aA
Rusijos ambasada neskuba atsisakyti neaišku kam naudojamų patalpų netoli Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus rezidencijos prestižiniame Vilniaus Turniškių rajone. Turniškių gatvės 31-asis namas priklauso Rusijos ambasadai Lietuvoje. Jis stovi visiškai šalia Prezidentui, buvusiems valstybės vadovams ir premjerams skirtų rezidencijų, prižiūrimų Vadovybės apsaugos departamento.
Durys, spyna, saugumas
© Corbis/Scanpix
Nėra aišku, kam rusų diplomatai naudoja šias paslaptingas patalpas. Maskva formaliai sutinka atsisakyti pastato Turniškėse ir pakeisti jį į kitą namą, tačiau neskuba to daryti.

"Ta­me prieš ke­lio­li­ka me­tų šiek tiek pa­re­mon­tuo­ta­me "alyt­na­my­je" gy­ve­no pir­ma­sis Ru­si­jos ambasa­do­rius Ni­ko­la­jus Ober­ty­še­vas", - "Kau­no die­nai" sa­kė Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos ūkio sky­riaus va­do­vas Jo­nas Šniaukš­ta.

"Ta­čiau vė­les­ni am­ba­sa­do­riai per­si­kė­lė gy­ven­ti ki­tur. Da­bar ta­me na­me Tur­niš­kė­se nė­ra nuo­lat gy­ve­na­ma. Ret­kar­čiais kas nors at­vyks­ta, pa­bū­na ke­lias die­nas ir iš­va­žiuo­ja. Gal tas pas­ta­tas kar­tais pa­nau­do­ja­mas kaip sve­čių na­mas?" - gūž­čio­jo pe­čiais pa­rei­gū­nas.

Ru­si­jos am­ba­sa­da, pri­si­den­gu­si ats­to­vo spau­dai užim­tu­mu ir "dip­lo­ma­ti­niu kon­fi­den­cia­lu­mu", "Kau­no die­nai" at­si­sa­kė su­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie na­mo Tur­niš­kių g. 31 nau­do­jimą.

Lie­pė neš­din­tis lauk

Prieš me­tus dir­bu­si Sei­mo lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja ir spe­cia­li Vy­riau­sy­bės dar­bo gru­pė pa­siū­lė iš­kel­ti ru­sų dip­lo­ma­tus iš Pre­zi­den­to re­zi­den­ci­jos kaimy­nys­tės. Tur­niš­kių skan­da­lą na­gri­nė­ju­sios par­la­men­ti­nės ko­mi­si­jos na­rys Al­gis Čap­li­kas "Kau­no die­nai" sa­kė, kad po eks­kur­si­jos į pres­ti­ži­nį Vil­niaus ra­jo­ną su­si­da­ręs įs­pū­dį, jog Ru­si­jos am­ba­sa­dai prik­lau­san­tis pas­ta­tas, esan­tis ša­lia Pre­zi­den­to ir prem­je­ro re­zi­den­ci­jų, yra ap­leis­tas, ne­nau­do­ja­mas ir ke­lian­tis "tam tik­rų min­čių".

"Ne­no­riu spė­lio­ti, kas ten yra. Bet ma­ty­ti, kad ta­me pas­ta­te nuo­lat tik­rai negy­ve­na­ma. O kas da­ro­ma - neaiš­ku", - tei­gė A.Čap­li­kas. Pak­laus­tas, ar per lan­gus ne­ma­ty­ti, ar pas­ta­te nė­ra ko­kios nors "spe­cia­lio­sios apa­ra­tū­ros", par­la­men­ta­ras at­sa­kė į lan­gus neį­si­žiū­rė­jęs.

"Kau­no die­nos" žur­na­lis­tai, sekmadienį ap­si­lan­kę Tur­niš­kė­se, įsi­ti­ki­no, kad ru­sams prik­lau­san­tis pas­ta­tas iš­ties yra men­kai pri­žiū­ri­mas. Jis at­ro­do se­no­kai ne­re­mon­tuo­tas ir ne­gy­ve­na­mas. Per lan­gus nie­ko ne­ma­ty­ti.

Tai, kad vos už ke­lių de­šim­čių met­rų nuo Pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus gy­ve­na­mo­sios vie­tos sto­vin­tis na­mas prik­lau­so ru­sų dip­lo­ma­ti­nei ats­to­vy­bei, įro­do iš­kel­ta Ru­si­jos vė­lia­va ir šios ša­lies her­bas pas­to­gė­je.

Na­mas nė­ra apt­ver­tas tvo­ra, ta­čiau ga­na aky­lai sau­go­mas. Vi­du­ti­nio am­žiaus vy­ras ir mo­te­ris iš­kart pri­ėjo prie fo­to­gra­fuo­jan­čių bei ap­lin­ką ap­žiū­rin­čių žur­na­lis­tų ir lie­pė neš­din­tis lauk. "Liau­ki­tės čia nuo­gas mer­gas pa­veiks­lavę", - kaž­ko­dėl šau­kė ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­ju pri­sis­ta­tęs vy­ras, nors ap­link jo­kių ap­si­nuo­gi­nu­sių mer­gi­nų ne­bu­vo.

Su­ti­ko svars­ty­ti al­ter­na­ty­vas

Su­si­ta­ri­mas dėl na­mo Tur­niš­kė­se nuo­mos Ru­si­jos am­ba­sa­dos reik­mėms su Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės ats­to­vais pa­si­ra­šy­tas dar 1994 m. bir­že­lį.

Ta­čiau po per­nai nu­vil­ni­ju­sio va­di­na­mo­jo Tur­niš­kių skan­da­lo Vy­riau­sy­bė pri­ėmė pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą "pa­ves­ti Už­sie­nio rei­ka­lų minis­te­ri­jai pa­siū­ly­ti Ru­si­jos am­ba­sa­dai jai rei­ka­lin­go pas­ta­to nuo­mą ki­to­je vie­to­je".

Bet ir praė­jus me­tams ši prob­le­ma neišsp­ręs­ta, nors po tru­pu­tį ju­da į prie­kį. Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Val­de­ma­ras Sa­ra­pi­nas in­for­ma­vo, kad šių me­tų ko­vo mė­ne­sį Mask­vo­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos ir Ru­si­jos dar­bo gru­pės dip­lo­ma­ti­nių ats­to­vy­bių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to klau­si­mais su­si­ti­ki­me ru­sams bu­vo "pa­siū­ly­ti ob­jek­tai už Tur­niš­kių komp­lek­so ri­bų".

Ko­kie tai ob­jek­tai, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja neatsk­lei­džia, tvir­tin­da­ma, kad "tai ga­li pa­kenk­ti mū­sų de­ry­bi­nei po­zi­ci­jai".

Bir­že­lio pa­bai­go­je pa­si­ra­šy­ta­me pro­to­ko­le už­fik­suo­tas Ru­si­jos ša­lies su­ti­ki­mas svars­ty­ti dar ko­vą pa­teik­tus siū­ly­mus. Ta­čiau kiek il­gai tę­sis svars­ty­mas, ofi­cia­liai nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti.

Dip­lo­ma­ti­niai šal­ti­niai "Kau­no die­nai" už­si­mi­nė, kad ru­sai lin­kę kiek įma­no­ma vil­kin­ti pas­ta­to Pre­zi­den­to re­zi­den­ci­jos kai­my­nys­tė­je mai­nus į ki­tą na­mą, nes neat­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad Tur­niš­kė­se esan­čios pa­tal­pos ga­li bū­ti nau­do­ja­mos "spe­cia­lio­sioms prie­mo­nėms", pa­vyz­džiui, šni­pi­nė­ji­mui.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Mažeika: lietuviai turės atsisakyti senų automobilių, plastikinių indų ir lauko tualetų (195)

Aplinkos ministerija , praėjus 4 mėnesiams po to, kai iš aplinkos ministro pareigų buvo...

Iš aikštelės su BMW iškritusios moters būklė sunki: liudininko teigimu, ji buvo keleivio vietoje (409)

Iš prekybos centro „Europa“ automobilių stovėjimo aikštelės su BMW iš trečio aukšto...

Nauja tvarka Seime: kiekvienam parlamentarui steigiamos trijų Seimo nario padėjėjų pareigybės (65)

Atsižvelgiant į pernai gruodį priimtas Valstybės tarnybos įstatymo pataisas, Seimo statute...

Kaunietis parodė, kiek erkių surado grįžęs iš miško: kartais nurenka net 300 (25)

Kauno marių regioninio parko direkcijos vyriausiasis specialistas Mindaugas Kirstukas gamtoje ir...

Šią savaitę siautę gaisrai užgesinti, tačiau pavojus išlieka didelis

Šią savaitę Lietuvoje siautusius gaisrus pavyko užgesinti, tačiau gaisrų pavojus išlieka...

Vilniaus gatvės perpildytos – kiekvieną dieną „karštuose“ taškuose eismą reguliuos pareigūnai (4)

Nuo balandžio mėnesio pradžios visame Vilniuje, siekiant užtikrinti saugias eismo sąlygas,...

„Žalgirio“ kovingumo sužavėti „Fenerbahče“ krepšininkai: jie privertė mus atidirbti savo atlyginimus (4)

„Bang bang! Jis mane nušovė. Bang bang!“, – tokia daina ketvirtadienį suskambo...

Gyvai / GARSIAI! Lietuvos elektroninės muzikos legendos Manfredas bei Vidmantas Čepkauskas-V – apie festivalį „Alfavilnius“

Klubas „Opium“ balandžio 25-28 dienomis vilniečius ir miesto svečius kviečia į trečiąjį...

Aistis Mickevičius apie nišinių kvepalų madą: kartais man graudu žiūrėti, kaip žmonės painioja tam tikrus dalykus (1)

Kai ruošiamės ypatingai progai ir norime savo aprangos eilutę paįvairinti nauju kvapu ar tiesiog...

Universitetą į teismą padavęs indas: baigiu parašyti knygą apie baisią patirtį Lietuvoje savo nuotrauką įvertino trim milijonais  (381)

Nepatenkintas studijų kokybe Klaipėdos universitete (KU) Indijos pilietis Myilsamy Murugasamy...