aA
At­lik­ti ty­ri­mai ro­do, kad lie­tu­viai nė­ra lin­kę itin daž­nai keis­ti sa­vo tu­ri­mą trans­por­to prie­mo­nę.
Kauno automobilių turgus
© DELFI (P.Garkausko nuotr.)

Pa­juo­kau­jant daž­nai net tei­gia­ma, kad vy­rai sa­vo ke­tur­ra­tę trans­por­to prie­mo­nę pri­žiū­ri ir my­li la­biau nei šir­dies da­mą. My­li, tad ir iš­si­skir­ti ne­sku­ba. Mo­te­rys taip pat mie­liau kei­čia pa­va­sa­ri­nius ba­te­lius, nei pa­bo­du­sį au­to­mo­bi­lį.

Ge­rai tai ar blo­gai, kad dau­ge­lis va­žiuo­ja tol, kol au­to­mo­bi­lis dar ga­li pa­ju­dė­ti iš vie­tos, – dis­ku­si­jų ob­jek­tas. Ta­čiau toks įpro­tis tu­ri vie­ną aki­vaiz­dų trū­ku­mą – su­si­ruo­šęs par­duo­ti ar pirk­ti au­to­mo­bi­lį, daž­nas ne­tu­ri rei­kia­mų įgū­džių, kaip vi­sa tai pa­da­ry­ti tin­ka­mai. Spe­cia­lis­tai įspė­ja, kad de­ra­mai neį­for­mi­nus par­duo­da­mos ar per­ka­mos trans­por­to prie­mo­nės, ne­ma­lo­nu­mai – ga­ran­tuo­ti.

Sku­bė­jo par­duo­ti

Sa­vait­raš­čio „Šiau­liai plius“ re­dak­ci­jai pa­ra­šė šiau­lie­tė Ja­ni­na, ku­ri pa­sa­ko­jo, kaip per sa­vo neap­si­žiū­rė­ji­mą ir per di­de­lį pa­si­ti­kė­ji­mą žmo­nė­mis, ku­rį lai­ką ne­be­ga­lė­jo ra­miai mie­go­ti. Mo­te­ris pri­si­me­na, kad prieš maž­daug po­rą mė­ne­sių jos šei­ma nu­spren­dė par­duo­ti vy­ro var­du re­gist­ruo­tą šei­mos au­to­mo­bi­lį. Ap­sisp­ren­dę įdė­jo skel­bi­mą. Po ke­lių die­nų at­si­ra­do pir­kė­jas, ir at­si­ra­do kaip tik tuo­met, kai vy­ras bu­vo iš­vy­kęs į ko­man­di­ruo­tę.

„Bi­jo­da­ma pra­ras­ti pir­kė­ją, su juo nie­ko ne­lauk­da­ma pa­si­ra­šiau pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tį, į ku­rią įra­šiau pir­kė­jo kon­tak­ti­nius duo­me­nis, pa­ra­šė­me su­mą, ku­rią aš pa­sii­mu už au­to­mo­bi­lį. Kad man bū­tų ra­miau, pa­pra­šiau jo sa­vo ran­ka įra­šy­ti, kad pre­ten­zi­jų dėl ma­ši­nos būk­lės jis ne­tu­ri ir su­tin­ka „Re­git­ro­je“ vis­ką baig­ti įfor­min­ti po dvie­jų die­nų, kai tik grįš ma­no vy­ras“, – ra­šo Ja­ni­na.

Ta­čiau, pa­sak šiau­lie­tės, pir­kė­jai ne­be­pas­kam­bi­no, tad iš ko­man­di­ruo­tės grį­žęs jos vy­ras ma­ši­ną iš­re­gist­ra­vo.

Grei­čiau­siai ši au­to­mo­bi­lių pre­ky­bo­je ne­re­tai pa­si­tai­kan­ti is­to­ri­ja taip ir bū­tų pa­si­bai­gu­si. Ta­čiau po mė­ne­sio šei­ma ga­vo au­to­mo­bi­lio drau­di­mo kom­pa­ni­jos laiš­ką, kad tu­ri su­mo­kė­ti apie 19 tūks. Lt. Pa­si­ro­do, tą pa­tį va­ka­rą par­duo­to au­to­mo­bi­lio pir­kė­jo sū­nus su nu­pirk­ta ma­ši­na pa­da­rė ava­ri­ją ir ap­ga­di­no net tris ša­li­ke­lė­je sto­vė­ju­sias ma­ši­nas. Aiš­kin­tis ir įro­di­nė­ti sa­vo tie­są, ži­no­ma, te­ko Ja­ni­nos šei­mai.

Per­duo­ti – tik iš­re­gist­ra­vus

Si­tua­ci­ja ta­po pai­ni dėl ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo su­tar­čių di­fe­ren­ci­ja­vi­mo – ka­dan­gi au­to­mo­bi­lio par­da­vė­jai bu­vo vy­res­ni žmo­nės, jų pirk­tas drau­di­mo po­li­sas pil­nai ga­lio­jo tik dau­giau nei de­šim­ties me­tų vai­ra­vi­mo sta­žą tu­rin­čiam as­me­niui, o ava­ri­ją pa­da­ręs vai­ki­nu­kas bu­vo vos su­lau­kęs pil­na­me­tys­tės. To­dėl drau­di­mas den­gė tik pu­sę pa­da­ry­tų nuo­sto­lių. Li­ku­sią da­lį tu­rė­jo at­ly­gin­ti au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas. Ne­bu­vo aiš­ku, kas at­sa­kin­gas už pa­da­ry­tus nuo­sto­lius, juo­lab ir au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas neaiš­kus – nau­ja­sis pir­kė­jas, su­si­mo­kė­jęs už įsi­gy­tą trans­por­to prie­mo­nę pi­ni­gus, bet jos dar neį­re­gist­ra­vęs sa­vo var­du, ar se­na­sis sa­vi­nin­kas, ku­ris eis­mo įvy­kio me­tu dar ne­bu­vo iš­re­gist­ra­vęs au­to­mo­bi­lio. O ir pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ties su­da­ry­mo są­ly­gos abe­jo­ti­nos, nes ją pa­si­ra­šė ne tik­ra­sis trans­por­to prie­mo­nės val­dy­to­jas, o jo žmo­na. Tad ką da­ry­ti, kad pirk­tas ar par­duo­tas au­to­mo­bi­lis ne­tap­tų gal­vos skaus­mu?

„Re­git­ros“ vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Lai­mu­tė Užu­pė sa­ko, kad par­da­vus trans­por­to prie­mo­nę, ją rei­kė­tų iš kar­to per­re­gist­ruo­ti „Re­git­ros“ el. pa­slau­gų po­rta­le ar­ba „Re­git­ros“ pa­da­li­ny­je. Ki­ta ne­do­va­no­ti­na klai­da, jei­gu tin­ka­mai ne­sut­var­kius vi­sų do­ku­men­tų, trans­por­to prie­mo­nė per­duo­da­ma nau­jam val­dy­to­jui. „Trans­por­to prie­mo­nę pir­kė­jui rei­kė­tų per­duo­ti tik po to, kai ji bus per­re­gist­ruo­ta pir­kė­jo var­du“, – įspė­ja L. Užu­pė.

„Re­git­ros“ at­sto­vė sa­ko, kad au­to­mo­bi­lio par­da­vė­jai taip pat pri­va­lo ne­pa­mirš­ti, jei­gu pir­ki­mo-par­da­vi­mo san­do­ris neį­for­mi­na­mas tin­ka­ma ra­šy­ti­ne su­tar­ti­mi, trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas ir to­liau lie­ka at­sa­kin­gas už rei­ka­la­vi­mų, su­si­ju­sių su jos eksp­loa­ta­vi­mu, vyk­dy­mą. Ži­no­ma, ne­tu­rė­da­mas tin­ka­mai su­ra­šy­tos pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ties, anks­tes­nis au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas ne­ša at­sa­ko­my­bę ir už su to­kia trans­por­to prie­mo­ne pa­da­ro­mus nu­si­kal­ti­mus ar ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mus. Jei dar at­ro­do ma­žai ne­ma­lo­nu­mų, ver­tė­tų pri­si­min­ti, kad mi­nė­tu at­ve­ju pir­kė­jas pra­ran­da ga­li­my­bę pa­reikš­ti pre­ten­zi­jas par­da­vė­jui, jei vė­liau paaiš­kė­ja, kad įsi­gy­ta trans­por­to prie­mo­nė, tar­ki­me, yra vog­ta ar tech­niš­kai ne­tvar­kin­ga.

„Be abe­jo, trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas tu­ri tei­sę įro­di­nė­ti, kad įvy­kus eis­mo įvy­kiui, au­to­mo­bi­lis jau bu­vo par­duo­tas. Ta­čiau no­rint iš­veng­ti su teis­mais su­si­ju­sių rū­pes­čių, tiek par­da­vė­jui, tiek pir­kė­jui rei­kė­tų ne­del­siant kreip­tis dėl trans­por­to prie­mo­nės per­re­gist­ra­vi­mo nau­jo­jo sa­vi­nin­ko var­du“, – in­for­muo­ja „Re­git­ros“ vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė L. Užu­pė.

Už­mir­ši­mas nuo kal­tės neat­lei­džia

Kuo to­liau į miš­ką, tuo dau­giau me­džių, sa­ko liau­dies iš­min­tis. Pa­na­šiai ir su au­to­mo­bi­lio pir­ki­mu-par­da­vi­mu – kuo to­liau į pre­ky­bos džiung­les, tuo dau­giau pa­vo­jų. Drau­di­mo spe­cia­lis­tai įspė­ja, kad par­da­vus au­to­mo­bi­lį ir jį tin­ka­mai įre­gist­ra­vus ar iš­re­gist­ra­vus „Re­git­ro­je“, ne­rei­kė­tų gal­vo­ti, kad jau vis­kas pa­da­ry­ta tin­ka­mai. Pa­sak drau­di­kų, žmo­nės ne­re­tai pa­mirš­ta to­kią „smulk­me­ną“, kaip pri­va­lo­mas vai­ruo­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mas.

„Pas­te­bi­me at­ve­jų, kai par­duo­da­mi au­to­mo­bi­lius, vai­ruo­to­jai pir­kė­jui per­duo­da ir sa­vo var­du iš­ra­šy­tus pri­va­lo­mo­jo vai­ruo­to­jų drau­di­mo ir re­gist­ra­vi­mo liu­di­ji­mus. Nau­ja­jam sa­vi­nin­kui su­kė­lus eis­mo įvy­kį ar ki­taip pa­žei­dus Ke­lių eis­mo tai­syk­les, at­sa­ko­my­bė už­gu­la bu­vu­sių sa­vi­nin­kų pe­čius“, – sa­ko „PZU Lie­tu­va“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Jo­vi­ta Aukš­tuo­ly­tė Min­de­rie­nė.

Jai pri­ta­ria ir „Lie­tu­vos drau­di­mo“ at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Ing­ri­da Žal­taus­kai­tė. Spe­cia­lis­tė sa­ko, kad tei­siš­kai už drau­di­mo su­tar­ties punk­tų nesilai­ky­mą at­sa­kin­gas tas, ku­rio var­du ir su­da­ry­ta su­tar­tis. Ta­čiau, I. Žal­taus­kai­tės pa­ste­bė­ji­mu, daž­niau­siai žmo­nės tai pa­mirš­ta ir drau­di­mo su­tar­tį „pa­do­va­no­ja“ nau­ja­jam au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui.

At­sa­ko­my­bė už ki­to veiks­mus?

„Bė­dų ky­la tuo­met, kai au­to­mo­bi­lio par­da­vė­jas tie­siog per­duo­da au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mą pir­kė­jui, o šis per­re­gist­ruo­ja au­to­mo­bi­lį sa­vo var­du, bet neap­sid­rau­džia pri­va­lo­muo­ju vai­ruo­to­jo drau­di­mu“, – daž­niau­sias au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jų klai­das var­di­ja J. Aukš­tuo­ly­tė-Min­de­rie­nė.

Blo­giau­sia, jos tei­gi­mu, jei­gu sa­vi­nin­kas par­duo­da sa­vo trans­por­to prie­mo­nę ir ne­per­re­gist­ruo­ja nei au­to­mo­bi­lio, nei drau­di­mo. Taip au­to­mo­bi­lis ne­re­tai ap­drau­džia­mas bu­vu­sio sa­vi­nin­ko var­du. „At­si­ti­kus ne­lai­mei, bu­vu­siam au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui ne­re­tai ten­ka nuei­ti kry­žiaus ke­lią, kad įro­dy­tų sa­vo ne­kal­tu­mą. To­kiu at­ve­ju, nau­jo­jo au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ko su­kel­ti įvy­kiai bei ki­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai pa­ten­ka bu­vu­sio sa­vi­nin­ko są­skai­ton ir ma­ži­na jo draus­min­gu­mo ka­te­go­ri­ją“, – sa­ko spe­cia­lis­tė.

Ji taip pat pri­du­ria, kad draus­min­gu­mas yra vie­nas svar­biau­sių kri­te­ri­jų skai­čiuo­jant drau­di­mo įmo­ką, tad to­kiais at­ve­jais ji bū­na pa­ste­bi­mai išau­gu­si. Apie pa­si­kei­tu­sią draus­min­gu­mo ka­te­go­ri­ją vai­ruo­to­jas su­ži­no atė­jęs ap­si­draus­ti. Drau­di­kai pa­ste­bi, kad vi­so to ga­li­ma iš­veng­ti, nes pa­pras­čiau­sia yra nu­trauk­ti par­duo­da­mo au­to­mo­bi­lio drau­di­mo su­tar­tį. Li­ku­sią drau­di­mo įmo­kos da­lį ga­li­ma su­grą­žin­ti ar­ba per­kel­ti ki­toms drau­di­mo su­tar­tims ap­mo­kė­ti.

Nors ir smulk­me­na, bet…

Par­duo­dan­tiems sa­vo au­to­mo­bi­lį ne­de­rė­tų pa­mirš­ti ir dar vie­no niuan­so – pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ties ko­pi­jos. Nors tai at­ro­do to­kia ne­reikš­min­ga smulk­me­na, vis dėl­to tam tik­ro­se si­tua­ci­jo­je ši su­tar­tis ga­li bū­ti itin svar­bus do­ku­men­tas.

„Praė­ju­siais me­tais par­da­viau sa­vo au­to­mo­bi­lį. Vis­ką su­si­tvar­kiau tin­ka­mai, tad bu­vau ra­mus, kad jo­kių pro­ble­mų nie­ka­da ne­bus. Ta­čiau tvar­kant as­me­ni­nius fi­nan­si­nius rei­ka­lus, te­ko do­ku­men­tais pa­grįs­ti, už kiek prieš ke­le­rius me­tus bu­vau pir­kęs pa­sku­ti­nį sa­vo par­duo­tą au­to­mo­bi­lį. Ap­ver­čiau vi­sus na­mus aukš­tyn ko­jom, ta­čiau pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ties ne­ra­dau. Keis­čiau­sia, kad ra­dau net prieš de­šimt me­tų par­duo­tų au­to­mo­bi­lių su­tar­tis, ta­čiau pir­ki­mo – nė vie­nos“, – pa­sa­ko­ja šiau­lie­tis Do­na­tas.

Pra­ra­dęs vil­tį, vy­riš­kis krei­pė­si į „Re­git­rą“. Ten jam paaiš­ki­no, kad to­kios su­tar­ties jis ir ne­ga­li tu­rė­ti, ne­bent tu­rė­jo pa­si­da­ręs ko­pi­ją.

Pa­si­ro­do, dėl rei­ka­la­vi­mų, nu­sta­ty­tų Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro pa­tvir­tin­to­se Mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių ir prie­ka­bų re­gist­ra­vi­mo tai­syk­lė­se, to­kios su­tar­tys yra pai­ma­mos iš trans­por­to prie­mo­nę par­duo­dan­čio as­mens. Jos nie­kur ne­dings­ta – lie­ka „Re­git­ros“ fi­lia­luo­se. Ži­no­ma, no­rint gau­ti to­kios su­tar­ties ko­pi­ją – teks mo­kė­ti be­veik 10 Lt.

„Ši kai­na su­si­ju­si su są­nau­do­mis, ku­rios su­si­da­ro at­lie­kant paieš­ką Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gist­re ar jo ar­chy­ve. To­dėl par­duo­dant ar įsi­gy­jant trans­por­to prie­mo­nę, pa­tar­ti­na su­da­ry­ti dau­giau pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ties eg­zemp­lio­rių, kad, jų pri­rei­kus, ne­tek­tų kreip­tis į ar­chy­vus“, – sa­ko „Re­git­ros“ vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė L. Užu­pė.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Rusų politologas: Lavrovas pas Lukašenką atvažiavo su užduotimi (4)

Praėjusią savaitę Minske lankęsis Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas...

Nausėdos ir Šimonytės derybos dėl ministrų kabineto: ar viskas taip ir turi būti (117)

Prezidento Gitano Nausėdos sprendimas atmesti susisiekimo ir žemės ūkio ministrų kandidatūras...

Naujas rekordas: per parą patvirtinti 2848 nauji koronaviruso atvejai ir 21 mirtis papildyta (483)

Praėjusią parą, penktadienį, Lietuvoje nustatyti 2848 nauji COVID-19 infekcijos atvejai, ištirti...

Ši žiema Lietuvoje nuo rekordiškai šilčiausios pernykščios skirsis vienu esminiu dalyku: jau aišku, kaip bus su sniegu (76)

Prasidėjusi kalendorinė žiema užklojo Lietuvą negausiu sniegu ir įkvėpė žmonėms tikėjimo,...

Daugiausia naujų koronaviruso atvejų užfiksuota Kauno regione: virusas sparčiai plinta šeimose (8)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje...

Kinų vakcina? Farmacinė chimera, kurios vieni ieško, kiti bijo (178)

Ji yra. Bet jos niekas iki šiol nematė. Cirkuliuoja šen bei ten Europoje vieniems keldama...

Romas Sadauskas-Kvietkevičius. Skiepų sulauksim kaip krikšto – paskutiniai Europoje

Bet tai kaip mes laukėme konflikto, atkakliai bandėme jį įžiūrėti užsitęsusiame kandidatų...

Ekspertai apie tai, kas naudingiau: eiti į prastovas, gauti ligos išmokas ar net stoti į bedarbių gretas (111)

Įmonėms skelbiant prastovas, gyventojai teiraujasi ir skaičiuoja, kas jiems naudingiau – eiti į...

Jasikevičius – apie žalias kojines, skambutį Schilleriui ir širdies skausmą dėl Blaževičiaus (60)

Kaip ir buvo galima tikėtis, po keturių beatodairiškos kovos tarp Kauno „Žalgirio“ (5/7) ir...

Transliacija / Meistro dienoraštis: vonios kambario įrengimas ir vargai (1)

Vonios kambarys - viena iš svarbiausių patalpų visame name ar bute. Dizainerė Indrė...