Ener­ge­ti­kos mi­nis­trui Ro­kui Ma­siu­liui pavyko iš an­tro kar­to įti­ki­nti Sei­mą svars­ty­ti Vy­riau­sy­bės siū­lo­mą nau­ją Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo iš­lai­ky­mo tvar­ką. Už šį pasiūlymą balsavo 76 Seimo nariai.
Ramūnas Burokas
© Asmeninio archyvo nuotr.

Įsta­ty­mo pa­tai­so­mis siū­lo­ma to­bu­lin­ti gam­ti­nių du­jų tie­ki­mo sau­gu­mo fi­nan­sa­vi­mą, įve­dant va­di­na­mą­ pa­jė­gu­mų mo­de­lį. Taip pat siū­lo­ma pa­jė­gu­mų de­da­mą­ją nu­sta­ty­ti pa­gal pa­čių du­jų pir­kė­jų dek­la­ruo­tą po­rei­kį.

Atrodytų, jog suprasta šių pataisų svarba šalies ekonomikai ir energetiniam saugumui. Tačiau, dar net nepradėjus šių pataisų svarstyti Seime, viešoje erdvėje (dienraščiuose, portaluose, TV: „Lietuva tiesiogiai“ bei „Sąmokslo teorija“) jau pilna baimių, nuogąstavimų, tikrų ir menamų. Kalbama apie „katilinių vamzdžių“ pjaustymą, „vamzdžio į Karaliaučių“ didesnį apmokestinimą, šilumos kainų didėjimą, šilumos gamintojų žlugdymą, grįžimą prie mazuto, SGD terminalo brangumą ir reikalingumą (iki jo „užšaldymo“), norą pasipelnyti iš vartotojų ir t. t. Ir tai nepaisant to, jog į daugelį klausimų, pristatydamas pataisas Seime, atsakė energetikos ministras.

Pamėginau ir aš susidėlioti lyg ir jau kitų išsakytus klausimus ir atsakymus.

Per nepilnus terminalo darbo metus, kuomet mes sparčiais tempais pastatėme ir paleidome SGD terminalą, situacija pasaulio energetikos rinkoje bei Lietuvos energetikos ūkyje sulaukė esminių pokyčių. Smarkiai krito energijos žaliavų (nafta, skalūninės dujos) kaina. Dėl pigesnio biokuro plėtros šilumos gamyboje biokuro rinkos susiformavimo, taip pat plačiai vykdomos daugiabučių namų renovacijos (tai irgi taupo šilumą), atsisakomos nekonkurencingos kvotinės elektros energijos gamybos dujų poreikis šalyje sparčiai mažėja.

SGD terminalas užtikrina mūsų energetinį saugumą – apsaugo nuo neprognozuojamų dominuojančio gamtinių dujų tiekėjo veiksmų ir derybinius svertus, ką pripažįsta didžioji dauguma energetikos ekspertų. Taigi, mes turime kitokią situaciją nei tuomet, kai buvo pasirašomos sutartis su laivų statytojais bei dujų tiekėjais.

Kol ter­mi­na­las buvo ne­iš­mė­gin­tas, o dar ne­pra­ėjo nė me­tai, kai jis dir­ba, bu­vo la­bai sun­ku at­spė­ti at­ei­tį, kaip veiks slė­gi­niai in­dai, koks bus du­jų nu­ga­ra­vi­mas, ir t. t. Rei­kia įver­tin­ti ir tai, kad šis objektas yra pir­ma­sis šiau­riau­siai pa­sta­ty­tas to­kio po­bū­džio ter­mi­na­las pa­sau­ly­je. Tai­gi dau­gy­bė pa­ra­met­rų ir in­for­ma­ci­jos sto­ka, staigūs pokyčiai šalies energetikos ūkyje ne­lei­do energetikos ministerijai tiksliai prog­no­zuo­ti ir atnaujinti Energetikos strategijos.

Akivaizdu, kad iki šiol galiojęs SGD terminalo išlaikymo modelis jau paseno ir kai kuriais atvejais net tapo eksporto ir ekonomikos stabdžiu. Todėl LR ministrų kabinetas, kuris patvirtino Suskystintųjų gamtinių dujų įstatymo pataisas ir teikia SGD terminalo įstatymo pakeitimą, pasiūlė naują gamtinių dujų pajėgumų modelį.

Jo svarstymo atspirties taškas yra faktas – šiandien turime tokį SGD terminalą, kokį turime, o pasirašyta dujų tiekimo sutartis yra tokia, kokia yra.

Savaime suprantama, jog kiekvienas saugumas turi savo kainą. Mes nesipiktiname, kuomet iš mokesčių mokėtojų pinigų yra perkamos haubicos, šarvuotos mašinos (nors jos dabar ir nešaudo, gal ir niekada nedalyvaus mūšyje), nes suprantame, jog tai mokestis už mūsų visų saugumą. Tas pats ir su SGD terminalo išlaikymu bei SGD terminalo įstatymo pakeitimų esme.

Du­jų var­to­ji­mo ma­žė­ji­mo ten­den­ci­jo­s ke­lia ri­zi­ką tva­riam esa­mos du­jų sis­te­mos funk­cio­na­vi­mui ir le­mia di­dė­jan­čias du­jų in­fra­struk­tū­ros eks­plo­a­ta­vi­mo bei du­jų tie­ki­mo sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo są­nau­das du­jų var­to­to­jams ir du­jų sis­te­mos nau­do­to­jams. Pa­grin­di­nis įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo tiks­las yra su­kur­ti tva­rią il­ga­lai­kę sis­te­mą, ku­ri su­ba­lan­suo­tų, pir­ma, nau­dą, gau­na­mą iš tie­ki­mo sau­gu­mą už­tik­ri­nan­čios du­jų sis­te­mos, an­tra, po­rei­kį pro­por­cin­gai pri­si­dė­ti prie to­kios sis­te­mos eks­plo­a­ta­vi­mo są­nau­dų, kaip mūsų energetinio saugumo garanto.

Pa­gal Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos siū­lomą įstatymo pakeitimą, pa­jė­gu­mų de­da­mo­ji di­die­siems var­to­to­jams pri­klau­sy­tų nuo jų pa­čių dek­la­ruo­to du­jų sis­te­mos pa­jė­gu­mo po­rei­kio. O tai reiš­kia, kad pa­tys var­to­to­jai spręs, ko­kio du­jų sis­te­mos pa­jė­gu­mo rei­kia jų veik­lai už­ti­krin­ti. Tos įmo­nės, ku­rios ki­tą­met vi­sai ne­nau­dos du­jų, ne­tu­rės mo­kė­ti ir pa­jė­gu­mų de­da­mo­sios. Šis va­rian­tas ypač pa­lan­kus pa­sta­ruo­ju me­tu prie bio­ku­ro pe­rė­ju­siems ši­lu­mos tie­kė­jams. Jei jų du­jų var­to­ji­mas su­ma­žė­jo, to­kie ši­lu­mos tie­kė­jai ati­tin­ka­mai dek­la­ruos ma­žes­nį pa­jė­gu­mo po­rei­kį, to­dėl ir jų iš­lai­dos bus ma­žes­nė. Pa­kei­tus mo­de­lį, pa­jė­gu­mų de­da­mo­ji pri­klau­sy­tų ne nuo su­var­to­to du­jų kie­kio, o nuo mak­si­ma­laus du­jų po­rei­kio. Ir nie­kas ne­bū­tų ver­čia­mas su­si­mo­kė­ti už pa­jė­gu­mą, ku­rio var­to­to­jui ne­rei­kia.

Bu­vo ne­ma­žai nuo­gąs­ta­vi­mų, kad dėl šio mo­de­lio tiems mies­tams ir mies­te­liams, ku­rie daugiausia nau­do­ja bio­ku­rą, ga­lė­tų reikš­min­gai iš­aug­ti ši­lu­mos kai­na. Toms ma­žoms sa­vi­val­dy­bėms, kurios no­ri nau­do­ti tik bio­ku­rą, tas mo­kes­tis ne­bus už­dė­tas. Pa­gal nau­ją skai­čia­vi­mą ab­so­liu­čiai dau­gu­mai mies­tų, net ir tų, ku­rie nau­do­ja bio­ku­rą, šis mo­de­lis tu­rė­tų dary­ti tei­gia­mą įta­ką.

Kažkodėl diskusijose apie naują modelį dažnai minimi ke­tu­ris mies­tai (Ute­na, Šal­či­nin­kai, Ak­me­nė, Ša­kiai), kur maž­daug apie 1, 2 %, mak­si­ma­liai Ša­kiuo­se 4 % dėl šio mo­de­lio ši­lu­ma ga­lė­tų pa­brang­ti.

Tačiau užmirštama, jog tokiuose miestuose kaip Vil­nius, Kau­nas, Klai­pė­da, Birš­to­nas, Šiau­liai, Rad­vi­liš­kis, Kai­šia­do­rys, Elek­trė­nai, Pa­kruo­jis, Kre­tin­ga, Anykš­čiai, Jo­niš­kis, Šven­čio­nys, Uk­mer­gė, Jo­na­va, Pa­ne­vė­žys, Vi­sa­gi­nas, Ne­men­či­nė ir ke­liuo­se ki­tuo­se ši­lu­mos kai­nos kri­ti­mas, ma­žė­ji­mas bū­tų nuo 1 % iki 15 %. Ir tai yra labai svarbu.

Teigiamo rezultato daugeliui vartotojų pavyks pasiekti ir dėl to, kad į pajėgumų modelį bus įtraukta Lietuvos elektrinė Elektrėnuose, kuri padengs reikšmingą gamtinių dujų tiekimo saugumo sąnaudų dalį, rezervuodama didžiausius gamtinius dujų pajėgumus.

Ti­ki­ma­si, kad nau­ja­sis SGD iš­lai­ky­mo mo­de­lis bus nau­din­gas ener­gi­jos ga­min­to­jams bei di­džiau­siam du­jų var­to­to­jui ša­ly­je, strateginei įmonei – Jo­na­vos azo­to trą­šų ir che­mi­jos pro­duk­tų ga­myk­lai „A­che­ma“. Jos iš­lai­dos už du­jų tie­ki­mo sau­gu­mą bus ma­žes­nės ne­gu da­bar, todėl didėtų jos eksporto galimybės.

Bui­ti­niams var­to­to­jams du­jų kai­nos dėl pa­jė­gu­mų mo­de­lio įve­di­mo ne­si­keis­tų. Pa­tvir­ti­nus pa­jė­gu­mų mo­de­lį, ši­lu­mos tie­kė­jai SGD dujas pirk­tų Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos (VKEKK) nu­sta­ty­ta prog­no­zuo­ja­ma rin­kos kai­na. Tai ma­žin­tų ši­lu­mos tie­kė­jų iš­lai­das. Ati­tin­ka­mai ma­žė­tų sąs­kai­tos už šil­dy­mą.

Ir dar vienas argumentas – už. 2016–2017 m. ar­tė­ja de­ry­bos su „Gaz­pro­m“ dėl naujos dujų tiekimo sutarties.

To­dėl šio mo­de­lio įtvir­ti­ni­mas su­stip­rin­tų mū­sų po­zi­ci­ją, derantis su „Gaz­pro­mu“ ar su su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų tie­kė­jais. Todėl aš naujam pa­jė­gu­mų de­da­mo­sios modeliui bei SGD terminalo įstatymo pakeitimams pritariu.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Kuodis: išsigelbėjimas – dar ilgiau dirbti iki pensijos (219)

Išsigelbėjimas senstančiai Europai yra pensinio amžiaus didinimas. Taip LRT.lt sako ekonomistas...

Kodėl nepasisekė Dargužaitei: kalbama apie dvi priežastis (148)

Penktadienį apie pasitraukimą iš Vyriausybės kanceliarijos paskelbusi M. Dargužaitė kanclere...

Feisbuke – pasipiktinimas: taip atrodo dvimečio pusryčiai ligoninėje papildyta (61)

Pasidalinusi, kaip atrodo dvimečio pusryčiai Alytaus ligoninėje, mama pašiurpino feisbuką –...

Birutė Vėsaitė save atrado Vietname (46)

Už Seimo durų likusi buvusi ūkio ministrė socialdemokratė Birutė Vėsaitė save atrado...

„Žalgiris“ varžovų akimis: disciplinuoti autsaideriai, nužudantys vienu puolimo elementu (1)

Kauno „Žalgiris“ ketvirtadienį po atkaklios kovos namuose 91:83 palaužė Stambulo „Anadolu...

Povandeninio laivo tragedija: išsipildė baisiausios artimųjų baimės (72)

Argentinos karinės jūrų pajėgos ketvirtadienį patvirtino, kad neįprastas triukšmas, pasigirdęs...

Paaiškėjo iniciatyvos „Misija Laplandija“ laimėtojai: išdalyti specialūs prizai ir paaiškėjo, kas keliaus pas Kalėdų Senelį

Penktadienio popietę DELFI redakcijoje viešėjęs iniciatyvos „ Už saugią Lietuvą “...

Vairuotojus sugluminęs klausimas: tik nefilmuokite, nes nubaus (11)

Jei gyvenate didmiestyje, spūstys neišvengiamos. Kelionė automobiliu į vaikų darželį, mokyklą...

Apklausė Lenkijoje ir Latvijoje perkančius lietuvius: nustebino vienas skirtumas (509)

Kai net oficiali statistika Lietuvoje rodo sparčiausią kainų didėjimą visoje ES, nenuostabu, kad...

61-erių Melas Gibsonas kino ekranuose ir gatvėje skiriasi kaip diena ir naktis: ar jį atpažintumėt? (1)

Kino ekranuose jis gražuolis širdžių ėdikas, tačiau išjungus filmavimo kameras 61-erių Melas...