aA
Nuo tada, kai XX a. antroje pusėje moters teisės tapo žmogaus teisių dalimi, kai tarptautinėmis konvencijomis ir įstatymais imtos stabdyti visos moters diskriminacijos formos, pradėtos diegti lyčių lygios galimybės, moters teisių aptarimas pasipildė naujais aspektais.
Marija Aušrinė Pavilionienė
Marija Aušrinė Pavilionienė
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

Pradėta tirti šiuolaikinės visuomenės vienišų motinų, moterų, nukentėjusių nuo smurto, socialinės atskirties, karinių konfliktų, klimato kaitos, pabėgėlių, kalinių, neįgaliųjų, pagyvenusių moterų, našlių, etninių grupių moterų padėtis. Tarptautinėje erdvėje pripažintos lytinės ir reprodukcinės teisės.

Lietuvoje, minint Tarptautinę moters dieną ir artėjant Seimo rinkimams, atgijo diskusijos apie moterų vaidmenį Seime, apie moterų solidarumą balsuojant už moteris rinkimų metu, apie moterų kvotas politinėse partijose, valstybę atstovaujančiuose postuose, apie moteris vadoves valstybiniame ir privačiame sektoriuose.

Europos Sąjungoje ir Lietuvoje vis dar egzistuojant lyčių nelygybei privačiame ir visuomeniniame gyvenime, pirmumo teisės suteikimas vienai ar kitai lyčiai arba pozityvi diskriminacija yra reikalinga, nes pozityvia diskriminacija visuomenėje kuriama lyčių pusiausvyra. Moterų solidarumas šalinant moterų diskriminaciją, spartinant moterų įgalinimo procesus, didinant moterų skaičių valstybės valdyme ir atstovaujant valstybę, yra būtinas. Tačiau skatinant moterų solidarumą nederėtų pamiršti, kad ne visos moterys suvokia ir remia moters teises ir laisves. Ne visos moterys drįsta neigti lyčių ir lytiškumo stereotipus, ginti moters pasirinkimo ir apsisprendimo teisę, moters asmenybės raišką. Todėl moterų švietimas, moterų kaip unikalių asmenybių savivokos skatinimas turėtų būti pastovus elementas programų, kurios rengtų moteris politinei veiklai.

Moterys valdžioje ne visuomet reiškia moterų paramą moterims, pritarimą moterų pažangai, lyčių darnai ir solidarumui. Moterys valdžioje gali ginti ir patriarchalinę, stereotipinę lyčių pasaulėžiūrą, kuri yra kliūtis lyčių pusiausvyros kūrimui visuomenėje. Gabios profesionalės ne visuomet pasisako už moters teises ar lygias lyčių galimybes. Todėl, aptariant konkrečių moterų atėjimą į politiką ir vykdomąją valdžią, reikėtų aptarti ir jų pasaulėžiūrą. Kai į politiką žengia moterys, reiškiančios konservatyvias pažiūras, atsiliekame nuo Europos Sąjungos lygių galimybių politikos. Todėl Lietuvos politikoje reikia tokių moterų, kurios savo veikla spartintų tobulesnius visuomeninius santykius, piliečių, lyčių ir socialinių grupių lygybę.

Žmogaus gyvenimas yra visuma. Moters gyvenimas taip pat yra visuma, tačiau iki šiol vyresnių moterų, ypač vienišų moterų, našlių gyvenimas yra tarsi atskiriamas nuo moters jaunystės ir brandos amžiaus. Šiuolaikinėje visuomenėje vyresnių ir vienišų moterų ( kaip ir vyrų) gyvenimas nėra ištirtas. Todėl jis gali tapti nauja mokslo tyrimų sritimi, kuri atvertų plačias galimybes naujos socialinės politikos formavimui.

Pagyvenusių žmonių problemos tampa vis reikšmingesnės demografinės krizės periodu. Jos jau įvardintos svarbiuose dokumentuose. Tai - 1982 m. Vienos tarptautinių veiksmų planas dėl senėjimo, 1991 m. JT rezoliucija „Jungtinių tautų principai dėl pagyvenusių žmonių“. Tai - 2002 m. JT Madrido tarptautinių veiksmų planas dėl senėjimo, Europos komisijos ir Europos parlamento veikla rengiantis skelbti 2012 metus Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais.

2012 metai jau prasidėjo. Kaip atrodo Lietuvos moterys Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais? 2011 m. pradžioje Lietuvoje buvo 53,5 proc. moterų ir 46,5 proc. vyrų. Moterų gyvenimo trukmė buvo 78,8 metai, vyrų – 68 metai. Vienišos moterys - netekėjusios, išsituokusios, našlės sudarė 54 proc. Iš jų – 14, 3 proc. sudarė našlės ir 2,6 proc. - našliai. 2011 m. rugpjūčio mėn. duomenimis valstybinę socialinio draudimo vidutinę našlių pensiją - 72, 07 Lt - gavo 227301 žmogus. Nukentėjusių asmenų našlių vidutinę pensiją – 62,66 Lt – gavo 22406 žmonės. Valstybinę I –ojo laipsnio našlių vidutinę pensiją – 143,67 Lt – gavo 371 žmogus, o II-ojo laipsnio našlių vidutinę pensiją – 73, 05 Lt – 90 žmonių. Ar nurodytų dydžių našlių pensijos gali užpildyti asmenų gyvenimą netekus sutuoktinio ar partnerio? Ar nurodytų dydžių našlių pensijos gali padėti žmonėms materialiai ir dvasiškai išlikti ? Ar nurodytos mažos pinigų sumos, mokomos našliams, nežemina žmogaus orumo, ar jos gali kompensuoti prarasto žmogaus asmenybę?

Iki šiol vyresnius žmones apibūdindavome kaip senatvės pensijos, socialinės paramos, socialinių lengvatų, socialinės globos gavėjus. Žinome, kad senjorai buriasi įvairioms visuomeninėms iniciatyvoms. Kad pensinis amžius yra vėlinamas ir 2026 m. abiem lytims išėjimo į pensija riba taps 65 metai.

Tačiau mažai esame informuoti apie esmę naujai priimtų europinių dokumentų, kurių viena pagrindinių idėjų - ES valstybių planai sudaryti sąlygas vyresniems žmonėms aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, sukurti jiems persikvalifikavimo ir mokymosi galimybes, skatinti vyresniąją kartą dalintis patirtimi su jaunesnėmis kartomis, kurti plačias galimybes vyresnių žmonių, nepriklausomai nuo lyties, rasės, kilmės, negalios, amžiaus kūrybiškumui skleistis.

Senėjimas, kaip vaikystė, paauglystė, jaunystė, motinystė, tėvystė, iš privataus tampa valstybiniu reiškiniu. Ekonomiškai nuostolinga ir teisiškai bei moraliai neteisinga į užribį stumti vidutinio ar vyresnio amžiaus žmones, kurių kūrybiškumas gali būti panaudotas visuomenės gerovei kurti. Šiandien visame pasaulyje jau pripažįstama, kad moterų kūrybiškumas iki šiol yra nepanaudojamas visuomenės pažangai kurti. Todėl demografinės krizės akivaizdoje būtina, kaip teigiama Madrido veiksmų plane, senėjimą integruoti į socialinius, ekonominius, žmogaus teisių plėtros tinklus, „patirtį jungti prie patirties“.

Madrido veiksmų plane pabrėžiamos skirtingo amžiaus individų žmogaus teisės aktyviai dalyvauti visuomenėje, nes visi skirtingo amžiaus žmonės yra valstybės piliečiai, kuriems garantuojamos jų teisės. Madrido veiksmų plane akcentuojama, jog reikia kurti senėjimo strategiją, senėjimo problemą įterpti į visų ministerijų programas tam, kad mažėtų priešprieša tarp vyresnio ir jaunesnio amžiaus žmonių; kad būtų laužomi vyresnio, seno žmogaus stereotipai šeimoje ir visuomenėje; kad būtų ieškoma būdų kaip gerinti kartų savitarpio supratimą; kad būtų atliekami statistiniai, moksliniai senėjimo tyrimai.

Pozityvaus senėjimo strategijoje pažymimos vyresniems žmonėms svarbios problemos – teigiamo požiūrio į vyresnius žmones formavimas; pajamos, užtikrinančios saugią senatvę; prieinamos ir įperkamos sveikatos apsaugos paslaugos; tinkamos ir saugios gyvenimo sąlygos; prieinamos ir įperkamos transporto ir kultūros paslaugos; lanksčios vyresnių žmonių įdarbinimo sąlygos bei persikvalifikavimo ir mokymosi visą gyvenimą galimybės.

Lietuvoje beveik neištirtas vyresnio amžiaus moterų likimas. Ypač našlių, likusiųjų gyventi ( angl. survivors).

Ką reiškia moteriai „likti gyventi“ materialia, fizine, psichologine, lytine, kultūrine prasme? Ką reiškia „likti gyventi“ po sutuoktinio ar partnerio mirties ir formuoti naują asmens tapatybę? Ar tai reiškia atsiriboti nuo nacionalinių našlystės papročių ir tradicijų ar nuolankiai prie jų pritapti? Ar Lietuvoje veikia pagyvenusių ir vienišų žmonių psichologinės konsultacijos centrai? Ar tik garsiai skelbiamos vienkartinės įvairių paslaugų akcijos, skirtos senjorams, rodančios proginę valstybės pagarbą pagyvenusiems piliečiams.

Šiuolaikinėje visuomenėje išlaisvėjusios moterys jau drįsta griauti patriarchalines lyčių tradicijas. Moterys išmoko kurti ir saugoti asmeninį gyvenimą, pradėti gyvenimą iš naujo po nesėkmių ar netekčių. Išmoko džiaugtis savo asmenine kūrybine sklaida ir aktyviu visuomeniniu gyvenimu. Skirtingų likimų našlės, tos likusios gyventi, ėmė mokytis naujai suvokti gyvenimo ir bendravimo su žmonėmis vertę.

Gyvenimas yra vienas. Žmogaus gyvenimas yra visuma. Todėl tradicinės visuomenės svarstyklėmis sverti, kuri žmogaus gyvenimo dalis yra vertesnė, nėra teisinga. Pagyvenusių žmonių stereotipai Lietuvos visuomenėje dar nėra griaunami. Vyrauja atstumiantys pagyvenusių žmonių įvaizdžiai -„pensininkai“, „išlaikytiniai“ , „senoliai“, „ligoti“, „nereikalingi“ žmonės. Beveik nekalbama apie tai, kad vyresniems žmonėms veriasi naujos savikūros ir saviraiškos galimybės. Kad politikai ir visuomeninės organizacijos turėtų padėti vyresniems žmonėms tas galimybes kurti ir jomis naudotis.

Minint Tarptautinę moters dieną, tikriausiai nereikėtų Lietuvos moterų gyvenimo skirstyti į amžiaus atkarpas, nes moterys yra moterys nepriklausomai nuo amžiaus. Nes kiekviena gyvenimo atkarpa yra savitai graži ir prasminga. Tačiau moterims, esančioms politikoje ir ketinančioms eiti į politiką, reikia suvokti, kad moterų senatvė kaip žmogaus gyvenimo visumos dalis dar nėra plačiai ištirta ir įstatymų visapusiškai apsaugota. Moterų kaip ir vyrų senatvė tikrai verta mokslininkų ir rašytojų dėmesio, nes ji gali būti įdomi, kūrybiška ir išradinga.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Kas kitiems atrodo neįmanoma, čia jau virto realybe: šalis, kur galioja griežčiausios pasaulyje taisyklės dėl skiepų (65)

Prie įėjimo į kiekvieną prekybos centrą Saudo Arabijos sostinėje stovi apsaugos darbuotojas,...

Nemalonios žinios kavos mėgėjams: netrukus Lietuvoje ji gerokai pabrangs, jos gali ir pritrūkti (46)

Pastaruoju metu kavos kainos pasaulyje itin išaugo. Prie to prisidėjo siaučiančios stichijos...

Vaidas Mikaitis | D+

Šalyje, kurioje vakar neegzistavo koronavirusas, šiandien neegzistuoja nepaskiepytieji (2)

Ne paslaptis, jog su savo broliu, Pravalturo direktoriumi Vytautu, kelionėse esame šalių rinkėjai....

Kaulinius skausmus dažnas nurašo radikulitui: iš tiesų tai gali būti pažengusi onkologinė liga (28)

„Daktare, man tikriausiai radikulitas“, – sako vyrai savo gydytojams, užklupus kaulų...

Pirmi įvartį įmušę lietuviai vėliau praleido šešis ir liko toli nuo atkrintamųjų (102)

Šeštadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiose paskutinėse FIFA pasaulio salės...

Orų prognozė: šiaurys vėjas plukdys lietų ir šaltį

Sekmadienio naktį lietus įsisiautėjo Rytų Lietuvoje. Jis iš Aukštaitijos ir Dzūkijos nesitrauks...

Visą pasaulį nustebinusioje Naujojoje Zelandijoje gyvenanti lietuvė: koronaviruso valdymo strategija čia kitokia (243)

Naujojoje Zelandijoje gyvenanti Indrė Kleinaitė Žinių radijo laidoje „Dienos klausimas“...

Stulbinanti aprangos ateitis: sunku patikėti, kokiais drabužiais rengsimės jau netrukus – tekstilės pramonė žada revoliuciją (47)

Pagaminta iš perdirbtų, itin funkcionalių ar natūralių medžiagų tekstilė ir apranga ....

Pirmoji iš ES šalių įvedė visuotinį privalomą „Covid“ pasą: darbuotojams ir darbdaviams grės didžiulės baudos (658)

Italija reikalaus visų darbuotojų turėti galiojantį „Covid“ pasą: vyriausybė, vadovaujama...

„Zapad“ atskleidė – ne tik Rusija ir Baltarusija kariautų prieš NATO (714)

Pratybose „Zapad21“, kuriuose buvo treniruojama ir puolamoji operacija prieš NATO be Rusijos ir...