Koalicja rządząca wyszła z propozycją zapisu dwóch wersji nazwiska na głównej stronie paszportu. Pierwsza wersja ma być po litewsku, która też figurowałaby w oficjalnych rejestrach, a druga - w wersji oryginalnej przy użyciu wszystkich liter alfabetu łacińskiego.

Rozważany zapis obu wersji nazwiska na głównej stronie paszportu przez ukośnik, np. Mackevič/Mackiewicz. Lider Partii Chłopów i Zielonych, która wygrała wybory parlamentarne, Ramūnas Karbauskis podkreślił, że chodzi tylko o zapis wersji nazwiska w alfabecie łacińskim, a nie cyrylicy.

Partnerzy „chłopów” w koalicji rządzącej, socjaldemokraci, uważają że decyzja o zapisie nazwisk powinna być podjęta tylko po upewnieniu się, czy takie rozwiązanie zadowoli Polaków na Litwie.

"Drzewo Nadziei". Harcerze na rzecz hospicjum zebrali ponad 10 tys. euro

Hospicjum im bł. Michała Sopoćki stawia sobie nowy cel - wybudowanie działu dla dzieci cierpiących na choroby onkologiczne. Właśnie z tego powodu dział "Harcerskie Drzewo" zrealizował koncert "Drzewo Nadziei", którego celem było uzbieranie wsparcia dla hospicjum.

Podczas koncertu zebrano 10 tys. 901,97 euro. 5,7 tys. euro przed koncertem wnieśli soleczniccy harcerze, a 5 tys. 201,97 euro stanowiły datki złożone bezpośrednio w czasie imprezy. Do tego będą doliczone wpłaty z przelewów bankowych.

Niżej jest podane konto bankowe, na które można zrobić przelew i być częścią tej akcji. Serdecznie dziękujemy i liczymy na Waszą pomoc!

Nazwa odbiorcy/Gavėjo pavadinimas: Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas
Tytuł zobowiązania/Paskirtis: Vaikų skyrius, "Drzewo Nadziei"
konto w euro: LT232140030002856368
konto w dolarach: LT 392140030002856371
konto w złotówkach: LT762140030002856384

Osoby mieszkające w Polsce mogą wesprzeć hospicjum poprzez Fundację Aniołów Miłosierdzia. Przelewy bezpośrednie przez DOTPAY:
http://www.aniolowie.org/wesprzyj.html

Realizację transmisji na żywo zapewnił portal wilnoteka.lt

Kolęda z Wilna
Kolęda z Wilna

“PAMIĘĆ”
Dyskusja nt. polityki pamięci oraz wadliwych kodów pamięci

Polityka historyczna i polityka pamięci pełnią bardzo ważną rolę w debacie publicznej każdego narodu, także Polaków i Litwinów. Coraz częściej jednak w dyskusji, mediach, publikacjach naukowych pojawiają się tzw. „wadliwe kody pamięci”, czyli zniekształcenie bądź zafałszowanie pamięci o międzynarodowych zbrodniach. Bardzo często winy sprawców przypisywane są ofiarom zbrodni, rozmywając odpowiedzialność. Wadliwe kody nie pozwalają młodym pokoleniom na sformowanie właściwych postaw wobec przeszłości oraz wobec wydarzeń teraźniejszych.

Panel dyskusyjny wokół książki „Defective codes of memories” ma na celu dokładniejsze poznanie tego zjawiska w zakresie prawnym, socjologicznym, językowym, psychologicznym oraz sformułowanie wniosków, jak dbać o pamięć historyczną w skali międzynarodowej, a przez to jak przyczyniać się do wzmocnienia podstaw pokojowego współżycia narodów. Jak mówić o trudnych momentach w historii narodów? Jak rzeczowo rozmawiać o odpowiedzialności za zbrodnie historyczne?

W spotkaniu udział weźmie, m.in. prof. Artur Nowak-Far, główny redaktor naukowy książki, były wiceminister spraw zagranicznych RP, prof. Šarūnas Liekis, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Ronaldas Račinskas, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Komisji Oceny Zbrodni Okupacyjnych Reżimów Nazistowskiego i Sowieckiego na Litwie, Vytautas Toleikis, nauczyciel, dr Aurimas Švedas, historyk z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie poprowadzi Donatas Puslys, redaktor naczelny portalu bernardinai.lt.

Z książką (w jęz. angielskim) można zapoznać się tutaj

Dyskusja odbędzie się 30 listopada, godz. 18.00,
Fundusz Otwartej Litwy (ul. Didžioji 5, Wilno)

Spotkanie odbędzie się w jęz. polskim i litewskim z tłumaczeniem symultanicznym. Wstęp wolny.

Organizatorzy:
Instytut Polski w Wilnie, Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Witolda Wielkiego;

Partnerzy:
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Międzynarodowa Komisja Oceny Zbrodni Okupacyjnych Reżimów Nazistowskiego i Sowieckiego na Litwie, Fundusz Otwartej Litwy.

Retrospektywa filmów Andrzeja Wajdy w Wilnie i Kownie

9 października br. zmarł Andrzej Wajda, jeden z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich reżyserów, scenarzystów, scenografów, twórca polskiej szkoły filmowej. W celu upamiętnienia tej wybitnej postaci polskiej kultury, Instytut Polski w Wilnie wraz z partnerami – Instytutem Adama Mickiewicza, kinem Skalvija w Wilnie oraz kinem Romuva w Kownie organizuje retrospektywę filmów reżysera na Litwie.

Andrzej Wajda urodził się w 1926 roku w Suwałkach. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, potem kontynuował naukę w Łódzkiej Szkole Filmowej. W jego filmografii znajdziemy ponad pięćdziesiąt filmów i mnóstwo międzynarodowych nagród i wyróżnień. Wśród najgłośniejszych jego dzieł znajdziemy, m.in. nagrodzony specjalną nagrodą na Festiwalu w Cannes „Kanał” (1957), „Popiół i diament” (1958), nagrodzony Złotą Palmą „Człowiek z żelaza” (1981) oraz film „Katyń” (2007), który otrzymał ponad dziesięć nagród filmowych. W 2000 roku reżyser otrzymał Oscara za całokształt twórczości. Ostatni filmy Wajdy, „Powidoki” (2016) poświęcony jest malarzowi Władysławowi Strzemińskiemu. Litewska premiera filmu odbyła się na początku listopada podczas festiwalu Scanorama.

W programie retrospektywy znalazło się aż sześć filmów Andrzeja Wajdy, które nie są szeroko znane litewskiej publiczności: „Popiół i diament” (1958), „Wszystko na sprzedaż" (1969), „Ziemia obiecana" (1975), „Człowiek z marmuru" (1976), „Panny z Wilka" (1979) i „Dyrygent" (1980).

Retrospektywa odbędzie się w dniach 7-11 grudnia 2016 roku w Wilnie (w kinie Skalvija) oraz w Kownie (w sali kinowej Muzeum Zoologicznego Tadasa Ivanauskasa w Kownie, będącej tymczasową siedzibą kina „Romuva”).

Filmy w języku polskim z napisami w języku angielskim i litewskim.

Organizatorzy:
Instytut Polski w Wilnie,
Instytut Adama Mickiewicza/Culture.pl,
kino Skalvija w Wilnie,
kino Romuva w Kownie

Zarząd Fundacji „Dom Kultury Polskiej w Nowych Święcianach” ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Domu Kultury Polskiej w Nowych Święcianach na Litwie
adres: ul. Święciańska 48, Nowe Święciany, rejon święciański.
Pisemne zgłoszenie kandydatów należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, LT-03202 Vilnius, Lietuva lub złożyć osobiście w sekretariacie Domu Kultury Polskiej w Wilnie, pok. 203, w godz. 9-16 pod ww. adresem w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Domu Kultury Polskiej w Nowych Święcianach na Litwie”.
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 15 grudnia 2016r., godz. 16.00.
Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Warunkiem koniecznym dla kandydata jest:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym preferowany co najmniej dwuletni staż na stanowiskach kierowniczych.
3. Korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys z opisem pracy zawodowej w tym szczegółowy opis za okres nieprzekraczający ostatnich 10 lat.
3. Oryginał lub odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Oryginały lub odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
5. Oryginały lub odpisy lub kopie świadectw pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony.
6. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności - dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
9. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej dwuletniego (jeżeli kandydat takie posiada) na stanowiskach kierowniczych
10. Przedstawioną przez kandydata w formie pisemnej, od 3 do 5 stron maszynopisu koncepcję funkcjonowania Domu Kultury Polskiej w Nowych Święcianach oraz propozycję działań Dyrektora Domu Kultury Polskiej w Nowych Świecianach w aspekcie całokształtu działalności na lata 2017 – 2020 i jego rozwoju.
11. Informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem - nr telefonu lub adres poczty elektronicznej.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Zarządowi Fundacji „Dom Kultury Polskiej w Nowych Święcianach” dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
Odpisy lub kopie dokumentów, o których mowa w punktach 3, 4, 5 mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany będzie przedstawić Zarządowi Fundacji „Dom Kultury Polskiej w Nowych Święcianach” oryginały lub urzędowe odpisy poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi najpóźniej w terminie 21 dni od daty upływu terminu na składanie aplikacji na stanowisko Dyrektora Domu Kultury Polskiej w Nowych Święcianach.
Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, która będzie prowadzona przy osobistym udziale kandydatów, kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Dopuszcza się przesunięcie terminu rozpoczęcia rozmów oraz ich kontynuowanie w dniach następnych.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:
1. wiedza o zakresie działalności jednostek kultury i spółek prawa handlowego,
2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3. przedstawiona koncepcja funkcjonowania Domu Kultury Polskiej w Nowych Święcianach
4. zdolności menedżerskie kandydata w aspekcie jego dotychczasowych osiągnięć zawodowych.
5. ogólna wiedza o tradycjach i kulturze polskiej
Zarząd Fundacji „Dom Kultury Polskiej w Nowych Święcianach” może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Po zakończeniu postępowania Zarząd Fundacji niezwłocznie poinformuje kandydatów o wyniku postępowania w zakresie dotyczącym kandydata.

Source
Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
pl.delfi.lt
Comment Show discussion (102)