Es­tų ka­riš­kiai ta­po tik­ru pres­ti­ži­nio Kau­no Ža­lia­kal­nio ra­jo­no gy­ven­to­jų gal­vos skaus­mu. Ku­riant Baltijos oro erdvės ste­bė­ji­mo sis­te­mą „Balt­net”, į Kar­mė­la­vo­je dis­lo­kuo­tą cent­rą bu­vo koman­di­ruo­ti ir Es­ti­jos ka­riš­kiai. Jie ap­sis­to­jo Kau­ne, pres­ti­ži­nia­me Žaliakalnio ra­jo­ne.
Kaunas
© DELFI
T.Vaiž­gan­to gat­vė­je jiems spe­cia­liai bu­vo iš­nuo­mo­tas praš­mat­nus na­mas. Ja­me nuo­lat gy­ve­na 6–8 Es­ti­jos Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­ri­nin­kai ir ser­žan­tai.

Lė­bau­to­jus te­ko iš­siųs­ti

Vos tik 43-iuoju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me na­me įsi­kū­rė es­tai, ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jai pa­mir­šo, kas yra ra­my­bė. Karš­ti es­tų vy­ru­kai net­ru­kus pa­ro­dė ko ver­ti.

Jie nuo­lat kel­da­vo or­gi­jas – į lau­ką iš­si­ne­šę gar­so ko­lo­nė­les gar­siai leis­da­vo mu­zi­ką, kie­me kep­da­vo šaš­ly­kus ir gir­tuok­liau­da­vo. Sa­vo žmo­nas ir my­li­mą­sias gim­ti­nė­je pa­li­kę es­tai Kau­ne be var­go su­si­ras­da­vo mer­gi­nų.

Nuo­la­ti­niai jų vi­zi­tai, spie­gi­mas ir gir­tų ka­riš­kių va­pa­lio­ji­mai ne juo­kais įg­ri­so kai­my­nams.

Prieš po­rą me­tų ne­si­bai­gian­čio­mis or­gi­jo­mis pa­si­pik­ti­nę ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jai krei­pė­si pa­gal­bos.

Ta­da po pa­tik­ri­ni­mo di­džiau­si gir­tuok­liai ir lė­bau­to­jai bu­vo iš­siųs­ti at­gal į Es­ti­ją.

Par­ve­dė gir­tuok­lį na­mo

Es­tų na­me triukš­mai kiek ap­ri­mo.

Ta­čiau jie pri­si­ger­da­vo mies­te, o sug­rį­žę tik­riau­siai kris­da­vo mie­go­ti. „Prieš ku­rį lai­ką ma­no vy­ras par­ve­dė vie­ną es­tų ka­ri­nin­ką na­mo. Jis bu­vo vi­siš­kai gir­tas, mie­go­jo gat­vė­je, ša­lia mė­tė­si jo te­le­fo­nas ir do­ku­men­tai”, – „Ekst­ra ži­nioms” pa­sa­ko­jo es­tų kai­my­nys­tė­je gy­ve­nan­ti Da­nu­tė Bist­ric­kie­nė.

To­je pa­čio­je gat­vė­je gy­ve­nan­tis gar­baus am­žiaus kau­nie­tis tei­gė į es­tų links­my­bes žiū­rin­tis su iro­ni­ja. Jo ma­ny­mu, ko dau­giau ga­li­ma ti­kė­tis iš ka­riš­kių, ku­rie atit­rū­ko nuo šei­mų, gau­na ge­rus at­ly­gi­ni­mus ir gy­ve­na pra­ban­gia­me na­me.

„Ne­nuos­ta­bu, kad jie pra­žiop­so­jo Lie­tu­vo­je nuk­ri­tu­sį ru­sų nai­kin­tu­vą. Kaip žmo­gus ga­li dirb­ti, jei­gu iki pa­ry­čių ge­ria ir links­mi­na­si”, – svars­tė es­tų kai­my­nai.

Nak­tį aidė­jo es­tų dai­nos

Ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jų kant­ry­bės tau­rę vėl per­pil­dė nak­tį iš pir­ma­die­nio į ant­ra­die­nį vy­ku­sios or­gi­jos.

Pir­ma­die­nio va­ka­rą pra­dė­ję links­min­tis es­tai be sai­ko gė­rė al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, ga­liau­siai kaip rei­kiant įši­lę ka­riai lau­kė ke­pė šaš­ly­kus, gar­siai lei­do mu­zi­ką, ga­lin­gais bal­sais su­tar­ti­nai trau­kė es­tiš­kas dai­nas. Be­sai­kių ger­ty­nių gar­sai iš ka­rių na­mo skli­do iki 3 va­lan­dos ry­to.

„Vi­są nak­tį jie rė­kė ir kly­kė, aidė­jo tran­ki mu­zi­ka ir gir­tų žmo­nių es­tiš­kos dai­nos. Už­mig­ti iki pa­ry­čių bu­vo neį­ma­no­ma, nuo es­tų ke­lia­mo triukš­mo lo­jo vi­si kvar­ta­lo šu­nys”, – „Ekst­ra ži­nioms” guo­dė­si pres­ti­ži­nio ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Antradienį „Ekst­ra ži­nių” žur­na­lis­tui ap­si­lan­kius es­tų nuo­mo­ja­me na­me, ka­riš­kiai kuo­pė po or­gi­jos li­ku­sias šiukš­les. Va­sa­riš­kai ap­si­ren­gę ka­riai ne­šė pil­nus tuš­čių bu­te­lių mai­šus.

Pa­ban­džius pa­tek­ti į jų na­mą, du­rų nie­kas nea­ti­da­rė, tik ga­ra­že žais­min­gai skamb­čio­jo bu­te­liai.

Va­das at­liks ty­ri­mą

Lie­tu­vos Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Oro erd­vės ste­bė­ji­mo ir kont­ro­lės val­dy­bos va­das, pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Min­dau­gas Gri­ga­liū­nas, iš­gir­dęs apie ko­le­gų iš Es­ti­jos el­ge­sį, nes­lė­pė pa­si­pik­ti­ni­mo.

„Aš pats at­lik­siu ty­ri­mą, jei­gu fak­tai pa­sit­vir­tins, triukš­ma­da­riai bus de­ra­mai nu­baus­ti. Nak­ti­nį triukš­ma­vi­mą ir lė­ba­vi­mą ver­ti­nu la­bai nei­gia­mai. Kaip ki­taip ga­li­ma ver­tin­ti ka­riš­kių el­ge­sį, kai truk­do­ma žmo­nėms gy­ven­ti”, – „Ekst­ra ži­nioms” tei­gė pul­ki­nin­kas M.Gri­ga­liū­nas.

Oro erd­vės ap­sau­gai va­do­vau­jan­tis ka­ri­nin­kas spė­ja, kad links­my­bės pra­si­dė­jo į Lie­tu­vą at­va­žia­vus nau­jai es­tų „par­ti­jai”.

"Ekstra žinios"
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Skandalinga medžiaga: sostinėje slapta filmuojami ir įrašinėjami nuomininkai (40)

Vilniaus senamiestyje, Vokiečių gatvėje esantis namas slepia didelę paslaptį. Į DELFI redakciją...

Dviguba savižudybė Kazlų Rūdoje: tragišką sprendimą paskatino nelaiminga meilė? (2)

Šalia Kauno esantį Kazlų Rūdos miestelį šią savaitę sukrėtė didelė tragedija –...

Prie Kauno susidūrė vilkikai, BMW nulėkė nuo kelio, susidarė didžiulės spūstys (2)

Trečiadienį, apie 14.36 val., gautas pranešimas, kad Kauno rajone, A8 kelyje, 2 km nuo Kauno,...

Arūnas Milašius. Pagaliau jie išvažiavo. Brangių lietuvių mums nereikia (268)

Ant nosies kabant valstybės šimtmečiui galime pranešti džiugią naujieną – šiandien šalies...

Rusija mums gali atjungti elektrą greičiau, nei susijungsime su Europa (349)

Elektros tinklo įžiedinimo darbai, techniškai leisiantys Rusijai Baltijos šalis atjungti nuo BRELL...

Gyvai / Prasidėjo vienuoliktasis Dakaro etapas: organizatoriai vėl paruošė „kabliukų“ ir pragarišką vietą (15)

Vienuoliktajame jubiliejinio 40-ojo Dakaro ralio etape sportininkams trečiadienį reikės iš Beleno...

Kaip gana nekaloringas gėrimas užaugina „alaus pilvą“ (19)

Alaus pilvas - ne vieno žmogaus problema. Savaime aišku, kad alkoholio vartojimas yra susijęs...

Banko sąskaitos uždarymas klientui virto galvos skausmu (11)

Kai apsilankai banko skyriuje ir kai tai darai labai retai, tarkime, vieną kartą per dvejus metus...

Šventosios komplekso „Elija“ plėtotojas pateikė 25 mln. eurų ieškinį (2)

Buvusio Šventosios komplekso „ Elija “ plėtotojas verslininkas Vaidas Šimaitis ir jo motina...

Anūkės ir senelio nuotrauka sujaudino visą pasaulį: skelbia tragišką žinią (40)

Apie Braylynn ir jos senelį kalbėjo visi - viena bendra nuotrauka apie kančią pasakė daugiau nei...