Architektūros skyriuje – verslininkai

Atliekant žurnalistinį tyrimą paaiškėjo, kad kai kurių šio skyriaus darbuotojų antrosios pusės glaudžiai susijusios su projektavimo ir statybų sektoriais.

Maža to, savivaldybės darbuotojų ir jų sutuoktinių įmonėms visai neblogai sekasi dalyvauti savivaldybės skelbiamuose viešųjų pirkimų konkursuose.

Delfi peržiūrėjo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai šio skyriaus darbuotojų pateiktas deklaracijas. Kai kurios neatnaujintos maždaug dešimtmetį, kai kuriose nepaminėtos antrų pusių darbovietės ar ryšiai su juridiniais asmenimis, o kai kurie darbuotojai, net ir einantys labai svarbias pareigas, deklaracijų iš viso nėra pateikę.

Prieš darbą savivaldybėje – sėkmingi pirkimai

Taigi pradėkime analizę. Tadas Jonauskis – Vilniaus miesto vyriausiojo architekto Mindaugo Pakalnio patarėjas. Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai interesų deklaracijos jis nėra pateikęs. Taigi visuomenė negali sužinoti apie jo ryšius su juridiniais asmenimis.

Vis dėlto pažvelgus į Registrų centro Juridinių asmenų registrą matyti, kad T. Jonauskis nėra tik valstybės tarnautojas. Kartu jis – verslininkas.

Nuo 2014 metų vadovauja mažajai bendrijai „Pupa – strateginė urbanistika“. Jis taip pat yra šios mažosios bendrijos steigėjas. Steigėjai buvo du – be T. Jonauskio, Registrų centre nurodyta ir Justina Muliuolytė. Šio juridinio asmens veikla apibūdinama taip: urbanistiniai projektai, strateginis planavimas, teritorijų planavimas, architektūra, viešosios erdvės ir kraštovaizdžio projektai bei tyrimai, miestų vystymo strategijų ir vizijų kūrimas, konsultacijos.

2021 metais juodu kartu su Džiugu Lukoševičiumi įsteigė VšĮ „Europan LT“. Registrų centrui nurodytos tokios veiklos kryptys: architektūros veikla, kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, posėdžių ir verslo renginių organizavimas, meninė kūryba, architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos.
Vilniaus miesto savivaldybė

Pažvelgus į cvpp.lt duomenis matyti, kad MB „Pupa – strateginė urbanistika“ 2020 m. lapkričio 17 dieną pasirašė viešųjų pirkimų sutartį už 10 648,00 Eur. Sutartis galiojo iki 2021 04 17. Savivaldybė už minėtą sumą nusipirko Šnipiškių rajono raidos galimybių įvertinimo paslaugą.

2018 05 10 ši įmonė sudarė sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojama įmone „Vilniaus planas“. Jos vertė – 6.776,00 Eur. Pagal cvpp.lt pateiktus duomenis, sutartis dar turėtų galioti iki šiol. Jos galiojimo pabaiga nurodyta 2021 06 10. Savivaldybės įmonė iš T. Jonauskio įmonės nusipirko Ukmergės gatvės Vilniuje vystymo perspektyvos ir viešųjų erdvių koncepcijos parengimo paslaugas.

Ta pati savivaldybės įmonė su T. Jonauskio įmone 2018 01 09 sudarė dar vieną sutartį už 12 039,50 Eur. Tąkart savivaldybės valdoma įmonė pirko Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo konsultacijų su visuomene ir rekomendacijų bendrojo plano sprendinių projekto korekcijoms parengti paslaugas.

Įdomu tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės inicijuoto Vokiečių gatvės rekonstravimo architektūrinės idėjos konkurse prizinę trečią vietą užėmė „Paralelių“ autoriai. Autorių grupę sudarė dviejų įmonių atstovai – MB „Pupa – strateginė urbanistika“, vadovaujama T. Jonauskio, ir UAB „3SET“. Jiems atiteko 4000 eurų piniginis prizas. Vertinimo komisijoje, be kelių kitų narių, buvo Vilniaus miesto vyriausiasis architektas M. Pakalnis ir vyresnioji patarėja Rūta Matonienė.

Delfi bandė ieškoti T. Jonauskio Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktos turto deklaracijos, tačiau jos rasti nepavyko.

Žurnalistai bandė susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto patarėju T. Jonauskiu, tačiau jis į klausimus neatsakė. Jei atsakys vėliau, tekstą papildysime.

Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Paulius Vaitekėnas teigė, kad Vyriausiojo architekto skyriuje T. Jonauskis patarėju dirba pagal darbo sutartį 0,5 etato. Darbą komandoje jis pradėjo nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio.

„Jis buvo pakviestas dirbti dėl sukauptos patirties ir turimų kompetencijų. Jokio interesų konflikto šioje situacijoje nėra, juolab kad kandidatas pradėjo darbą Vyriausiojo miesto architekto skyriuje jau įpusėjus Šnipiškių projektą“, – nurodė P. Vaitekėnas.

Delfi T. Jonauskio vadovams turėjo daugiau klausimų. Klausėme, ar savivaldybės vadovybei žinoma, kad T. Jonauskis yra privačios įmonės steigėjas ir vadovas. Taip pat klausėme, kaip savivaldybė užtikrina viešųjų pirkimų skaidrumą ir sąžiningumą, kai jie susiję su savivaldybės darbuotojų įmonėmis.

Be to, teiravomės, kaip užtikrinama, kad šio darbuotojo įmonės rengiami projektai fiziniams ir juridiniams asmenims prašant savivaldybės statybos leidimų nesulauktų papildomų protekcijų. Ar savivaldybės vadovai nemato rizikų, kai įmonės vadovas, kurio vadovaujama įmonė projektuoja statinius, pats dirba savivaldybės padalinyje, kuris išduoda statybos leidimus?

Vis dėlto į šiuos klausimus tąkart P. Vaitekėnas atsakymų neatsiuntė. Tik paprašytas patikslino, kad T. Jonauskis savivaldybėje dirba nuo 2020 gruodžio 1 dienos. Primename, kad savivaldybės skelbto viešųjų pirkimų konkurso sutartis buvo pasirašyta 2020 m. lapkričio 17 d., likus maždaug dviem savaitėms iki T. Jonauskio darbo pradžios savivaldybėje.

Privačios įmonės vadovė

Pažintį su Vilniaus miesto architekto skyriumi tęskime toliau. Vyr. architekto patarėja – Ramunė Baniulienė. Ji nuo 2020 metų spalio 27 dienos yra Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos valdybos narė. Registrų centro Juridinių asmenų registre nurodoma, kad R. Baniulienė nuo 2014 metų yra UAB „Terra firma LT“ direktorė. Taip pat ji yra buvusi šios įmonės akcininkė.

Minėtos įmonės internetinio puslapio kontaktuose savivaldybės vyr. architekto patarėja nurodoma kaip kraštovaizdžio architektė.

Įmonės veikla – kraštovaizdžio projektavimas, konsultacijos kraštovaizdžio klausimais.

Žurnalistai bandė surasti šios tarnautojos interesų deklaraciją, tačiau nesėkmingai.

Delfi kreipėsi į savivaldybės tarnautoją, tačiau ji atsisakė atsakyti į klausimus ir pasiūlė susisiekti su savivaldybės Viešųjų ryšių skyriumi, nors klausimai buvo susiję su jos darbu privačiame versle.

Patiksliname, kad 2021 05 20 d. iš teksto pašalinome informaciją, susijusią su R. Baniulienės turto deklaracija, nes galbūt ji galėjo būti susijusi su kitu fiziniu asmeniu tokiu pačiu vardu ir pavarde.

Turi privačią įmonę

Panagrinėkime dar vieną atvejį. Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistė Zita Kašubienė, Registrų centro duomenimis, yra Z. Kašubienės architektūros studijos „Architeka“ savininkė. Nurodyta tokia įmonės veiklos kryptis – architektūrinė ir inžinerinė veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos. Įmonė nėra pateikusi finansinių ataskaitų, todėl neįmanoma sužinoti, kaip jai sekasi vykdyti komercinę veiklą.

Savivaldybės internetiniame puslapyje nurodyta, kokias funkcijas ši specialistė vykdo: rengia teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, viešina su teritorijų planavimu susijusią informaciją ir dokumentus, organizuoja teritorijų planavimo komisijos darbo posėdžius.

Interesų deklaraciją ji paskutinį kartą yra atnaujinusi beveik prieš dešimtmetį – 2012 metais. Vis dėlto yra deklaravusi ryšį su savo įmone ir ten pat nurodė: „Įmonė niekada nėra sudariusi jokių sutarčių su savivaldybe.“ Kad ir kaip būtų, duomenys nėra atnaujinti beveik dešimt metų. Tarnautojos metinių turto deklaracijų rasti nepavyko.

Z. Kašubienei el. paštu pateikėme kelis klausimus. Domėjomės, kaip pavyksta suderinti darbą savivaldybėje ir privačioje įmonėje. Taip pat klausėme, „kaip pavyksta išvengti interesų konflikto, jeigu Jūsų įmonės privatūs klientai, su kuriais dirbate, kreipiasi į savivaldybės skyrių, kuriame Jūs dirbate, prašydami išduoti statybos leidimus?“

Be to, paprašėme suskaičiuoti, kiek tarnautojos įmonės klientų yra kreipęsi į miesto savivaldybę statybos leidimų. Savivaldybės darbuotoja į klausimus neatsakė.

Nedeklaruota įmonė

Žiūrėkime toliau. Miestovaizdžio poskyrio vedėja Vaiva Deveikienė, Registrų centro duomenimis, yra V. ir S. Deveikių individualios projektavimo, konsultavimo ir paslaugų įmonės savininkė. Taip pat, Registrų centro duomenimis, ji yra Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos valdybos narė.

Taip pat Registrų centre yra žyma, kad numatomas inicijuoti šios įmonės likvidavimas Registrų centro tvarkytojo iniciatyva. Ši žymą atsirado 2021 04 22 d.

Kad ir kaip būtų, interesų deklaracijoje tarnautoja nėra nurodžiusi ryšio su savo įmone. Be to, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos valdyboje ji buvo perrinkta 2020 m., tačiau deklaracijoje tai nėra nurodyta.

Delfi norėjo V. Deveikienei užduoti kelis klausimus apie jos darbą versle, tačiau ši pasiūlė informacijos teirautis savivaldybės Viešųjų ryšių skyriuje.

Kitas savivaldybės darbuotojas taip pat turi ryšių su verslu. Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vedėjas Benas Bučelis yra UAB Bučelių architektūros ir dizaino dirbtuvės akcininkas. Delfi bandė ieškoti šio savivaldybės darbuotojo turto deklaracijos, tačiau nesėkmingai. Į redakcijos nusiųstus klausimus savivaldybės tarnautojas neatsakė.

Projektavimo sąlygų poskyrio architektas Julijonas Bučelis taip pat turi savo įmonę – Individuali Bučelio Julijono projektavimo įmonė „BBB“.

Tiesa, Registrų centre šiuo metu jis nurodytas kaip įmonės likvidatorius. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos puslapyje jo interesų deklaracijos rasti nepavyko. Taip pat nepavyko rasti ir turto deklaracijos.

Gavęs Delfi klausimus jis pateikė labai trumpą atsakymą: „Mano įmonė jau 20 metų kaip nedirba – uždaryta.“
Mindaugas Pakalnis

Įmonė, kuriai padėjo, laimėjo savivaldybės pirkimo konkursą

Vilniaus vyr. architekto patarėjas Vytautas Lelys Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai yra pateikęs deklaraciją, kurioje nurodo savo ryšį su UAB „2L Architects“. Ir čia jis pateikė trumpą aprašymą: „Šiuo laikotarpiu turėjau individualios veiklos sutartį mažos apimties architektūriniam projektui Kauno miesto savivaldybėje ir Kauno rajono savivaldybėje.“ Deklaruoto ryšio pradžios data – 2020 03 01, pabaigos data – 2020–10–31.

UAB „2L Architects“ atstovas Paulius Latakas paaiškino, kokie ryšiai sieja šią įmonę ir Vilniaus miesto vyr. architekto patarėją.

„Mūsų įmonė vykdo projektus visoje Lietuvoje. Tam didžiąja dalimi pasitelkiame specialistų, kurie vykdo individualią veiklą. Vytautas yra architektas ir jis buvo pasamdytas vienam nedideliam reklamos pilono projektui įgyvendinti Kauno mieste praeitais metais. Su Vytautu, išskyrus tą projektą, neturim jokio kito darbo santykio“, – teigė P. Latakas.

Ir čia pat jis pridėjo, kad jo atstovaujama įmonė šiais metais su Vilniaus miesto savivaldybe sudarė vieną sutartį.

„Su Vilniaus miesto savivaldybe šiais metais buvo laimėtas vienas mažos vertės pirkimas (iki 10 K eurų) už architektūros paslaugas. Bendroje įmonės metinėje apyvartoje, kuri yra virš 1 mln. Eur, tai nesudaro nei 1 proc. ir nėra jokios sąsajos su minėtais žmonėmis. 99 proc. užsakymų – Lietuvos ir užsienio privačios įmonės“, – teigė įmonės atstovas.

Delfi patikrino informaciją cvpp.lt svetainėje ir čia matyti, kad 2021 m. sudaryto pirkimo suma kiek didesnė – 11 845,90 Eur.

Laimi šimtatūkstantinės vertės pirkimų konkursus

Na, o dabar pakalbėkime apie Vilniaus vyriausiojo miesto architekto skyriaus darbuotojų antrąsias puses. Kai kurių šio skyriaus darbuotojų antrosios pusės taip pat sukasi nekilnojamojo turto sektoriuje ir netgi laimi savivaldybės viešųjų pirkimų konkursus.

Miestovaizdžio poskyrio vyr. specialistės Ramunės Vitkauskienės interesų deklaracijoje nurodytas partneris Robertas Vaziemlauskas. Deklaruotas jo ryšys su UAB „Tec Infrastructure“.

Šios įmonės nurodyta tokia veikla: architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos, techninis tikrinimas ir analizė.

Vilniaus miesto savivaldybė 2020 metais su nurodyta įmone sudarė tris pirkimų sutartis. Jų vertės, cvpp.lt duomenimis, siekia 384 659,00 Eur, 457 089,60 Eur, 382 444,70 Eur.

Sudėjus pirkimų suma siekia daugiau nei milijoną eurų.

Tais pačiais metais su šia įmone sutarčių sudarė ir Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojama įmonė „Vilniaus planas“. Pirmosios vertė siekia 108 878,22 Eur, antrosios – 78 791,57 Eur.

Tarnautojos pateiktoje interesų deklaracijoje nėra nurodytos jos partnerio pareigos, todėl šios informacijos paprašėme įmonės „Tec Infrastructure“.

Jos atstovė Danguolė Kazlauskaitė atsakė į Delfi klausimus: „Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad gerb. Robertas Vaziemlauskas mūsų įmonėje užima techninės priežiūros vadovo pareigas. Taip pat informuojame, jog mūsų įmonė UAB „Tec Infrastructure“ šiuo metu neturi jokių sutartinių techninės priežiūros paslaugų teikimo įsipareigojimų Vilniaus miesto savivaldybei.“

Vis dėlto cvpp.lt svetainėje nurodyta, kad šios įmonės sutartinių įsipareigojimų galiojimo data kai kurių pirkimų dar nėra pasibaigusi. Pabaigos data nurodyta 2022 metų gruodis.

Tarnautojos turto deklaracijos rasti nepavyko. Į Delfi nusiųstus klausimus savivaldybės darbuotoja R. Vitkauskienė atsakė trumpai. „Kaip mane informavo, UAB „Tec Infrastructure“ jau atsakė į Jūsų klausimą“, – laiške redakcijai nurodė R. Vitkauskienė.

Beveik milijono vertės pirkimai

Kitos savivaldybės Projektavimo sąlygų poskyrio vyr. specialistės Ramunės Butvilienės sutuoktinis taip pat susijęs su verslu. Jos pateiktoje interesų deklaracijoje nurodyta, kad sutuoktinis dirba UAB „YIT Lietuva“. Pareigos neįvardytos. Įmonė savo svetainėje nurodo: „Mes užsiimame butų, verslo patalpų ir aplinkos plėtra ir statyba. Mūsų specializacija taip pat apima infrastruktūros statybos ir asfaltavimo darbus.“

„Yit Lietuvos“ atstovė Akvilė Varanauskienė nurodė, kad M. Butvila šioje įmonėje eina statybos inžinieriaus pareigas.

Cvpp.lt puslapyje nurodyta, kad ši įmonė su Vilniaus miesto savivaldybe 2020 m. yra sudariusi keturias viešųjų pirkimų sutartis. Kiekvienos jų vertė – daugiau nei 800 tūkst. eurų. Šios tarnautojos turto deklaracijos Delfi rasti nepavyko. Į nusiųstus klausimus atsakymų ji nepateikė.

Deklaracijoje nurodė ne viską

Projektų patikrinimo poskyrio vyr. specialistės Elytės Zarembienės sutuoktinis taip pat turi ryšių su verslu statybų sektoriuje.

Savivaldybė nurodo, kokia yra šios tarnautojos veiklos sritis: projektų inžinerinės dalies tikrinimas „Infostatyboje“, konsultavimas statybos projektų rengimo ir statybas leidžiančių dokumentų gavimo klausimais.

Ji savo interesų deklaracijoje yra nurodžiusi, kad sutuoktinis Eugenijus Zaremba turi ryšių su juridiniu asmeniu UAB „Veikmė“. Nurodoma, kad jis yra „vadovas ar jo pavaduotojas“. Ši įmonė užsiima statybų vykdymu – projektuoja ir stato daugiabučius namus, individualius namus ir stato biurus.

Tiesa, deklaraciją tarnautoja paskutinį kartą yra atnaujinusi 2012 metais. Patikrinus Registrų centro duomenis, matyti, kad E. Zaremba šiuo metu yra UAB „Veikmė“ direktorius ir valdybos narys.

Registrų centre nurodyta, kad E. Zaremba nuo 2019 metų yra ir Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos valdybos narys. Tačiau tai E. Zarembienės interesų deklaracijoje nenurodyta. Nenurodyta ir tai, kad E. Zaremba yra VšĮ Gulbinų gyvenamojo rajono plėtros fondo valdybos narys.

E. Zarembienės turto deklaracijos Delfi rasti nepavyko. Į Delfi nusiųstus klausimus E. Zarembienė neatsakė.

Statybų leidimų poskyrio vyr. specialistės Elonos Fišerienės sutuoktinis turi ryšių su UAB „Tiksli forma“. Taip ji nurodė savo 2012 metais pateiktoje interesų deklaracijoje. Kokias pareigas sutuoktinis ten eina, neįvardyta.

Vienas iš įmonės veiklos tikslų yra toks – bendrovė užsiima architektūros ir inžinerijos veikla, su tuo susijusiomis konsultacijomis.

Savivaldybės architektai negali statinių projektuoti savo mieste

Taigi, kaip paaiškėjo tikrinant informaciją, Vilniaus vyriausiojo miesto architekto skyriuje 7 darbuotojai yra susiję su privačiomis įmonėmis, 3 iš jų yra vyriausiojo architekto M. Pakalnio patarėjai. Dar 4 šio skyriaus darbuotojų partneriai taip pat susiję su statybų sektoriuje veikiančiu verslu.
Lukas Rekevičius

Architektūros skyriai Lietuvoje laikomi vienais jautriausių savivaldybių skyrių, kur vis dar pasitaiko korupcijos apraiškų. Ar tai, kad projektavimo sąlygas nustatančio ir statybų leidimus išduodančio skyriaus darbuotojai patys sukasi versle ir rengia statybų projektus, kuriuos vėliau galbūt tvirtina to paties skyriaus darbuotojai, nesukelia palankių sąlygų korupcijai? Su šiuo ir panašiais klausimais kreipėmės į Lietuvos architektų rūmus. Jų vadovas architektas Lukas Rekevičius Delfi sutiko trumpai išdėstyti savo poziciją.

„Jūsų klausimais nupasakota situacija neskamba labai skaidriai, tačiau profesinės etikos klausimus Rūmuose vertina Profesinės etikos komisija, kuri ir nagrinėja tuos visus klausimus labai išsamiai. Tačiau tikrai žinau, kad valstybės tarnautojams, dirbantiems vyriausiaisiais architektais arba Vyriausiojo architekto skyriuose miestų savivaldybėse, draudžiama teikti projektavimo paslaugas TOJE PAČIOJE savivaldybėje, tačiau nėra nelegalu projektuoti kitoje savivaldybėje“, – teigė L. Rekevičius.

Kad ir kaip būtų, Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojai, besisukantys projektavimo versle, nepaaiškino, ar projektuoja statinius Vilniuje. Jie į klausimus tiesiog neatsakė.

S. Gentvilas: tai gali sukelti tam tikrų klausimų
Simonas Gentvilas

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas, kurio vadovaujama ministerija koordinuoja architektų darbą, taip pat įvertino susidariusią situaciją Vilniaus miesto savivaldybėje.

Jis teigė, kad savivaldybės tarnautojų dalyvavimas projektavimo versle gali sukelti tam tikrų klausimų.
„Tai yra profesinės etikos bei viešųjų ir privačių interesų derinimo lauko problema. Tokia praktika gali būti ydinga, jeigu miesto architektas rengia projektą įmonei, kurioje pats yra dalininkas. Tarnybinė etika reikalautų nuo tokio sprendimo darbuotoją nusišalinti, o, kilus interesų konfliktui, konkrečiais atvejais galėtų įsitraukti ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Būtinybė vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto privaloma visiems viešojo sektoriaus tarnautojams, t. y. ne tik architektūros ir planavimo srityse, bet ir medicinos, švietimo, teisingumą prižiūrinčiose institucijose. Ar šiuo konkrečiu atveju yra teisinė spraga, kurią turėtume ištaisyti, pasiteirausiu ir kolegės – vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės“, – teigė S. Gentvilas.

STT: tokio pobūdžio situacijos vertinamos kritiškai

Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovė Renata Keblienė įvertino, kokias rizikas gali sukelti tokios situacijos.

„Nevertindami šios konkrečios situacijos, galime pasakyti, kad tokio pobūdžio situacijos antikorupciniu požiūriu gali būti vertinamos kritiškai. Anksčiau, atlikus korupcijos rizikos analizes, esame pastebėję panašių situacijų“, – nurodė STT atstovė.

Ir čia ji pateikė konkrečių pavyzdžių. „Atliekant korupcijos rizikos analizę dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) prie Žemės ūkio ministerijos, nustatyta informacija apie VAT darbuotojų ir jų artimų asmenų vykdomą individualią žemės ūkio veiklą, darbovietes, kurios yra tiesiogiai susijusios su VAT kontroliuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra.

Taip pat atliekant korupcijos rizikos analizę dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT), nustatyti VMVT darbuotojų ryšiai su kitais juridiniais asmenimis bei jų vykdoma individuali veikla. Tyrimas atskleidė sąsajas tarp tikrinančių ir tikrinamų subjektų, kurios gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir turėti įtakos tendencingiems patikrinimų rezultatams“, – teigė R. Keblienė.

Turto deklaracijų nepateikimas laikomas pažeidimu

Kadangi neradome kai kurių savivaldybės Architekto skyriaus darbuotojų turto deklaracijų, informaciją apie tai perdavėme Valstybinei mokesčių inspekcijai. Taip pat jos paklausėme, kas gresia pareigūnams, jei jie laiku nepateikia savo turto deklaracijų.

Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė teigė, kad metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas (toliau – turto deklaracija) VMI kasmet turi pateikti tik tie gyventojai, kuriems tokia pareiga atsiranda pagal užimamas pareigas. Kas turi deklaruoti turtą, numato Gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau – GTDĮ) 2 straipsnis.

„Jei asmuo pagal užimamas pareigas turi pareigą pateikti turto deklaraciją, tačiau ji nėra viešai skelbiama VMI interneto svetainėje, tai savaime nereiškia, kad gyventojas neatliko įstatyme numatytos pareigos. Pažymėtina, kad pagal įstatymą ne visų turinčių deklaruoti turtą deklaracijos duomenų išrašai yra skelbiami viešai.

Pamiršusiems ar laiku deklaruoti turto nespėjusiems gyventojams siunčiami priminimai. Įstatymai numato, kad už turto deklaracijų pavėluotą pateikimą ar nepateikimą, neteisingų duomenų įrašymą į mokesčių administratoriui pateiktas turto deklaracijas gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų“, – nurodė VMI atstovė.

Dėl nepateiktų interesų deklaracijų arba dėl to, kad kai kuriose pateikta ne visa informacija, Delfi kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Jos atstovė Eglė Ivanauskaitė sakė, kad VTEK atsakymą pateiks vėliau, kai tik susipažins su gauta informacija.

R. Šimašius nemato nieko blogo

Delfi su konkrečiais klausimais kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę. Norėjome sužinoti, kaip jos vadovai vertina tai, kad kai kurie savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus darbuotojai yra ir projektavimo srities verslininkai, ir privačių įmonių darbuotojai, o kai kurios įmonės laimi savivaldybės pirkimų konkursus. Taip pat klausėme, kaip savivaldybei sekasi valdyti su tuo susijusias galimas korupcijos grėsmes.
Remigijus Šimašius

Savivaldybės atstovas P. Vaitekėnas perdavė savivaldybės poziciją. „Visi asmenys, kurių pareigą deklaruoti privačius interesus numato Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas, per mėnesį nuo darbo Savivaldybės administracijoje pradžios privalo deklaruoti privačius interesus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nustatyta tvarka. Deklaracijų duomenys prieinami viešai visiems. Šiuo metu VTEK pratęsė deklaracijų pateikimo terminą iki birželio 1 d., todėl iki šiol teikiamos konsultacijos dėl deklaracijų tinkamo pildymo ir teikimo.

Privačius interesus deklaruoja tik minėtame įstatyme įvardinti asmenys, t. y. valstybės tarnautojai ir pagal darbo sutartis dirbantys, kurie dirba su viešaisiais pirkimais. Savivaldybės administracija atsakingai vertina bet kokią informaciją apie galimus interesų konfliktus. Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius teikia rekomendacijų, imasi kitų veiksmų, padedančių spręsti potencialias ir realias interesų konfliktus keliančias situacijas“, – nurodė P. Vaitekėnas.

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius Delfi teigė nematantis nieko blogo, kad savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriuje dirba privačių įmonių akcininkai ir vadovai, turintys interesų statybų sektoriuje.

„Labai džiaugiamės, kad Vilniaus miesto savivaldybei pavyksta prisikviesti aukšto lygio specialistų iš privataus sektoriaus tiek dirbti, kaip šiuo atveju, tiek partneriškai bendradarbiauti kuriant miestą. Šių specialistų patirtis prisideda prie rytojaus Vilniaus kūrimo. Tikiuosi, kad ateis diena, ir gal net ši Vyriausybė inicijuos Valstybės tarnybos reformą, kuri leistų įvertinti patirtį bei darbo rezultatus ir skatinimo sistemoje nebus paremta tik stažu valstybės tarnyboje“, – sako Vilniaus meras R. Šimašius.

Galiausiai P. Vaitekėnas paaiškino, kaip savivaldybė valdo tam tikras rizikas.

„Verta pažymėti, kad dalies darbuotojų informacija apie darbą kitose įstaigose Registrų centre yra neatnaujinta, nors darbuotojai jau kurį laiką nebedirba versle. Jūsų minimi darbuotojai neprisideda prie sprendimų priėmimo išduodant leidimus. Jei kyla abejonių dėl priimamų sprendimų nešališkumo, toks darbuotojas pats nusišalina nuo užduoties atlikimo.

Tais atvejais, jei valstybės tarnautojas pageidauja dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį, jo prašymą svarsto komisija ir įvertina, ar kitas darbas nekelia interesų konflikto ir netrukdo kokybiškai vykdyti pareigų Savivaldybės administracijoje“, – teigė P. Vaitekėnas.

Jeigu esate susidūrę su korupcijos apraiškomis savivaldybių Architektų skyriuose arba žinote atvejų, kai savivaldybių architektai projektuoja statinius savo savivaldybėse, prašome informacija pasidalyti su Delfi žurnalistu Tomu Janoniu el. paštu tomas.janonis@delfi.lt.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (803)