Pagal galiojantį įstatymą, dvigubas kryžius vaizduojamas geltonas (auksinis) mėlyname skyde ir yra sudedamoji Lietuvos valstybės herbo dalis.

Šią savaitę Seimo narė konservatorė Angelė Jakavonytė pasiūlė Seimui įstatymą papildyti nuostata, pagal kurią Lietuvos istorinis nacionalinis simbolis – dvigubas kryžius, kaip istorinės atminties ženklas, suderinus jo projektą su Lietuvos heraldikos komisija, galėtų būti ir kitos spalvos nei šiuo metu nustatyta.

Jeigu Seimas pritartų, įstatyme būtų įteisintos ir kitos, pakankamai plačiai naudojamos ir paplitusios šio nacionalinio simbolio spalvos.

„Šiuo me­tu nė­ra nu­ma­ty­ta, kad sim­bo­lis, su­de­ri­nus jo pro­jek­tą su Lie­tu­vos he­ral­di­kos ko­mi­si­ja, ga­li bū­ti ir ki­tos spal­vos, nors is­to­ri­nės at­min­ties įam­ži­ni­mo tra­di­ci­jo­je yra pa­pli­tu­si ir ki­tos spal­vos šio sim­bo­lio sklai­da. Siū­lo­mos nau­jos tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo nuo­sta­tos įtvir­tins tiks­lų, aiš­kų ir ne­dvip­ras­miš­ką dvi­gu­bo kry­žiaus sim­bo­lio, kaip Lie­tu­vos is­to­ri­nio na­cio­na­li­nio sim­bo­lio, nau­do­ji­mą. Ir, ma­nau, la­bai sim­bo­liš­ka, kad šis įsta­ty­mo pro­jek­tas tei­kia­mas šian­dien, kai šven­čia­me Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­ną“, – pateikdama Seimui įstatymo pataisas sakė A. Jakavonytė.

Įvertinęs projektą Seimo Teisės departamentas pasiūlė pasiteirauti Lietuvos heraldikos komisijos nuomonės. Seimo nariai Stasys Tumėnas ir Algirdas Stončaitis akcentavo, kad yra svarbi He­ral­di­kos ko­mi­si­jos nuomonė šiuo klausimu.

„Bu­vo kon­sul­tuo­ja­ma­si su He­ral­di­kos ko­mi­si­ja. Ši ko­mi­si­ja tik­rai pri­ta­rė, bet dar ne­at­siun­tė at­sa­ky­mo, tik­rai su jais bu­vo kal­bė­ta ir de­rin­ta“, – Seimo salėje tvirtino projekto autorė A. Jakavonytė.

Seimas po pateikimo pritarė įstatymo pataisai, ją palaikė 55 Seimo nariai, prieš – 2, su­si­lai­kė 7. Įstatymo pataisą svarstys Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, o plenarinėje Seimo salėje ji turėtų atsirasti dar šiais metais, gruo­džio 19 die­ną.

Šaltinis
Temos
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (3)