aA
Pirmadienį aly­tiš­kiai tu­rė­jo pro­gą Ro­tu­šės aikš­tė­je su­si­pa­žin­ti su gy­ven­to­jų „Mies­to siau­bu“ pra­min­tu vie­nu nau­jau­sių po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lių, ku­ria­me su­mon­tuo­ta mo­der­ni sis­te­ma, pro sa­vo akis ne­pra­lei­džian­ti ke­lių ere­lių bei eis­mo pa­žei­dė­jų. Tik­riau­siai pra­var­dę įgi­jęs au­to­mo­bi­lis „Ško­da Su­perb“ ją pa­tei­si­no su kau­pu, nes su juo su­si­pa­žin­ti pa­no­ro vos keletas gy­ven­to­jų ir Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių.
Alytaus policijos "Škoda Superb" su modernia įranga
© Alytaus naujienos

O „Mies­to siau­bo“ iš­ties yra ko bi­jo­ti – per de­šimt die­nų Aly­taus mies­te jau bu­vo už­fik­suo­ta be­veik pus­ket­vir­to šim­to pa­žei­dė­jų.

Siū­lo įsi­gy­ti ir an­trą to­kią įran­gą

Kaip tei­gė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ke­lių po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas An­drius Ru­pei­kis, to­kio re­zul­ta­to nė ne­si­ti­kė­jo: „Grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jų per pir­mą­sias de­šimt die­nų bu­vo 336. Tai mil­ži­niš­kas skai­čius. Ne­si­ti­kė­jo­me, kad tiek ga­li­ma už­fik­suo­ti, nes tai žy­mė­tas po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis, ku­rį pa­ma­tę vai­ruo­to­jai pri­stab­do.“

A. Ru­pei­kis ti­ki­no, kad ši įran­ga pa­rei­gū­nams at­lais­vi­no ran­kas, nes sis­te­ma pa­ti ne tik fik­suo­ja at­va­žiuo­jan­čio ar nu­va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio grei­tį, jo vals­ty­bi­nius nu­me­rius, bet ir pa­ro­do in­for­ma­ci­ją apie au­to­mo­bi­lio ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo, tech­ni­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mo lai­ką, sa­vi­nin­ką, ki­tus fik­suo­ja­mu au­to­mo­bi­liu pa­da­ry­tus nu­si­žen­gi­mus.

„Tuo me­tu dė­me­sį ga­li­ma skir­ti ki­tiems da­ly­kams – vie­ša­jai tvar­kai, pės­čių­jų, dvi­ra­čių eis­mui“, – sa­kė Aly­taus ke­lių po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas.

Mo­der­nią įran­gą Aly­taus po­li­ci­jai nu­pir­ko ir pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį per­da­vė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se pa­ga­min­ta įran­ga kai­na­vo 35 tūks­tan­čius eu­rų. Be to, ši įran­ga pa­pil­dys ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą – dėl to, kad ji yra sa­vi­val­dy­bės tur­tas, pu­sė Aly­tu­je pri­čiup­tų pa­žei­dė­jų su­mo­kė­tų bau­dų ke­liaus į mies­to biu­dže­tą.

„Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, nu­pirk­da­ma šią įran­gą, pri­si­dė­jo prie eis­mo, gy­ven­to­jų sau­gu­mo mies­te. Tai efek­ty­vu, nes per ke­le­tą die­nų jau bu­vo už­fik­suo­ta pus­ket­vir­to šim­to pa­žei­dė­jų. Tai iš­ties daug, o ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jai pa­jaus įsta­ty­mo ran­ką ir, ma­nau, pra­dės ati­džiau eks­plo­a­tuo­ti sa­vo au­to­mo­bi­lius ir lai­ky­tis eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų. Net­gi da­bar iš kai ku­rių ta­ry­bos na­rių gir­džiu siū­ly­mų, kad gal­būt rei­kė­tų pa­gal­vo­ti ir apie dar vie­nos to­kios įran­gos pir­ki­mą ir per­da­vi­mą po­li­ci­jai jau į ci­vi­lių au­to­mo­bi­lį“, – sa­kė Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius.

Pre­ven­ci­ja – ir nu­si­kal­ti­mams

Vie­na nau­jo­sios grei­čio ma­ta­vi­mo sis­te­mos funk­ci­jų – ma­tuo­ti tiek at­va­žiuo­jan­čių, tiek ir nu­va­žiuo­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių grei­tį, neat­si­žvel­giant į tai, ar tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis sto­vi, ar va­žiuo­ja. Grei­čio ma­ta­vi­mo sis­te­ma su­si­de­da iš ra­da­ro, vaiz­do ka­me­rų ir kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos įran­gos. Už­fik­suo­ti grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jai au­to­ma­ti­zuo­tu bū­du per­duo­da­mi Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bai.

Mo­bi­li ke­lių trans­por­to kon­tro­lės sis­te­ma vei­kia ana­lo­giš­kai į abi pu­ses iš sto­vin­čio ir va­žiuo­jan­čio tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio. Ši sis­te­ma nu­skai­to trans­por­to prie­mo­nių vals­ty­bi­nius nu­me­rius, tik­ri­na, ar au­to­mo­bi­liai tu­ri ga­lio­jan­čią vals­ty­bi­nę tech­ni­nę ap­žiū­rą ir pri­va­lo­mą­jį ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą. Vie­nas es­mi­nių sis­te­mos pri­va­lu­mų, kad yra ga­li­my­bė įves­ti bet ko­kios ieš­ko­mos trans­por­to prie­mo­nės vals­ty­bi­nį nu­me­rį. To­dėl ga­li­ma ap­tik­ti ne­tei­sė­tai pa­si­sa­vin­tus au­to­mo­bi­lius, nu­sta­ty­ti eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­kus, as­me­nis, be­si­slaps­tan­čius nuo at­sa­ko­my­bės.

Įran­go­je įdieg­ta duo­me­nų ba­zė, lei­džian­ti at­pa­žin­ti au­to­mo­bi­lį, ku­riuo pra­ei­ty­je bu­vo vyk­do­mi ir iš­aiš­kin­ti or­ga­ni­zuo­ti nu­si­kal­ti­mai. „Sis­te­ma sig­na­li­zuo­ja, kad to­kius au­to­mo­bi­lius rei­kia stab­dy­ti ir pa­tik­rin­ti, kas juo va­žiuo­ja, ką ve­ža, kad ga­lė­tu­me už­kirs­ti ke­lią bū­si­moms nu­si­kals­ta­moms vei­koms. Tai la­bai pa­si­tar­naus pre­ven­ci­jai, kon­tro­lei“, – sa­kė Al­vy­das Jur­ge­le­vi­čius, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas. Pa­sak jo, ši įran­ga yra nau­jo­vė Lie­tu­vo­je, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė yra tre­čia, ku­ri ją įsi­gi­jo.

Pa­si­tei­ra­vus, ar nau­jo­ji įran­ga ga­li už­fik­suo­ti vi­sus grei­tį vir­ši­jan­čius au­to­mo­bi­lius, di­de­liu srau­tu va­žiuo­jan­čius dvie­jo­mis eis­mo juos­to­mis, A.Jur­ge­le­vi­čius tei­gė, kad kol kas, kol nau­jo­ji tech­ni­ka bus įval­dy­ta, kas ke­lias se­kun­des bus fik­suo­ja­ma po vie­ną au­to­mo­bi­lį.

No­ri­si pa­spaus­ti

Kaip ver­ti­na nau­ją­ją po­li­ci­jos įran­gą pa­si­tei­ra­vo­me ir su ja su­si­pa­žin­ti at­ėju­sio aly­tiš­kio Pet­ro Ka­lė­dos, au­to­mo­bi­lį vai­ruo­jan­čio dau­giau kaip tris­de­šimt me­tų.

„Ki­ti ap­lin­ki­niai sa­ko, kad rei­kia pa­žiū­rė­ti, ko­kį Aly­tus įsi­gi­jo siau­bą, tai ir at­ėjau. Nė­ra čia joks siau­bas. Vi­sa­da rei­kia va­žiuo­ti sau­giai, va­žia­vi­mo grei­tį rink­tis pa­gal ke­lio dan­gą, eis­mo są­ly­gas ir su­ge­bė­ji­mą vai­ruo­ti“, – sa­kė aly­tiš­kis.

Jis ne­slė­pė, kad kar­tais ir pats mėgs­ta stip­riau pa­spaus­ti ak­ce­le­ra­to­rių, ta­čiau kol kas po­li­ci­jai ne­bu­vo įkliu­vęs taip, kad bū­tų ap­ri­bo­ta tei­sė vai­ruo­ti.

„Aš už sau­gų grei­tį, bet rei­kia pri­pa­žin­ti, kad kai kur grei­tis ke­liuo­se ap­ri­bo­tas ne­tin­ka­mai. Pa­vyz­džiui, ke­lias Sei­ri­jai–Aly­tus ir Lei­pa­lin­gis–Vei­sie­jai ar­ba Kros­na–Laz­di­jai yra ap­ri­bo­tas žen­klu 90. Tai ne­tei­sin­ga, nes ke­lias ke­liui ne­ly­gus, tad kai ku­riais at­ve­jais ap­ri­bo­ji­mų trūks­ta, o kai ku­riais jų per daug“, – kal­bė­jo P. Ka­lė­da ir pri­dū­rė, kad to­bu­lė­jant au­to­mo­bi­liams, di­dė­jant jų ga­lioms, kar­tais tie­siog no­ri­si la­biau pa­spaus­ti gat­vė­se.

Aly­tiš­kis džiau­gė­si, kad nau­jo­ji įran­ga yra žy­mė­ta­me po­li­ci­jos au­to­mo­bi­ly­je, esą ne­rei­kės slaps­ty­tis. Ta­čiau dar la­biau si­tu­a­ci­ją pa­leng­vi­na ir so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se su­kur­ta gru­pė, ku­rio­je vai­ruo­to­jai vie­ni ki­tus per­spė­ja, kur sto­vi po­li­ci­jos au­to­mo­bi­liai.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Mirusiųjų kūnus ruošiantis tanatopraktikas – apie išnarstytus organus ir paskutinius artimųjų prašymus (8)

„Po trijų mėnesių iškastas ketvirčiuotas kūnas, kurį reikėjo surinkti ir pašarvoti atvirame...

Kaip sekasi verslininkams, dėl vaikų persikėlusiems į ekologišką gyvenvietę (10)

Noras sukurti geresnį gyvenimą savo vaikams vilnietę Darija su šeima atvedė į ekologiškos...

Tapinas apie į Latviją neišskridusią Grybauskaitę: man nesueina galai niekaip (3)

Sekmadienį Lietuvą apskriejo žinia, kad dėl lėktuvo gedimo prezidentė Dalia Grybauskaitė...

Užkalnis norėjo atsikąsti šviestuvo ir pakramsnoti baldus (82)

Jeigu šviestuvai, baldai ir baro puošmenos būtų valgomi, „Pachamama Dinner Club“ būtų...

Po atimtų vaikų skandalų motina pratrūko: augindama du vaikus jaučiuosi nesaugi (38)

Apie tūkstantį žmonių sekmadienį 11 val. susirinko į mitingą prieš vaikų atiminėjimą...

Bioarcheologė: prieš kelis šimtus metų lietuviai gyvendavo tik iki 40 m. ir mirdavo nuo baisių ligų (114)

„Žmogaus griaučiai yra nuostabūs tuo, kad jie ne tik suteikia galimybę judėti ar apsaugo...

Broliai Antetokounmpo: Nigerijos palikuonys kelią į krepšinio sėkmę skynėsi per skurdų uždarbį gatvėje

Meilę gimtajai Graikijai išpažinę ir rasizmo išpuolius išgyvenę broliai Antetokounmpo...

Autobuso vairuotojas: pasitaikydavo, kad ir autobuso durys iškrisdavo, ir žieminių padangų nedėdavome

Anksčiau buvo paprasčiau – žiemą visuose autobusuose šalta, vasarą karšta, atidaryti liukai...

5 mitai apie investicinius fondus

Visuomenėje apie rizikos kapitalo fondus vyrauja įvairūs mitai, kurie dažnai yra neigiami ir netgi...

Eksperto prognozė: kaip kriptovaliutų rinka atrodys 2019 metais (91)

Londono universiteto koledžo mokslininkas Paolo Tasca sako, kad kriptovaliutų rinka tampa vis...