Anuomet, 1986-ųjų kovo pradžioje, pajutome, kad SSRS sostinėje papūtė nauji vėjai. Kompartijos vadovybė pagaliau suprato, kad imperija, užimanti šeštadalį pasaulio, ritasi į prarają. Maskvoje jau kelintą dieną vyko SSKP suvažiavimas. Buvo žengti pirmieji žingsniai perestroikos, turėjusios išgelbėti Sovietų Sąjungą, link. Naujasis generalinis sekretorius deklaravo demokratizaciją, viešumą ir ūkiskaitą. Užsiminė apie kultūros paveldo svarbą. Nauji laikai! Negirdėtas dalykas Sovietijos istorijoje!

Pirmasis laiškas, datuotas kovo 5-ąja ir adresuotas LKP CK, Lietuvos TSR Kultūros ministerijai, Vilniaus miesto Liaudies Deputatų Tarybos Vykdomajam komitetui, trumputis: „Ryžtingai protestuojame prieš unikalaus urbanistinio komplekso Tilto gatvėje sužalojimą, reikalaujame nubausti kaltininkus ir atstatyti šį Vilniaus senamiesčio kampelį.“