Situacijos viešai nekomentuoja

„Aš galiu patvirtinti, kad pateikiau Tarybai skundą dėl LRT etikos kontrolierės sprendimo, kuris buvo priimtas kovo 7 d. Jį gavau kovo 8 d. Kadangi dabar Taryboje yra pateikimas, aš negalėčiau plačiau komentuoti. Kai bus sprendimas, aš tikrai galėsiu papasakoti. Aš tikiuosi, kad Taryba nevilkins šito sprendimo. Tikiuosi Taryba greičiausiu metu pasakys savo nuomonę šituo klausimu“, - Delfi teigė su LRT etikos kontrolierės Dainos Elenos Andrikienės sprendimu nesutinkantis V. Savukynas.

Jis nurodė nesantis etatinis LRT darbuotojas.

Delfi pasidomėjo, ar šiuo sprendimu nebus sukurtas precedentas, kad LRT žurnalistai negalės kritikuoti valdžios, jos institucijų ir priimtų sprendimų.

Nustatė pažeidimą

Nemalonumų V. Savukynas sulaukė dėl 2022 m. rugsėjo 30 d. savo Feisbuko paskyroje paskelbto įrašo: „Teisingumo ministrė iškėlė drausminę bylą Ignui Vėgėlei dėl to, kad jis kėlė klausimus. Jie gali patikti, gali nepatikti, tačiau tokią teisę garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija. Manau, kad tai yra vienas iš baisiausių žingsnių, kuriuo pasikėsinta į laisvę. Kaip ir putino ruzzijoje nepatinkančius žmones siekiama užčiaupti. Nemanau, kad šiai ministrei yra vieta Vyriausybėje.“


Kas dėl šio įrašo pateikė skundą – neaišku. LRT nesutiko įvardyti skundo autoriaus.

Iš pradžių šis klausimas buvo svarstytas LRT žurnalistų etikos komisijoje, veikiančioje kaip LRT etikos kontrolierės patariamasis balsas. Ji pateikė rekomendacijas dėl šio įrašo atlikti tyrimą.

2022 m. gruodžio 21 d. priimtas etikos kontrolierės nutarimas pradėti tyrimą.

Delfi susipažino su LRT etikos kontrolierės sprendimu, jame pateikiama ir V. Savukyno pozicija: „Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos įstatymų suteiktomis teisėmis pasinaudojau pareikšdamas savo nuomonę Facebook paskyroje. Kritikuoti valstybės pareigūnų veiksmus, turėti savo nuomonę man leidžia Lietuvos Respublikos Konstitucija. LRT etikos kontrolierės pradėtą tyrimą vertinu kaip grubią spaudimo priemonę ir persekiojimą už pareikštą kritiką valstybės pareigūnei ir mano konstitucinių teisių pažeidimą. Tai draudžia ir Lietuvos Respublikos Konstitucija, ir Lietuvos Respublikos įstatymai. Todėl šį tyrimą laikau antikonstituciniu ir grubiu Lietuvos Respublikos informavimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies pažeidimu.“

Posėdis, kuriame buvo svarstomas galima pažeidimas, vyko sausio 17 d. Jame dalyvavo V. Savukynas, ir šie LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės deleguoti atstovai: jos pavaduotojas Gytis Oganauskas, LRT teisės ir vindikacijos skyriaus vadovė Lina Joskaudaitė-Dmitrijeva, LRT radijo departamento naujienų tarnybos vadovė Dovilė Javinskaitė.

Etikos kontrolierės rašte rašoma, kad galima daryti „prielaidą, kad žurnalisto Facebook paskyroje minėto įrašo teiginiai šios paskyros sekėjams galėjo sukelti regimybę, kad žurnalistas pasisako LRT vardu ir tas pasisakymas yra šališkas“.

Ten pat pažymima, kad LRT žurnalistų etikos kodeksas taikomas visiems asmenims, su kuriais LRT sudarytose sutartyse numatyta pareiga laikytis kodekso nuostatų.


Galiausiai etikos kontrolierė nustatė, kad V. Savukynas padarė pažeidimų: „LRT programų vedėjas Virginijus Savukynas pažeidė LRT žurnalistų etikos kodekso (...) šiuos straipsnius:

12 str. Žurnalistai negali išskirti ar akcentuoti nė vienos politinės organizacijos, valstybės institucijos ar kitų interesų grupių požiūrio, o skelbiama informacija privalo būti atribota nuo asmeninių pažiūrų ir interesų grupių įtakos;

47 str. LRT viešąsias socialinių tinklų paskyras traktuoja kaip viešąją erdvę ir laisvai prieinamą informacijos šaltinį; juose žurnalistai veikia vadovaudamiesi šiuo kodeksu ir kitais teisės aktais;

50 str. LRT žurnalistai, asmeniškai pasisakydami ar komentuodami socialiniuose tinkluose, laikosi šio kodekso nuostatų.

Ir siūlau LRT administracijai, atsižvelgiant į čia išdėstytą medžiagą ir pateiktą sprendimą, skirti adekvačią nuobaudą LRT programų vedėjui V. Savukynui.

Įpareigoju LRT programų vedėją V. Savukyną pašalinti 2022 m. rugsėjo 30 d. įrašą iš savo paskyros socialiniame tinkle Facebook.“

Etikos kontrolierės sprendimą apskundė

Sulaukęs tokio sprendimo V. Savukynas pasinaudojo jam suteikta teise apskųsti sprendimą LRT Tarybai.

Pats V. Savukynas nekomentuoja etikos kontrolierės nustatyto pažeidimo aplinkybių, tačiau Delfi pavyko susipažinti su jo kreipimusi į LRT Tarybą.

„Mano nuomone, tyrimo pradėjimas, vykdymas ir sprendimas pažeidžia Europos Žmogaus teisių konvencijoje, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei kituose teisės aktuose įtvirtintą saviraiškos laisvę, taip pat teisę kritikuoti valstybės įstaigų ir pareigūnų veiklą. Be to, tyrimo eiga atskleidė etikos kontrolierės galimus LRT žurnalistų profesinės etikos pažeidimų nuostatų nagrinėjimo tvarkos aprašo pažeidimus, o taip pat, galimą šališkumą ir galimą politinį suinteresuotumą. Taip pat konstatuoju ir cenzūros apraiškas“, - rašoma kreipimesi į LRT Tarybą, kurį matė Delfi.

Ten pat dėstoma, kad įpareigojimą pašalinti įrašą V. Savukynas vertina kaip cenzūros atvejį.

Mano, kad etikos kontrolierė padarė pažeidimų

Taip pat rašte nurodyti ir galimi etikos kontrolierės procedūriniai pažeidimai.

„Atkreipiu dėmesį į formuluotę: „Nutarimas dėl LRT žurnalistų etikos kodekso pažeidimo tyrimo.“ Atkreipiu dėmesį, kad šioje formuluotėje jau konstatuojama, kad padariau Etikos kodekso pažeidimą, dar net negavus man jokio paaiškinimo ir neatlikus tyrimo“, - teigiama rašte.

Taip pat rašte Tarybai rašoma ir apie galimai pažeistą Pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo 21 punktą: „Etikos kontrolierius gautą pareiškėjo skundą persiunčia LRT žurnalistui dėl kurio pateiktas skundas.“ Rašte nurodoma, kad tai esą nebuvo padaryta.

Virginijus Savukynas

Aprašo 25 straipsnis teigia, kad „Etikos kontrolieriaus nutarime pradėti profesinės etikos nuostatų pažeidimo tyrimą nurodoma: 4) konkrečias Etikos kodekso normas, kurios galimai buvo pažeistos“.

Tačiau šiuo atveju etikos kontrolierės atsiųstame rašte esą „nebuvo nurodytos konkrečios Etikos kodekso normos, kurias, etikos kontrolierės nuomone, aš esą pažeidęs“.

Aprašo 27 straipsnis teigia: „(...) Prie etikos kontrolieriaus nutarimo pradėti etikos nuostatų pažeidimo tyrimą, kuris siunčiamas LRT žurnalistui, galimai pažeidusiam profesinės etikos nuostatas, pridedama visa etikos kontrolieriaus turima informacija (medžiaga), susijusi su profesinės etikos nuostatų pažeidimu, inter alia Pareiškėjo skundas, jo priedai, papildomai iki nutarimo pradėti profesinės etikos nuostatų pažeidimo tyrimą priėmimo pateikta Pareiškėjo informacija, etikos kontrolieriaus gauta ir surinkta informacija.“

V. Savukyno rašte Tarybai dėstoma, kad esą to negavo: „Man buvo atsiųstas tik mano komentaro Facebook kopija ir etikos kontrolierės nutarimas. Daugiau jokios medžiagos negavau.“

Aprašo 64 straipsnyje teigiama, kad etikos kontrolieriaus sprendimas privalo būti priimtas per 30 dienų nuo paskutinio posėdžio dienos, kuriame buvo užbaigtas informacijos (medžiagos, įrodymų) tyrimas kaip numato šio Aprašo 61 punktas.

„Atsakymas gautas tik 2023 m. kovo 8 d. praėjus 49 dienoms“, - rašoma Tarybai adresuotame rašte.

Galiausiai rašte dėstoma, kad šiuo atveju galbūt nebuvo išvengta ir politinio šališkumo: „Posėdyje, kuriame buvo svarstomas mano klausimas, tarp kitų dalyvavo ir Lina Joskaudaitė-Dmitrijeva. Mano žiniomis, ji yra Vitalijaus Dmitrijevo žmona. Vitalijus Dmitrijevas yra vidaus reikalų viceministras. Kadangi mano komentare minima šios Vyriausybės narė E. Dobrowolska, L. Joskaudaitė-Dmitrijeva galimai yra šališka ir nėra nepriklausoma. Ji nuo svarstymo nenusišalino.“

Be to, jis rašte Tarybai rašė, kad iki posėdžio ir jo pradžioje jam nebuvo pateikta informacija, kokius Etikos kodekso straipsnius jis galimai pažeidė.

Rašto pabaigoje dėstoma: „Visą šį procesą nuo jo pradėjimo vertinu kaip institucinę prievartą, kuria neigiama Lietuvos konstitucinė sąranga.“

Kaip jau minėta, V. Savukynas LRT Tarybos prašė šį etikos kontrolierės sprendimą panaikinti.

Ar LRT darbuotojai galės kritikuoti valdžią?

Įvertinti šį etikos kontrolierės sprendimą Delfi paprašė LRT administracijos.

Ne vienas V. Savukynas viešojoje erdvėje komentuoja Lietuvos politinius ir socialinius įvykius. Kai kurie LRT žurnalistai ir bendradarbiai tai daro negi dažniau ir aktyviau. Taigi, ar taip nebus sukurtas precedentas, kad LRT darbuotojams ir laidų vedėjams bus faktiškai uždrausta reikšti aštrią ir kritišką nuomonę socialiniuose tinkluose politiniais ir kitais aktualiais klausimais? Ar dėl aštrios nuomonės reikšimo socialiniuose tinkluose jau buvo bausta daugiau LRT darbuotojų ir laidų vedėjų? Jei taip, tai kiek?

Taip pat pasidomėta, kas šiuo konkrečiu atveju pateikė skundą dėl V. Savukyno įrašo. Ir ar LRT pripažįsta V. Savukyno rašte LRT Tarybai įvardytus galimus pažeidimus nagrinėjant skundą ir priimant sprendimą?

LRT atstovė Miglė Savickaitė Delfi perdavė bendrą LRT komentarą: „LRT visiems žurnalistams ir kūrybiniams darbuotojams kelia aukščiausius žurnalistinio darbo kokybės ir etikos standartus. Nepriklausomumas (nešališkumas, politinis neutralumas, visuomenės interesų atstovavimas) ir patikimumas (kokybė, objektyvumas, profesionalumas) yra vertybės, įtvirtintos ir naujoje 2023-2027 m. LRT strategijoje.

Įgyvendindama LRT įstatymą, LRT sukūrė sistemą, kaip siekti nešališkumo, nepriklausomumo, objektyvumo standartų: visi LRT dirbantys ar su LRT bendradarbiaujantys žurnalistai ir kūrybiniai darbuotojai pasirašo sutinkantys dirbti pagal LRT etikos kodeksą, o tai, kaip jo laikomasi, prižiūri LRT Tarybos paskirta etikos kontrolierė D. E. Andrikienė.

Iškilus klausimams dėl žurnalistinės etikos, kreipiamasi į etikos kontrolierę, arba ji pati gali nuspręsti pradėti tyrimą. Ne vienas toks tyrimas yra atliktas.

Taip pat yra numatytas teisinis mechanizmas, kaip etikos kontrolierės sprendimą kvestionuoti.“

Eugenijus Valatka

LRT etikos kontrolierės D. E. Andrikienės taip pat klausta, kaip ji vertina rašte įvardytus galimus pažeidimus nagrinėjant skundą ir priimant sprendimą. Taip pat teirautasi, ar nebus sukurtas precedentas neleidžiantis LRT kūrybiniams darbuotojams kritikuoti valdžios institucijų, politikų ir jų sprendimų.

„Portale LRT.lt viešai skelbiamas LRT įstatymas, kuris apibrėžia LRT etikos kontrolieriaus kompetenciją, LRT etikos kontrolieriaus veiklos nuostatai ir LRT žurnalistų profesinės etikos nuostatų pažeidimų nagrinėjimo aprašas. Portale taip pat skelbiamas viešai LRT žurnalistų etikos kodeksas, galiojantis visiems, pasirašiusiems sutartis su LRT. LRT.lt skelbiami ir nuasmeninti LRT etikos kontrolieriaus sprendimai. Asmenys, kurių atžvilgiu priimti LRT etikos kontrolieriaus sprendimai, gali juos skųsti LRT Tarybai, kuri ir priima galutinį sprendimą“, - teigiama D. E. Andrikienės atsakyme.

Tuo metu LRT Tarybos pirmininkas Eugenijus Valatka situaciją įvertino štai taip: „Remiantis nustatyta tvarka, LRT tarybos Turinio komitetui yra pavesta išnagrinėti skundą, kurį pateikė gerbiamas V. Savukynas. Parengta Turinio komiteto išvada po to perduodama Tarybai, kuri posėdžio metu priims galutinį sprendimą. Skundo nagrinėjimo metu etikos kontrolierės sprendimas yra sustabdytas. Apie visą skundo nagrinėjimo eigą V. Savukynas yra informuotas.“

V. Valentinavičiui kilo klausimų

Po Delfi publikacijos savo Feisbuko paskyroje sureagavo ir Europos humanitarinio universiteto lektorius, KTU politikos mokslų doktorantas Vytautas Valentinavičius.

Jo teigimu, kelia klausimų tai, kad LRT etikos kontrolierė nėra nepriklausoma.

„Su LRT Etikos kontrolieriaus instituto kūrimo peripetijomis esu labai gerai susipažinęs. Vien tai, kad ši kontrolierė nėra nepriklausoma (su nepriklausomumu nederantys LRT Etikos kontrolieriaus nuostatų punktai: 9 p. 5 papunktis; 16; 21; 23; 25 ir 29), o privalo vykdyti LRT direktorės pavedimus, ar gauti jos pritarimą, pasako labai daug. Kuriant šį institutą mano viena esminių pastabų buvo ta, kad LRT Etikos kontrolierė taps LRT vadovybės galimu instrumentu susidoroti su sau nepatinkančiais žurnalistais. Kitas svarbus aspektas, galimas diskriminatyvus LRT etikos kodekso taikymas. Pavyzdžiui, pagal tai, kas rašoma kontrolierės rašte, „kad galima daryti prielaidą, kad žurnalisto Facebook paskyroje minėto įrašo teiginiai šios paskyros sekėjams galėjo sukelti regimybę, kad žurnalistas pasisako LRT vardu ir tas pasisakymas yra šališkas“, galima būtų tą patį pritaikyti ir Ritai Miliūtei, kuri drąsiai reiškia savo pilietinę poziciją, tačiau, ar jos pilietiškumas nepaliečiamas, nes ji nekritikuoja valdančiosios daugumos ir baudžiami tik tie, kurie kritikuoja valdžią už tai, kad ji ėmėsi politinių veiksmų teisinėmis priemonėmis prieš Igną Vėgėlę?“ – rašė V. Valentinavičius.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (42)