Ma­si­nė psi­cho­zė. Tie­sa, dar ne­pa­sie­ku­si apo­gė­jaus. Ko­mer­ci­nių ban­kų at­sto­vai ti­ki­na, kad klien­tų, no­rin­čių li­tus iš­si­keis­ti į eu­rus ir taip iš­veng­ti ei­lių po sau­sio 1-osios, pa­dau­gė­jo. Šią ope­ra­ci­ją šian­dien ly­di pa­pil­do­mos iš­lai­dos, nors po ge­ro pus­me­čio tai bus ga­li­ma at­lik­ti be pa­pil­do­mų kaš­tų.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Prie­žas­tis – bai­mė

Ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je to­kių, ku­rie jau šian­dien bėg­tų į ban­ką su­tau­py­tų li­tų keis­ti į eu­rus, lyg ir ne­ran­du, skai­ty­to­jų gre­to­se, ti­kiu, to­kių yra. Ban­kų at­sto­vai su­tar­ti­nai ti­ki­na, kad to­kiam žings­niui žmo­nes pa­stū­mė­ja ne kas ki­tas kaip bai­mė. Bai­mė lik­ti be pi­ni­gų, bai­mė pri­trūk­ti eu­rų.
 
„Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­nan­sų ins­ti­tu­to eks­per­tė Dei­man­tė Ur­bo­nai­tė ra­mi­na, kad eu­rų tik­rai ne­pri­trūks: „Va­liu­tos kei­ti­ma­sis – pla­ni­nis žings­nis, o ne ne­ti­kė­tu­mas. Tiek ban­kai, tiek ki­tos ver­slo struk­tū­ros eu­ro įve­di­mui ruo­šia­si iš anks­to ir jau da­bar. Be to, kon­ver­si­jai bus skir­ta ne vie­na die­na ir ne sa­vai­tė. Lie­tu­vos ban­kas ne­ri­bo­tą lai­ką, ko­mer­ci­niai ban­kai vi­są pir­mą­jį pus­me­tį va­liu­tą keis ne­mo­ka­mai, o pre­ky­bos vie­to­se 2015 me­tais grą­ža bus ati­duo­da­ma tik eu­rais, tad me­tų pra­džio­je jos taip pat ga­li virs­ti sa­vo­tiš­ko­mis va­liu­tos kei­tyk­lo­mis.“
 
Eks­per­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog gy­ven­to­jams svar­bu ži­no­ti, kad mi­nė­tu lai­ko­tar­piu va­liu­ta bus kei­čia­ma ne­mo­ka­mai, o lė­šos, esan­čios ban­ko są­skai­to­se, in­dė­ly­je ar ki­to­kia for­ma fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jo­se, – au­to­ma­tiš­kai ir ne­mo­ka­mai. Va­liu­tą da­bar kei­čian­tys gy­ven­to­jai pa­ti­ria su šia ope­ra­ci­ja su­si­ju­sių ko­mi­si­nių iš­lai­dų.
 
SEB ban­ko at­sto­vų ti­ki­ni­mu, lat­vių ir es­tų pa­tir­tis ro­do – lap­kri­tį ir gruo­dį ban­kuo­se bū­na di­de­lės ei­lės, nes žmo­nės ne­ša pa­dė­ti pi­ni­gus į in­dė­lių są­skai­tą, taip siek­da­mi iš­veng­ti ei­lių ban­kuo­se ir ra­miai lauk­ti nau­jo­sios va­liu­tos.

„Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­nan­sų ins­ti­tu­to eks­per­tė D.Ur­bo­nai­tė ant­ri­na: „Sie­kiant iš­veng­ti ei­lių, ban­ko sky­riuo­se ar ban­ko­ma­tuo­se re­ko­men­duo­ti­na tu­ri­mas san­tau­pas ar lė­šas įneš­ti iš anks­to, lai­ky­ti fi­nan­si­nių ins­ti­tu­ci­jų są­skai­to­se, ku­rio­se jos ir bus au­to­ma­tiš­kai kon­ver­tuo­ja­mos. San­tau­po­mis na­muo­se ar so­do ga­li­nia­me kie­me teks pa­si­rū­pin­ti pa­tiems. Ir ga­liau­siai gy­ven­to­jams svar­bu at­min­ti, kad va­liu­tą kon­ver­tuo­tų tik fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jo­se ar ofi­cia­lio­se pre­ky­bos vie­to­se, o ne pa­si­ti­kė­tų į na­mus ga­li­mai už­suk­sian­čiais ar­ba ki­tur šią pa­slau­gą siū­ly­sian­čiais as­me­ni­mis, nes taip yra ri­zi­ka tap­ti suk­čių au­ko­mis ir pa­tir­ti fi­nan­si­nių nuos­to­lių.“
 
Siū­lo­ma ne­su­si­vi­lio­ti „ge­ra­da­rių“ siū­ly­mais pi­ni­gus keis­ti na­mie – apie to­kius suk­čius ra­gi­na­ma pra­neš­ti po­li­ci­jai.
 
Gal­būt gry­nuo­sius pi­ni­gus da­bar sku­ba keis­ti tie, ku­rių stal­čiuo­se gu­li va­di­na­mie­ji juo­di pi­ni­gai? Į to­kius pa­svars­ty­mus ban­kų at­sto­vai ne­lin­kę vel­tis – gal da­lis to­kių as­me­nų sie­kia iš­veng­ti ne­ma­lo­nu­mų de­kla­ruo­jant di­de­les gry­nų­jų pi­ni­gų su­mas.
 
Kuo ma­žiau gry­nų­jų – tuo ge­riau

Lie­tu­vos ban­ko Ban­ki­nin­kys­tės tar­ny­bos In­ves­ti­ci­jų val­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ma­ri­jus Ka­le­sins­kas taip pat ne­pa­ta­ria pirk­ti eu­rų, jei ne­vyks­ta­te į už­sie­nio ke­lio­nę ar ki­taip ne­ke­ti­na­te jų pa­nau­do­ti ar­ti­miau­siu me­tu: „To­kiu at­ve­ju, jei­gu per­ka­te, teks mo­kė­ti už šią pa­slau­gą va­liu­tą kei­čian­čiam ko­mer­ci­niam ban­kui. O po ge­ro pus­me­čio, kai Lie­tu­vo­je bus įves­tas eu­ras, tai ga­lė­si­te at­lik­ti be pa­pil­do­mų kaš­tų – ir li­tai ban­kų bei kre­di­to uni­jų są­skai­to­se, ir gry­nie­ji bus ne­mo­ka­mai per­skai­čiuo­ti ir pa­keis­ti pa­gal nu­sta­ty­tą li­to ir eu­ro kur­są. Jis ofi­cia­liai bus pa­skelb­tas lie­pos pa­bai­go­je ir nu­sta­ty­tas pa­gal da­bar­ti­nį li­to ir eu­ro kur­są: 3,4528 li­to už 1 eu­rą. Nė­ra jo­kio pa­grin­do ma­ny­ti, kad li­to ir eu­ro san­ty­kis ga­li bū­ti ki­toks.“
 
Ver­ta ži­no­ti, kad po sau­sio 1-osios pra­ėjus še­šiems mė­ne­siams dar pus­me­tį ne­mo­ka­mai li­tų ban­kno­tus į eu­rus keis ko­mer­ci­nių ban­kų pa­da­li­niai (vi­sų ap­skri­čių cen­truo­se ir kai ku­riuo­se ki­tuo­se mies­tuo­se), įra­šy­ti į Lie­tu­vos ban­ko su­da­ry­tą są­ra­šą. AB Lie­tu­vos pa­štas ir kai ku­rios kre­di­to uni­jos li­tus į eu­rus keis 60 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo eu­ro įve­di­mo die­nos ne­at­ly­gin­ti­nai Lie­tu­vos pa­što sky­riuo­se ir kre­di­to uni­jų pa­da­li­niuo­se. Lie­tu­vos pa­štas pa­skelbs są­ra­šą sky­rių, ku­riuo­se keis li­tus į eu­rus, su­de­ri­nęs su Lie­tu­vos ban­ku. Kre­di­to uni­jų pa­da­li­nių, ku­rie keis li­tus į eu­rus, są­ra­šą su­da­rys Lie­tu­vos ban­kas kre­di­to uni­jų siū­ly­mu. Pa­si­bai­gus 60 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo eu­ro įve­di­mo die­nos ter­mi­nui, Lie­tu­vos pa­štas ir kre­di­to uni­jos li­tus į eu­rus ga­lės keis­ti ne­ri­bo­tą lai­ką sa­vo nu­sta­ty­ta tvar­ka. Lie­tu­vos ban­kas sa­vo ka­so­se Vil­niu­je ir Kau­ne li­tus į eu­rus keis ne­mo­ka­mai ne­ri­bo­tą lai­ką.
 
Tai ką da­ry­ti no­rint iš­veng­ti be­rei­ka­lin­go sto­vė­ji­mo ei­lė­se po sau­sio 1-osios? Ban­ko at­sto­vai vie­na­reikš­miš­kai at­sa­ky­tų: pa­si­ruoš­ti. „Kuo ma­žiau gry­nų­jų pi­ni­gų tu­rė­si­te pa­si­tik­da­mas 2015-ųjų sau­sio 1-ąją, tuo ge­riau bus pa­tiems. Pa­bu­dę sau­sio 1-ąją ga­lė­si­te iš ban­ko­ma­to pa­si­im­ti eu­rus ir ne­ma­ty­si­te jo­kio var­go“, – ne­se­niai vie­šė­da­mas Aly­tu­je pa­pras­čiau­sią sce­na­ri­jų įvar­di­jo „Swed­bank“ Pie­tų Lie­tu­vos fi­lia­lo val­dy­to­jas Sau­lius Dra­su­tis.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Pas dūstantį vaiką greitoji vyko 40 minučių: jis būtų miręs, jei ne mamos suleistas vaistas (94)

Jei ne prevenciškai šeimos gydytojos paskirtas vaistas, dabar dviejų metų berniukas nebėgiotų...

Alvydas Jokubatis. Šimtmetį švenčiame su valstybę griaunančiu įsitikinimu (9)

Lietuviai turi kalbėti apie galimą tautos ir valstybės išnykimą, nes būtent iš tokių...

Šimtai tūkstančių Stalino aukų: dienoraščiai atskleidžia šiurpius pasmerktųjų išgyvenimus (272)

Remiantis skirtingais duomenimis, 1937-1938 m. TSRS pateikus politinių kaltinimų buvo areštuota...

Laužo filmuose apie vikingus rodomus stereotipus: jie gyveno ir Lietuvoje (16)

Gyvosios istorijos entuziastų būrys į šiandienį pasaulį prikelia Baltų Vikingų gyvenimą....

Ekonomistas pasiūlė idėją, leisiančią pakelti vidutinį atlyginimą iki 1440 eurų ir susigrąžinti emigrantus (597)

Idėjos Lietuvai, leisiančios iki 2042 metų susigrąžinti daugiau nei pusę milijono tėvynainių...

Išvarytieji? Emigrantas 10 metų skynė agurkus, bet savo pasiekė (88)

Prisistatydamas Virgilijus Šauklys net susinepatogina – jau seniai pats savęs šiuo vardu...

Už ką Valinską išmetė iš universiteto

Arūnas Valinskas Lietuvos NT brokerių forume prisipažino, už ką buvo išmestas iš Vilniaus...

Sunegalavusio Sabonio atsidavimas apstulbino „Pacers“ trenerį (3)

Indianos „Pacers“ ekipa namuose 107:100 nugalėjo vienus NBA Rytų konferencijos lyderių Detroito...

Seksualinis priekabiavimas: kodėl aukos prabyla tik po kelerių metų (248)

Prieš savaitę apie seksualinį priekabiavimą prabilusios Julija Steponaitytė bei Paulė...

Nuo bjaurios automobilio problemos ryte išgelbės keletas atsakymų sau (58)

Dažniausia priežastis, kodėl šaltą rytą variklis neužsiveda – išsikrovęs akumuliatorius...