Priminsiu svarbiausius gyvenimo faktus. Juozas gimė 1921 m. rugpjūčio 4 d. Marijampolės aps. Veiverių vls. Juodbūdžio k., ūkininkų Simono Lukšos ir Onos Vilkaitės-Lukšienės šeimoje. 1940 m. gegužę išlaikęs baigiamuosius gimnazijos egzaminus, įstojo į Kauno universiteto Statybos fakulteto Architektūros skyrių.

Per pirmąją sovietinę okupaciją (1940–1941) įsitraukė į pogrindinę veiklą, priklausė Lietuvių aktyvistų frontui (LAF). 1941 m. birželio 5 d., likus dviem savaitėms iki Vokietijos ir SSRS karo pradžios, suimtas sovietų saugumo, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, iš kur išlaisvintas birželio 23 d., vykstant Birželio sukilimui.

Vokiečių okupacijos metais tęsė architektūros studijas, dalyvavo antinacinėje veikloje, priklausė Lietuvių frontui (LF). Antrosios bolševikų okupacijos pradžioje gyveno Kaune, studijavo universitete, palaikė ryšius su antisovietiniu pogrindžiu. Nuo 1945 m. vidurio, kai sovietų saugumas griebėsi kratų ir suėmimų jo gimtinėje, drauge su broliu Stasiu įstojo į partizanų Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinę. Šios apygardos vadas Zigmas Drunga-Mykolas Jonas paskyrė Juozą Lukšą partizanų laikraščio Laisvės žvalgas vyriausiuoju redaktoriumi. Jis buvo rinktinės Propagandos skyriaus viršininkas, Vyriausiojo ginkluotų partizanų štabo (VGPŠ) adjutantas slapyvardžiu Kazimieras.