aA
Nak­tį iš sek­ma­die­nio į pir­ma­die­nį Tel­šių ra­jo­ne siau­tė­jo vil­kai. Ir ne kaž­kur miš­ko glū­du­mo­je ar ato­kaus kai­mo pa­kraš­ty­je, o vi­siš­kai ša­lia Tel­šių mies­to, prie Rai­nių – Čins­kių ūky­je.
Vilkas
© Shutterstock

Nak­tį mie­gan­čią ke­lių šim­tų avių ban­dą už­klu­pę vil­kai gy­vū­nų ne­pa­si­gai­lė­jo – gerk­les per­kan­do aš­tuo­nioms avims.

Ūkio šei­mi­nin­kas Aud­rius Čins­kis ne­ga­li at­si­ste­bė­ti, kad vil­kai taip priar­tė­jo prie mies­to. Tie­sa, prieš ke­le­tą die­nų jau bu­vo gir­dė­jęs ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų kal­bas, kad kaž­kur ne­to­li jų val­dos slan­kio­ja vil­kai. Tik­riau­siai tie pa­tys plėš­rū­nai nak­tį ir įsi­su­ko į Čins­kių au­gi­na­mų avių ban­dą.

Lem­tin­gą nak­tį, apie 2 va­lan­dą, stip­riai lo­jan­čius šu­nis ga­nyk­lų pu­sė­je gir­dė­jo ir ša­lia gy­ve­nan­tis kai­my­nas, grei­čiau­siai, šu­nys užuo­dė plėš­rū­nus.

Pap­jau­tas avis pir­ma­sis ra­do ūkio dar­bi­nin­kas. Jau iš to­lo pa­ste­bė­jęs virš lau­ko skrai­dan­čius var­nus su­pra­to, kad kaž­kas ne­ge­rai. Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jęs šei­mi­nin­kas ap­ti­ko ne­gy­vas sep­ty­nias avis, aš­tun­tą – gu­lin­čią ato­kia­me ka­na­le – pa­ste­bė­jo tik ki­tą die­ną. A. Čins­kio tei­gi­mu, bu­vo aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad vil­kai at­kly­do iš miš­ke­lio pu­sės, kur ga­nyk­los ne­juo­sia tvo­ra. Perb­ri­dę ne­di­de­lį Jud­ros upe­lį, ten ir už­klu­po mie­gan­čią avių ban­dą. Ga­li bū­ti, kad dar vie­ną avį vil­kai nu­si­vil­ko, nes ka­na­le ma­tė­si nuo­šliau­žos, žo­lė­je li­kę bal­tos vil­nos pū­ke­liai.

Ka­dan­gi ūkio šei­mi­nin­kas – me­džio­to­jas, to­dėl ma­no, kad čia pa­si­dar­ba­vo vil­kės su vil­kiu­kais. Mo­ti­nos mo­kė juos me­džio­ti.

Apie nu­ti­ku­sią ne­lai­mę A. Čins­kis iš­kart in­for­ma­vo Tel­šių vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kur ga­vo nu­ro­dy­mus kaip elg­tis. „Iš­sik­vie­čiau ve­te­ri­na­rą, ku­ris už­fik­sa­vo įvy­kį, su­ra­šė rei­kia­mus do­ku­men­tus, o avys bu­vo iš­vež­tos uti­li­zuo­ti“, – pa­sa­ko­jo ūkio šei­mi­nin­kas.

Ūki­nin­kas kol kas tik skai­čiuo­ja pa­tir­tus nuo­sto­lius. Iš tūks­tan­ti­nės ban­dos bu­vo pa­pjau­tos trys di­de­lės avys, ki­tos – ma­žes­nės.
Ga­nyk­la, ku­rio­je lan­kė­si vil­kai, nuo Čins­kių na­mų nu­to­lu­si per 1 km. Po in­ci­den­to šei­mi­nin­kas kas va­ka­rą avis par­ge­na ar­čiau na­mų, bai­mi­na­si, kad plėš­rū­nai ga­li vėl grįž­ti. Ap­sau­go­ti avis pa­de­da ir spe­cia­liai dre­suo­ti šu­nys.

Vil­kų pa­da­ry­ti nuo­sto­liai kom­pen­suo­ja­mi

Tel­šių vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMTV) Vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas-vals­ty­bi­nis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius Lai­mo­nas Bag­do­nas in­for­ma­vo, jog šiuo me­tų lai­ku vil­kai mo­ki­na vil­kiu­kus pa­si­gau­ti mais­to, to­dėl gy­vu­lių au­gin­to­jai tu­rė­tų sau­go­tis. Šiuo konk­re­čiu at­ve­ju vil­kai ir atė­jo į avių ban­dą per neap­sau­go­tą, t.y. neapt­ver­tą elekt­ri­niu pie­me­niu ap­tva­ro da­lį, per­si­kė­lė per upe­lį.

Nors VMVT nė­ra įga­lio­ta ves­ti to­kios sta­tis­ti­kos, bet ži­no­ma, kad vil­kai Tel­šių ra­jo­ne į žmo­nių gy­vu­lius per me­tus įsi­su­ka iki 3–4 kar­tų.

Nuo vil­kų nu­ken­tė­jęs žmo­gus tu­ri kreip­tis į ūkį ap­tar­nau­jan­tį ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ją. Jis iš­duo­da pa­žy­mą apie vil­kų pa­da­ry­tus su­ža­lo­ji­mus ar gy­vū­nų nu­žu­dy­mo at­ve­jus, taip pat vie­ti­niai me­džio­to­jai tu­rė­tų da­ly­vau­ti, kad iden­ti­fi­kuo­tų, ar vil­kai su­dras­kė gy­vu­lius. Ka­dan­gi vil­kai yra vals­ty­bės sau­go­mi gy­vū­nai, o jų me­džiok­lė yra li­mi­tuo­ta, vil­kų pa­da­ry­ti nuo­sto­liai kom­pen­suo­ja­mi. Rei­kia kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bę.
Vil­kų su­dras­ky­tos avys iš Čins­kių ūkio iš­vež­tos į UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“ uti­li­za­ci­jos įmo­nę.

Li­mi­tas – 60 vil­kų

Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros Gy­vo­sios gam­tos li­cen­ci­ja­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Da­rius Mi­ke­lai­tis ti­ki­no, jog žmo­nės tu­rė­tų pa­tys steng­tis ap­sau­go­ti sa­vo gy­vu­lius nuo plėš­rū­nų: nak­čiai juos su­va­ry­ti į ap­tva­rus, re­ko­men­duo­ja­ma ga­nyk­las tver­ti ke­lių juos­tų elekt­ri­niu pie­me­niu, gy­vu­lius pa­de­da ap­sau­go­ti ir dre­suo­ti šu­nys.

D. Mi­ke­lai­tis in­for­ma­vo, jog vil­kų me­džiok­lės se­zo­nas pra­si­dės spa­lio 15 die­ną ir tę­sis iki ki­tų me­tų ba­lan­džio 1 die­nos. Šiam lai­ko­tar­piui nu­sta­ty­tas jų su­me­džio­ji­mo li­mi­tas – 60 vil­kų.

tzinios.lt

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Ekspertai: kai kurie mokesčių pakeitimai verčia gūžčioti pečiais, bet statistikoje aplenksime estus (82)

Valstybės biudžetą priėmusi valdžia žada, kad 2019–ieji bus dosnūs visiems dirbantiesiems,...

Sulaikytas buvęs prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderis Ivanovas papildyta (365)

Vilniuje antradienį sulaikytas Rusijos pilietis Valerijus Ivanovas, BNS patvirtino Generalinės...

Už butus viename lankomiausių Europos miestų – juokingos sumos: juos šluoja už grašius (173)

Dabar skelbimų portaluose gausu ne tik nekilnojamojo turto pasiūlymų Lietuvoje, bet ir užsienyje....

Ultimatumas Lietuvai: nesusipratimų virtinė ir keistos pasekmės sugriovė seną mitą (483)

Šimtmečius gyveno kaip vyras su žmona. Buvo visko – ir barnių, ir susitaikymų. Tačiau staiga...

Stambule – emocijų pliūpsnis: Zavacką raminę teisėjai ir audringas Maksvyčio moralas rūbinėje specialiai DELFI iš Stambulo

„Šansų buvo, o jais nepasinaudojome“, – apmaudo po rungtynių Stambule neslėpė...

Karolinos Liukaitytės vyras susidūrė su rimtais nemalonumais: verslininkas nuteistas dėl milijoninės aferos (254)

Antradienį Generalinė prokuratūra paviešino informaciją apie laisvės atėmimo bausmę, kuri...

Šioje išparduotuvėje apsiperka net žinomos moterys, bet stilistės verdiktas – negailestingas (70)

Pastaraisiais metais miesto pakraščiuose viena po kitos duris atveria įspūdingų gabaritų...

Metus negrąžinto vaiko skandale – dar ne pabaiga: moters liudijimai pasikeitė žaibiškai (134)

Septynis vaikus pagimdžiusiai, bet ne visus auginančiai teko atverti teismo duris. Moteris...

Dramatiškoje atomazgoje „Fenerbahče“ įveikė visas rungtynes pirmavusią CSKA ekipą (3)

Dviejų Eurolygos milžinų akistatoje antradienį Stambulo „ Fenerbahče “ (12/1) komanda tik...

Penkios šalys įsimintiniausioms atostogoms: kur keliauti 2019 metais (7)

Kai tavo darbas – rašyti apie ambicingiausius pasaulio viešbučius ir svajonių keliones, visus...