Ma­si­nė psi­cho­zė. Tie­sa, dar ne­pa­sie­ku­si apo­gė­jaus. Ko­mer­ci­nių ban­kų at­sto­vai ti­ki­na, kad klien­tų, no­rin­čių li­tus iš­si­keis­ti į eu­rus ir taip iš­veng­ti ei­lių po sau­sio 1-osios, pa­dau­gė­jo. Šią ope­ra­ci­ją šian­dien ly­di pa­pil­do­mos iš­lai­dos, nors po ge­ro pus­me­čio tai bus ga­li­ma at­lik­ti be pa­pil­do­mų kaš­tų.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Prie­žas­tis – bai­mė

Ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je to­kių, ku­rie jau šian­dien bėg­tų į ban­ką su­tau­py­tų li­tų keis­ti į eu­rus, lyg ir ne­ran­du, skai­ty­to­jų gre­to­se, ti­kiu, to­kių yra. Ban­kų at­sto­vai su­tar­ti­nai ti­ki­na, kad to­kiam žings­niui žmo­nes pa­stū­mė­ja ne kas ki­tas kaip bai­mė. Bai­mė lik­ti be pi­ni­gų, bai­mė pri­trūk­ti eu­rų.
 
„Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­nan­sų ins­ti­tu­to eks­per­tė Dei­man­tė Ur­bo­nai­tė ra­mi­na, kad eu­rų tik­rai ne­pri­trūks: „Va­liu­tos kei­ti­ma­sis – pla­ni­nis žings­nis, o ne ne­ti­kė­tu­mas. Tiek ban­kai, tiek ki­tos ver­slo struk­tū­ros eu­ro įve­di­mui ruo­šia­si iš anks­to ir jau da­bar. Be to, kon­ver­si­jai bus skir­ta ne vie­na die­na ir ne sa­vai­tė. Lie­tu­vos ban­kas ne­ri­bo­tą lai­ką, ko­mer­ci­niai ban­kai vi­są pir­mą­jį pus­me­tį va­liu­tą keis ne­mo­ka­mai, o pre­ky­bos vie­to­se 2015 me­tais grą­ža bus ati­duo­da­ma tik eu­rais, tad me­tų pra­džio­je jos taip pat ga­li virs­ti sa­vo­tiš­ko­mis va­liu­tos kei­tyk­lo­mis.“
 
Eks­per­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog gy­ven­to­jams svar­bu ži­no­ti, kad mi­nė­tu lai­ko­tar­piu va­liu­ta bus kei­čia­ma ne­mo­ka­mai, o lė­šos, esan­čios ban­ko są­skai­to­se, in­dė­ly­je ar ki­to­kia for­ma fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jo­se, – au­to­ma­tiš­kai ir ne­mo­ka­mai. Va­liu­tą da­bar kei­čian­tys gy­ven­to­jai pa­ti­ria su šia ope­ra­ci­ja su­si­ju­sių ko­mi­si­nių iš­lai­dų.
 
SEB ban­ko at­sto­vų ti­ki­ni­mu, lat­vių ir es­tų pa­tir­tis ro­do – lap­kri­tį ir gruo­dį ban­kuo­se bū­na di­de­lės ei­lės, nes žmo­nės ne­ša pa­dė­ti pi­ni­gus į in­dė­lių są­skai­tą, taip siek­da­mi iš­veng­ti ei­lių ban­kuo­se ir ra­miai lauk­ti nau­jo­sios va­liu­tos.

„Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­nan­sų ins­ti­tu­to eks­per­tė D.Ur­bo­nai­tė ant­ri­na: „Sie­kiant iš­veng­ti ei­lių, ban­ko sky­riuo­se ar ban­ko­ma­tuo­se re­ko­men­duo­ti­na tu­ri­mas san­tau­pas ar lė­šas įneš­ti iš anks­to, lai­ky­ti fi­nan­si­nių ins­ti­tu­ci­jų są­skai­to­se, ku­rio­se jos ir bus au­to­ma­tiš­kai kon­ver­tuo­ja­mos. San­tau­po­mis na­muo­se ar so­do ga­li­nia­me kie­me teks pa­si­rū­pin­ti pa­tiems. Ir ga­liau­siai gy­ven­to­jams svar­bu at­min­ti, kad va­liu­tą kon­ver­tuo­tų tik fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jo­se ar ofi­cia­lio­se pre­ky­bos vie­to­se, o ne pa­si­ti­kė­tų į na­mus ga­li­mai už­suk­sian­čiais ar­ba ki­tur šią pa­slau­gą siū­ly­sian­čiais as­me­ni­mis, nes taip yra ri­zi­ka tap­ti suk­čių au­ko­mis ir pa­tir­ti fi­nan­si­nių nuos­to­lių.“
 
Siū­lo­ma ne­su­si­vi­lio­ti „ge­ra­da­rių“ siū­ly­mais pi­ni­gus keis­ti na­mie – apie to­kius suk­čius ra­gi­na­ma pra­neš­ti po­li­ci­jai.
 
Gal­būt gry­nuo­sius pi­ni­gus da­bar sku­ba keis­ti tie, ku­rių stal­čiuo­se gu­li va­di­na­mie­ji juo­di pi­ni­gai? Į to­kius pa­svars­ty­mus ban­kų at­sto­vai ne­lin­kę vel­tis – gal da­lis to­kių as­me­nų sie­kia iš­veng­ti ne­ma­lo­nu­mų de­kla­ruo­jant di­de­les gry­nų­jų pi­ni­gų su­mas.
 
Kuo ma­žiau gry­nų­jų – tuo ge­riau

Lie­tu­vos ban­ko Ban­ki­nin­kys­tės tar­ny­bos In­ves­ti­ci­jų val­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ma­ri­jus Ka­le­sins­kas taip pat ne­pa­ta­ria pirk­ti eu­rų, jei ne­vyks­ta­te į už­sie­nio ke­lio­nę ar ki­taip ne­ke­ti­na­te jų pa­nau­do­ti ar­ti­miau­siu me­tu: „To­kiu at­ve­ju, jei­gu per­ka­te, teks mo­kė­ti už šią pa­slau­gą va­liu­tą kei­čian­čiam ko­mer­ci­niam ban­kui. O po ge­ro pus­me­čio, kai Lie­tu­vo­je bus įves­tas eu­ras, tai ga­lė­si­te at­lik­ti be pa­pil­do­mų kaš­tų – ir li­tai ban­kų bei kre­di­to uni­jų są­skai­to­se, ir gry­nie­ji bus ne­mo­ka­mai per­skai­čiuo­ti ir pa­keis­ti pa­gal nu­sta­ty­tą li­to ir eu­ro kur­są. Jis ofi­cia­liai bus pa­skelb­tas lie­pos pa­bai­go­je ir nu­sta­ty­tas pa­gal da­bar­ti­nį li­to ir eu­ro kur­są: 3,4528 li­to už 1 eu­rą. Nė­ra jo­kio pa­grin­do ma­ny­ti, kad li­to ir eu­ro san­ty­kis ga­li bū­ti ki­toks.“
 
Ver­ta ži­no­ti, kad po sau­sio 1-osios pra­ėjus še­šiems mė­ne­siams dar pus­me­tį ne­mo­ka­mai li­tų ban­kno­tus į eu­rus keis ko­mer­ci­nių ban­kų pa­da­li­niai (vi­sų ap­skri­čių cen­truo­se ir kai ku­riuo­se ki­tuo­se mies­tuo­se), įra­šy­ti į Lie­tu­vos ban­ko su­da­ry­tą są­ra­šą. AB Lie­tu­vos pa­štas ir kai ku­rios kre­di­to uni­jos li­tus į eu­rus keis 60 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo eu­ro įve­di­mo die­nos ne­at­ly­gin­ti­nai Lie­tu­vos pa­što sky­riuo­se ir kre­di­to uni­jų pa­da­li­niuo­se. Lie­tu­vos pa­štas pa­skelbs są­ra­šą sky­rių, ku­riuo­se keis li­tus į eu­rus, su­de­ri­nęs su Lie­tu­vos ban­ku. Kre­di­to uni­jų pa­da­li­nių, ku­rie keis li­tus į eu­rus, są­ra­šą su­da­rys Lie­tu­vos ban­kas kre­di­to uni­jų siū­ly­mu. Pa­si­bai­gus 60 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo eu­ro įve­di­mo die­nos ter­mi­nui, Lie­tu­vos pa­štas ir kre­di­to uni­jos li­tus į eu­rus ga­lės keis­ti ne­ri­bo­tą lai­ką sa­vo nu­sta­ty­ta tvar­ka. Lie­tu­vos ban­kas sa­vo ka­so­se Vil­niu­je ir Kau­ne li­tus į eu­rus keis ne­mo­ka­mai ne­ri­bo­tą lai­ką.
 
Tai ką da­ry­ti no­rint iš­veng­ti be­rei­ka­lin­go sto­vė­ji­mo ei­lė­se po sau­sio 1-osios? Ban­ko at­sto­vai vie­na­reikš­miš­kai at­sa­ky­tų: pa­si­ruoš­ti. „Kuo ma­žiau gry­nų­jų pi­ni­gų tu­rė­si­te pa­si­tik­da­mas 2015-ųjų sau­sio 1-ąją, tuo ge­riau bus pa­tiems. Pa­bu­dę sau­sio 1-ąją ga­lė­si­te iš ban­ko­ma­to pa­si­im­ti eu­rus ir ne­ma­ty­si­te jo­kio var­go“, – ne­se­niai vie­šė­da­mas Aly­tu­je pa­pras­čiau­sią sce­na­ri­jų įvar­di­jo „Swed­bank“ Pie­tų Lie­tu­vos fi­lia­lo val­dy­to­jas Sau­lius Dra­su­tis.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Rusijos dieną vėl atšvęsime su trenksmu: šįkart nagus prikišo ne tik Kremlius (264)

Birželį sostinės Vingio parke vyksiančią Rusų kultūros dienos šventę jau temdo nesutarimai....

Grybauskaitė jau stato namą – paaiškėjo, kiek pinigų suplanavo statyboms (125)

Praėjusių metų pabaigoje šalies vadovė nusipirko žemės sklypą, kuriame žada pasistatyti namą...

Karbauskio išviešintas Urbšys: Tomas Dapkus tiesiog mane informuodavo, jei kas blogai (281)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ( LVŽS ) lyderis Ramūnas Karbauskis teigė...

Orai: kuo toliau, tuo karščiau – kitą savaitę +30 (5)

Nuo ketvirtadienio temperatūra kasdien stiebsis vis aukščiau ir aukščiau. Debesys trauksis ir...

Žiniasklaida: JAV koalicijos aviacija smogė režimo pozicijoms Sirijos rytuose (34)

JAV vadovaujamos koalicijos aviacija smogė keliems kariniams taikiniams Sirijos rytuose,...

Palangoje – netikėtas Maskvos CSKA krepšininkų vizitas (111)

Savaitgalį Eurolygos rungtynėse Belgrade dėl trečios vietos Kauno „Žalgiriui“ nusileidusi...

Bostono magija: plieninę gynybą pademonstravę „Celtics“ – per žingsnį nuo NBA finalo

NBA Rytų konferencijos finalas atsidūrė per plauką nuo vienos didžiausių pastarųjų metų...

Michaelo Jacksono triukas scenoje neurochirurgams tapo tikru galvos skausmu: eilinis žmogus to pakartoti nesugebėtų (6)

Indijos neurochirurgai paaiškino, kokias fizines savybių būtina turėti, norint atlikti garsųjį...

Apsilankė Talino restoranuose: per vieną vakarą galima pravalgyti visą lietuvišką atlyginimą (134)

Talinas su savo restoranais ir kavinėmis neabejotinai pirmauja Baltijos šalyse. Šiame mieste...

30-mečio sūnaus įžūlumui nebuvo ribų: tėvai grasino ir siūlė pinigų, bet viską išsprendė tik teismas (42)

Po visiškai neilgai trukusio teisinio ginčo Niujorko valstijos teisėjas paskelbė nuosprendį,...