aA
At­lik­ti ty­ri­mai ro­do, kad lie­tu­viai nė­ra lin­kę itin daž­nai keis­ti sa­vo tu­ri­mą trans­por­to prie­mo­nę.
© DELFI (P.Garkausko nuotr.)

Pa­juo­kau­jant daž­nai net tei­gia­ma, kad vy­rai sa­vo ke­tur­ra­tę trans­por­to prie­mo­nę pri­žiū­ri ir my­li la­biau nei šir­dies da­mą. My­li, tad ir iš­si­skir­ti ne­sku­ba. Mo­te­rys taip pat mie­liau kei­čia pa­va­sa­ri­nius ba­te­lius, nei pa­bo­du­sį au­to­mo­bi­lį.

Ge­rai tai ar blo­gai, kad dau­ge­lis va­žiuo­ja tol, kol au­to­mo­bi­lis dar ga­li pa­ju­dė­ti iš vie­tos, – dis­ku­si­jų ob­jek­tas. Ta­čiau toks įpro­tis tu­ri vie­ną aki­vaiz­dų trū­ku­mą – su­si­ruo­šęs par­duo­ti ar pirk­ti au­to­mo­bi­lį, daž­nas ne­tu­ri rei­kia­mų įgū­džių, kaip vi­sa tai pa­da­ry­ti tin­ka­mai. Spe­cia­lis­tai įspė­ja, kad de­ra­mai neį­for­mi­nus par­duo­da­mos ar per­ka­mos trans­por­to prie­mo­nės, ne­ma­lo­nu­mai – ga­ran­tuo­ti.

Sku­bė­jo par­duo­ti

Sa­vait­raš­čio „Šiau­liai plius“ re­dak­ci­jai pa­ra­šė šiau­lie­tė Ja­ni­na, ku­ri pa­sa­ko­jo, kaip per sa­vo neap­si­žiū­rė­ji­mą ir per di­de­lį pa­si­ti­kė­ji­mą žmo­nė­mis, ku­rį lai­ką ne­be­ga­lė­jo ra­miai mie­go­ti. Mo­te­ris pri­si­me­na, kad prieš maž­daug po­rą mė­ne­sių jos šei­ma nu­spren­dė par­duo­ti vy­ro var­du re­gist­ruo­tą šei­mos au­to­mo­bi­lį. Ap­sisp­ren­dę įdė­jo skel­bi­mą. Po ke­lių die­nų at­si­ra­do pir­kė­jas, ir at­si­ra­do kaip tik tuo­met, kai vy­ras bu­vo iš­vy­kęs į ko­man­di­ruo­tę.

„Bi­jo­da­ma pra­ras­ti pir­kė­ją, su juo nie­ko ne­lauk­da­ma pa­si­ra­šiau pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tį, į ku­rią įra­šiau pir­kė­jo kon­tak­ti­nius duo­me­nis, pa­ra­šė­me su­mą, ku­rią aš pa­sii­mu už au­to­mo­bi­lį. Kad man bū­tų ra­miau, pa­pra­šiau jo sa­vo ran­ka įra­šy­ti, kad pre­ten­zi­jų dėl ma­ši­nos būk­lės jis ne­tu­ri ir su­tin­ka „Re­git­ro­je“ vis­ką baig­ti įfor­min­ti po dvie­jų die­nų, kai tik grįš ma­no vy­ras“, – ra­šo Ja­ni­na.

Ta­čiau, pa­sak šiau­lie­tės, pir­kė­jai ne­be­pas­kam­bi­no, tad iš ko­man­di­ruo­tės grį­žęs jos vy­ras ma­ši­ną iš­re­gist­ra­vo.

Grei­čiau­siai ši au­to­mo­bi­lių pre­ky­bo­je ne­re­tai pa­si­tai­kan­ti is­to­ri­ja taip ir bū­tų pa­si­bai­gu­si. Ta­čiau po mė­ne­sio šei­ma ga­vo au­to­mo­bi­lio drau­di­mo kom­pa­ni­jos laiš­ką, kad tu­ri su­mo­kė­ti apie 19 tūks. Lt. Pa­si­ro­do, tą pa­tį va­ka­rą par­duo­to au­to­mo­bi­lio pir­kė­jo sū­nus su nu­pirk­ta ma­ši­na pa­da­rė ava­ri­ją ir ap­ga­di­no net tris ša­li­ke­lė­je sto­vė­ju­sias ma­ši­nas. Aiš­kin­tis ir įro­di­nė­ti sa­vo tie­są, ži­no­ma, te­ko Ja­ni­nos šei­mai.

Per­duo­ti – tik iš­re­gist­ra­vus

Si­tua­ci­ja ta­po pai­ni dėl ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo su­tar­čių di­fe­ren­ci­ja­vi­mo – ka­dan­gi au­to­mo­bi­lio par­da­vė­jai bu­vo vy­res­ni žmo­nės, jų pirk­tas drau­di­mo po­li­sas pil­nai ga­lio­jo tik dau­giau nei de­šim­ties me­tų vai­ra­vi­mo sta­žą tu­rin­čiam as­me­niui, o ava­ri­ją pa­da­ręs vai­ki­nu­kas bu­vo vos su­lau­kęs pil­na­me­tys­tės. To­dėl drau­di­mas den­gė tik pu­sę pa­da­ry­tų nuo­sto­lių. Li­ku­sią da­lį tu­rė­jo at­ly­gin­ti au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas. Ne­bu­vo aiš­ku, kas at­sa­kin­gas už pa­da­ry­tus nuo­sto­lius, juo­lab ir au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas neaiš­kus – nau­ja­sis pir­kė­jas, su­si­mo­kė­jęs už įsi­gy­tą trans­por­to prie­mo­nę pi­ni­gus, bet jos dar neį­re­gist­ra­vęs sa­vo var­du, ar se­na­sis sa­vi­nin­kas, ku­ris eis­mo įvy­kio me­tu dar ne­bu­vo iš­re­gist­ra­vęs au­to­mo­bi­lio. O ir pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ties su­da­ry­mo są­ly­gos abe­jo­ti­nos, nes ją pa­si­ra­šė ne tik­ra­sis trans­por­to prie­mo­nės val­dy­to­jas, o jo žmo­na. Tad ką da­ry­ti, kad pirk­tas ar par­duo­tas au­to­mo­bi­lis ne­tap­tų gal­vos skaus­mu?

„Re­git­ros“ vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Lai­mu­tė Užu­pė sa­ko, kad par­da­vus trans­por­to prie­mo­nę, ją rei­kė­tų iš kar­to per­re­gist­ruo­ti „Re­git­ros“ el. pa­slau­gų po­rta­le ar­ba „Re­git­ros“ pa­da­li­ny­je. Ki­ta ne­do­va­no­ti­na klai­da, jei­gu tin­ka­mai ne­sut­var­kius vi­sų do­ku­men­tų, trans­por­to prie­mo­nė per­duo­da­ma nau­jam val­dy­to­jui. „Trans­por­to prie­mo­nę pir­kė­jui rei­kė­tų per­duo­ti tik po to, kai ji bus per­re­gist­ruo­ta pir­kė­jo var­du“, – įspė­ja L. Užu­pė.

„Re­git­ros“ at­sto­vė sa­ko, kad au­to­mo­bi­lio par­da­vė­jai taip pat pri­va­lo ne­pa­mirš­ti, jei­gu pir­ki­mo-par­da­vi­mo san­do­ris neį­for­mi­na­mas tin­ka­ma ra­šy­ti­ne su­tar­ti­mi, trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas ir to­liau lie­ka at­sa­kin­gas už rei­ka­la­vi­mų, su­si­ju­sių su jos eksp­loa­ta­vi­mu, vyk­dy­mą. Ži­no­ma, ne­tu­rė­da­mas tin­ka­mai su­ra­šy­tos pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ties, anks­tes­nis au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas ne­ša at­sa­ko­my­bę ir už su to­kia trans­por­to prie­mo­ne pa­da­ro­mus nu­si­kal­ti­mus ar ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mus. Jei dar at­ro­do ma­žai ne­ma­lo­nu­mų, ver­tė­tų pri­si­min­ti, kad mi­nė­tu at­ve­ju pir­kė­jas pra­ran­da ga­li­my­bę pa­reikš­ti pre­ten­zi­jas par­da­vė­jui, jei vė­liau paaiš­kė­ja, kad įsi­gy­ta trans­por­to prie­mo­nė, tar­ki­me, yra vog­ta ar tech­niš­kai ne­tvar­kin­ga.

„Be abe­jo, trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas tu­ri tei­sę įro­di­nė­ti, kad įvy­kus eis­mo įvy­kiui, au­to­mo­bi­lis jau bu­vo par­duo­tas. Ta­čiau no­rint iš­veng­ti su teis­mais su­si­ju­sių rū­pes­čių, tiek par­da­vė­jui, tiek pir­kė­jui rei­kė­tų ne­del­siant kreip­tis dėl trans­por­to prie­mo­nės per­re­gist­ra­vi­mo nau­jo­jo sa­vi­nin­ko var­du“, – in­for­muo­ja „Re­git­ros“ vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė L. Užu­pė.

Už­mir­ši­mas nuo kal­tės neat­lei­džia

Kuo to­liau į miš­ką, tuo dau­giau me­džių, sa­ko liau­dies iš­min­tis. Pa­na­šiai ir su au­to­mo­bi­lio pir­ki­mu-par­da­vi­mu – kuo to­liau į pre­ky­bos džiung­les, tuo dau­giau pa­vo­jų. Drau­di­mo spe­cia­lis­tai įspė­ja, kad par­da­vus au­to­mo­bi­lį ir jį tin­ka­mai įre­gist­ra­vus ar iš­re­gist­ra­vus „Re­git­ro­je“, ne­rei­kė­tų gal­vo­ti, kad jau vis­kas pa­da­ry­ta tin­ka­mai. Pa­sak drau­di­kų, žmo­nės ne­re­tai pa­mirš­ta to­kią „smulk­me­ną“, kaip pri­va­lo­mas vai­ruo­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mas.

„Pas­te­bi­me at­ve­jų, kai par­duo­da­mi au­to­mo­bi­lius, vai­ruo­to­jai pir­kė­jui per­duo­da ir sa­vo var­du iš­ra­šy­tus pri­va­lo­mo­jo vai­ruo­to­jų drau­di­mo ir re­gist­ra­vi­mo liu­di­ji­mus. Nau­ja­jam sa­vi­nin­kui su­kė­lus eis­mo įvy­kį ar ki­taip pa­žei­dus Ke­lių eis­mo tai­syk­les, at­sa­ko­my­bė už­gu­la bu­vu­sių sa­vi­nin­kų pe­čius“, – sa­ko „PZU Lie­tu­va“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Jo­vi­ta Aukš­tuo­ly­tė Min­de­rie­nė.

Jai pri­ta­ria ir „Lie­tu­vos drau­di­mo“ at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Ing­ri­da Žal­taus­kai­tė. Spe­cia­lis­tė sa­ko, kad tei­siš­kai už drau­di­mo su­tar­ties punk­tų nesilai­ky­mą at­sa­kin­gas tas, ku­rio var­du ir su­da­ry­ta su­tar­tis. Ta­čiau, I. Žal­taus­kai­tės pa­ste­bė­ji­mu, daž­niau­siai žmo­nės tai pa­mirš­ta ir drau­di­mo su­tar­tį „pa­do­va­no­ja“ nau­ja­jam au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui.

At­sa­ko­my­bė už ki­to veiks­mus?

„Bė­dų ky­la tuo­met, kai au­to­mo­bi­lio par­da­vė­jas tie­siog per­duo­da au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mą pir­kė­jui, o šis per­re­gist­ruo­ja au­to­mo­bi­lį sa­vo var­du, bet neap­sid­rau­džia pri­va­lo­muo­ju vai­ruo­to­jo drau­di­mu“, – daž­niau­sias au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jų klai­das var­di­ja J. Aukš­tuo­ly­tė-Min­de­rie­nė.

Blo­giau­sia, jos tei­gi­mu, jei­gu sa­vi­nin­kas par­duo­da sa­vo trans­por­to prie­mo­nę ir ne­per­re­gist­ruo­ja nei au­to­mo­bi­lio, nei drau­di­mo. Taip au­to­mo­bi­lis ne­re­tai ap­drau­džia­mas bu­vu­sio sa­vi­nin­ko var­du. „At­si­ti­kus ne­lai­mei, bu­vu­siam au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui ne­re­tai ten­ka nuei­ti kry­žiaus ke­lią, kad įro­dy­tų sa­vo ne­kal­tu­mą. To­kiu at­ve­ju, nau­jo­jo au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ko su­kel­ti įvy­kiai bei ki­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai pa­ten­ka bu­vu­sio sa­vi­nin­ko są­skai­ton ir ma­ži­na jo draus­min­gu­mo ka­te­go­ri­ją“, – sa­ko spe­cia­lis­tė.

Ji taip pat pri­du­ria, kad draus­min­gu­mas yra vie­nas svar­biau­sių kri­te­ri­jų skai­čiuo­jant drau­di­mo įmo­ką, tad to­kiais at­ve­jais ji bū­na pa­ste­bi­mai išau­gu­si. Apie pa­si­kei­tu­sią draus­min­gu­mo ka­te­go­ri­ją vai­ruo­to­jas su­ži­no atė­jęs ap­si­draus­ti. Drau­di­kai pa­ste­bi, kad vi­so to ga­li­ma iš­veng­ti, nes pa­pras­čiau­sia yra nu­trauk­ti par­duo­da­mo au­to­mo­bi­lio drau­di­mo su­tar­tį. Li­ku­sią drau­di­mo įmo­kos da­lį ga­li­ma su­grą­žin­ti ar­ba per­kel­ti ki­toms drau­di­mo su­tar­tims ap­mo­kė­ti.

Nors ir smulk­me­na, bet…

Par­duo­dan­tiems sa­vo au­to­mo­bi­lį ne­de­rė­tų pa­mirš­ti ir dar vie­no niuan­so – pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ties ko­pi­jos. Nors tai at­ro­do to­kia ne­reikš­min­ga smulk­me­na, vis dėl­to tam tik­ro­se si­tua­ci­jo­je ši su­tar­tis ga­li bū­ti itin svar­bus do­ku­men­tas.

„Praė­ju­siais me­tais par­da­viau sa­vo au­to­mo­bi­lį. Vis­ką su­si­tvar­kiau tin­ka­mai, tad bu­vau ra­mus, kad jo­kių pro­ble­mų nie­ka­da ne­bus. Ta­čiau tvar­kant as­me­ni­nius fi­nan­si­nius rei­ka­lus, te­ko do­ku­men­tais pa­grįs­ti, už kiek prieš ke­le­rius me­tus bu­vau pir­kęs pa­sku­ti­nį sa­vo par­duo­tą au­to­mo­bi­lį. Ap­ver­čiau vi­sus na­mus aukš­tyn ko­jom, ta­čiau pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ties ne­ra­dau. Keis­čiau­sia, kad ra­dau net prieš de­šimt me­tų par­duo­tų au­to­mo­bi­lių su­tar­tis, ta­čiau pir­ki­mo – nė vie­nos“, – pa­sa­ko­ja šiau­lie­tis Do­na­tas.

Pra­ra­dęs vil­tį, vy­riš­kis krei­pė­si į „Re­git­rą“. Ten jam paaiš­ki­no, kad to­kios su­tar­ties jis ir ne­ga­li tu­rė­ti, ne­bent tu­rė­jo pa­si­da­ręs ko­pi­ją.

Pa­si­ro­do, dėl rei­ka­la­vi­mų, nu­sta­ty­tų Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro pa­tvir­tin­to­se Mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių ir prie­ka­bų re­gist­ra­vi­mo tai­syk­lė­se, to­kios su­tar­tys yra pai­ma­mos iš trans­por­to prie­mo­nę par­duo­dan­čio as­mens. Jos nie­kur ne­dings­ta – lie­ka „Re­git­ros“ fi­lia­luo­se. Ži­no­ma, no­rint gau­ti to­kios su­tar­ties ko­pi­ją – teks mo­kė­ti be­veik 10 Lt.

„Ši kai­na su­si­ju­si su są­nau­do­mis, ku­rios su­si­da­ro at­lie­kant paieš­ką Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gist­re ar jo ar­chy­ve. To­dėl par­duo­dant ar įsi­gy­jant trans­por­to prie­mo­nę, pa­tar­ti­na su­da­ry­ti dau­giau pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ties eg­zemp­lio­rių, kad, jų pri­rei­kus, ne­tek­tų kreip­tis į ar­chy­vus“, – sa­ko „Re­git­ros“ vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė L. Užu­pė.

Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

„Žalgirio“ svajonę pasvėręs Kuzminsko brolis: būtų nuostabu, jei tolyn patektų ir Kaunas, ir Milanas laida „Krepšinio zona“

Dar prieš tris savaites nekantriausi Lietuvos žurnalistai jau skubėjo laidoti Kauno „Žalgirio“...

Prakalbus apie staigų atlyginimų kilimą – Maurico pastaba: deja, yra vienas magiškas žodis (78)

Finansų ministerija blogina ekonomikos augimo prognozes : kaip situacija keičiasi lietuvių...

Netrukus vėl suksime laikrodžius – miegosime trumpiau (75)

Paskutinį kovo sekmadienį vėl teks pasukti laikrodžių rodykles – šį kartą jas suksime pirmyn...

Ekspertas apie išvadas dėl buvusio Putino bendražygio mirties: nieko panašaus nebuvau matęs

Lūžęs kaklo kaulas, kuris lūžta labai retai, nebent smaugimo ar dusinimo atveju, kraujo...

Jasikevičius Eurolygos autsaiderių nenuvertina, bet nori atiduoti duoklę „Žalgirio“ sirgaliams (23)

Trys pergalės iš eilės ir keturios per pastarąsias penkerias rungtynes. Tokią statistiką...

ES lyderiai spaudžia ir perspėja britus: viskas bus daug sunkiau siūlo atidėjimą iki gegužės 22-osios; papildyta 19.26 (80)

Europos Sąjungos lyderiai ketvirtadienį didino spaudimą Didžiosios Britanijos parlamentui paremti...

Siaubingi įtarimai Pabradės gimnazijoje: pradėtas tyrimas dėl galimo mažamečių tvirkinimo

Vilniaus apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo jaunesnio negu 16 metų...

„Facebook“ pripažino: šimtus milijonų slaptažodžių galėjo matyti visi įmonės darbuotojai (7)

„Facebook“ ketvirtadienį pripažino, kad šimtai milijonų vartotojų slaptažodžių įmonės...

Brandžios odos priežiūra: gydytoja paneigė mitus ir patarė, kaip išlikti jaunoms

Odos priežiūra – apipinta mitais, tad nenuostabu, kad daugybė moterų vis dar kenčia nuo...

Ekspertė paaiškino, kaip galima investuoti į NT: kada pinigai grįš su kaupu? (24)

Apie tai, kur geriausia investuoti, reikia ilgai sukti galvą, gerai viską apskaičiuoti ir apgalvoti...