aA
Nak­tį iš sek­ma­die­nio į pir­ma­die­nį Tel­šių ra­jo­ne siau­tė­jo vil­kai. Ir ne kaž­kur miš­ko glū­du­mo­je ar ato­kaus kai­mo pa­kraš­ty­je, o vi­siš­kai ša­lia Tel­šių mies­to, prie Rai­nių – Čins­kių ūky­je.
Vilkas
© Shutterstock

Nak­tį mie­gan­čią ke­lių šim­tų avių ban­dą už­klu­pę vil­kai gy­vū­nų ne­pa­si­gai­lė­jo – gerk­les per­kan­do aš­tuo­nioms avims.

Ūkio šei­mi­nin­kas Aud­rius Čins­kis ne­ga­li at­si­ste­bė­ti, kad vil­kai taip priar­tė­jo prie mies­to. Tie­sa, prieš ke­le­tą die­nų jau bu­vo gir­dė­jęs ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų kal­bas, kad kaž­kur ne­to­li jų val­dos slan­kio­ja vil­kai. Tik­riau­siai tie pa­tys plėš­rū­nai nak­tį ir įsi­su­ko į Čins­kių au­gi­na­mų avių ban­dą.

Lem­tin­gą nak­tį, apie 2 va­lan­dą, stip­riai lo­jan­čius šu­nis ga­nyk­lų pu­sė­je gir­dė­jo ir ša­lia gy­ve­nan­tis kai­my­nas, grei­čiau­siai, šu­nys užuo­dė plėš­rū­nus.

Pap­jau­tas avis pir­ma­sis ra­do ūkio dar­bi­nin­kas. Jau iš to­lo pa­ste­bė­jęs virš lau­ko skrai­dan­čius var­nus su­pra­to, kad kaž­kas ne­ge­rai. Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jęs šei­mi­nin­kas ap­ti­ko ne­gy­vas sep­ty­nias avis, aš­tun­tą – gu­lin­čią ato­kia­me ka­na­le – pa­ste­bė­jo tik ki­tą die­ną. A. Čins­kio tei­gi­mu, bu­vo aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad vil­kai at­kly­do iš miš­ke­lio pu­sės, kur ga­nyk­los ne­juo­sia tvo­ra. Perb­ri­dę ne­di­de­lį Jud­ros upe­lį, ten ir už­klu­po mie­gan­čią avių ban­dą. Ga­li bū­ti, kad dar vie­ną avį vil­kai nu­si­vil­ko, nes ka­na­le ma­tė­si nuo­šliau­žos, žo­lė­je li­kę bal­tos vil­nos pū­ke­liai.

Ka­dan­gi ūkio šei­mi­nin­kas – me­džio­to­jas, to­dėl ma­no, kad čia pa­si­dar­ba­vo vil­kės su vil­kiu­kais. Mo­ti­nos mo­kė juos me­džio­ti.

Apie nu­ti­ku­sią ne­lai­mę A. Čins­kis iš­kart in­for­ma­vo Tel­šių vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kur ga­vo nu­ro­dy­mus kaip elg­tis. „Iš­sik­vie­čiau ve­te­ri­na­rą, ku­ris už­fik­sa­vo įvy­kį, su­ra­šė rei­kia­mus do­ku­men­tus, o avys bu­vo iš­vež­tos uti­li­zuo­ti“, – pa­sa­ko­jo ūkio šei­mi­nin­kas.

Ūki­nin­kas kol kas tik skai­čiuo­ja pa­tir­tus nuo­sto­lius. Iš tūks­tan­ti­nės ban­dos bu­vo pa­pjau­tos trys di­de­lės avys, ki­tos – ma­žes­nės.
Ga­nyk­la, ku­rio­je lan­kė­si vil­kai, nuo Čins­kių na­mų nu­to­lu­si per 1 km. Po in­ci­den­to šei­mi­nin­kas kas va­ka­rą avis par­ge­na ar­čiau na­mų, bai­mi­na­si, kad plėš­rū­nai ga­li vėl grįž­ti. Ap­sau­go­ti avis pa­de­da ir spe­cia­liai dre­suo­ti šu­nys.

Vil­kų pa­da­ry­ti nuo­sto­liai kom­pen­suo­ja­mi

Tel­šių vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMTV) Vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas-vals­ty­bi­nis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius Lai­mo­nas Bag­do­nas in­for­ma­vo, jog šiuo me­tų lai­ku vil­kai mo­ki­na vil­kiu­kus pa­si­gau­ti mais­to, to­dėl gy­vu­lių au­gin­to­jai tu­rė­tų sau­go­tis. Šiuo konk­re­čiu at­ve­ju vil­kai ir atė­jo į avių ban­dą per neap­sau­go­tą, t.y. neapt­ver­tą elekt­ri­niu pie­me­niu ap­tva­ro da­lį, per­si­kė­lė per upe­lį.

Nors VMVT nė­ra įga­lio­ta ves­ti to­kios sta­tis­ti­kos, bet ži­no­ma, kad vil­kai Tel­šių ra­jo­ne į žmo­nių gy­vu­lius per me­tus įsi­su­ka iki 3–4 kar­tų.

Nuo vil­kų nu­ken­tė­jęs žmo­gus tu­ri kreip­tis į ūkį ap­tar­nau­jan­tį ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ją. Jis iš­duo­da pa­žy­mą apie vil­kų pa­da­ry­tus su­ža­lo­ji­mus ar gy­vū­nų nu­žu­dy­mo at­ve­jus, taip pat vie­ti­niai me­džio­to­jai tu­rė­tų da­ly­vau­ti, kad iden­ti­fi­kuo­tų, ar vil­kai su­dras­kė gy­vu­lius. Ka­dan­gi vil­kai yra vals­ty­bės sau­go­mi gy­vū­nai, o jų me­džiok­lė yra li­mi­tuo­ta, vil­kų pa­da­ry­ti nuo­sto­liai kom­pen­suo­ja­mi. Rei­kia kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bę.
Vil­kų su­dras­ky­tos avys iš Čins­kių ūkio iš­vež­tos į UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“ uti­li­za­ci­jos įmo­nę.

Li­mi­tas – 60 vil­kų

Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros Gy­vo­sios gam­tos li­cen­ci­ja­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Da­rius Mi­ke­lai­tis ti­ki­no, jog žmo­nės tu­rė­tų pa­tys steng­tis ap­sau­go­ti sa­vo gy­vu­lius nuo plėš­rū­nų: nak­čiai juos su­va­ry­ti į ap­tva­rus, re­ko­men­duo­ja­ma ga­nyk­las tver­ti ke­lių juos­tų elekt­ri­niu pie­me­niu, gy­vu­lius pa­de­da ap­sau­go­ti ir dre­suo­ti šu­nys.

D. Mi­ke­lai­tis in­for­ma­vo, jog vil­kų me­džiok­lės se­zo­nas pra­si­dės spa­lio 15 die­ną ir tę­sis iki ki­tų me­tų ba­lan­džio 1 die­nos. Šiam lai­ko­tar­piui nu­sta­ty­tas jų su­me­džio­ji­mo li­mi­tas – 60 vil­kų.

tzinios.lt

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Pasaulis tikisi, kad popiežiaus vizito Lietuvoje metu nuskambės istorinė žinia popiežiaus lėktuvas jau tuoj leisis Lietuvoje, nuolat pildoma (277)

Šeštadienio rytą tarptautiniame Vilniaus oro uoste jau greitai nusileis popiežiaus Pranciškaus...

Subjuręs oras nebaisus: istorinio popiežiaus vizito laukia jau nuo 6 val. ryto nuolat pildoma (108)

Šį savaitgalį viso pasaulio akys nukreiptos į Lietuvą. Per pastarąsias dienas Vilniaus ir Kauno...

Popiežiaus vizito Lietuvoje programa: sužinokite viską minučių tikslumu (2)

Vatikano vėliavomis pasipuošęs rudeninės dulksnos apimtas Vilnius šeštadienio rytą ruošiasi...

Naujausi reitingai: dviejų partijų varžybose – pasikeitimai (479)

Partijų reitinge valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ( LVŽS ) po ilgo laiko...

Kleiza įspėjo Valančiūno gerbėjus: DeMaras juk Toronte toks ne vienas buvo (5)

Linas Kleiza prieš 10 metų NBA lygoje surengė tokį pasirodymą, kad ne tik išsprogdino ruso...

Po reido miške: grybais užversta virtuvė ir itin paprasti receptai (5)

Kelionės į mišką saulėtą rudenį yra vienas smagiausių dalykų. O miške galime ir šiaip...

Chodorkovskis tikina žinantis, kas nužudė „Vagner“ veiklą tyrusius žurnalistus (21)

Michailas Chodorkovskis , anksčiau užtikrintai teigęs, kad „Mediazona“ leidėją, „Pussy...

Po gyvenimo dramų kriptomilijonierius Aršauskas atšventė mylimosios Eglės gimtadienį: viešbutyje laukė įspūdinga dovana (46)

Dar visai neseniai kriptovaliutininkas Paulius Aršauskas ir mediciną studijuojanti Eglė...

Sveikas ir ilgas gyvenimas: kokia turėtų būti tobula jūsų diena pagal naujausius tyrimus (7)

Jeigu bandote kasdienius įpročius pagrįsti mokslu, gali būti sunku rasti tyrimų, kurie...

Laukiantiems popiežiaus – viltinga žinia iš sinoptikų (3)

Savaitgalis bus drėgnas ir vėjuotas, bet yra tikimybė, kad per svarbiausius su popiežiaus vizitu...