lė­šas įneš­ti iš anks­to, lai­ky­ti fi­nan­si­nių ins­ti­tu­ci­jų są­skai­to­se, ku­rio­se jos ir bus au­to­ma­tiš­kai kon­ver­tuo­ja­mos. San­tau­po­mis na­muo­se ar so­do ga­li­nia­me kie­me teks pa­si­rū­pin­ti pa­tiems. Ir ga­liau­siai gy­ven­to­jams svar­bu at­min­ti, kad va­liu­tą kon­ver­tuo­tų tik fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jo­se ar ofi­cia­lio­se pre­ky­bos vie­to­se, o ne pa­si­ti­kė­tų į na­mus ga­li­mai už­suk­sian­čiais ar­ba ki­tur šią pa­slau­gą siū­ly­sian­čiais as­me­ni­mis, nes taip yra ri­zi­ka tap­ti suk­čių au­ko­mis ir pa­tir­ti fi­nan­si­nių nuos­to­lių.“
 
Siū­lo­ma ne­su­si­vi­lio­ti „ge­ra­da­rių“ siū­ly­mais pi­ni­gus keis­ti na­mie – apie to­kius suk­čius ra­gi­na­ma pra­neš­ti po­li­ci­jai.
 
Gal­būt gry­nuo­sius pi­ni­gus da­bar sku­ba keis­ti tie, ku­rių stal­čiuo­se gu­li va­di­na­mie­ji juo­di pi­ni­gai? Į to­kius pa­svars­ty­mus ban­kų at­sto­vai ne­lin­kę vel­tis – gal da­lis to­kių as­me­nų sie­kia iš­veng­ti ne­ma­lo­nu­mų de­kla­ruo­jant di­de­les gry­nų­jų pi­ni­gų su­mas.
 
Kuo ma­žiau gry­nų­jų – tuo ge­riau

Lie­tu­vos ban­ko Ban­ki­nin­kys­tės tar­ny­bos In­ves­ti­ci­jų val­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ma­ri­jus Ka­le­sins­kas taip pat ne­pa­ta­ria pirk­ti eu­rų, jei ne­vyks­ta­te į už­sie­nio ke­lio­nę ar ki­taip ne­ke­ti­na­te jų pa­nau­do­ti ar­ti­miau­siu me­tu: „To­kiu at­ve­ju, jei­gu per­ka­te, teks mo­kė­ti už šią pa­slau­gą va­liu­tą kei­čian­čiam ko­mer­ci­niam ban­kui. O po ge­ro pus­me­čio, kai Lie­tu­vo­je bus įves­tas eu­ras, tai ga­lė­si­te at­lik­ti be pa­pil­do­mų kaš­tų – ir li­tai ban­kų bei kre­di­to uni­jų są­skai­to­se, ir gry­nie­ji bus ne­mo­ka­mai per­skai­čiuo­ti ir pa­keis­ti pa­gal nu­sta­ty­tą li­to ir eu­ro kur­są. Jis ofi­cia­liai bus pa­skelb­tas lie­pos pa­bai­go­je ir nu­sta­ty­tas pa­gal da­bar­ti­nį li­to ir eu­ro kur­są: 3,4528 li­to už 1 eu­rą. Nė­ra jo­kio pa­grin­do ma­ny­ti, kad li­to ir eu­ro san­ty­kis ga­li bū­ti ki­toks.“
 
Ver­ta ži­no­ti, kad po sau­sio 1-osios pra­ėjus še­šiems mė­ne­siams dar pus­me­tį ne­mo­ka­mai li­tų ban­kno­tus į eu­rus keis ko­mer­ci­nių ban­kų pa­da­li­niai (vi­sų ap­skri­čių cen­truo­se ir kai ku­riuo­se ki­tuo­se mies­tuo­se), įra­šy­ti į Lie­tu­vos ban­ko su­da­ry­tą są­ra­šą. AB Lie­tu­vos pa­štas ir kai ku­rios kre­di­to uni­jos li­tus į eu­rus keis 60 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo eu­ro įve­di­mo die­nos ne­at­ly­gin­ti­nai Lie­tu­vos pa­što sky­riuo­se ir kre­di­to uni­jų pa­da­li­niuo­se. Lie­tu­vos pa­štas pa­skelbs są­ra­šą sky­rių, ku­riuo­se keis li­tus į eu­rus, su­de­ri­nęs su Lie­tu­vos ban­ku. Kre­di­to uni­jų pa­da­li­nių, ku­rie keis li­tus į eu­rus, są­ra­šą su­da­rys Lie­tu­vos ban­kas kre­di­to uni­jų siū­ly­mu. Pa­si­bai­gus 60 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo eu­ro įve­di­mo die­nos ter­mi­nui, Lie­tu­vos pa­štas ir kre­di­to uni­jos li­tus į eu­rus ga­lės keis­ti ne­ri­bo­tą lai­ką sa­vo nu­sta­ty­ta tvar­ka. Lie­tu­vos ban­kas sa­vo ka­so­se Vil­niu­je ir Kau­ne li­tus į eu­rus keis ne­mo­ka­mai ne­ri­bo­tą lai­ką.
 
Tai ką da­ry­ti no­rint iš­veng­ti be­rei­ka­lin­go sto­vė­ji­mo ei­lė­se po sau­sio 1-osios? Ban­ko at­sto­vai vie­na­reikš­miš­kai at­sa­ky­tų: pa­si­ruoš­ti. „Kuo ma­žiau gry­nų­jų pi­ni­gų tu­rė­si­te pa­si­tik­da­mas 2015-ųjų sau­sio 1-ąją, tuo ge­riau bus pa­tiems. Pa­bu­dę sau­sio 1-ąją ga­lė­si­te iš ban­ko­ma­to pa­si­im­ti eu­rus ir ne­ma­ty­si­te jo­kio var­go“, – ne­se­niai vie­šė­da­mas Aly­tu­je pa­pras­čiau­sią sce­na­ri­jų įvar­di­jo „Swed­bank“ Pie­tų Lie­tu­vos fi­lia­lo val­dy­to­jas Sau­lius Dra­su­tis.

Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Pravieniškių mafija. Išskirtinė „kamorai“ vadovavusio Kauno „bachūro“ išpažintis (30)

Pravieniškių pataisos namuose įkalinti Kauno organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai...

Kurtinaitis – apie „Žalgirio“ nelaimę finale ir bandymą iš „Ryto“ išpirkti Parachovskį (13)

Rimas Kurtinaitis buvo pasyvus Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo stebėtojas, nors...

Posūkis dėl Nacionalinio stadiono: Vyriausybė svarsto nebeskirsti finansavimo (60)

Finansų ir vidaus reikalų ministrai antradienį pareiškė, kad Vilniaus valdžia nacionaliniam...

„Bloomberg“: po JAV reikalavimų Europai – nejauki tyla Ischingeris: mes turime tikrą problemą (11)

Sekmadienį, baigiantis 2019 metų kasmetinei Miuncheno saugumo konferencijai , jos organizatorius...

„Outlet Park“ turės dvynį: Vilniuje išdygs milžiniškas išparduotuvių centras (209)

Po kelerių metų Vilniuje, prie vakarinio aplinkkelio, turėtų iškilti dar vienas prekybos ir...

Pamaryje paskelbta ekstremali situacija: situacija bloga, bet viskas dar tik prasideda (1)

Dar sekmadienį žiniasklaidoje pasirodė žinia apie Rusnėje kilusį kasmetį potvynį. Kaip rašo...

Mirė mados legenda, „Chanel“ dizaineris Karlas Lagerfeldas (51)

Antradienį mados pasaulį sukrėtė liūdna žinia – Paryžiuje mirė ilgametis „Chanel“...

Vladimiras Laučius. Lietuva, nekenčianti Lietuvos: kuo virto runkelių ir elito kova (895)

Trečias nepriklausomybės dešimtmetis pasižymėjo savitu paradoksu: Lietuvoje mažėjo tikros...

Šiauliuose degė kandidato į mero postą visureigis (8)

Naktį iš pirmadienio į antradienį Šiauliuose apdegė kandidato į miesto merus Marijaus...

Jauna kaunietė skęsta nevilties liūne ir skolose: apie vaiką sužinoję darbdaviai parodo duris (67)

Esu 24-erių metų mama, auginu dvejų metų sūnų. Taip gyvenimas susiklostė, kad pašykštėjo...